Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3176 Питання до семінарського заняття 10, Страховий ринок, Фінанси, НУДПСУ

Питання до семінарського заняття 10, Страховий ринок, Фінанси, НУДПСУ

« Назад

Питання до семінарського заняття

  1. Сутність та об’єктивна необхідність страхування.

  2. Функції страхування.

  3. Класифікація форм та видів страхування в Україні.

  4. Страхування майна юридичних і фізичних осіб, його види й форми.

  5. Особисте страхування, його суть і значення в забезпеченні соціального захисту громадян.

  6. Страховий ринок і його сутність та функції.

Завдання для перевірки знань (тести): 

1. Страховий випадок це:

а) страховий випадок, який не трапився, але вірогідність його можлива;

б) сукупність резервних страхових грошових коштів;

в) передбачена договором страхування подія, яка дійсно трапилась;

г) вірної відповіді немає. 

2. Страховий ризик - це:

а) страховий випадок, який не трапився, але вірогідність його можлива;

б) сукупність резервних страхових грошових коштів;

в) передбачена договором страхування подія, яка дійсно трапилась;

г) вірної відповіді немає. 

3. Які причини виникнення та існування страхування?

а) захист майнових інтересів суб'єктів виробничих відносин і людського суспільства від несприятливих подій (ризиків);

б) створення сезонних запасів у харчовій промисловості;

в) збільшення обсягів виробництва;

г) здійснення запобіжних заходів, спрямованих на зменшен­ня страхового ризику. 

4. Категорію "страхового захисту" характеризують такі ознаки:

а) випадковий характер настання страхової події;

б) можливість визначення страхової події за часом і в про­сторі;

в) вираження збитку в грошовій і натуральній формах і необ­хідність запобігання та відшкодування збитків;

г) всі відповіді правильні. 

5. Які функції виконує страхування?

а) формування і використання фінансових ресурсів;

б) відтворювальну і стимулюючу;

в) ризикову, превентивну, заощадження коштів і контрольну;

г) фіскальну і економічну. 

6. Що з наведеного далі розкриває суть ризикової функції страхування?

а) створення системи страхових резервів;

б) передача за певну плату страховикові матеріальної відпо­відальності за наслідки ризику, зумовленого подіями, пере­лік яких передбачено договором страхування або чинним законодавством;

в) зменшення наслідків страхових подій;

г) перерозподіл коштів між страхувальниками. 

7. У яких формах існує сукупний фонд страхового захисту?

а) резервів страхових організацій, централізованих резервів держави, фондів самострахування підприємств;

б) резервних фондів підприємств;

в) кредитів банку;

г) статутного фонду. 

8. Страхове відшкодування - це:

а) фактично зроблені виплати, що компенсують збиток, який виникає при настанні страхового випадку;

б) сукупність зарезервованих страховиками коштів;

в) грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку;

г) вірної відповіді немає. 

9. Страхування майна підприємств і установ — це:

а) страхування відповідальності;

б) обов'язкове страхування;

в) майнове страхування;

г) страхування підприємницьких ризиків. 

10. Соціальне страхування - це:

а) особисте страхування;

б) обов'язкове страхування;

в) майнове страхування;

г) добровільне страхування. 

11. Страхування від нещасних випадків — це :

а) страхування відповідальності;

б) особисте страхування;

в) майнове страхування;

г) страхування підприємницьких ризиків. 

12. Страхування пасажирів залізниці - це:

а) особисте страхування;

б) обов'язкове страхування;

в) майнове страхування;

г) добровільне страхування. 

13. Страхування водіїв автотранспорту — це :

а) страхування відповідальності;

б) соціальне страхування;

в) майнове страхування;

г) страхування підприємницьких ризиків. 

14. Що розуміють під страховим ринком?

а) інструмент перерозподілу грошових коштів між суб'єкта­ми господарювання;

б) сферу обігу цінних паперів;

в) особливу сферу грошових економічних відносин, де об'єк­том купівлі-продажу виступає специфічний товар — стра­хова послуга;

г) механізм забезпечення попиту і пропозиції на фінансові ресурси. 

15. Яка структура страхового ринку за територіальною ознакою?

а) внутрішній, регіональний і міжнародний ринки;

б) майнового, особистого страхування і страхування відпо­відальності;

в) юридичних і фізичних осіб;

г) державного і комерційного страхування. 

16. Що з нижченаведеного далі належить до елементів страхо­вого ринку?

а) промислові і торгові підприємства;

б) страховики, страхувальники і страхові посередники;

в) банки і кредитні спілки. 

17. Страховик — це:

а) юридична або фізична особа, яка приймає участь у створенні фонду
страхування шляхом внесення страхових внесків;

б) юридична особа, яка займається створенням і використанням фонду страхування на основі ліцензії;

в) суб’єкт страхового ринку, який виступає на боці страхувальника й несе перед ним відповідальність за належне розміщення її ризику;

г) вірної відповіді немає. 

18. Страхувальник-це:

а) юридична особа, яка займається створенням і використанням фонду страхування на основі ліцензії;

б) юридична особа, яка підписала договір і є застрахованою;

в) суб'єкт страхового ринку, який виступає на боці страхувальника й несе перед ним за належне розміщення її ризику;

г) вірної відповіді немає. 

19. У яких формах підприємств можуть створюватися страхо­вики в Україні?

а) юридичні особи у формі акціонерних, повних, командит­них товариств і товариств з додатковою відповідальністю;

б) юридичні особи у формі товариств з обмеженою відпові­дальністю і приватних підприємств;

в) фізичні особи, зареєстровані як суб'єкти підприємниць­кої діяльності;

г) іноземні юридичні особи. 

20. Хто є страховим посередником?

а) фондові біржі;

б) банки і інші фінансово-кредитні установи;

в) страхові агенти і страхові брокери;

г) інвестиційні фонди і компанії;

д) державний бюджет і позабюджетні фонди. 

21. Діяльність страхових брокерів може бути визначена як:

а) професійна діяльність осіб, зареєстрованих як суб'єкти підприємництва, пов'язана із посередництвом у сфері страхування;

б) діяльність, яка обслуговує "життєвий цикл" страхового поліса на різних його стадіях;

в) професійна діяльність осіб, уповноважених діяти від імені та за дорученням однієї чи більше страхових компаній, з укладання договорів;

г) фінансова діяльність у сфері страхування. 

22.Страховий агент — це:

а) фізична або юридична особа, яка самостійно здійснює страхові операції;

б) штатний працівник страхової компанії;

в) фізична особа, яка за дорученням страховика укладає договір страховика;

г) юридична особа, котра від свого імені та за дорученням страховика виконує частину його страхової діяльності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!