Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3170 Питання до семінарського заняття 8, Місцеві фінанси, Фінанси, НУДПСУ

Питання до семінарського заняття 8, Місцеві фінанси, Фінанси, НУДПСУ

« Назад

Питання до семінарського заняття

  1. Характеристика фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування.

  2. Роль місцевих фінансів в економічній системі держави.

  3. Значення та роль місцевих бюджетів в бюджетній системі України.

  4. Доходи і видатки місцевих бюджетів України та їх класифікація.

  5. Європейська хартія про місцеве самоврядування. 

Завдання для перевірки знань (тести): 

1Місцеві фінанси — це:

а) система формування, розподілу і використання грошових та інших фінансових ресурсів з метою забезпечення місце­вими органами влади покладених на них функцій і завдань, як власних, так і делегованих;

б) витрати, що здійснюють місцеві органи влади в обов'яз­ковому порядку за переліком, визначеним законодавством;

в) витрати, які здійснюють місцеві органи влади на влас­ний розсуд, на основі рішень, прийнятих їхніми представниць­кими зібраннями;

г) всі відповіді правильні. 

2Яка причина виникнення місцевих фінансів:

а) поява держави;

б) наявність територіальних колективів, відокремлення функцій і завдань, покладених на їхні органи влади;

в) поява товарно-грошових відносин;

г) всі відповіді правильні. 

3. Місцеві фінанси підпорядковані:

а) міжнародним фінансам;

б) загальнодержавним фінансам;

в) фінансовому ринку;

г) фінансам підприємств. 

4. Назвіть документи, у яких сформульовано основні положен­ня про місцеві фінанси:

а) Європейська хартія про місцеве самоврядування;

б) Всесвітня декларація місцевого самоврядування;

в) Декларація про принципи місцевого самоврядування країн СНД;

г) Європейська хартія міст;

д) Європейська декларація прав міст;

е) Хартія українських міст;

ж) Конституція України. 

5. Складовими частинами місцевих фінансів є:

а) місцеві бюджети;

б) місцеві позики;

в) позабюджетні кошти;

г) фінанси підприємств комунальної форми власності;

д) грошові кошти населення;

е) доходи всіх підприємств, розташованих на території регіону. 

6. Місцеві фінанси виконують такі функції:

а) формування доходів;

б) використання видатків;

в) розподільчу;

г) контрольну;

д) стимулюючу. 

7Визначіть сутність місцевих бюджетів:

а) балансові розрахунки доходів і витрат, що мобілізують­ся й витрачаються на відповідній території;

б) головний централізований фонд грошових коштів держави;

в) кошти підприємств і населення;

г) всі відповіді правильні. 

8. Які є види бюджетів?

а) державний бюджет і місцеві бюджети;

б) центральні та місцеві бюджети;

в) централізовані та децентралізовані бюджети;

г) державний бюджет, регіональні та місцеві бюджети. 

9. Як поділяються місцеві бюджети?

а) обласні, міські, районні, селищ і сіл;

б) обласні, районні, міські, районів у містах, селищ і сіл;

в) централізовані та децентралізовані;

г) республіканський бюджет АР Крим, обласні, районні, мі­ські, районів у містах, селищ і сіл. 

10. Суми, отримані від місцевих податків і зборів зараховуються у:

а) державний бюджет;

б) місцеві бюджети;

в) бюджети суб'єктів економічної діяльності;

г) вірної відповіді немає. 

11. Міжбюджетні трансферти — це:

а) кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з од­ного бюджету іншому;

б)різновид довготермінового кредиту, що погашається
клієнтом у розстрочку;

в) розмір витрат на розрахункову одиницю;

г) всі відповіді правильні.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!