Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3167 Питання до семінарського заняття 7, Державний кредит і державний борг, Фінанси, НУДПСУ

Питання до семінарського заняття 7, Державний кредит і державний борг, Фінанси, НУДПСУ

« Назад

Питання до семінарського заняття

  1. Соціально-економічна сутність та значення державного кредиту.

  2. Класифікація державного кредиту, характеристика його форм та видів.

  3. Зміст державного боргу, причини виникнення та проблеми його погашення.

  4. Види державного боргу та їх характеристика.

  5. Методи управління державним боргом. 

Завдання для перевірки знань (тести): 

1. Державний кредит — це:

а) позика, яка надається від імені держави фізичним особам;

б) сукупність відносин, у яких держава виступає у ролі пози­чальника коштів, кредитора та гаранта;

в) грошові відносини між державою та фізичними і юридич­ними особами з приводу сплати податків;

г) заборгованість державних підприємств перед постачаль­никами. 

2. Державний кредит — це:

а) складова загальнодержавних фінансів, що дає змогу утворити централізовані фінансові ресурси для загальнодер­жавних потреб;

б) особлива форма грошових відносин, коли держава є кре­дитором, позичальником або гарантом;

в) грошові відносини, які виникають між державою, юри­дичними і фізичними особами, пов'язані з мобілізацією кош­тів до державного бюджету та їх використанням на фінансування державних потреб;

г) всі відповіді правильні. 

3. Які основні причини існування державного кредиту:

а) потреба держави у нарощуванні прибутків;

б) виплата додаткових пенсій;

в) бюджетний дефіцит;

г) бюджетний дефіцит, постійно зростаючі потреби держави. 

4. При державному кредиті держава може виступати:

а) позичальником;

б) кредитором;

в) гарантом кредиту;

г) вірної відповіді немає. 

5. Форми державного кредиту:

а) товарний,

б) грошовий;

в) капітальний;

г) поточний. 

6. Державний кредит містить такі елементи:

а) державні позики, кошти населення в ощадних банках, гро­шово-речові лотереї;

б) валюту певної країни та вільноконвертовану валюту;

в) державні резерви;

г) резерви НБУ та комерційних банків. 

7. Якими видами цінних паперів можуть оформлятись державні позики:

а) векселями і ощадними сертифікатами;

б) тільки акціями;

в) тільки облігаціями;

г) акціями, облігаціями, казначейськими зобов'язаннями. 

8. Внутрішні державні позики — це:

а) Розміщення цінних паперів серед вітчизняних юридичних і фізичних осіб.

б) Надходження від урядів інших держав.

в) Надходження від урядів інших держав.

г) Емісія цінних паперів комерційними банками. 

9. Що розуміють під зовнішніми державними позиками:

а) розміщення грошово-речових лотерей серед населення;

б) надходження коштів від розміщення цінних паперів серед фізичних і юридичних осіб інших держав, а також від міжнародних фінансових організацій;

в) надходження коштів від розміщення цінних паперів серед фізичних і юридичних осіб інших держав, а також від міжнародних фінансових організацій;

г) прямі фінансові інвестиції. 

10. У яких випадках ощадна справа належить до державного кре­диту:

а) при виплаті пенсій населенню;

б) у випадку, якщо залучені кошти населення спрямовуються до бюджету і на придбання державних цінних паперів;

в) при реалізації лотерей;

г) при здійсненні будь-яких операцій ощадним банком. 

11. Що розуміють під державним боргом:

а) фінансові ресурси держави;

б) зобов'язання держави своїм кредиторам;

в) резервні бюджетні фонди;

г) розмір державного дефіциту. 

12Державний борг — це:

а) загальна сума заборгованості, складена з усіх випуще­них і непогашених боргових зобов'язань, що вступають у дію внаслідок виданих гарантій;

б) загальна сума видатків на обслуговування державних цінних паперів;

в) загальна сума зовнішніх позик органів місцевого само­врядування в разі дотримання умов, визначених у Бюджетно­му кодексі України;

г) загальна сума зовнішніх позик органів центральної державної влади в разі дотримання умов, визначених у Бю­джетному кодексі України. 

13. Розрізняють такі види державного боргу:

а) внутрішні і зовнішні;

б) емісійний і кредитний;

в) забезпечений і незабезпечений;

г) стандартний і нестандартний. 

14. Що розуміють під внутрішнім державним боргом:

а) Суму заборгованості кредиторам держави в певній країні.

б) Заборгованість кредиторам за межами країни.

в) Суму заборгованості, що підлягає погашенню у поточному році.

г) Суму державних кредитів від міжнародних фінансових організацій. 

15. Зовнішній державний борг — це:

а) загальна сума заборгованості всім кредиторам держави;

б) сума відсотків, що мають бути сплачені за позики;

в) сума заборгованості кредиторам за межами країни;

г) заборгованість кредиторам держави в певній країні. 

16. Джерелом покриття державного боргу є:

а) державний кредит;

б) доходи бюджету;

в) кошти міжнародних фінансових установ;

г) резервні фонди уряду. 

17. Управління державним боргом — це:

а) сукупність заходів держави по виплаті прибутків кредиторам і погашенню позик;

б) комплекс заходів держави з погашення позик, виплати відсотків за ними, уточнення і зміни умов погашення випущених позик;

в) проводиться тоді, коли випуск нових позик використовують на обслуговування раніше випущених позик;

г) вірної відповіді немає. 

18. Обслуговування боргу – це:

а) комплекс заходів держави з погашення позик;

б) виплата відсотків;

в) уточнення і зміни умов погашення випущених раніше позик;

г) вірної відповіді немає.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!