Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3163 Тема 6 Бюджет, Фінанси, НУДПСУ

Тема 6 Бюджет, Фінанси, НУДПСУ

« Назад

Тема 6 Бюджет

ПЛАН ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

  1. Сутність бюджету, його функції та роль у соціально-економічному розвитку держави.

  2. Сутність і структура бюджетної системи.

  3. Зміст і учасники бюджетного процесу.

  4. Основні показники державного бюджету. Доходи і видатки державного бюджету.

  5. Дефіцит державного бюджету, причини та заходи для його усунення. 

Основні поняття: державний бюджет, бюджетна система, зведений (консолідований) бюджет, бюджетний устрій, бюджетний процес, доходи бюджету, трансферти, видатки бюджету, дефіцит бюджету, профіцит бюджету.

 

1. Сутність бюджету, його функції та роль у соціально-економічному розвитку держави 

Центральною ланкою державних фінансів і одним із найважливіших інститутів економічного суверенітету держави виступає бюджет. Він забезпечує не тільки акумулювання коштів, необхідних для фінансування держави, використовується не лише для часткового перерозподілу доходів з метою формування сприятливого соціального середовища у державі, але й активно впливає на економічні, соціальні, національні, регіональні процеси у суспільстві та впровадження вищими органами влади відповідної національної стратегії розвитку, спрямованої на зміцнення державної безпеки.

Державний бюджет, як одна з головних ланок фінансової системи України, є економічною категорією і відображає грошові стосунки між державою, з одного боку, і юридичними і фізичними особами, з іншого боку з приводу утворення централізованого фонду грошових коштів держави і його використання на розширене відтворення, підвищення рівня життя населення і задоволення інших суспільних потреб.

Тобто через бюджет держава має можливість зосереджувати фінансові ресурси на важливих ділянках економічного і соціального розвитку.

Бюджет слід розглядати з таких основних позицій:

- як економічну категорію;

- як центральну ланку фінансової системи;

- як централізований фонд грошових коштів;

- як основний фінансовий план держави.

Як економічна категорія бюджет характеризується певними напрямами економічних (грошових) відносин:

- між державою і підприємствами різних форм власності;

- між державою і населенням;

- між державою і громадськими організаціями;

- між Україною та іншими державами та міждержавними організаціями.

Бюджет є також центральною ланкою фінансової системи, оскільки саме через бюджет здійснюється перерозподіл валового внутрішнього продукту між галузями матеріального виробництва, між виробничою та соціальною сферами, між окремими ланками бюджетної системи та між окремими категоріями населення. Іншої ланки, яка могла б забезпечити у такому масштабі розподільчі та перерозподільчі процеси, у державі не існує.

Бюджет як економічна категорія знаходить своє матеріальне відображення у централізованому фонді грошових коштів, тобто бюджет є матеріальною базою існування держави.

Бюджет як основний фінансовий план забезпечує мобілізацію грошових коштів та здійснює їх розподіл згідно з соціально-економічною політикою держави. Бюджет – єдиний фінансовий план, що має силу закону.

Більшість вчених схиляються до думки, що бюджет виконує дві функції: перерозподільчу і контрольну. При формуванні бюджету перерозподільча функція проявляється як акумулятивна.

Через перерозподільчу функцію проходить процес концентрації грошових коштів в руках держави і їх використання з метою загальнодержавних потреб; контрольна функція сприяє формуванню уявлень про те, наскільки своєчасно і повно фінансові ресурси надходять в розпорядження держави, як фактично складаються пропорції в розподілі бюджетних коштів та чи ефективно вони використовуються.

 

2. Сутність і структура бюджетної системи 

Під бюджетною системою слід розуміти сукупність окремих її ланок, юридично пов’язаних між собою, які базуються на загальноприйнятих принципах, що відповідають міжнародним стандартам.

У червні 2001 року Верховною Радою України був прийнятий Бюджетний кодекс, який визначив основні засади бюджетної системи України, її структуру, принципи та правові аспекти функціонування.

Бюджетна система України являє собою сукупність Державного та місцевих бюджетів (їх в Україні більше 10 тисяч), побудовану з урахуванням економічних відносин, державного та адміністративно-територіального устроїв. В унітарних державах бюджетна система складається з двох ланок: центрального бюджету і місцевих бюджетів. У федеральних країнах до цих ланок додаються ще бюджети членів федерацій.

Сукупність всіх бюджетів, які входять до складу бюджетної системи України, є зведеним бюджетом України (консолідованим). Зведений бюджет використовується для реалізації засад державного регулювання економічного і соціального розвитку України.

Схематично склад бюджетної системи України можна відобразити наступним чином (схема 11). 

Схема 11. Склад бюджетної системи України. 

Бюджетний устрій – це організація і принципи побудови бюджетної системи, її структура, взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної системи. Бюджетний устрій України визначається з урахуванням державного устрою і адміністративно-територіального поділу України.

 

3. Зміст і учасники бюджетного процесу 

Бюджетний процес це регламентована нормами права діяльність, пов’язана із складанням, розглядом, затвердженням і виконанням бюджетів, що складають бюджетну систему України. (таблиця 3)

Таблиця 3. Стадії бюджетного процесу на загальнодержавному рівні

Стадія

Складова стадії

Виконавець

Контрольний термін

1

2

3

4

І.

Складання проекту бюджету

1. Проект основних засад грошово-кредитної політики

НБУ

До 1 квітня

2. Напрацювання основних макроекономічних показників

Міністерство

економіки

 

3. Проект основних напрямів бюджетної політики

Кабінет

Міністрів

України

За 4 робочих дні до парламентських слухань

4. Парламентські слухання по проекту Основних напрямів бюджетної політики

Прем’єр-міністр або міністр фінансів

До 1 червня

5. Постанова Верховної Ради по проекту Основних напрямів бюджетної політики

Верховна Рада

Встановлює

МФУ

6. Розроблення бюджетних запитів Головними розпорядниками бюджетних коштів

Головні розпорядники бюджетних коштів

 

7. Підготовка подання проекту бюджету Кабінету Міністрів

Міністерство

фінансів

 

8. Прийняття рішення про схвалення проекту бюджету і його подача на розгляд Верховній Раді

Кабінет

Міністрів

До 15 вересня

ІІ.

Розгляд та прийняття закону

1. Представлення проекту закону Верховній Раді

Міністр

фінансів

Не пізніше ніж

через 5 днів після подання КМУ

2. Доповідь про відповідність проекту закону про державний бюджет України Бюджетному кодексу та іншим юридичним актам

Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету

 

3. Прийняття до розгляду проекту закону в першому читанні

Верховна

Рада

До 1 жовтня

4. Можливе повторне при­йняття до розгляду проекту закону, якщо було доопрацювання Кабінетом Міністрів

Комітет ВР з питань бюджету

До15 жовтня

5. Прийняття проекту закону у першому читанні

Верховна

Рада

До 20 жовтня (або до 25 жовтня)

6. Подання доопрацьованого бюджету на друге читання Верховній Раді

Кабінет

Міністрів

До 3 листопада (або до 8 листопада)

7. Завершення другого читання проекту закону

Верховна

Рада

До 20 листопада

8. Внесення проекту бюджету на третє читання

Комітет ВР з питань бюджету

До 25 листопада

9. Прийняття закону про Державний бюджет України

Верховна

Рада

До 1 грудня

10. Підписання закону

Президент

України

У 2-тижневий термін після прийняття

11. Опублікування закону в «Урядовому кур’єрі» та інших офіційних виданнях

Міністерство

фінансів

 

ІІІ.

Виконання бюджету

1. Затвердження розпису відповідно до бюджетних призначень

Міністр

фінансів

У місячний термін після набрання чинності законом

2. Виконання державного бюджету

Кабінет

міністрів

Протягом

року

3. Загальна організація та управління виконанням Державного бюджету

Міністерство

фінансів

Так само

4. Бухгалтерський облік всіх надходжень та видатків

Державне

казначейство

Так само

5.Здійсненя видатків

Головні

розпорядники

Так само

6. Внесення змін до закону

Міністерство фінансів, Кабінет Міністрів, Верховна Рада

У разі необхідності

IV.

Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету

1. Закриття всіх рахунків, відкритих у поточному бюджетному періоді

Державне

казначейство

31 грудня поточного року

2. Зведення, складання та надання звітності про виконання бюджету

Державне

казначейство

 

3. Складання та подання звітності про виконання кошторисів

Головні розпорядники

 

4. Подання річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України

Кабінет Міністрів

До 1 травня року, наступного за звітним

5. Висновки щодо використання коштів Державного бюджету

Рахункова палата

У 2-тижневий термін після подання

6. Розгляд звіту про виконання Державного бюджету

Верховна Рада

У 2-тижневий термін після висновків Рахункової палати

7. Рішення щодо звіту про виконання Державного бюджету

Верховна Рада

 

8. Опублікування виконання Державного бюджету

Міністерство

фінансів

 

Бюджетний кодекс України визначає наступні стадії бюджетного процесу:

1) складання проектів бюджетів;

2) розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети;

3) виконання бюджету, в тому числі у разі необхідності внесення змін до закону про Державний бюджет України, рішення про місцеві бюджети;

4) підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.

Від початку складання бюджетів до затвердження звітів про їх виконання весь бюджетний процес проходить під контролем Верховної Ради України та місцевих органів самоврядування. Тривалість стадій бюджетного процесу різна в окремих країнах, але в більшості випадків весь процес триває у середньому близько двох років.

Бюджет складається на рік. Цей період має назву бюджетного періоду, він в Україні співпадає з календарним роком.

 

4. Основні показники державного бюджету. Доходи і видатки державного бюджету. Дефіцит бюджету

Доходи бюджету– частина централізованих ресурсів держави, які необхідні для виконання нею відповідних функцій. Вони виражають економічні відносини, які виникають в процесі формування фондів грошових коштів і надходять в розпорядження органів державної влади й управління.

Згідно Бюджетного кодексу, доходи бюджету включають усі податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, дарунки, гранти).

Згідно Бюджетного кодексу доходи бюджету складаються з:

- податкових надходжень;

-ü неподаткових надходжень;

- доходів від операцій з капіталом;

- трансфертів.

Податковими надходженнями визнаються передбачені податковими законами України загальнодержавні й місцеві податки, збори та інші обов’язкові платежі.

Неподатковими надходженнями визнаються:

1) доходи від власності та підприємницької діяльності;

2) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу;

3) надходження від штрафів та фінансових санкцій;

4) інші неподаткові надходження.

Трансферти це кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі.

Доходи бюджету також поділяються на закріплені та регулюючі.

Закріпленими доходами вважаються такі доходи, які в законодавчому порядку повністю закріплюються за певним бюджетом і не підлягають передачі у бюджети нижчого рівня, або частково закріплюються за бюджетом вищого рівня і у певному обсязі підлягають передачі у бюджети нижчого рівня.

Регулюючі доходи характеризуються тим, що вони передаються у вигляді відрахувань від загальнодержавних податків і зборів із бюджету вищого рівня в бюджети нижчого рівня для їх збалансування.

Видатки бюджету – це економічні відносини, які виникають у зв’язку з розподілом централізованого фонду грошових коштів держави і його використанням на здійснення програм та заходів, передбачених бюджетом.

Видатки бюджетів за функціональною структурою класифікуються у відповідності до основних функцій держави. Функції, що виконуються державою, можна поділити на три категорії.

До першої категорії видатків належать послуги державного призначення. До них належать:

- державне управління;

- судова влада;

- міжнародна діяльність ;

- фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу;

- національна оборона;

- правоохоронна діяльність і забезпечення безпеки держави.

До другої категорії видатків належать суспільні і соціальні послуги, тобто це є видатки на:

- освіту;

- охорону здоров’я;

- соціальний захист і соціальне забезпечення;

- житлово-комунальне господарство;

- культуру та мистецтво;

- засоби масової інформації;

- фізичну культуру і спорт.

До третьої категорії видатків належать державні послуги пов’язані з економічною діяльністю, тобто це є видатки на:

- промисловість та енергетику;

- будівництво;

- сільське господарство;

- транспорт;

- охорону навколишнього природного середовища;

- поповнення державних запасів і резервів;

- інші.

За економічними ознаками видатки поділяються на поточні видатки та видатки розвитку.

До поточних видатків відносять:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання предметів постачання і матеріалів;

- оплата послуг з утримання бюджетних установ;

- соціальне забезпечення окремих верств населення;

- інші.

Видатки розвитку – це видатки бюджетів на фінансування інвестиційної діяльності, зокрема, фінансування капітальних вкладень, структурної перебудови народного господарства, субвенції та інші видатки, пов’язані з розширеним відтворенням.

Бюджет буває: з профіцитом, з дефіцитом, бездефіцитний.

Бюджетний дефіцит – це перевищення видаткової частини бюджету над дохідною.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!