Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3149 Питання до семінарського заняття 1, Предмет фінансової науки, Суть і функції фінансів, Фінанси, НУДПСУ

Питання до семінарського заняття 1, Предмет фінансової науки, Суть і функції фінансів, Фінанси, НУДПСУ

« Назад

Питання до семінарського заняття

  1. Основні передумови та етапи розвитку фінансів, їх зміст.

  2. Виникнення науки про фінанси.

  3. Фінансові відносини, їх сутність та суб’єкти.

  4. Зміст функцій, що виконують фінанси.

  5. Місце розподільчої функції фінансів в відтворювальному процесі.

  6. Особливості фінансових відносин.

  7. Фінансові ресурси, джерела і особливості їх формування.

  8. Взаємозв’язок фінансів з іншими економічними категоріями.

  9. Які категорії належать до фінансових. 

План характеристики фінансової категорії: 

1. Визначення категорії.

2. Місце категорії у загальнодержавній фінансовій системі.

3. Суб’єкти та об’єкти фінансових відносин.

4. Функції категорії.

5. Загальні та специфічні ознаки категорії.

6. Значення категорії для суспільного та економічного життя країни. 

Завдання для перевірки знань (тести): 

1. Валовий внутрішній продукт – це:

а) сума валових продуктів всіх галузей економіки;

б) загальна вартість кінцевих товарів та послуг;

в) загальна вартість всіх доходів;

г) вірної відповіді немає. 

2. Національний дохідце:

а) сума валових продуктів всіх галузей економіки;

б) загальна вартість кінцевих товарів та послуг;

в) загальна вартість всіх доходів;

г) вірної відповіді немає 

3Фінансова наука це:

а) сукупність заходів держави з організації та використання фінансів для забезпечення її економічного і соціального розвитку;

б) система форм і методів утворення, розподілу і використання фондів грошових засобів держави і підприємства;

в) вивчає явища і процеси, які здійснюються у державі при створенні та використанні фондів фінансових ресурсів;

г) сукупність форм і методів створення і використання фондів фінансових ресурсів з метою забезпечення різноманітних потреб державних структур, господарських суб’єктів, населення. 

4. Термін „фінанси" походить від латинського „financia", щоперекладається як:

а) грошовий потік;

б) скарбниця;

в) грошовий платіж;

г) фінансовий платіж. 

5. Спочатку термін finanсia” означав:

а) систему грошових відносин між державою і населенням;

б) грошовий платіж;

в) фонд коштів;

г) податкові надходження в бюджет. 

6. Термін „фінанси" означає:

а) процес безперервного переміщення грошей між суб'єктами господарювання;

б) економічні відносини, пов'язані зі сплатою податків та інших платежів до бюджету;

в) економічні відносини, що відображають формування, розподіл і використання фондів фінансових ресурсів у процесі розподілу і перерозподілу ВВП і НД;

г) економічні відносини, що пов'язані зі створенням грошових фондів. 

7. Фінанси-це:

а) сукупність обмежених, але взаємопов’язаних між собою ланцюгів фінансових відносин;

б) специфічна форма виробничих відносин, пов’язана з процесом розподілу та перерозподілу частки ВВП;

в) опосередкований системою грошових відносин тип економічних відносин;

г) вірної відповіді немає. 

8. Об'єктивними передумовами функціонування фінансів є:

а) товарно-грошові відносини, існування держави, дія економічних законів;

б) існування держави, дія закону вартості, потреби розширеного відтворення;

в) економічний розвиток суспільства, дія економічних законів, потреби
розширеного відтворення. 

9. Фінансові відносини виникають між:

а) господарюючими суб’єктами (при формуванні і використанні цільових фондів грошових ресурсів);

б) окремими бюджетами та позабюджетними фондами;

в) господарюючими суб’єктами і державою та органами місцевого самоврядування (при формуванні бюджетів і позабюджетних фондів);

г) всі відповіді правильні. 

10. Основу фінансових відносин складає:

а) держава, підприємства, об’єднання, громадяни;

б) прибуток;

в) валовий суспільний продукт та національний доход (їх розподіл);

г) формування, використання, рух грошових фондів. 

11.Основними суб’єктами фінансових відносин є:

а) держава, підприємства, населення, комерційні банки, спільні підприємства;

б) держава, підприємства і установи усіх форм власності, населення;

в) держава, кредитні установи, населення;

г) юридичні особи. 

12. Функціями фінансів є:

а) контрольна, економічна, стимулююча;

б) розподільча, контролююча;

в) розподільча, стимулююча, відтворююча, регулююча;

г) фіскальна, регулююча, розподільча. 

13. Розподільча функція фінансів охоплює:

а) розподіл і перерозподіл ВВП і НД;

б) контроль за розподілом і перерозподілом ВВП і НД;

в) розподіл і перерозподіл матеріальних і трудових ресурсів;

г) розмежування доходів між ланками бюджетної системи. 

14. Контрольна функція фінансів:

а) держава встановлюючи податки і пільги, регулюючи систему кредитування, сприяє переливанню капіталу;

б) забезпечує контроль за формуванням грошових накопичень, за їх розподілом, за формуванням державного бюджету і його використанням;

в) проявляється при розподілі суспільно-необхідного продукту, при розподілі прибутку підприємств, його фондів, при розподілі державного бюджету;

г) правильної відповіді немає. 

15. Суть контрольної функції фінансів полягає у:

а) тому, що фінанси виступають інструментом контролю за формуванням і використанням доходів суб'єктів фінансових відносин;

б) контролі за доходами юридичних осіб;

в) контролі за формуванням централізованих фондів грошо­вих коштів;

г) у контролі за ефективністю використання банківського кре­диту. 

16. Регулююча функція фінансів:

а) держава встановлюючи податки і пільги, регулюючи систему кредитування, сприяє переливанню капіталу;

б) забезпечує контроль за формуванням грошових накопичень, за їх розподілом, за формуванням державного бюджету і його використанням;

в) проявляється при розподілі суспільно-необхідного продукту, при розподілі прибутку підприємств, його фондів, при розподілі державного бюджету;

г) правильної відповіді нема. 

17. Характерними ознаками фінансів є:

а) розподільний характер відносин, який заснований на правових нормах;

б) рух грошових коштів відбувається в одному напрямку;

в) створення централізованих та децентралізованих фондів грошових коштів;

г) всі відповіді правильні.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!