Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3147 Критерії оцінювання знань студентів, Економiка i пiдприємництво, НУДПСУ

Критерії оцінювання знань студентів, Економiка i пiдприємництво, НУДПСУ

« Назад

Критерії оцінювання знань студентів

Об’єктами контролю є дiяльнiсть студентiв на семінарських заняттях, а також результати виконання студентами самостiйних робiт:

- вивчення окремих тем;

- виконання iндивiдуальної роботи;

- написания контрольних робiт.

До контрольних заходiв входять поточний та пiдсумковий контроль.

Поточний контроль здiйснюється пiд час проведения семiнарських занять та виконання рубiжної контрольної роботи i має на метi перевiрку рiвня засвоення студентами навчального матерiалу дисциплiни. Рубiжна контрольна робота виконується у письмовій формі.

Пiд час семiнарських занять застосовуються такi засоби контролю: усне иа письмове опитування, тестовi завдання, а також iндивiдуальна та самостiйна робота студентів.

Форма підсумкового контролю – іспит, який проводиться в усній формі.

Оцiнювання результатiв поточного i пiдсумкового контролю

Оцiнювання результатiв навчальної дiяльностi студентiв здiйснюється такими засобами: усне та письмове опитування, за допомогою тестiв, перевiрка контрольних робiт та iндивiдуальної роботи.

При усному та письмовому (написания контрольних робiт та iндивiдуальних робiт) оцiнюваннi навчальної дiяльностi студентiв викладач дотримується таких критерiїв:

оцiнка вiдмiнно ставиться студенту, який безпомилково викладає навчальний матерiал, показуе глибоке розумiння сутi поставлених запитань;

оцiнка добре ставиться студенту, який грамотно розкриває суть поставлених запитань, добре володiє термiнами дисциплiни, але допускає несуттєвi помилки;

оцiнка „задовільно” ставиться студенту, який поверхово викладає суть навчального матерiалу, допускае багато помилок пiд час вiдповiдей на поставленi запитання;

оцiнка незадовiльно ставиться студенту, який не розумiє сутi поставлених запитань, при викладаннi навчального матерiалу допускае грубi помилки.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!