Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3129 Типові плани курсових робіт з дисципліни Маркетинг, Частина 2

Типові плани курсових робіт з дисципліни Маркетинг, Частина 2

« Назад

Типові плани курсових робіт з дисципліни Маркетинг, Частина 2

Тема 6. Конкурентоспроможність товару (послуги) і шляхи її підвищення 

Вступ.

Розділ 1. Теоретичні основи вивчення конкурентоспроможності товарів (послуг).

Розділ 2. Оцінка конкурентоспроможності конкретного товару (послуги).

Розділ 3. Шляхи підвищення конкурентоспроможності товарів (послуг).

Висновки.

Список використаних джерел.

У першому розділі необхідно розкрити поняття конкурентоспроможності товару (послуги), розглянути суть конкурентних переваг товару. Доцільно розглянути параметри конкурентоспроможності товару (послуги) та методи її оцінки.

При написанні другого розділу курсової роботи слід проаналізувати чинники, критерії та показники конкурентоспроможності конкретного товару (послуги) на певному ринку, зробити обґрунтовані висновки.

У третьому розділі студент повинен розробити заходи щодо підвищення конкурентоспроможності товару (послуги) з метою мінімізації економічних ризиків при реалізації продукції та стабілізації економічного потенціалу підприємства.

Примітка. Вихідна інформація, що пропонується для написання курсової роботи, наведена в дод. И «Методичних рекомендацій…».

 

Тема 7. Розробка нового товару 

Вступ.

Розділ 1. Поняття товару та етапи його розробки.

Розділ 2. Оцінка ринкових можливостей фірми щодо виробництва нового товару.

Розділ 3. Розробка комплексу маркетингу для виводу на ринок нового товару.

Висновки.

Список використаних джерел.

У першому розділі дається поняття нових товарів, їх класифікація з погляду маркетингу, приводяться етапи розробки товару та їх характеристика.

У другому розділі оцінюються можливості фірми для виходу на ринок з новим товаром. Для цього на основі вивчення потреб і запитів покупців формується ідея товару та оцінюється його ринкова новизна.

Для оцінки можливостей збуту визначається ємність ринку, а також складається її прогноз на найближчу й віддалену перспективу, оцінюється стан конкуренції на ринку, вивчаються товари конкурентів і товари-замінники.

У третьому розділі оцінюється наявність ресурсів фірми для створення нового товару (необхідний капітал, персонал, технології, досвід, канали розподілу тощо). У разі недостатності ресурсів розглядаються можливості фірми щодо їх створення з помірними витратами.

 

Тема 8. Маркетингова цінова політика на підприємстві 

Вступ.

Розділ 1. Суть і особливості маркетингового ціноутворення в сучасних умовах.

Розділ 2. Аналіз методів ціноутворення на підприємстві.

Розділ 3. Розробка цінової стратегії підприємства з урахуванням поточної ринкової ситуації.

Висновки.

Список використаних джерел.

У першому розділі слід охарактеризувати ціну як економічну категорію ринкового господарства, дати відмінність маркетингового підходу до визначення ціни реалізації товару від класичного. З цією метою необхідно розглянути систему ціноутворення з виділенням механізмів ринкового ціноутворення, що функціонує на базі взаємодії попиту й пропозиції, а також різні види цін.

Другий розділ повинен бути побудований на аналізі механізму ціноутворення в конкретній організації. Необхідно обґрунтувати доцільність використання різних методів ціноутворення для певних напрямів бізнесу, оцінити вплив контрольованих і неконтрольованих чинників ринкового середовища на рівень ціни. Використовуючи метод факторного аналізу, провести кількісну оцінку впливу економічних показників діяльності підприємства на зміну ціни.

Третій розділ припускає вибір стратегії ціноутворення, її тактики та оптимального механізму формування ціни, а також розробку конкретних напрямів вдосконалення цінової політики й оцінювання очікуваних результатів за показниками частка ринку, обсяги продажів, прибуток, рентабельність й ін.

Примітка. Вихіднаінформація, що пропонується для написання курсової роботи, наведена в дод. И «Методичних рекомендацій…».

 

Тема 9. Маркетингова політика фірми в області розподілу 

Вступ.

Розділ 1. Теоретичні аспекти формування системи розподілу продукції (послуг).

Розділ 2. Аналіз формування системи розподілу на підприємстві.

Розділ 3. Розробка заходів щодо вдосконалення системи збуту товарів (послуг).

Висновки.

Список використаних джерел.

У першому розділі дається поняття про збутову політику підприємства, характеризуються її основні елементи: канали розподілу та їх види (прямі, непрямі та змішані канали розподілу); протяжність каналів; способи розподілу. Обґрунтовується процес вибору каналів розподілу.

У другому розділі на прикладі конкретного підприємства досліджується організація системи збуту продукції і основні чинники, що впливають на вибір каналів руху залежно від властивостей товару та характеристики ринку; визначаються принципи вибору видів транспорту, розміщення складів і порядок планування процесу розподілу; аналізується процес управління каналами розподілу. Існуюча практика розподілу товарів повинна бути зіставлена із збутовими стратегіями конкурентів. Ефективність використання кожного окремого каналу розподілу оцінюється шляхом порівняння витрат на утримання каналу з результатами його функціонування.

У третьому розділі пропонуються заходи щодо вдосконалення системи розподілу, які забезпечують поліпшення фінансово-економічного стану підприємства (конструювання нових каналів збуту; моделювання способів доставки товарів; зміна числа торгових посередників; використання логістичних підходів щодо організації руху товару; розробка мотивуючих механізмів стосовно кожного окремого каналу). Результатом дослідження повинен бути прогноз очікуваних показників обсягу збуту, прибутку, рентабельності.

 

Тема 10. Маркетинг в роздрібній торгівлі 

Вступ.

Розділ 1. Сутність і роль роздрібної торгівлі в організації руху товару.

Розділ 2. Аналіз маркетингової діяльності на роздрібному підприємстві.

Розділ 3. Розробка маркетингових заходів щодо вдосконалення діяльності роздрібного підприємства.

Висновки.

Список використаних джерел.

У першому розділі розглядаються сутність і функції роздрібної торгівлі, її види та надається характеристика типів роздрібних торговців.

У другому розділі дається оцінка реальних і потенційних покупців з урахуванням імовірного характеру їх відвідин даного магазина, частоти відвідин, середнього розміру покупки. Аналізується ступінь задоволення покупців, їх поведінка в торговому залі, думка про конкретний товар, рівень обслуговування та частка постійних покупців. Крім того, досліджується вплив окремих елементів комплексу маркетингу на ефективність комерційної діяльності роздрібного підприємства.

У третьому розділі на основі проведення маркетингових досліджень розробляється маркетингова стратегія підприємства роздрібної торгівлі, направлена на формування постійних покупців (з урахуванням тенденцій їх збільшення).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!