Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3126 Тематика курсових робіт з дисципліни Маркетинговий менеджмент, ДНУ

Тематика курсових робіт з дисципліни Маркетинговий менеджмент, ДНУ

« Назад

2.4. Дисципліна Маркетинговий менеджмент

Навчальним планом спеціальності 8.030507 «Маркетинг» передбачено в рамках викладання дисципліни «Маркетинговий менеджмент» написання студентами п’ятого курсу (магістри) курсової роботи.

Мета виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинговий менеджмент» полягає в засвоєнні та розширенні студентами теоретичних знань, оволодінні навиками самостійного дослідження, вмінні оцінювати практичні ситуації та робити обґрунтовані висновки й пропозиції щодо прийняття маркетингових рішень.

Завдання курсової роботи:

– розширення, узагальнення і систематизація знань з дисципліни;

– розвиток активного і творчого мислення;

– формування та розвиток навиків вирішення завдань, що пов’язані з удосконаленням маркетингової діяльності підприємств в конкретних умовах:

– оволодіння методами самостійного виконання робіт з використанням наукової, спеціальної та методичної літератури, довідкової документації;

– удосконалення навиків пошуку критеріїв ефективності та проведення відповідних розрахунків ефективності запропонованих заходів.

Тематика курсових робіт відповідає робочій програмі навчальної дисципліни «Маркетинговий менеджмент» та включає наступні основні теми:

 1. Маркетинг взаємодії на цільовому ринку.

 2. Маркетинг-мікс у системі виробничо-господарської діяльності фірми.

 3. Маркетинговий менеджмент у зовнішньоекономічній діяльності фірми.

 4. Маркетинговий менеджмент в некомерційній діяльності фірми.

 5. Управління персоналом фірми (підприємства) на засадах маркетингу.

 6. Маркетинговий менеджмент у невиробничій сфері.

 7. Моделі прийняття рішень в маркетинговому менеджменті.

 8. Розробка маркетингових стратегій на промисловому підприємстві (посередницькій оптовій фірмі).

 9. Стратегічний аналіз маркетингу фірми (підприємства).

 10. Стратегічне управління маркетингом підприємства (фірми).

 11. Стратегічне планування маркетингової діяльності.

 12. Стратегічне планування комерційної діяльності підприємства (фірми) на основі маркетингової концепції.

 13. Наступальні стратегії підприємства (фірми) для створення та збереження маркетингових переваг.

 14. Оборонні стратегії підприємства (фірми) для збереження маркетингових переваг.

 15. Тактика та стратегія в реалізації маркетингової політики підприємства (фірми).

 16. Планування стратегічного маркетингу.

 17. Оперативне планування маркетингової діяльності.

 18. Розробка маркетингової програми на підприємстві (фірмі).

 19. Розробка маркетингового бюджету на підприємстві (фірмі).

 20. Організаційне проектування маркетингової структури фірми (підприємства).

 21. Організаційні аспекти управління маркетингом на підприємстві (в торгово-посередницькій фірмі).

 22. Організація маркетингових служб на підприємстві (фірмі).

 23. Управління рекламною діяльністю фірми (підприємства).

 24. Управління системою стимулювання збуту товарів на підприємстві.

 25. Особливості управління фірмою (підприємством) в рамках концепції соціально-етичного маркетингу.

 26. Паблік рилейшнз у системі управління маркетингом підприємства (фірми).

 27. Планування та контроль в маркетинговому менеджменті.

 28. Планування та розробка технологій просування товарів (послуг) на цільовий ринок.

 29. Прямий маркетинг, його форми та оцінка ефективності.

 30. Розробка маркетингової системи управління підприємством (фірмою).

 31. Управління маркетингом на підприємстві (в посередницькій оптовій фірмі).

 32. Управління асортиментною політикою промислового підприємства (фірми).

 33. Управління каналами розподілу товарів виробничого (споживчого) призначення.

 34.  Управління маркетингом ділових (споживчих) послуг.

 35. Управління комерційною діяльністю підприємства на основі маркетингової концепції.

 36. Управління товарними запасами на підприємстві.

 37. Управління цінами та розробка цінових стратегій на підприємстві (фірмі).

 38. Управління системою інформаційного забезпечення маркетингової діяльності підприємства (фірми).

 39. Управління ризиками в комерційній діяльності промислового підприємства (фірми).

 40. Управління персоналом в маркетингових підрозділах фірми (підприємства).

Основна рекомендована література

 1. Балабанова Л.В. Стратегiчне маркетингове управлiння конкурентоспроможнiстю пiдприємств : навч. посiб. / Л.В. Балабанова,

  В.В. Холод; Донец. держ. ун-т економiки i торгiвлi iм. М. Туган-Барановського. – К.: Професiонал, 2006. – 448 с. : iлюстр.

 2. Бiзнес-адмiнiстрування = Business Administration: Master's Course : магiстерський курс : пiдруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Л.Г. Мельника, С.М. Iлляшенка, I.М. Сотник ; Сумський держ. ун-т НАН України, Iн-т економiки та прогнозування. – Суми : Унiв. книга, 2009. – 895 с. : iлюстр.

 3. Біловодська О.А. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. /

  О.А Біловодська. – К. : Знання, 2010. – 332 с.

 4. Бєлявцев М.I. Маркетинг : навч. посiб. для студ. вузiв / М.I. Бєлявцев,

  Л.М. Iваненко. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 325 с.

 5. Бєлявцев М.I. Маркетингова цiнова полiтика : навч. посiб. для студ. вузiв / М.I. Бєлявцев, I.В. Петенко, I.В. Прозорова. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 330 с.

 6. Бєлявцев М.І. Маркетинговий менеджмент : навч. посiб. для вузiв /

  М.I. Бєлявцев, В.М. Воробйов, В.Г. Кузнецов та iн. ; – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 407 с. : iлюстр.

 7. Брайан Д. Как заставить маркетинг работать. Стратегическое планирование на опыте известных компаний / Д. Брайан. – М. : Вершина, 2006. – 392 с.

 8. Голова А.Г. Управление продажами : учебник / А.Г. Голова. – М. : Дашков и К°, 2010. – 279 с.

 9. Голубкова Е.Н. Маркетинговое управление товаром : учебное пособие /

  Е.Н. Голубкова, Р.Р. Сидорчук. – М. : Дело и сервис, 2012. – 176 с.

 10. Джонсон Марк У. Управление отделом продаж / М.У. Джонсон. – М. : Дашков и К°, 2010. – 279 с.

 11. Заяць Т.А. Управління маркетингом на підприємстві / Т.А. Заяць,

  І.О. Тарлопов, О.О. Пилипенко. – Донецьк : Юго-Восток, 2006. – 252 с.

 12. Ілляшенко С.М. Маркетинг для магiстрiв : навч. посiб. для студ. вузiв / за ред. С. М. Iлляшенко. – Суми : Унiв. кн., 2008. – 927 с.

 13. Котлер Ф. Маркетинговий менеджмент = Marketing Management : пiдручник / Ф. Котлер, К.Л. Келлер, [А.Ф. Павленко та iн.; наук. ред.

  Т.В. Спiваковська]. – К. : Хiмджест, 2008. – 718 с. : iлюстр.

 14. Кривощеков В.И., Морозов ЮД. Маркетинговый менеджмент качества продукции. — Д. : Наука і освіта, 2007. – 252 с.

 15. Куценко В.М. Маркетинговий менеджмент : навч. посiб. / В.М. Куценко. – К. : МАУП, 2003. – 184 с. : iлюстр.

 16. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок /

  Ж.-Ж. Ламбен; пер. с англ. – СПб.: Питер, 2005. – 800 с.

 17. Лук’янець Т.А. Економічний механізм маркетингу : навч. посіб. /

  Т.А. Лук’янець. – К. : КНЕУ, 2006. – 464 с.

 18. Луцiй О.П. Маркетинговий менеджмент : навч. посiб. / О.П. Луцiй,

  I.В. Новiкова. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 95 с. : iлюстр.

 19. Маркетинг : навч. посiбник / А.О. Старостiна, О.В. Зозульов. – 2-ге вид., перероб. i допов. – К. : Знання-Прес, 2003. – 326 с.

 20. Маркетинг для магістрів: навч. посіб. / За заг. ред. д.е.н. проф.

  С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Унгівероситетська книга», 2004. – 976 с.

 21. Маркетинговий менеджмент : навч. посiб. / Л.В. Балабанова, Т.I. Алчева,

  I.В. Балабанова та iн. ; За ред. Л.В. Балабанової. – 3-тє вид., перероб. i допов. – К. : Знання, 2004. – 354 с. : iлюстр. – (Серiя «Вища освiта XXI столiття»).

 22. Маркетинговый менеджмент : учеб. пособие. / Под общей редакцией М.И.Белявцева, В.Н.Воробьева. – Донецк : ДонНУ, 2004. – 545 с.

 23. Маркова В. Д. Маркетинг менеджмент : учеб. пособие. – 2-е изд. /

  В.Д. Маркова. – М. : Омега-Л, 2009. – 202 с.

 24. Могилевская О.Ю. Особенности формирования маркетинговой стратегии развития промышленного предприятия / О.Ю. Могилевская // Економіка та держава. – 2007. – № 5. – С.42-44.

 25. Моісєєв В.А. Паблік Рилейшнз : навч. посіб. / В.А. Моісєєв. – К. : Академвидав, 2007. – 224 с.

 26. Николайчук В.Е. Маркетинг и менеджмент услуг : Деловой сервис / В.Е. Николайчук. – М. [и др.] : Питер, 2005. – 604 с.

 27. Обритько Б. А. Менеджмент посередницької та бiржової дiяльностi : навч. посiб. / Б.А. Обритько. – К. : МАУП, 2003. – 264 с. : iлюстр.

 28. Пелiшенко В.П. Маркетинговий менеджмент : навч. посiб. для вузiв / В. П. Пелiшенко ; Київ. екон. iн-т менеджменту. – К. : Центр навч. л-ри, 2003. – 200 с. : iлюстр.

 29. Планирование. Организация. Контроль : Пер. с англ. / М. У. Джонстон,

  Г. У. Маршалл. – 7-е изд. – М. : Вильямс, 2005. – 912 с. + электрон. опт. диск (CD-ROM).

 30. Половцева П.Ю. Сетевой маркетинг; в лабиринтах Минотавра. – Ростовн/Дону : Феникс, 2005. – 315с.

 31. Рудченко І.В. Стратегії маркетингового менеджменту на підприємстві / І.В. Рудченко // Держава та регіони. – 2007. – № 6. – С.137-142. – (Сер.: Економіка та підприємництво).

 32. Семин О.А. Маркетинг и управление качеством торговых услуг: учеб. пособие / О.А. Семин. – М.: Дело и сервис, 2006. – 216с.

 33. Симионова Н.Е. Методы анализа рынка: учеб. пособие. – М. : Эксперт. бюро, 2000. – 123 с.

 34. Старостiна А.О. Маркетинг : навч. посiб. для студ. вузiв /

  А.О. Старостiна, Д. М. Черваньов, О. В. Зозульов. – К. : Знання-Прес, 2002. – 191 с.

 35. Стратегический менеджмент : учеб. по специальности «Менеджмент орг.» / [Авт. колектив: А. Н. Петров (рук.), Л.Г. Демидова, Г.А. Буренина и др.]. – М. : Питер, 2005. – 495 с.

 36. Теорiя i практика маркетингу в Українi / [А. Ф. Павленко, А.В. Войчак, В.Я. Кардаш та iн.] ; за наук. ред. А.Ф. Павленка ; Київ. нац. екон. ун-т. – К. : КНЕУ, 2005. – 582 с.

 37. Уолкер-мл. У. Маркетинговая стратегия / У. Уолкер-мл. и др. – М. : Вершина, 2006. –

 38. Хулей Грэм. Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование : Пер. с англ. / Г. Хулей, Д. Сондерс, Н. Пирси. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2005. – 800 с.

 39. Черніков О.І. Механізм маркетингової політики пивоварних підприємств у системі стратегічного управління / О.І. Черніков // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – Харків , 2007. – Вип. 2(6). – С. 354-360.

 40. Шмидт Р.А. Финансовые аспекты маркетинга : учеб. пособие для студентов вузов, обучающ. по экон. спец. : Пер. с англ. Е.Э. Лалаян / Р.А. Шмидт, Х. Райт. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 528 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!