Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3124 Тематика курсових робіт з дисципліни Інфраструктура товарного ринку, ДНУ

Тематика курсових робіт з дисципліни Інфраструктура товарного ринку, ДНУ

« Назад

2.2. Дисципліна Інфраструктура товарного ринку

Навчальним планом напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» передбачено в рамках викладання дисципліни «Інфраструктура товарного ринку» написання студентами третього курсу курсової роботи.

Мета виконання курсової роботи з дисципліни «Інфраструктура товарного ринку» полягає у вивченні студентами особливостей та умов функціонування елементів інфраструктурного комплексу товарного ринку України, виявленні проблем та обґрунтуванні пропозицій щодо їх вирішення.

Завдання курсової роботи:

– визначити можливості та здібності студентів до самостійного творчого мислення;

– оцінити вміння студентів користуватися спеціальною економічною літературою;

– визначити вміння студентів узагальнювати практичний матеріал, проводити аналіз окремих аспектів діяльності обраного об’єкту дослідження;

– оцінити вміння студентів під час захисту курсової роботи грамотно, чітко й переконливо викласти основні положення роботи.

Тематика курсових робіт відповідає робочій програмі навчальної дисципліни «Інфраструктура товарного ринку» та включає наступні теми:

 1. Організація та ефективність продажів товарів зі складів оптового підприємства.

 2. Управління товарними запасами на оптовому підприємстві (фірмі).

 3. Організація системи закупівельної діяльності на оптовому торговельному підприємстві.

 4. Формування комерційних зв’язків в оптовій торгівлі.

 5. Управління асортиментом товарів на оптовому (роздрібному) підприємстві (фірмі).

 6. Організація транспортно-експедиційної діяльності у сфері товарного обігу.

 7. Організація транспортно-експедиційного обслуговування підприємств та організацій.

 8. Організація виробничої діяльності в сфері обігу.

 9. Організація інформаційної та організаційно-комерційної діяльності в сфері обігу.

 10. Організація ярмаркової діяльності в регіоні.

 11. Організація біржової торгівлі.

 12. Організація аукціонної торгівлі.

 13. Організація торгівлі на умовах франчайзингу.

 14. Франчайзинг в комерційній діяльності фірми.

 15. Організація торгово-посередницької діяльності на прикладі торгового дому (оптового магазину, оптової фірми або оптової бази).

 16. Особливості комерційної діяльності в оптовій торгівлі.

 17. Особливості комерційної діяльності в роздрібній торгівлі.

 18. Організація оптової торгівлі незалежними посередниками (дистриб’юторами або дилерами).

 19. Організація торгівлі на оптових продовольчих ринках.

 20. Аналіз комерційної діяльності лізингової компанії.

 21. Організація персональних продажів товарів торговими агентами.

 22. Організація мерчандайзингу в роздрібній торгівлі.

 23. Торгово-промислова палата як елемент ринкової інфраструктури.

 24. Організація посередницької діяльності в агентській фірмі.

 25. Організація виставкової діяльності в регіоні.

 26. Організація посередницької діяльності фірми комісійної (консигнаційної) торгівлі.

 27. Дослідження ринків закупівель та збуту товарів в оптовій торгівлі.

 28. Аналіз та оцінка ефективності комерційної діяльності оптового торговельного підприємства.

 29. Аналіз та прогноз розвитку товарного ринку як необхідна умова ефективної комерційної діяльності оптового (роздрібного) торгового підприємства.

 30. Формування оптимального торгового асортименту – основа ефективної комерційної діяльності роздрібного торговельного підприємства.

 31. Закупівля товарів і формування комерційних зв’язків роздрібних торгових підприємств на споживчому ринку.

 32. Організація процесу продажу товарів та інфраструктури сервісу обслуговування покупців у сфері роздрібної торгівлі.

 33. Організація торгового сервісу в сфері роздрібної торгівлі та його вплив на результати комерційної діяльності підприємства.

 34. Оцінка ефективності комерційної діяльності роздрібного торговельного підприємства.

 35. Організація розвитку електронної торгівлі в Україні (або на прикладі торгового підприємства).

Основна рекомендована література

 1. Алексунин В.А. Электронная коммерция и маркетинг в Интернете : учеб. пособие / В.А. Алексунин, В.В. Родигина. – М. : ИТК «Дашков и К°», 2005. – 213 с.

 2. Алексунин В.А. Маркетинг : учебник / В.А. Алексунин. – М. : ИТК «Дашков и К°», 2005. – 204 с.

 3. Балабан М.П. Оптова торгівля в ринковому середовищі: ефективність функціонування та стратегія розвитку : монографія / М.П. Балабан. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2005. – 15с.

 4. Бєлявцев М.І. Інфраструктура товарного ринку : навч. посібник /

  М.І. Бєлявцев, Л.В. Шестопалова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.

 5. Берман Б. Розничная торговля: стратегический подход / Б. Берман, Д.Р. Эванс. – М. : Изд. дом «Вильямс», 2008. – 1184 с.

 6. Біржова діяльність : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів /

  В.І. Крамаренко, Б.І. Холод, Ю.Н. Воробйов та ін. – К. : ЦУЛ, 2003. – 261 с.

 7. Божкова В.В., Бащук Т.О. Мерчандайзинг : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. – 125 с.

 8. Борисенко М.А. Інфраструктура товарного ринку : конспект лекцій /

  М.А. Борисенко. – Харків : Харк. нац. екон. ун-т, 2006. – 131 с.

 9. Брагин Л.А. Электронная коммерция : учебник / Л.А. Брагин, Г.Г. Иванов, А.Ф. Никишин, Т.В. Панкина. – М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2012. – 192 с.

 10. Бунеева Р.И. Коммерческая деятельность: организация и управление : учебник / Р.И. Бунеева. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 365 с.

 11. Внутрішня торгівля: регіональні аспекти розвитку / О.М. Азарян,

  Я.М. Антонюк, В.В. Апопій та ін. – Донецьк; Львів : ДонНУЕТ, 2007. – 404 с.

 12. Виноградська А.М. Технологія комерційного підприємництва : навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів / А.М. Виноградська. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 778 с.

 13. Горемыкин В.А. Лизинг : учебник. – 2-е изд. / В.А. Горемыкин. – М. : Информцентр ХХI в., 2008. – 944 с.

 14. Гузелевич Н. Ю. Фокусы мерчандайзинга. Эффективные «трюки» для торговцев и поставщиков / Н.Ю. Гузелевич. – СПб. : Питер, 2010. – 160 с.

 15. Гусев Э.Б. Выставочная деятельность в России и за рубежом : учеб.-метод. пособие / Э.Б. Гусев, В.А. Прокудин, А.Г. Салащенко; Под ред Н.П. Лаверова. – М. : Дашков и К°, 2005. – 526 с.

 16. Дашков Л.П. Коммерция и технология торговли : учебник / Л.И. Дашков, В.К. Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц. : – М. : ИТК «Дашков и К°», 2011. – 697 с.

 17. Дашков Л.П. Организация и управление коммерческой деятельностью : учебник / Л.П. Дашков, О.В. Памбухчиянц. – М. : Дашков и К°, 2012. – 687 с.

 18. Дегтярева, О. И. Биржевое дело : учебник / О И. Дегтярева. – М. : Магистр: ИНФРА-М, 2010. – 623 с.

 19. Ерохина Л. И. Экономика предприятия (в сфере товарного обращения) : учебник / Л.И. Ерохина, Е.В. Башмачникова, Т.И. Марченко. – М. : КНОРУС, 2009. – 304 с.

 20. Єрмошенко M.M. Комерційна діяльність посередницьких організацій : навч. посібник / М.М. Єрмоленко. – 2-е вид. – K. : Національна академія управління, 2006. – 348 c.

 21. Захаренко Г.П. Выставка: техника и технология успеха / Г.П. Захаренко. – М. : СПб: Вершина, 2006. – 230 с.

 22. Ибрагимов Л.А. Инфраструктура товарного рынка: / Л.А. Ибрагимов. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 359 с.

 23. Иванов Г.Г. Коммерческая деятельность : учебник / Г.Г. Иванов, Е.С. Холин. – М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2012. – 384 с.

 24. Інфраструктура товарного ринку : навч. посібник для вузів /

  О.В. Прокопенко, В.Ю. Школа, О.О. Дегтяренко, С.М. Махнула. – К. : Центр навч. літератури, 2007. – 296 с.

 25. Инькова Н.А. Современные Интернет-технологии в коммерческой деятельности / Н.А. Инькова. – М. : Омега-Л, 2008. – 188 с.

 26. Кент Т. Розничная торговля / Т. Кент. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 719 с.

 27. Кобелев О.А. Электронная коммерция : учеб. пособие для вузов по специальностям «Коммерция» и «Маркетинг» / О.А. Кобелев. – М. : ИТК «Дашков и К°», 2006. – 684с.

 28. Комерційна діяльність : навч. посіб. / Н.О. Криковцева, О.Б. Казакова,

  Л.Г. Саркісян та ін. – К. : ЦНЛ, 2007. – 296 с.

 29. Комерційна діяльність : підручник / В.В. Апопій та ін. – К. : Знання, 2008. – 558 с.

 30. Кондрашов В.М. Менеджмент продаж : учебное пособие / В.М. Кондрашов. – М. : Вузовский учебник, 2009. – 279 с.

 31. Лебедева С. Н. Экономика торгового предприятия : учебное пособие /

  С.Н. Лебедева, Н.А. Сныткова, А.В. Гавриков; ред. С.Н. Лебедевой. – Минск : Новое знание, 2007. – 240 с.

 32. Маркетинг: Бакалаврський курс : навч. посіб. / За ред. С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2004. – 976 с.

 33. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учеб. пособие / Под ред. д-ра экон. наук, проф. Н.А.Нагапетьянца. – М. : Вузовский учебник, 2007. – 272 с.

 34. Мнушко З.Н. Инфраструктура товарного рынка: учеб. пособие для студентов вузов / З.Н. Мнушко, Л.П. Дорохова, Н.Н. Слободянюк. – Харьков : Изд-во НФУ «Золотые страницы», 2006. – 168 с.

 35. Недошивина Н.И. Психология продаж : учеб. пособие для вузов / Н.И.Недошивина, Е.П. Сухарева. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 217 с.

 36. Організація торгівлі : підручник; 2-ге вид., перероб та доп. / за редакцією В.В.Апопія. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 632 с.

 37. Основы выставочно-ярмарочной деятельности : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. «Маркетинг» и «Реклама» / Под ред. Л.Е. Стровского. – М. : ЮНИТИ, 2005. – 287 с.

 38. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности : учебник / О.В. Памбухчиянц. – М. : ИТК «Дашков и К°», 2010. – 640 с.

 39. Памбухчиянц О.В. Маркетинг торговли : учебник / О.В. Памбухчиянц. – М. : Дашков и К°, 2012. – 287 с.

 40. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность : учебник. – 12-е изд., перераб. и доп. / Ф.Г. Панкратов, Н.Ф. Солдатова. – М. : ИТК «Дашков и К°», 2010. – 500 с.

 41. Пепа Т.В. Біржова діяльність: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Т.В. Пепа, Т.І. Пішеніна, В.В. Лаврінович. – К.: Ліра-К, 2009. – 540 с.

 42. Петелин В.Г. Основы менеджмента выставочной деятельности: учебник / В.Г. Петелин. – М.: ЮНИТИ, 2005. – 447 с.

 43. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: учебник / Ф.П. Половцева. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 247 с.

 44. Половцева П.Ю. Сетевой маркетинг: в лабиринтах Минотавра /

  П.Ю. Половцева. – Ростов н/Дону: Феникс, 2005. – 315 с.

 45. Раровська В.В. Біржова діяльність: навч. посіб. / В.В. Раровська, Л.А. Останкова, С.Е. Акопов. – К.: ЦУЛ, 2009. – 144 с.

 46. Резго Г. Я. Биржевое дело: учебник / Г.Я. Резго, И.А. Кетова. – М.: Финансы и статистика: ИНФРА-М, 2009. – 288 с.

 47. Роїна О.М. Конкурси, тендери, аукціони в Україні: нормативна база/

  О.М. Роїна. – К.: КНГ, 2006. – 388 с.

 48. Румянцев А.П. Світовий ринок послуг: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / А.П. Румянцев, Ю.О. Коваленко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 447 с.

 49. Савощенко А.С. Інфраструктура товарного ринку : навч. посіб. /

  А.С. Савощенко. – К. : КНЕУ, 2005. – 336 с.

 50. Синяева И.М. Маркетинг в коммерции : учебник / И.М. Синяева,

  С.В. Земляк, В.В. Синяев. – М. : ИТК «Дашков и К°», 2009. – 547 с.

 51. Синяева И.М. Коммерческая деятельность в сфере товарного обращения : учебник для студентов вузов / И.М. Синяева. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 368 с.

 52. Снегирева В.В. Книга мерчандайзера / В.В. Снегирева. – СПб. : Питер, 2006. – 384 с.

 53. Сохацька О.М. Біржова справа : підручник / О.М. Сохацька. – Тернопіль : Карт-бланш, 2003. – 602 с.

 54. Суслова Ю.Ю. Рыночная инфраструктура города: теория, методология, практика : монография / Ю.Ю. Суслова. – М. : Креативная экономика, 2007. – 176 с.

 55. Сысоева С.В. Мерчандайзинг. Курс управления ассортиментом в рознице / С.В. Сысоева, Е.А. Бузукова. – СПб. : Питер, 2009. – 256 с.

 56. Федько В.П., Федько Н.Г. Инфраструктура товарного рынка : учеб. пособие / В.П. Федько, Н.Г Федько. – Ростов н/Д : Феникс, 2000. – 512 с.

 57. Экономика торгового предприятия: Торговое дело : учебник / Под ред.

  Л.А. Брагина. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 314 с.

 58. Экономика, анализ и планирование на предприятии торговли : учебник / Под ред. А. Н. Соломатина. – СПб. : Питер, 2009. – 552 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!