Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3123 Тематика курсових робіт з дисципліни Маркетинг, ДНУ

Тематика курсових робіт з дисципліни Маркетинг, ДНУ

« Назад

2. Тематика курсових робіт знавчальних дисциплін кафедриМаркетинг та основна рекомендована література

2.1. Дисципліна Маркетинг

Навчальним планом напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» передбачено в рамках викладання дисципліни «Маркетинг» написання студентами другого курсу курсової роботи.

Мета виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» полягає в засвоєнні та розширенні студентами теоретичних знань, оволодінні навичками самостійного дослідження, вмінні практично оцінювати ситуації та робити об’єктивні висновки й пропозиції щодо прийняття маркетингових рішень.

Завдання курсової роботи:

– розширення, узагальнення та систематизація знань з дисципліни;

– розвиток активного і творчого ринкового мислення;

– формування та розвиток навичок вирішення завдань, що пов’язані з удосконаленням маркетингової діяльності підприємств в конкретних умовах і ситуаціях;

– оволодіння методами самостійного виконання робіт з використанням наукової, спеціальної, методичної літератури, довідкової документації;

– удосконалення навичок вироблення критеріїв ефективності та проведення розрахунків ефективності пропонованих заходів.

Основна вимога при виконанні курсової роботи – вміння пов’язати теоретичні питання з практичною діяльністю окремих промислових фірм і різних комерційних структур на товарному ринку. Наведені в дод. Ж «Методичних рекомендацій ...» приблизні плани курсових робіт включають тільки укрупнені структурні елементи (розділи). При написанні роботи студент повинен скласти розгорнутий план із зазначенням розділів і підрозділів.

Курсова робота повинна виконуватися на конкретних матеріалах підприємств, торговельних, посередницьких структур і містити елементи самостійних досліджень. Курсова робота може бути виконана на основі первинної маркетингової інформації або з використанням умовних даних, що представлені в дод. И «Методичних рекомендацій ...».

Тематика курсових робіт відповідає робочій програмі навчальної дисципліни «Маркетинг» та включає наступні основні теми:

 1. Дослідження регіонального ринку конкретного товару (промислового або споживчого призначення).

 2. Сегментація ринку підприємства.

 3. Позиціювання товару (послуги) на ринку.

 4. Дослідження маркетингового середовища підприємства.

 5. Маркетингова товарна політика на підприємстві.

 6. Конкурентоспроможність товару (послуги) і шляхи її підвищення.

 7. Розробка нового товару.

 8. Маркетингова цінова політика на підприємстві.

 9. Маркетингова політика розподілу на підприємстві.

 10. Маркетинг в роздрібній торгівлі.

 11. Маркетинг в оптовій торгівлі.

 12. Система маркетингових комунікацій підприємства (організації).

 13. Реклама як засіб впливу на поведінку покупців.

 14. Паблік рилейшнз як спосіб просування товарів (послуг).

 15.  Стимулювання збуту як елемент комплексу маркетингових комунікацій.

 16. Організація персонального продажу товарів.

 17. Маркетинг у виробничій сфері (продукція виробничо-технічного або споживчого призначення).

 18. Управління маркетингом на підприємстві.

 19. Стратегічне планування в системі маркетингу.

 20. Маркетинг у сфері послуг.

 21. Інтерактивний маркетинг.

 22. Глобальний маркетинг.

 23. Екологічний маркетинг.

 24. Міжнародний маркетинг в діяльності підприємства.

 25. Некомерційний маркетинг.

Додаткові теми курсових робіт:

 1. Маркетинг на підприємствах малого бізнесу.

 2. Маркетинг в банківській сфері.

 3. Маркетинг товарів інвестиційного попиту.

 4. Сервіс і гарантійні послуги як інструменти маркетингу.

 5. Політичний маркетинг.

 6. Маркетинг експортних товарів.

 7. Планування в системі управління маркетингом.

 8. Управління ризиками в системі маркетингу.

 9. Маркетинг на ринках інтелектуального продукту.

 10. Управління товарною маркою компанії.

 11. Маркетинг у вирішенні проблем соціально-економічного розвитку регіону.

 12. Інноваційний маркетинг в системі управління підприємством.

 13. Розробка комплексу маркетингу для підприємства.

 14. Організація маркетингових досліджень на ринку товарів споживчого призначення.

 15. Організація маркетингових досліджень на ринку товарів промислового призначення.

 16. Організація сервісу на підприємстві.

 17. Бенчмаркінг в системі управління маркетинговою діяльністю підприємства.

 18. Аналіз конкуренції як чинника маркетингового середовища функціонування фірми.

 19. Маркетингове управління життєвим циклом товару.

 20. Упаковка як чинник ефективної маркетингової діяльності.

 21. Маркетинговий бюджет: основні підходи до формування та планування.

 22. Розробка маркетингової стратегії підприємства.

Основна рекомендована література

 1. Аакер Д. Маркетинговые исследования / Д. Аакер, Р. Кумар, Дж. Дэй.; под ред. С. Божук / Пер. с англ.– СПб. : Питер, 2004. – 840 с.

 2. Алексунин В.А. Электронная коммерция и маркетинг в Интернете : учеб. пособ. / В.А. Алексунин, В.В. Родигина. . – М. : ИТК «Дашков и К°», 2005. – 213 с.

 3. Анурин В. Маркетинговые исследования потребительского рынка : учеб. пособ. / В. Анурин, И. Муромкина, Е. Евтушенко. – СПб. : Питер, 2004. – 272 с.

 4. Багиев Г.Л. Маркетинг : учеб. для вузов / Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, Х. Анн; под общ. ред. Г.Л. Багиева. – 3-е изд. перераб. и доп. – СПб. : Питер, 2008. – 718 с.

 5. Балабанова, Л.В. Управлiння збутовою полiтикою : навч. посiб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.В. Балабанова, Ю.П. Митрохiна ; Донецький нац. ун-т економiки i торгiвлi iм. М. Туган-Барановського ; Донецький iн-т економiки i управлiння. – К. : Центр учбової л-ри, 2011. – 239 с.

 6. Басовский Л.Е. Маркетинг : курс лекций / Л.Е. Басовский. – М. : ИНФРА-М,2004. – 219с.

 7. Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики : учебник / В.И. Беляев. – М. : КНОРУС, 2005. – 672 с.

 8. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз / И. Беляевский. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 320 с.

 9. Бєлявцев М.I. Маркетингова полiтика розподiлу : навч. посiб. для студ. вищ. навч. закл. / М.I. Бєлявцев, Г.Д. Леонова, А.М. Зайцева. – Донецьк : Норд-Прес, 2010. – 279 с.

 10. Березин И.С. Маркетинговый анализ. Рынок. Фирма. Товар /

   И.С. Березин. – М. : Вершина, 2008. – 480 с.

 11. Березин И.С. Практика исследования рынков / И.С. Березин. – М. : Бератор-Пресс, 2003. – 376 с.

 12. Божкова В.В. Реклама та стимулювання збуту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Божкова, Ю.М. Мельник. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 200 с.

 13. Винкельманн П. Маркетинг и сбыт (Marketing und Vertrieb) /

  П. Винкельманн. – М. : Гребенников, 2006. – 668 с.

 14. Герасименко В.В. Управление ценовой политикой компании /

  В.В. Герасименко. – М. : Эксмо, 2006. – 688 с. – (Серия: Полный курс МВА).

 15. Гаркавенко, С. С. Маркетинг : пiдруч. для студ. екон. спец. вищ.навч. закл. / С. С. Гаркавенко. – 7-ме вид. – Київ : Лiбра, 2010. – 718 с.

 16. Годин А.М. Маркетинг: учебник / А.М. Годин. – М. : Дашков и К°, 2005. – 760 с.

 17. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования : теория, методология и практика: учебник. – 4-е изд. / Е.П. Голубков. – М. : Дело и сервис, 2008. – 496 с.

 18. Голубков Е.П. Основы маркетинга : учебник / Е.П. Голубков. – М. : Финпресс, 2008. – 704 с.

 19. Дэй Дж. Стратегический маркетинг / Дж. Дэй. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 640 с.

 20. Джефкінс Ф. Реклама : практ. посіб. / Ф. Джефкінс ; пер. з 4-го англ. вид. ; доповнення і редакція Д. Ядіна. – [2-ге укр. вид., випр. і доп.]. – К. : Знання, 2008. – 565 с.

 21. Дурович А.П. Маркетинг: курс интенсивной подготовки : учеб. пособие / А.П. Дурович. – Минск : Современная школа, 2010. – 254 с.

 22. Дурович А.П. Маркетинговые коммуникации: курс интенсивной подготовки : учеб. пособие / А.П. Дурович, Н.И. Гришко. – Минск : Современная школа, 2010. – 222 с.

 23. Ефименко А.З. Маркетинговый анализ и управление развитием предприятий / А.З. Ефименко. – М. : АСВ, 2008. – 288 с.

 24. Земляк С.В. Маркетинг в коммерции / С.В. Земляк, В.В. Синяев,

  И.М. Синяева. – М. : Дашков и К°, 2008. – 548 с.

 25. Зюкова I.О. Технологiї маркетингових дослiджень : навч. посiб. / I.О. Зюкова ; Держ. вищ. навч. закл. «Київський нац. екон.ун-т iм. Вадима Гетьмана» ; Криворiзький екон. iн-т. – Львiв : Магнолiя 2006, 2010. – 385 с.

 26. Иванов Л.А. Книга директора по маркетингу : практические рекомендации / Л.А. Иванов. – СПб. : Питер, 2006. – 208 с.

 27. Ковальчук, С.В. Маркетинг : навч. посіб. / С.В. Ковальчук, В.Л. Карпенко, Л.М. Коваль, Р.В. Бойко, Л.А. Бичікова та ін.; за ред. канд. екон. наук С.В. Ковальчук. – Львів : Новий Світ – 2000, 2011. – 679 с.

 28. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер. – СПб. : АО «Коруна», АО «ЛИТЕРА ПЛЮС», 2008. – 698 с.

 29. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и удержать рынок / Ф. Котлер. – М. : АСТ, 2000. – 272 с.

 30. Кузнецова Л.В. Основы маркетинга : учеб. пособие для вузов /

  Л.В. Кузнецова, Ю.Ю. Черкасова. – М. : Вузовский учебник, 2008. – 139 с.

 31. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг: Европейская перспектива / Жан-Жак Ламбен. – М. : Наука, 1996. – 589 с.

 32. Маркетинг : учебник / Под. ред. А.Н. Романова. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 2006. – 560 с.

 33. Маркетинг : підруч. / [Павленко А.Ф., Решетнікова І.Л., Войчак А.В. та ін.]; за наук. ред. А.Ф. Павленка. – К. : КНЕУ, 2008. – 600 с.

 34. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник /

  Н.А. Нагапетьянц, Е.В.Исаенко, Ю.В. Морозов, Р.Н. Нагапетьянц; под ред.

  Н.А. Нагапетьянца. – М. : Вузовский учебник, 2007. – 272 с.

 35. Маркетинговые исследования. Практическое руководство / Нэреш К. Малхотра. 3-е изд., пер.с англ. – М. : Вильямс, 2002. – 960 с.

 36. Новітній маркетинг : навч. посіб. / [Є.В. Савельєв, С.І. Чеботар, Д.А. Штефанич та ін.]; за ред. Є.В. Савельєва. – К. : Знання, 2008. – 420 с.

 37. Окландер М. А. Маркетинговi комунiкацiї промислових пiдприємств в умовах iнформацiйної економiки / М.А. Окландер, I.Л. Литовченко, М I. Ботушан. – Одеса : Астропринт, 2011. – 230 с.

 38. Панкрухин А.П. Маркетинг : учебник / А.П. Панкрухин. – [6-е изд.]. – М. : Омега – Л, 2008. – 658 с.

 39. Парсяк В.Н. Маркетинговые исследования / В.Н. Парсяк, Г.К. Рогов. – К. : Наукова думка. – 2009. – 175 с.

 40. Пащук О.В. Маркетинг послуг: стратегічний підхід / О.В. Пащук. – К. : Професіонал, 2005. – 560 с.

 41. Полторак В.А. Маркетингові дослідження: навч. посіб. / В.А. Полторак. – К. : ЦНЛ, 2003. – 387 с.

 42. Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій: навч. посіб. /

  Т.О. Примак. – К. : Атіка, Ельга-Н, 2009. – 328 с.

 43. Райс Э. Позиционирование: битва за узнаваемость / Эл Райс,

  Дж. Траут ; пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб. : Питер, 2003. – 256 с. – (Серия «Деловой бестселлер»).

 44. Рычкова Н.В. Маркетинговые инновации : учебное пособие по специальности «Маркетинг». – М. : КноРУС, 2009. – 225 с.

 45. Синяева И.М. Маркетинговые коммуникации : учебник. – 3-е изд. /

  И.М. Синяева, С.В. Земляк, В.В. Синяев ; под. ред. проф. Л.П. Дашкова. – М. : ИТК «Дашков и К°», 2008. – 324 с.

 46. Синяева И.М. Маркетинг в предпринимательской деятельности : учебник / И.М. Синяева, С.В. Земляк, В.В. Синяев. – М. : ИТК «Дашков и К°», 2009. – 266 с.

 47. Скоробогатых И.И. Количественные методы анализа в маркетинге / И.И. Скоробогатых, Т.П. Данько, О.А. Косоруков, А.И. Самыловский. – СПб. : Питер, 2005. – 384 с.

 48. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг : учебник. – 5-е изд. /

  Р.А. Фатхутдинов. – СПб. : Питер, 2008. – 368 с.

 49. Царев В.В. Оценка конкурентоспособности предприятий (организаций). Теория и методология : учебное пособие для вузов / В.В. Царев, А.А. Кантарович, В.В. Черныш. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 799 с.

 50. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования / Г.А. Черчилль, Т. Браун. – [5-е изд.]. – СПб. : Питер, 2007. – 704 с.

 51. Шведова И. Книга директора по маркетингу производственного предприятия (+ CD-ROM) / И. Шведова, Т. Кузнецова. – СПб. : Питер, 2008. – 432 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!