Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3122 Критерії оцінювання підготовки та захисту курсової роботи, Маркетинг, Інфраструктура товарного ринку, Маркетингові дослідження, ДНУ

Критерії оцінювання підготовки та захисту курсової роботи, Маркетинг, Інфраструктура товарного ринку, Маркетингові дослідження, ДНУ

« Назад

1.4. Критерії оцінювання підготовки та захисту курсової роботи

Курсова робота є окремою формою семестрового контролю знань студента, а тому її оцінювання не входить в підсумкове оцінювання з певної дисципліни. Курсова робота оцінюється за чотирибальною системою та 100-бальною шкалою. Методика оцінювання написання курсової роботи включає в себе формальні та змістовні критерії.

До формальних критеріїв належать: дотримання термінів здачі закінченої роботи, правильність оформлення, грамотність структурування роботи, наявність посилань на використані джерела, наявність ілюстративного матеріалу, використовування сучасної та зарубіжної літератури та ін. Оцінка за формальними критеріями не повинна перевищувати 30 балів.

До змістовних критеріїв належать: актуальність теми, збалансованість розділів роботи, правильне формулювання мети, завдань, об’єкту та предмету дослідження, відповідність змісту заявленої теми, ступінь самостійності, практична цінність роботи, знання новітньої літератури і т. д. Оцінка за змістовними критеріями не повинна перевищувати 50 балів.

Окремо оцінюється захист роботи. Він включає в себе вміння подати матеріал, ораторське мистецтво, володіння термінологією в усному мовленні, вміння переконувати, відповіді на питання за темою роботи і т. д. Оцінка за захист роботи не повинна перевищувати 20 балів.

Крім того, можуть бути введені додаткові бали, за якими оцінюють неординарний підхід студента до виконання роботи. При цьому в оцінювання включається лише та їх частка, яка в сумі з основною оцінкою не перевищує 100 балів.

Розподіл балів за окремими позиціями оцінювання підготовки та захисту курсової роботи наведено в табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Розподіл балів в оцінюванні курсової роботи

Критерій

Максимальна кількість балів

1. Формальні критерії:

30

1.1. Оформлення титульного листа, змісту, заголовків і тексту

5

1.2. Оформлення бібліографії та посилань на неї

5

1.3. Застосування ілюстративного матеріалу

5

1.4. Граматика, пунктуація і шрифтове оформлення роботи

5

1.5. Дотримання графіка підготовки та термінів здачі закінченої роботи

5

1.6. Одержання позитивної рецензії

5

2. Змістовні критерії:

50

2.1. Актуальність теми та відповідність роботи обраній темі

5

2.2. Формулювання мети та постановка завдань

5

2.3. Структура роботи, збалансованість розділів (правильність розподілу обсягу матеріалу по розділах)

5

2.4. Якість використаних джерел, детальний їх аналіз, застосування новітньої літератури

5

2.5. Прикладна значимість роботи, детальний аналіз предмету дослідження

5

2.6. Обґрунтованість пропозиції та висновків щодо вирішення обраної проблеми

5

2.7. Використання програмного забезпечення

5

2.8. Використання сучасних наукових методів дослідження

5

2.9. Ступінь самостійності виконання роботи

5

2.10. Стиль викладення матеріалу

5

3. Захист курсової роботи:

20

3.1. Ступінь розкриття змісту роботи, структура та якість доповіді

4

3.2. Ораторське мистецтво

4

3.3. Оперування професійною термінологією

4

3.4. Якість підготовки презентації

4

3.5. Відповіді на питання по темі роботи

4

Усього

100

Додаткові бали:

20

–    апробація матеріалів роботи на наукових конференціях

10

–    публікація за темою роботи в періодичних наукових виданнях

10

Курсова робота з урахуванням її змісту, оформлення та результатів захисту оцінюється відповідно до прийнятої шкали оцінювання (табл. 1.2).

Таблиця 1.2

Шкала оцінювання написання та захисту курсової роботи

Оцінювання

за шкалою ECTS

Оцінювання

за 100-бальною шкалою

Оцінювання

за 4-бальною шкалою

А

90–100

5 (відмінно)

В

80–89

4 (добре)

С

70–79

4 (добре)

D

60–69

3 (задовільно)

E

50–59

3 (задовільно)

FX

30–49

2 (незадовільно) з можливістю

доопрацювання матеріалу роботи та її захисту

F

0–29

2 (незадовільно) з можливістю

написання роботи за новою темою

Оцінка «відмінно» виставляється в тому випадку, якщо:

– зміст роботи відповідає обраній темі;

– робота актуальна, виконана самостійно, має творчий характер, відрізняється певною новизною;

– проведений ґрунтовний аналіз ступеня теоретичного дослідження проблеми, різних підходів до її вирішення;

– показано знання нормативної бази, враховані останні зміни в законодавстві та нормативних документах з даної проблеми;

– проблема розкрита глибоко та всебічно, матеріал викладено логічно;

– теоретичні положення органічно поєднані з практикою;

– практичні рекомендації, що випливають з аналізу проблеми, представляють інтерес;

– в роботі широко використовуються матеріали дослідження, проведеного автором самостійно (в окремих випадках допускається використання аналізу вторинної інформації);

– в роботі проведено кількісний аналіз проблеми, який підкріплює теорію та ілюструє реальну ситуацію, наведені таблиці порівнянь, графіки, діаграми, формули, що показують вміння автора формалізувати результати дослідження;

– представлені обґрунтовані висновки по роботі;

– широко представлена бібліографія за темою роботи;

– додатки роботи ілюструють досягнення автора та підкріплюють його висновки;

– за своїм змістом і формою робота відповідає вимогам стандарту;

– відсутні порушення строків здачі роботи на перевірку;

– на захисті студент продемонстрував глибокі знання з теми роботи, показав вміння послідовно та логічно викладати результати дослідження, правильно відповідати на додаткові питання за темою дослідження.

Оцінка «добре»:

– тема відповідає спеціальності;

– зміст роботи в цілому відповідає поставленим завданням;

– робота актуальна, написана самостійно;

– дано аналіз ступеня теоретичного дослідження проблеми;

– основні положення роботи розкриті на достатньому теоретичному та методологічному рівні;

– теоретичні положення сполучені з практикою;

– представлені кількісні показники, що характеризують проблемну ситуацію;

– практичні рекомендації обґрунтовані;

– спостерігається утруднення при формулюванні висновків по роботі;

– додатки грамотно складені та простежується їх зв’язок з положеннями курсової роботи;

– бібліографія складена за темою роботи;

– робота має чітку структуру, оформлена акуратно, відповідно до вимог ДСТУ;

– відсутні порушення строків здачі роботи на перевірку;

– на захисті роботи зроблена змістовна доповідь, однак студент при відповідях на додаткові питання випробовує утруднення.

Оцінка «задовільно»:

– має місце певна невідповідність змісту роботи обраній темі;

– досліджувана проблема в основному розкрита, але не відрізняється новизною, теоретичною глибиною та аргументованістю;

– порушена логіка викладу матеріалу, завдання розкриті не повністю;

– в роботі не повністю використані необхідні для розкриття теми наукова література, нормативні документи, а також матеріали досліджень;

– теоретичні положення слабо пов’язані з практикою, практичні рекомендації носять формальний бездоказовий характер;

– спостерігаються серйозні труднощі при формулюванні висновків;

– зміст додатків не висвітлює вирішення поставлених завдань;

– список використаних джерел недостатньо повний, є помилки в їх описі;

– робота оформлена з деякими порушеннями ДСТУ;

– на захисті студент при відповідях допускає помилкові твердження.

Оцінка «незадовільно»:

– зміст роботи не відповідає обраній темі;

– робота містить суттєві теоретико-методологічні помилки та поверхневу аргументацію основних положень;

– курсова робота носить компілятивний характер;

– пропозиції автора чітко не сформульовані;

– висновки по роботі відсутні;

– в поданні та описі використаних джерел мають місце грубі помилки;

– робота оформлена з грубими порушеннями стандарту.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!