Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3114 Методичні рекомендації до теми 14 Форми та системи оплати праці, НУДПСУ

Методичні рекомендації до теми 14 Форми та системи оплати праці, НУДПСУ

« Назад

Тема 14 Форми та системи оплати праці

За даною темою вивчаються наступні питання:

 1. Сутність і структура тарифної системи оплати праці, її призначення.

 2. Зміст і призначення тарифно-кваліфікаційного і кваліфікаційного довідників.

 3. Тарифна сітка, її різновиди. Сутність єдиної тарифної сітки.

 4. Тарифні ставки та методи їх встановлення.

 5. Схеми посадових окладів та методи їх встановлення.

 6. Система доплат і надбавок, їх види.

 7. Характеристика форм заробітної плати.

 8. Сутність відрядної форми, умови її функціонування.

 9. Системи відрядної форми та їх характеристика.

 10. Системи погодинної форми.

 11. Характеристика погодинної форми оплати праці, умови її функціонування.

 12. Сутність бригадної форми оплати праці, розрахунок і розподіл бригадного заробітку.

 13. Зарубіжний досвід оплати праці персоналу.

 14. Загальні риси безтарифної системи оплати праці.

 15. Контрактна система оплати праці, ефективність її використання.

 16. Умови застосування різних систем оплати праці.

 17. Методи нарахування заробітку за різних системи оплати праці.

 18. Особливості оплати праці керівників, фахівців та службовців.

 19. Умови преміювання за умов погодинної форми оплати праці. 

Після вивчення даної теми Ви зможете:

— Розкривати сутність і структуру тарифної системи оплати праці.

— Характеризувати зміст і призначення тарифно-кваліфікаційного і кваліфікаційного довідників, охарактеризуйте розділи кваліфікаційних довідників.

— Характеризувати сутність тарифної сітки, як елементу тарифної системи, визначте групи тарифних сіток, що використовуються на підприємствах України.

— Розкривати сутність єдиної тарифної сітки, її структуру та особливість застосування.

— Характеризувати тарифні ставки, пояснювати методику встановлення тарифних ставок.

— Характеризувати схеми посадових окладів, та методику їх встановлення.

— Охарактеризувати існуючу систему доплат і надбавок, визначати компенсуючі та стимулюючі доплата та надбавки.

— Визначати сутність застосування безтарифної системи оплати праці.

— Давати характеристику існуючим формам заробітної плати.

— Розкривати сутність відрядної форми, поясніть умови її функціонування.

— Пояснювати переваги і недоліки відрядної форми оплати праці.

— Характеризувати системи відрядної форми оплати праці: просту відрядну, відрядно-преміальну, відрядно-прогресивну, непряму відрядну, акордну та поясніть методику їх розрахунку.

— Давати характеристику погодинної форми оплати праці, відзначте умови її функціонування.

— Характеризувати системи погодинної форми: просту погодинну, погодинно-преміальну, контрактну та поясніть методику їх розрахунку.

— Визначати сутність бригадної форми оплати праці, пояснювати, як здійснюється розрахунок і розподіл бригадного заробітку.

— Володіти вміннями та навичками розрахунку заробітної плати за відрядної та погодинної форми оплати праці та їх системами, визначення тарифних ставок, середніх тарифних розрядів, коефіцієнтів, ставок та заробітної плати за тарифною системою, посадовими окладами з урахуванням доплат та надбавок.

Ключові слова і терміни

Форми оплати праці, системи оплати праці, погодинна оплата праці, відрядна оплата праці, тарифна система оплати праці, безтарифна система оплати праці, окладна система оплати праці, відрядно-прогресивна система оплати праці, акордна система оплати праці, тарифна сітка, тарифний розряд, тарифікація, схеми посадових окладів, тарифна ставка, посадовий оклад, доплати, надбавки, премії. 

Методичні рекомендації до вивчення питань даної теми

Форми і системи заробітної плати являють собою способи встановлення залежності величини винагороди за працю від кількості та якості витраченої праці. Основне їх призначення – забезпечення правильного співвідношення між мірою праці та мірою її оплати.

Формою оплати праці слід вважати загальноприйняту методику визначення у грошовому вираженні розміру компенсаційних затрат праці з урахуванням його кількісно – якісних характеристик, системою оплати праці – встановлену послідовність взаємопов’язаних відрахувань по нарахуванню заробітку різним категоріям працюючих. Таким чином під формами і системами оплати праці слід вважати модель здійснення взаємозв’язку оплати з витратами і результатами праці.

Основними формами заробітної плати є погодинна і відрядна. На окремих підприємствах застосовують і інші форми заробітної плати , але основною формою вважається погодинна, оскільки на її основі створюються всі інші форми, зокрема відрядна.

Дві форми оплати праці, що базуються на тарифній системі – відрядна і почасова включають ряд систем для різних організаційно-технічних умов виробництва. Як погодинна так і відрядна форми оплати праці мають свої, що відрізняються від інших, алгоритмом розрахунків, системи. Методику нарахування заробітної плати при різних формах і системах ми і розглянемо в даному підрозділі.

Погодинна форма оплати праці – характеризується тим, що нарахування заробітної плати залежить від фактично відпрацьованого часу і встановленої норми оплати за одиницю часу. Погодинна оплата праці одна з форм оплати праці і передбачає проведення нарахування заробітної плати працівникам виходячи з погодинної тарифної ставки, яка встановлюється за домовленістю сторін або в колективному договорі, і фактичної кількості відпрацьованих ними годин за розрахунковий період. Інженерно-технічні працівники отримують заробітну плату, нараховану згідно з встановленим окладом пропорційно відпрацьованого часу. Дні, в які робітник виконує державні або суспільні обов`язки, оплачується в загальному порядку.

Погодинна заробітна плата – форма оплати праці, за якої обсяг виконаної роботи не піддається обліку та нарахуванню; результат праці не залежить від результатів роботи інших працівників; використовується строго регламентований технологічний режим; робітник не може впливати на технологічний режим; високі вимоги до результатів праці. Відомі дві форми погодинної оплати праці – проста погодинна та погодинно-преміальна.

Проста погодинна система оплати праці, за якою заробітна плата обчислюється у відповідності з годинними та денними тарифними ставками або посадовим окладом за роботу (результати праці) і фактично відпрацьованим часом, в конкретних умовах праці і визначається за формулою:

де Тст – годинна чи денна тарифна ставка;

Фф – фактично відпрацьований час. 

Погодинно – преміальна система передбачає крім погодинної оплати праці премії за виконання і перевиконання встановлених показників.

При погодинно-преміальній оплаті додатково вводиться преміювання за якісне та своєчасне виконання завдань. Обов`язковою умовою преміювання є виконання місячного плану по технологічних етапах та обслуговування робітниками робочих місць, а також відсутність браку та простою машин та обладнання. Премії робочим нараховуються по місячних результатах роботи пропорційно відпрацьованого часу. Їх межовий розмір не повинен перевищувати 70% заробітку по тарифних ставках. Документом по обліку відпрацьованого часу робітниками з погодинною заробітною платою є табель. Табель служить для обліку та контролю робочого часу, нарахування заробітної плати при погодинній формі оплати праці, складання звітності про чисельність і склад працівників.

Місячну заробітну плату працівника за погодинно – преміальної системи оплати праці можна розрахувати за формулою:

де П – премія за досягнення визначених кількісних та якісних показників, %.

Погодинну форму оплати праці використовують на підприємствах всіх галузей народного господарства для нарахування заробітку, наприклад, електромонтерам, контролерам, обліковцям, прибиральникам.

Для оплати праці колективу (бригади) застосовується, як відрядна так і погодинна форма оплати праці.

Колективна відрядна розцінка визначається за формулами (Рк):

де ∑Т – сума тарифних ставок членів бригади, грн.

Н вир.бр. – бригадна норма виробітку.

де ∑Т•Нч – сума добутку тарифних ставок, які відповідають розряду робіт, грн. та норм часу;

Нч – норми часу відповідно по кожному розряду на кожен виріб;

Розрахунок заробітної плати робітникам – погодинникам здійснюється згідно кількості відпрацьованих годин (днів) і встановленої оплаті праці за одну годину (день) роботи, т. т. годинним (денним) тарифним ставкам. Якщо для робітника – погодинника встановлений твердий місячний оклад, то заробітна плата здійснюється виходячи з середньочасового (середньоденного) окладу і фактично відпрацьованого на протязі місяця часу. Встановлений місячний оклад виплачується працівникові повністю незалежно від кількості календарних днів в місяці, якщо він відпрацював повну кількість годин по графіку виходів в місяць.

Відрядна форма оплати праці – характеризується тим, що нарахування заробітної плати проводиться за вироблену якісну продукцію по установлених розцінках на одиницю продукції. Тому заробіток залежить від обсягів виконаної роботи і потребує якості роботи.

Відрядна форма оплати праці відрізняється більшим різновидом способів обрахування виробітку і застосовуваних при цьому видів матеріального стимулювання (підвищені розцінки, премії).  

У відповідності до форм оплати праці підприємство може встановлювати систему оплати праці.

Для оплати індивідуальної та колективної праці використовують системи відрядної форми оплати праці:

- пряма відрядна;

- відрядно-преміальна;

- відрядно-прогресивна;

- непряма відрядна;

- акордна.

За любої відрядної системи оплати праці норма визначає розмір розцінки і розмір додаткового стимулювання за перевиконання встановлених норм. Розцінка визначає оплату кількості і якості (у вигляді тарифного розряду роботи) праці, яка повинна бути витрачена для виконання визначеного завдання.

При прямій відрядній системі оплати, праця працівника винагороджується по відрядних розцінках за одиницю обігу незалежно від рівня виконаних норм виробки. Заробіток визначається множенням обсягу якісно виконаних робіт на відрядну розцінку.

Загальний відрядний заробіток робітника при прямій відрядній системі оплати праці розраховується за формулою:

де Ni– обсяг виготовленої продукції певного виду;

Pi – розцінка за одиницю продукції певного виду;

Відрядна розцінка (Pв) визначається за формулами:

На основі норм виробітку:

де Тст – годинна чи денна тарифна ставка відповідного розряду;

Нвир – норма виробітку за одиницю часу.

На основі норми часу:

де Нч – норма часу, хв. 

Відрядно – преміальна система оплати праці, сутність якої полягає у тому, що крім відрядного заробітку, робітникові нараховується премія за виконання та перевиконання певних показників.

Розмір премії встановлюється у відсотках до відрядного чи тарифного заробітку.

Загальний заробіток за відрядно – преміальної системи оплати праці розраховується за формулою:

де: Зв, Зпог. – відповідно заробіток відрядний чи погодинний, грн.;

П1, П2, Пn – розмір премії у відсотках до відповідного заробітку;        

Сутність відрядно – прогресивної системи оплати праці полягає у тому що заробіток за виконання завдання у межах норми виплачується за постійними розцінками, а виробіток понад завдання (норми) за підвищеними розцінками, які збільшуються прогресивно зі збільшенням кількості продукції, виробленої понад завдання.

Загальний заробіток при застосуванні цієї системи визначається за формулою (Ззаг) :

 де Nн – обсяг продукції у межах завдання;

∆N – збільшення обсягу продукції понад норму;

Р пост. – постійна розцінка;

Рпр – прогресивна розцінка.

Для розрахунку розцінок використовують формули:

де Нч - норма часу на один виріб.

Розцінка прогресивна

де Кзбіль. - збільшення розцінки на вироби (100 +%). 

Непряма відрядна система праці – застосовується для оплати праці допоміжних робітників (підсобників). Заробітна плата підсобників залежить від результатів роботи основних робітників, яких вони обслуговують.

Загальний заробіток при непрямій – відрядній системі оплати праці визначається за формулами:

де Рнепр – непряма відрядна розцінка;

Nфакт – фактичний обсяг виконаного завдання.

Непряма відрядна розцінка розраховується за формулою:

де Тден.доп. – денна тарифна ставка допоміжного робітника, праця якого оплачується за непрямою відрядною системою, грн.

Ноб. – кількість робочих місць, які обслуговуються за установленими нормами;

Впл. – планова норма виробітку, яка встановлена для кожного виробничого об’єкта.

де Тст – тарифна ставка допоміжного робітника;

Нвир.сер. – середній виробіток виконання норм виробітку робітників.

Сутність акордної системи оплати праці, полягає в тому, що відрядна розцінка встановлюється не на окрему операцію, а на весь комплекс робіт загалом на основі діючих норм часу. При цій системі заздалегідь визначаються обсяг і строк їх виконання.

Відрядна заробітна плата може бути індивідуальною та груповою (бригадною). При останній заробітна плата за виконані роботи розподіляється між членами бригади пропорційно розрядах робітників та кількості відпрацьованих ними годин. 

Виконайте завдання за опрацьованими питаннями:

 1. Підготуватися до дискусії з питань "Основні типи організації заробітної плати: тарифна і безтарифна оплата праці".

 2. Складіть таблицю порівняння різних форм та систем оплати праці.

 3. Проаналізуйте основні риси безтарифної системи оплати праці.

 4. Розв'яжіть наступні задачі:

4.1. Обчислити середній тарифний розряд і середню тарифну ставку погодинних робітників, якщо за другим розрядом працюють -18 а за третім – 25, за п’ятим – 17 чоловік.

4.2. Вирахувати середньомісячну заробітну плату, середню погодинну тарифну ставку бригади робітників. Якщо відомо, що в бригаді працюють слюсарі – ремонтники, електромонтери і наладчики, зайняті ремонтом, налагодженням та обслуговуванням складного обладнання (важкі та шкідливі умови праці), за третім розрядом – 10, за четвертим – 15, за п’ятим – 20, за шостим – 8 чоловік (доплати за умови праці на робочих місцях складають 8%). Ефективний фонд часу на одного робітника – 1800 годин, додаткова заробітна плата складає 50%.

4.3. Обчислити заробітну плату наладчика 4 розряду за місяць, якщо тарифна ставка 4 розряду 1,24 грн. за годину, який відпрацював за місяць 170 годин, в тому числі 60 годин у вечірній час; за роботу у вечірній час додатково виплачується 20% тарифної ставки за кожен час роботи, також за якісне виконання робіт нараховується 40% премії від тарифного заробітку.

4.4. Обчислити заробітну плату наладчика 4 розряду за непрямою відрядною формою оплати праці, якщо він обслуговує 20 робочих місць, нормовані завдання на кожному робочому місці 100 деталей за зміну, кількість робочих днів 24, тарифна ставка 4 розряду 1,6 грн./год. Фактично нормоване завдання в середньому виконано на 110%. Наладчик відпрацював 170 годин. за якісне обслуговування обладнання наладчику нараховується премія 20% від тарифного заробітку.

4.5. Робітник V розряду виготовив за місяць 2000 деталей. Годинна тарифна ставка для І розряду виконуваних робіт складає 1,25 грн., тарифний коефіцієнт V розряду, винайдений за тарифною сіткою, - 1,8. Встановлена технічним регламентом норма виробітку – 5 деталей за годину. Необхідно визначити заробітну плату працівника та вид оплати його праці. 

Питання для самоперевірки

 1. Назвіть основні складові тарифної системи.

 2. Які різновиди відрядної системи оплати праці Вам відомі?

 3. Розгляньте основні види доплат і надбавок до заробітної плати. 

Тести для самоконтролю 

1. Пряма відрядна система оплати праці залежить від:

a) результатів роботи підприємства;

b) відпрацьованого фонду часу працівником;

c) якості виконаних робіт та наданих послуг;

d) інтенсивності праці робітника;

e) результатів роботи працівника;

f) вірні відповіді с) та д);

g) всі відповіді вірні. 

2. Елементами тарифної системи є:

a) тарифно-кваліфікаційний довідник;

b) тарифні сітки;

c) положення про преміювання;

d) тарифні ставки;

e) вірні відповіді а), б), с), d);

f) вірні відповіді а), б), d).

3. Розцінка визначається як:

a) відношення тарифної ставки до норми часу;

b) відношення тарифного розряду до норми виробітку;

c) відношення тарифної ставки до чисельності працівників;

d) відношення кількості виробленої продукції до норми часу.

4. Окладно – преміальна система оплати праці складається з:

a) посадового окладу за штатним розкладом;

b) посадового окладу та додаткової заробітної плати, що виплачується з прибутку;

c) посадового окладу та премії за підсумками господарської діяльності;

d) премії за основний результат та тарифної ставки першого розряду.

5. Категорія, що визначає основний показник для оцінки кінцевих результатів діяльності працівника:

a) система оплати праці

b) форма оплати праці

c) розцінка

d) тарифна ставка

Рекомендована література

Основна [2, 6, 7, 9, 24, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 32]

Додаткова [6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 23, 24, 26, 27, 32, 34]

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!