Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3109 Методичні рекомендації до теми 9 Організація праці, НУДПСУ

Методичні рекомендації до теми 9 Організація праці, НУДПСУ

« Назад

ЗМ 2. Організація, нормування та ефективність праці 

Тема 9 Організація праці

Мета теми: вивчення конкретних форм поєднання працівників із засобами виробництва. 

За даною темою вивчаються наступні питання:

 1. Поняття, зміст і завдання організації праці.

 2. Основні напрямки організації праці, поділ і кооперування праці.

 3. Види поділу праці.

 4. Форми кооперування праці.

 5. Характеристика робочого місця, класифікація робочих місць.

 6. Організація робочого місця: оснащення, обслуговування, планування, розміщення та атестація робочих місць.

 7. Умови праці, фактори їх формування.

 8. Дисципліна праці як об’єктивно необхідна форма зв’язку між працівниками.

 9. Бригадна форма організації праці.

 10. Основні групи факторів які впливають на працездатність людини.

 11. Вплив умов праці та трудової дисципліни на якість трудового процесу на підприємстві.

 12. Комплексна оцінка факторів виробничого середовища. 

Після вивчення даної теми Ви зможете:

- Розкривати сутність поняття, зміст і завдання організації праці.

- Характеризувати основні напрямки організації праці.

- Характеризувати основні елементи організації праці (поділ праці, кооперування праці).

- Визначати сутність бригадної форми організації праці.

- Характеризувати робоче місце.

- Характеризувати організацію робочого місця.

- Характеризувати умови праці, фактори їх формування та можливі шляхи покращення.

- Визначати, чим обумовлюється ефективність трудового процесу, та вплив умов праці на ефективність виробничого процесу.

- Розкривати сутність та значення атестації робочих місць. 

Ключові слова і терміни

Організація, організація праці, завдання організації праці, напрямки організації праці, поділ праці, кооперація праці, робоче місце, виробничий процес, організація робочого місця, планування робочого місця, оснащення, обслуговування, розміщення робочого місця, умови праці. 

Методичні рекомендації до вивчення питань даної теми 

Організація праці — це спосіб поєднання безпосередніх виробників із засобами виробництва з метою створення сприятливих умов для одержання високих кінцевих соціально-економічних результатів. Організація праці є об'єктивною необхідністю і невід'ємною складовою трудової діяльності людини. Вона має сприяти вдосконаленню всіх процесів праці, виробничих структур для досягнення найвищої ефективності суспільного виробництва.

Економічні завдання передбачають досягнення максимальної економії живої та уречевленої праці, підвищення продуктивності, зниження витрат у процесі виробництва продукції і надання послуг належної якості.

Соціально-психологічні завдання передбачають створення таких умов праці, які б забезпечували високий рівень працездатності зайнятих у виробництві. Крім того, працівники мають одержувати задоволення від роботи, яку виконують.

Організація праці на підприємстві охоплює такі основні напрями:

- поділ і кооперація праці, що передбачають науково обґрунтований розподіл працівників за певними трудовими функціями, робочими місцями, а також об'єднання працівників у виробничі колективи;

- організація і обслуговування робочих місць, що сприяють раціональному використанню робочого часу;

- нормування праці, що передбачає визначення норм затрат праці виробництво продукції і надання послуг як основу для організації праці і визначення ефективності виробництва;

- організація підбору персоналу та його розвиток, тобто — планування персоналу, профорієнтація і профвідбір, наймання персоналу, підвищення його кваліфікації, планування кар'єри тощо;

- оптимізація режимів праці і відпочинку, встановлення найбільш раціонального чергування часу роботи та відпочинку протягом робочої зміни, тижня, місяця. Відпочинок, його зміст і тривалість максимально сприяти досягненню високої працездатності протягом робочого часу;

- раціоналізація трудових процесів, прийомів і методів праці на основі узагальнення прогресивного досвіду. Раціональним вважається такий спосіб роботи, який забезпечує мінімальні затрати часу;

- поліпшення умов праці, що передбачає зведення до мінімуму шкідливості виробництва, важких фізичних, психологічних навантажень, а також формування системи охорони і безпеки праці;

- зміцнення дисципліни праці, підвищення творчої активності працівників;

- мотивація й оплата праці.

У процесі спільної праці, як правило, виокремлюються різні види діяльності, робіт або операцій, які доповнюють одна одну, тобто одним або групою працівників виконується певна частина загального обсягу роботи.

В економіці країни можна виділити такі форми поділу праці: між галузями економіки, всередині цих галузей, а також всередині підприємств.

Кооперація — це організована виробнича взаємодія між окремими працівниками, колективами бригад, дільниць, цехів, служб у процесі праці для досягнення певного виробничого ефекту.

Розрізняють такі взаємопов'язані форми кооперації:

- всередині суспільства, коли обмін діяльністю і продуктом праці здійснюється між галузями економіки;

- всередині галузі, що передбачає обмін продуктами праці або спільну участь низки підприємств у виробництві певної продукції;

- всередині підприємства. Здійснюється між цехами, дільницями, окремими виконавцями залежно від конкретних виробничих умов |тип виробництва, особливості техніки і технології та ін.).

Робоче місце — це зона трудової діяльності робітника, або групи робітників, оснащена всім необхідним для успішного здійснення роботи. Водночас це первинна ланка виробничої структури підприємства, яка може функціонувати відносно самостійно.

Організація робочого місця — це система заходів щодо його планування, оснащення засобами і предметами праці, розміщення в певному порядку, обслуговування й атестації.

Умови праці — це сукупність взаємозв'язаних виробничих, санітарно-гігієнічних, психофізіологічних, естетичних і соціальних факторів конкретної праці, обумовлених рівнем розвитку продуктивних сил суспільства, які визначають стан виробничого середовища та впливають на здоров'я і працездатність людини. 

Виконайте завдання за опрацьованими питаннями

 1. Назвіть елементи організації праці та організації робочого місця.

 2. Класифікуйте робочі місця.

 3. Проаналізуйте структуру паспорта робочого місця. 

Питання для самоперевірки

 1. Розкрийте сутність та завдання організації праці.

 2. Визначте наукові принципи організації праці.

 3. Що являє собою наукова організація праці?

 4. Визначте основні напрямки і завдання вдосконалення організації праці.

 5. Охарактеризуйте поділ та кооперацію праці.

 6. Охарактеризуйте бригадну форму організації праці.

 7. Охарактеризуйте умови праці на підприємстві.

 8. Опишіть структуру організації робочого місця. 

Тести для самоконтролю 

1. Розподіл праці усередині галузей загального розподілу праці це:

а) загальний поділ праці;

б) частковий поділ праці;

в) одиничний розподіл праці.

2. Розподіл праці залежно від технологічної однорідності виконуваних функцій це:

а) кваліфікаційний поділ праці;

б) професійний поділ праці;

в) функціональний поділ праці.

3. Система заходів із забезпечення робочих місць засобами , предметами праці та надання різноманітних послуг виробничого характеру це:

а) планування робочого місця;

б) оснащення робочого місця;

в) обслуговування робочого місця.

4. Кількість трудових рухів за одиницю часу це:

а) темп роботи;

б) ритм роботи;

в) зміст роботи.

5. зовнішнє середовище, що оточує працівника в процесі виробництва і впливає на його працездатність та продуктивність це:

а) виробниче макросередовище;

б) зовнішнє середовище;

в) умови праці. 

Рекомендована література

Основна [2, 4, 6, 7, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 32]

Додаткова [18, 24, 25, 26, 27, 32]

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!