Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3105 Методичні рекомендації до теми 5 Зайнятість населення та безробіття, НУДПСУ

Методичні рекомендації до теми 5 Зайнятість населення та безробіття, НУДПСУ

« Назад

Тема 5 Зайнятість населення та безробіття

Мета теми: ознайомлення з категоріями «зайнятість» та «безробіття» як важливими категоріями ринкової економіки. 

За даною темою вивчаються наступні питання:

 1. Зайнятість як соціально-економічна категорія.

 2. Концепції зайнятості.

 3. Види зайнятості населення.

 4. Державна політика зайнятості населення в Україні.

 5. Регулювання зайнятості населення.

 6. Безробіття, його види та показники.

 7. Природний рівень безробіття. Закон Оукена.

 8. Соціально-економічні наслідки безробіття, соціальний захист безробітних.

 9. Сучасні тенденції та перспективи зайнятості населення в Україні.

 10. Зміст державних і регіональних програм сприяння зайнятості населення.

 11. Система органів і служб сприяння зайнятості населення.

 12. Світові структурні зрушення у сфері зайнятості.

 13. Методика визначення рівня безробіття. 

Після вивчення даної теми Ви зможете:

- Характеризувати зайнятість як соціально-економічну категорію.

- Описувати основні концепції зайнятості.

- Визначати види зайнятості населення.

- Характеризувати державну політику зайнятості населення в Україні.

- Визначати суть регулювання зайнятості населення.

- Характеризувати безробіття, його види та показники.

- Аналізувати соціально-економічні наслідки безробіття, соціальний захист безробітних.

- Аналізувати сучасні тенденції та перспективи зайнятості населення в Україні.

- Характеризувати зміст державних і регіональних програм сприяння зайнятості населення.

- Описувати методику визначення рівня безробіття. 

Ключові слова і терміни

Зайнятість населення, безробіття, рівень зайнятості, рівень безробіття, структура зайнятості, форми зайнятості, види зайнятості, види безробіття, концепції зайнятості. 

Методичні рекомендації до вивчення питань даної теми 

В Українському законодавстві, Законі України «Про зайнятість населення: Зайнятість – це діяльність громадян, пов’язана із задоволенням особистих та суспільних потреб яка спрямована на створення національного доходу. Зайнятість має суспільну, економічну і доходну функції.

Економічна сутність проявляється в тому, що зайнятість відбиває досягнутий рівень економічного розвитку, внесок живої праці в досягнення виробництва. Ця зайнятість визначає економічний потенціал суспільства, рівень і якість життя населення в цілому і добробут окремих громадян. Зайнятість з економічних позицій розглядають ще як продуктивну зайнятість. Продуктивна зайнятість - це така зайнятість населення, яка за рахунок високопродуктивної праці створює необхідні для розвитку суспільства ресурси і дає кожному працівникові доход, не менший, ніж потрібно для відтворення його фізичних, інтелектуальних і професійних якостей.

Демографічна сутність проявляється в тому, що категорія зайнятості розглядає потребу в роботі і робочих місцях, потребу у сфері діяльності для одержання коштів для життя, систему відносин між людьми з приводу забезпечення робітників місцями й участі в суспільному господарстві (формуванні й розвитку особистості.)

Соціальна сутність зайнятості відображає потребу людини в самовираженні, а також у задоволенні матеріальних і духовних потреб через дохід, який особа отримує за свою працю.

Основні сучасні принципи зайнятості - добровільність праці, відповідальність держави за реалізацію права на працю, комплексний підхід до вирішення проблем зайнятості.

Кількісно зайнятість характеризується рівнем зайнятості.

Структура зайнятості населення являє собою розгалужену систему зв'язків у розподілі праці між сферами й галузями суспільного виробництва, а також усередині галузей, за видами робіт, ділянками виробництва, у масштабі всього народного господарства і його окремих територіальних одиниць. Ефективною вважається та структура зайнятості, при якій досягаються високі виробничі результати більш швидкими темпами з меншими витратами праці.

Внутрішня структура зайнятості аналізується на основі класифікації форм і видів зайнятості. Види зайнятості характеризують розподіл активної частини трудових ресурсів за сферами використання праці.

Загалом класифікацію видів зайнятості проводять за характером діяльності, соціальною, галузевою належністю, територіальною ознакою, рівнем урбанізації, професійно-кваліфікаційною ознакою та видами власності.

Форми зайнятості - це організаційно-правові способи, умови трудовикористання. Організація праці відрізняється різними організаційно-правовими формами, нормами правового регулювання, тривалістю та режимом робочого часу, регулярністю й стабільністю трудової діяльності, місцем виконання роботи, статусом діяльності.

Як зазначалось, за рівнем розвитку зайнятості розрізняють продуктивну, повну, раціональну, ефективну зайнятість. Вони покладені в основу сучасних концепцій зайнятості.

Розрізняють:

- концепцію повної (загальної) зайнятості;

- концепцію ефективної зайнятості;

- концепцію продуктивної зайнятості;

- концепцію глобальної зайнятості.

Безробіття — складне економічне, соціальне і психологічне явище. Водночас безробіття — це економічна категорія, яка відбиває економічні відносини щодо вимушеної незайнятості працездатного населення.

Згідно із Законом України “Про зайнятість населення” безробітними вважаються працездатні громадяни працездатного віку, які з незалежних від них причин не мають заробітку або інших передбачених чинним законодавством доходів через відсутність підходящої роботи, зареєстровані у державній службі зайнятості, тобто це особи, що справді шукають роботу та здатні приступити до праці.

Не можуть бути визнані безробітними громадяни:

а) віком до 16 років, за винятком тих, які працювали і були вивільнені у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці; реорганізацією перепрофілюванням і ліквідацією підприємства, установи й організації або скороченням чисельності (штату);

б) які вперше шукають роботу і не мають професії (спеціальності), в тому числі випускники загальноосвітніх шкіл, якщо вони відмовляються від проходження професійної підготовки або від оплачуванної роботи, включаючи роботу тимчасового характеру;

в) які відмовилися від двох пропозицій підходящої роботи з моменту реєстрації їх у службі зайнятості як осіб, котрі шукають роботу. При цьому вони втрачають право на надання статусу безробітного строком на три місяці з подальшою реєстрацією;

г) які мають право на пенсію відповідно до законодавства України. Рівень зареєстрованого безробіття розраховується як відношення кількості офіційно зареєстрованих безробітних до працездатного населення у працездатному віці. 

Виконайте завдання за опрацьованими питаннями

 1. Охарактеризуйте програми сприяння зайнятості населення в Україні

 2. Назвіть основні принципи державної політики та державні гарантії зайнятості. 

Питання для самоперевірки

Опишіть структуру служби зайнятості в Україні, її функції та права. 

Тести для самоконтролю 

1. Рівень безробіття визначається як:

а) відношення кількості безробітних до чисельності працездатного населення;

б) відношення кількості безробітних до чисельності трудових ресурсів;

в) відношення кількості безробітних до чисельності всього населення країни;

г) різниця трудових ресурсів та працездатної кільності населення.

2. Робітник, який звільнений добровільно, але поки ще не знайшов роботу, належить до категорії безробітних, охоплених:

а) фрикційною формою безробіття;

б) структурною формою безробіття;

в) циклічною формою безробіття;

г) всі відповіді невірні.

3. Діяльність реєстрації якої не передбачено чинним законодавством, має назву:

а) кримінальна зайнятість;

б) тіньова зайнятість;

в) неформальна зайнятість.

4. Рівень безробіття за якого фактори які підвищують і зменшують ціни та заробітну плату, перебувають у рівновазі, має назву:

а) підвищений;

б) природний;

в) неприродний

5. Безробіття обумовлене коливаннями ринкової кон’юнктури, збанкрутінням частини товаровиробників має назву:

а) конверсійне;

б) економічне;

в) інституціональне 

Рекомендована література

Основна [1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 32]

Додаткова [3, 18, 24, 27, 28, 33]

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!