Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3072 Завдання 23 Поняття культури та її суттєві ознаки

Завдання 23 Поняття культури та її суттєві ознаки

« Назад

ЗМ. 2 (Т. 7-9). Практична філософія

Т. 7.: Філософія культури

Завдання 23 Поняття культури та її суттєві ознаки

"Абсолютно невідомо, коли виникла людина. І вона поза сумнівом була протягом незчисленного часу просто природним, а не культурним єством... (Під природою) слід розуміти не лише фізичний світ, а закономірно даний та існуючий світ - на відміну від культури, що виникає на основі належного та індивідуальних ціннісних утворень ".

(Е.Трьольч)

Спробуйте прояснити, які відношення між природою та культурою окреслені в наведеному фрагменті? В чому полягають відмінності між ними? Як тут подаються засади культури? Чи згідні ви із таким її тлумаченням?

"... Термін "культура " позначає усю сукупність досягнень та інституцій, що відрізняють наше життя від життя наших предків із тваринного світу та що служать подвійній мсті: захисту людини від природи та врегулюванню відносин між людьми... Зазирнувши досить далеко у минуле, можна сказати, що найпершими діяннями культури були: застосування знарядь, приборкання вогню, побудова житла... За допомогою усіх своїх знарядь людина вдосконалює свої органи... та розширює рамки своїх можливостей ".

(З.Фрейд)

Які два вектори культурного впливу виділяє 3.Фрейд в якості найважливіших? Які би ви ще додали до них? Яку функцію культури висуває тут автор на перший план: духовну, моральну, компенсаторну? - Прокоментуйте дане положення і дайте йому аргументовану оцінку.

"Філософія не може задовольнятись аналізом індивідуальних форм людської культури. Вона прагне універсальної синтетичної точки зору, що включає й індивідуальні форми... Найголовніша характеристика людини, її відмінна ознака - це не метафізична або фізична природа, а їі діяльність. Саме праця, система видів діяльності і визначає сферу "людськості". Мова, міф релігія, мистецтво, наука, історія - складові частини, різні ділянки даної сфери... Поза сумнівом є те, що людську культуру утворюють різні види діяльності... Міф, релігія, мистецтво, мова і навіть наука постають тепер як множина варіацій на ту ж саму тему...".

(Е.Кассірер)

Якою мірою ви поділяєте позицію автора щодо засад людськості та культури? Які складові культури виділені в якості найперших в даному фрагменті? Який аспект культури - технологічний, ціннісний, нормативний, духовний - поданий в даному уривку як основний? Обґрунтуйте свої твердження.

"В наш час можна окреслити три основні концепції трактування терміна "культура ". Перша концепція тлумачить культуру як сукупність матеріальних та духовних цінностей... Друга концепція розглядає культуру як процес творчої діяльності людини і висуває у культурі на перший план роль творчої особистості... У третій концепції культура трактується... як "усе, вироблене людиною, а не надане природою ", "як сукупність надбіологічних засобів та механізмів адаптації суспільної людини до навколишнього середовища ".

(З.Удальцова)

Спираючись на наведені концепції культури спробуйте їх критично оцінити, тобто виділити їхні очевидні позитивні сторони, але також і негативні, тобто їхні недоліки. Які суттєві риси культури не фігурують у наведених тут концепціях?

У 1952 році американські культурологи А.Кребер та К.Клакхон систематизували понад 250 визначень культури та класифікували їх на антропологічні, соціологічні та філософські. Уважно перечитайте деякі з таких визначень:

А. Антропологічні визначення культури:

"Культура - це уся повнота діяльності суспільної людини" (А.Кребер); "Культура - це загальний спосіб життя, специфічний спосіб пристосування людини до її природного оточення та економічних потреб" (К.Даусон); "все матеріальне та нематеріальне, створене людиною " (Е. Рейтер); "соціальна структура або, якщо хочете, соціальний організм" (Л.Уорд); "все, що створене або модифіковане в результаті свідомої або несвідомої діяльності двох або більшого числа індивідів, що взаємодіють між собою та взаємно обумовлюють свою поведінку " (II. Сорокін); "загальний та прийнятий спосіб мислення " (К. -Г. Юнг); "винаходи, речі, технічні процеси, ідеї, звичаї та цінності, що успадковуються людиною " (Б.Малиновський); "культура складається із знань, вірувань, мистецтва, моральності, законів, звичаїв та будь-яких інших здібностей та звичок, що засвоюються людиною як членом суспільства" (Е. Тейлор).

Б. Соціологічні визначення культури.

"Ми можемо сказати, що культура - це система символів, що розподіляються та передаються групами людей з покоління у покоління " (Д.Даунс); "культура складається із усталених вірувань, цінностей та норм поведінки, що організують соціальні зв'язки та роблять можливою інтерпретацію життєвого досвіду " (У.Л.Бенет); "культура - це складна даність цінностей, думок, знань та основних норм поведінки в суспільстві" (Н. Рейдере, X.Бауман).

В. Філософські визначення культури.

"Культура є відносно постійний нематеріальний зміст, що передається в суспільстві за допомогою соціалізації" (Г.Беккер); "якщо визнати, що суспільство є сукупністю суспільних відносин, тоді культура є змістом цих відносин " (Р. Ферт); "культура – це є вияв суспільства у формах літератури, мистецтва або мислення " (Д.Реджин).

Спираючись на наведені визначення, спробуйте окреслити коло тих найперших характеристик, поза якими культура неможлива. У яку систему зв'язків та стосунків вводять культуру наведені тут визначення? Як ви вважаєте, які із даних визначень є найбільш вдалими? Найбільш практичними? Прийнятними? Спробуйте застосувати їх для пояснення певних ситуацій життя.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!