Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3048 Література до курсу Історія України

Література до курсу Історія України

« Назад

Література до курсуІсторія України

Підручники і навчальні посібники

 1. Бойко О.Д. Історія України [Текст]: навч. посібник / О. Д. Бойко. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Академвидав, 2010. – 687 c. – (Серія «Альма-матер»). – Бібліогр.: с. 686-687.

 2. Бойко О.Д. Нариси з новітньої історії України (1985-1991 рр.) [Текст]: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / О. Д. Бойко. – К.: Кондор, 2004. – 358 с. – Бібліогр.: с. 349-356.

 3. Бойко О.Д. Формування території української незалежної держави в часи української революції (1917-1921 рр.) [Текст] / О. Д. Бойко; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – К.: [б.в.], 2007. – 62 c.

 4. Брайчевський М.Ю. Вступ до історичної науки [Текст]: навч. посібник: Курс лекцій, прочитаних в ун-ті «Києво-Могилянська Академія» / М. Ю. Брайчевський. – К.: Видавничий дім «КМ Academia», 1995. – 168 c.

 5. Грицак Я. Нарис історії України: Формування модерної української нації ХІХ-ХХ століття [Текст]: навч. посібник для учнів гуманітарних гімназій, ліцеїв, студ. іст. фак. вищ. навч. закладів, вчителів [Електронний ресурс] / Я. Й. Грицак. – К.: Генеза, 1996. – 360 с. – Режим доступу: http://history.franko.lviv.ua/gryc_content.htm

 6. Історія України. Підручник: Курс лекцій для студентів вищих навчальних закладів / Наук. ред. Г.Д. Казьмирчук; М.Г. Казьмирчук, А.П. Коцур, Г.Г. Коцур, Ю.М. Шемета та ін. – К.: Логос, 2009. – 648 с.

 7. Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / Уклад., комент. В.Ю. Короля. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 448 с. (Альма-матер).

 8. Історія України: Хрестоматія / Упоряд. В.М. Литвин. – К.: Наук. думка, 2013. – 1056 с.

 9. Литвин В. Історія України: підручник / Відп. ред. В. Смолій. НАН України, Інститут історії України. – К.: Наукова думка, 2013. – 991 с.

 10. Литвин В. Історія України: підручник / Володимир Литвин. – 6-те допов. вид. – К.: Наукова думка, 2011. – 839 с. – Бібліогр.: с. 757-805.

 11. Остафійчук В.Ф. Історія України: сучасне бачення: навч. посіб. / В.Ф.Остафійчук. – К.: Знання-Прес, 2008. – 424 с.

 12. Хрестоматія з історії України / Упоряд. та автор коментарів Уривалкін О.М. – К.: КНТ, 2007. – 520 с.

 13. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. Видання четверте / Наталя Яковенко. – К.: Критика, 2009. – 583 с.: іл. – Бібліогр.: с. 531–537.

 14. Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. [Текст] [Електронний ресурс] / Наталя Яковенко. – К.: Ґенеза, 1997. – 312 с. – Режим доступу: http://history.franko.lviv.ua/PDF%20Final/Jakovenko.pdf

 

Додаткова література

 1. Алексєєв Ю. М. Україна на зламі історичних епох: Державотворчий процес 1985-1999 рр.: навч. посіб. / Ю.М. Алексєєв, С.В. Кульчицький, А.Г. Слюсаренко. – К.: ЕксОб, 2000. – 296 с.

 2. Антонюк Я. Протидія СБ ОУН(Б) «суцільній колективізації» Волині та Полісся (1947–1949 рр.) / Ярослав Антонюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог, 2011. – Вип.17. –– С.211-219.

 3. Апанович О. Українсько-російський договір 1654 р.: Міфи і реальність [Електронний ресурс]/ Олена Апанович. – К.: «Варта», 1994. – 96 с. – Режим доступу: http://www.ukrstor.com/ukrstor/apanovych1654.html

 4. Апанович О.М. Козацька енциклопедія для юнацтва [Текст]: книга статей про історичне буття українського козацтва / О. М. Апанович; упоряд. О. С. Яремійчук ; наук. ред. Ю. А. Мицик. – К.: Веселка, 2009. – 719 с.: іл.

 5. Біль і тривоги Чорнобиля / упоряд. Ю. В. Сафонов; ред. М. М. Сорока. – К.: Київ. правда, 2006. – 287 с.

 6. Бовуа Д. Битва за землю в Україні.1863-1914 [Текст]: поляки в соціо-етнічних конфліктах /Д. Бовуа ; пер. на укр. З. Борисюк; НАН України, Ін-т східноєвроп. дослідж. – К.: Критика, 1998. – 334 с.

 7. Бовуа Д. Гордиев узел Российской империи: Власть, шляхта и народ на Правобережной Украине (1793–1914) / Даниэль Бовуа. Автор. пер. с фр. М.Крисань. – М: Новое литературное обозрение, 2011. – 1008 с.: ил.

 8. Бовуа Д. Російська влада і польська шляхта в Україні. 1793–1830 рр. / Даніель Бовуа. Пер. з французької Зої Борисюк. – Львів: Кальварія, 2007. – 296 с.

 9. Бойко О. Україна 1991-1995. Тіні минулого чи контури майбутнього: Нариси новітньої історії [Текст] / О. Бойко. – К.: Магістр–S, 1996. – 208 с.

 10. Боплан Г.Л. Опис України [Текст]. [Електронний ресурс] / Г. Л. де Боплан. Опис України. Пер. з фр. Я.І.Кравця, З.П.Борисюк. – Л.: Каменяр, 1990. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/boplan/opys.htm     

 11. Боплан, Г.Л. де. Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що простягаються від кордонів Московії до Трансильванії, разом з їхніми звичаями, способом життя і веденням воєн [Текст]: пер. з руан. вид. 1660 р. / Гійом Левассер де Боплан; [пер. Л. В. Шабанова]. – К.: Стебеляк О. М., 2012. – 165 с.: рис. – Дод. тит. арк. фр.

 12. Брайчевський М. Ю. Вибране / М.Ю. Брайчевський. Твори у 2-х тт. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2009. – Т. II: Хозарія і Русь. Аскольд – цар київський / Упорядкування та анотований іменний покажчик Ю. Кухарчука; передмова та наукове редагування О. Сухобокова. – 816 с.

 13. Брайчевський М. Ю.Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думка в Київській Русі / М.Ю. Брайчевський. Вибране. Т. І // Упор., передм., наук. ред. і анотов. імен. покажчик Ю.Кухарчука. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. – 720 с.

 14. Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі [Текст] / М. Ю. Брайчевський ; АН УРСР, Інститут археології. – К.: Наукова думка, 1988. – 261 с. – Бібліогр.: с. 229-255.

 15. Вегеш М. Августин Волошин і Карпатська Україна / Микола Вегеш. – Л.: ЗУКЦ, 2004. – 414с.

 16. Вегеш М. Карпатська Україна. Документи і факти / М. Вегеш. – Ужгород: Карпати, 2004. – 432 с.

 17. Верстюк В.Ф. Діячі Української Центральної Ради: бібліогр. довідник / В. Ф. Верстюк, Т. С. Осташко; НАН України, Український міжнародний комітет з питань науки і культури. – К.: [б.в.], 1998. – 255 с.

 18. Вибрані документи з матеріалів слідчих справ членів Кирило-Мефодіївського товариства [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://litopys.org.ua/rizne/kmt01.htm

 19. Винниченко В. Відродження нації [Електронний ресурс] / В. Винниченко. – Режим доступу: http://exlibris.org.ua/vinnichenko/

 20. Винниченко й українська соціал-демократія: зб. док. та матеріалів / Центральний держ. архів громадських об‘єднань України; упоряд. та авт. передм. В. С. Лозицький. – К.: Парламентське видавництво, 2008. – 248c., [14] арк. іл.

 21. Відейко М.Ю. Шляхами трипільського світу / М.Ю. Відейко. – К.: Наш час, 2007. – 296 с.: рис. – (Невідома Україна). – Бібліогр.: с. 273-281.

 22. Відейко М.Ю. Трипільська цивілізація / М. Ю. Відейко. – К. : Академперіодика, 2002. – 141 с.: рис. –Бібліогр.: с. 115-119.

 23. Влада і суспільство в Україні. Історичний контекст / Відп. ред. В. А. Смолій; Авт. кол.: В. Верстюк, В. Горобець, С. Кульчицький (кер. авт. кол.), О. Русіна, В. Смолій, О. Толочко, В. Шандра. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2013. – 506 с.

 24. Воля О. Мор: Книга буття України / О. Воля. – К.: Кобза, 2002. – 1152 с.

 25. Гісем О.В. Історія України: опорні схеми, таблиці, коментарі / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. 2-ге вид., випр., допов. і пер. – Кам‘янець-Подільський: Абетка, 2010. – 488 с.

 26. Гнатюк О. Прощання з імперією: Українські дискусії про ідентичність / Оля Гнатюк; пер. з польськ. – К.: Критика, 2005. – 528 с. – Бібліогр.: с. 491–518.

 27. Голобуцький В. Запорозьке козацтво [Текст] [Електронний ресурс] / Володимир Голобуцький. – К.: Вища школа, 1994. – 539 с. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/holob/hol.htm

 28. Головко О.Б. Волинь і Галичина в державнополітичному розвитку Центрально-Східної Європи (ІХ – перша половина ХІІІ ст.) [Текст]: дис... д-ра іст. наук: 07.00.02 / О.Б.Головко; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – К., 2005. – 469 арк. – арк. 400-469.

 29. Головко О.Б. Князь Роман Мстиславович та його доба [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://royallib.ru/read/golovko_oleksandr/knyaz_roman_mstislavich_ta_yogo_doba_narisi_stor_poltichnogo_gittya_pvdenno_rus_XII__pochatku_XIII_stolttya.html#0

 30. Голодомор 1932-1933 років в Україні: документи і матеріали / Упоряд. Р. Я. Пиріг; НАН України. Ін-т історії України. – К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2007. – 1128 с.

 31. Горобець В. «Волимо царя східного…» Український Гетьманат та російська династія до і після Переяслава / Віктор Горобець. – К.: Критика, 2007. – 462 с.

 32. Грицак Я. Пророк у своїй Вітчизні. Франко та його спільнота (1856-1886) [Текст] / Я. Грицак; Український науковий ін-т Гарвардського ун-ту, Інститут критики, Інститут історичних досліджень Львівського національного ун-ту ім. Івана Франка. – К.: Критика, 2006. – 632 с.: рис. – Бібліогр.: с. 557-601.

 33. Грицак Я. Страсті за націоналізмом: стара історія на новий лад. Есеї / Ярослав Грицак. – К.: Критика, 2011. – 350 с.

 34. Грушевський М. Історія України-Руси [Електронний ресурс] / М. Грушевський. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/hrushrus/iur.htm

 35. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть / М. Грушевський. – К.: Знання, 1991. – 240 с.

 36. Грушевський М.С. Звичайна схема «русскої» історії й справа раціонального укладу історії східного слов’янства / М.С.Грушевський // Грушевський М.С. Твори: У 50 т. / Редкол.: П.Сохань, Я.Дашкевич, І.Гирич та ін.; голов. ред. П.Сохань. – Л.: Світ, 2002. – Т. 1: Серія «Суспільно-політичні твори», 1894-1907. – С. 75-82.

 37. Гунчак Т. Україна: Перша половина ХХ століття: Нариси політичної історії / Т. Гунчак. – К.: Либідь, 1993. – 288 с.

 38. Ґібернау М. Ідентичність націй / Монтсеррат Ґібернау; пер. з англ. П. Таращук. – К.: Темпора, 2012. – 304 с.

 39. Даниленко В.М. Сталінізм на Україні: 20-30-ті роки / В.М. Даниленко, Г.В. Касьянов, С.В. Кульчицький. – К.: Либідь, 1991. – 344 с.

 40. Дейвіс Н. Європа: Історія / Норман Дейвіс; пер. з англ. П. Таращук, О. Коваленко. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2006. – 1464 с.

 41. Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр. / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Канад. ін-т укр. студій (Едмонтон). – К.: [б.в.], 2012. – Т. 1: 1648-1649 / упоряд. о. Ю. Мицик; редкол.: В. А. Брехуненко та ін. – 2012. – 679 с. 

 42. Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр. / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Канад. ін-т укр. студій (Едмонтон). – К.: [б.в.], 2012. – Т. 2: 1650-1651 рр. / Ін-т історії України; упоряд.: о. Юрій Мицик; редкол.: В.А.Брехуненко та ін. – 2013. – 704 с.

 43. Діяк І.В. Україна-Росія: Історія та сучасність / І.В. Діяк – К.: Укрполіграфсервіс, 2001. – 400 с.

 44. Документы. Украина – Гайдамачество/Колиивщина [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Ukraine/XVIII/1760-1780/Koliivsina/koliivsina.htm

 45.  Донік О.М. Україна: хронологія розвитку. Імперська доба. 1800-1917 рр. / О. М. Донік. – К.: Кріон, 2011. – 560 с.: кольор. іл. – Бібліогр.: с. 538-539. 

 46. Дорошенко Д. I. Нарис історії України. В 2 т. [Електронний ресурс] / Дмитро Іванович Дорошенко – Том I (до половини XVII століття). – Видання друге. – К.: Глобус, 1992. – 238 с. – Режим доступу: http://histans.com/LiberUA/5-7707-1419-0/5-7707-1419-0.pdf

 47. Дорошенко Д. I. Нарис історії України. В 2 т. [Електронний ресурс] / Дмитро Іванович Дорошенко – Том II (від половини XVII століття). – Видання друге. – К.: Глобус, 1992. – 349 с. – Режим доступу: http://histans.com/LiberUA/5-7707-1420-4/5-7707-1420-4.pdf

 48. Дорошенко Д. Слов‘янський світ у його минулому й сучасному / Дмитро Дорошенко // Упоряд., вст. ст. та прим.: Л. Белей. – К.: Темпора, 2010. – 784 с.

 49. Дорошенко-Товмацький Б. Симон Петлюра: Життя і діяльність / Б. Дорошенко-Товмацький. – К.: Просвіта, 2005. – 608 с.

 50. Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін., НАН України. Інститут історії України.– К.: Наукова думка, 2003. – 688с.

 51. Єкельчик С. Українофіли: світ українських патріотів другої половини ХІХ ст. / Сергій Єкельчик. – К.: К.І.С., 2010. – 272 с.

 52. Журавльов Д.В. 100 ключових подій української історії / Д.В. Журавльов. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2013. – 399 с.: іл.

 53. Залізняк Л. Походження українського народу [Електронний ресурс] / Л. Залізняк. Центр соціогуманітарних досліджень ім. В. Липинського. – Режим доступу: http://www.lrc.org.ua/projects/etnogenez-ua11.html

 54. Залізняк Л. Стародавня історія України [Електронний ресурс] / Л. Залізняк; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – К.: Темпора, 2012. – 542 с.: іл. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/1170629/

 55. Залізняк Л.Л. Первісна історія України: Навч. посібник [Електронний ресурс] / Л.Л. Залізняк. – К.: Вища шк., 1999. – 263 с.: іл. – Режим доступу: http://padaread.com/?book=37605

 56. Зашкільняк Л.О. Сучасна світова історіографія: посібник для студ. іст. спец. ун-тів / Л. О. Зашкільняк; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л.: ПАІС, 2007. – 312 c. – Бібліогр.: с. 299-308.

 57. Земський Ю.С. Польська, російська та українська еліти в змаганнях за Правобережну Україну середини ХІХ ст. / Ю.С. Земський. Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України. – Хмельницький: Вид-во «Поліграфіст-2», 2011. – 350 с., іл.

 58. Зубар В. Античний світ Північного Причорномор‘я: нариси історичного та соціально-економічного розвитку: навч. посібник / В.М. Зубар [та ін]. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 1999. – 320 с. 

 59. Ісаєвич Я. Д. Україна давня і нова: народ, релігія, культура / Ярослав Дмитрович Ісаєвич. – Львів: Б.в., 1996. – 335 с.: іл.

 60. Історіографічні дослідження в Україні / Голова редколегії В. А. Смолій; відп. ред. О. А. Удод. НАН України. Інститут історії України. – К.: Ін-т історії України, 2010. – Вип. 20. – 546 с.

 61. Історіографія історії України: Курс лекцій / Коцур В.П., Коцур А.П. – Чернівці, 1999. – 520 с.

 62. Історія релігії в Україні: навч. посіб. / А.М. Колодний, П.Л. Яроцький, Б.О. Лобовик та ін.; За ред. А.М. Колодного, П.Л. Яроцького. – К.: Знання, 1999. – 735 с.

 63. Історія України XX – початку XXI ст.: навч. посіб. / П. П. Панченко, Н. П. Барановська, С. С. Падалка та ін.; За заг. ред. В. А. Смолія. – К.: Знання, 2004. – 582 с.

 64. Історія України в особах: Давньоруська держава. Литовсько-польська доба / Авт. кол.: Русина О. В. (кер. авт. кол.), Дзюба О. М., Довбищенко М. В., Ісаєвич Я. Д., Котляр М. Ф., Лепявко С. А., Назарук М. Й., Наливайко Д. С., Пшеничний Є. В., Савчук О. М., Семчинський С. В., Щербак В. О. – К.: Україна, 2012. – 440 с.

 65. Історія України: нове бачення: у 2 т. / Авт. кол.: В. Ф. Верстюк, О. В. Гарань, В. М. Даниленко, В. Б. Євтух, Г. В. Касьянов, М. В. Коваль, С. В. Кульчицький, Р. Г. Симоненко, Ю. І. Шаповал; Під ред. В. А. Смолія. НАН України. Інститут історії України. – Т. 2. – К.: Україна, 1996. – 494 с.

 66. Історія України: нове бачення: у 2 т. / Авт. кол.: О. І. Гуржій, Я. Д. Ісаєвич, M. Ф. Котляр, О. П. Моця, О. В. Русина, В. Г. Сарбей, В. А. Смолій, Ф. І. Стеблій, В. С. Степанков, Т. В. Чухліб; Під ред. В. А. Смолія. НАН України. Інститут історії України. – Т. 1. – К.: Україна, 1995. – 350 с.

 67. Історія українського козацтва: Нариси: У 2 т. / НАН України, Ін-т історії України; редкол.: В.А. Смолій (відп. ред.) та ін. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – Т. 1. – 800 с.: іл. – Бібліогр.: с. 690–781.

 68. Історія українського парламентаризму: від допарламентських форм організації політичного життя до сьогодення / голова ред. ради В.М. Литвин; кер. авт. кол. В.А. Смолій. НАН України. Інститут історії України. – К.: Дніпро, 2010. – 636 с.

 69. Калакура Я. Категорія «українська історіографія» у структурі понять історичної науки [Електронний ресурс] / Я. Калакура // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Гол. ред. В. Смолій; відп. ред. І. Колесник. НАН України. Інститут історії України. – Вип. 5. – К.: Інститут історії України, 2010/2011. – 539 с. – С.289-297. – Режим доступу: http://histans.com/JournALL/eidos/eidos_2011_5/eidos_2011_5.pdf

 70. Касьянов Г. Україна 1991-2007: нариси новітньої історії / Г. Касьянов. НАН України, Інститут історії України. – К.: Наш час, 2008. – 432 с.

 71. Касьянов Г.В. До питання про ідеологію Організації українських націоналістів (ОУН): Аналіт. огляд / Г.В. Касьянов. НАН України. Інститут історії України. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2003. – 63 с.

 72. Касьянов Г.В. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80 років / Г.В. Касьянов. – К.: Либідь, 1995. – 221 с.

 73. Касьянов Г.В. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ–ХХ століть: соціально-політичний портрет / Г.В. Касьянов. – К.: Либідь, 1993. – 176 с.

 74. Кирило-Мефодіївське товариство: у трьох томах [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mirknig.com/knigi/history/1181525614-kirilo-mefodyivske-tovaristvo-u-troh-tomah.html#.UAgzfX8_fT0.blogger

 75. Когут З. Коріння ідентичності. Студії з ранньомодерної та модерної історії України / Зенон Когут. Переклад з англ. Софії Грачової. – К.: Критика, 2004. – 351 с. – Бібліогр.: с. 339–341.

 76. Когут З. Російський централізм і українська автономія [Текст]; Ліквідація Гетьманщини 1760-1830 / З. Когут. – К.: Основи, 1996. – 317 с. – (Західна історіографія України / Центр досліджень історії України. Альбертський ун-т. Канадський ін-т українських студій; вип. 2).

 77. Колесник І.І. «Місця пам’яті» в культурному просторі історіографії [Електронний ресурс] / І. І. Колесник // Національна та історична пам’ять. – 2013. – Вип. 8. – С. 84-93. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ntip_2013_8_14.pdf

 78. Колесник І.І. Ментальні мапи як інструментарій історика / І. І. Колесник // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Гол. ред. В. Смолій; відп. ред. І. Колесник. НАН України. Інститут історії України. – Вип. 7. – К.: Інститут історії України, 2013. – 416 с. – С. 159-168.

 79. Колесник І.І. Українська історіографія як історія понять [Електронний ресурс] / І. І. Колесник // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Гол. ред. В. Смолій; відп. ред. І. Колесник. НАН України. Інститут історії України. – Вип. 5. – К.: Інститут історії України, 2010/2011. – 539 с. – С.51-68. – Режим доступу: http://histans.com/JournALL/eidos/eidos_2011_5/eidos_2011_5.pdf

 80. Коляструк О.А. Інтелігенція УСРР у 1920-ті роки: повсякденне життя / О.А. Коляструк; відп. ред. Даниленко В. М.; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Вінниц. пед. ун-т ім. М. М. Коцюбинського. – Х.: Раритети України, 2010. – 385 с. – (Видавнича серія «Структури повсякденності»).

 81. Котляр М. Мобільність княжого двору в Південній Русі [Електронний ресурс] / М. Котляр // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Ucse/2008_8/3.pdf

 82. Котляр М.Ф. Данило Галицький [Текст] / М. Ф. Котляр; НАН України, Ін-т історії України. – К.: ІІУ НАНУ, 2001. – 153 с.

 83. Котляр М.Ф. Історія давньоруської державності [Текст]: наук. вид. / М. Ф. Котляр; Київський славістичний ун-т. – К. : КСУ, 2002. – 234 с. 

 84. Кравченко В. Україна, Імперія, Росія. Вибрані статті з модерної історії та історіографії / Володимир Кравченко. – К.: Критика, 2011. – 543 с.

 85. Крим: шлях крізь віки. Історія у запитаннях і відповідях / Відп. ред. В.А.Смолій; Упорядн. Г.В.Боряк. НАН України, Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2014. – 456 с.

 86. Кульчицький С. Голод 1932–1933 рр. в Україні як геноцид: мовою документів, очима свідків / С. кульчицький. – К.: Наш час, 2008. – 239 с.

 87. Кульчицький С.В. Володимир Винниченко / С.В. Кульчицький, В.Ф. Солдатенко. – К.: ВД «Альтернативи», 2005. – 376 с. – (Сер. «Особистість і доба»).

 88. Кушнір О.О. Соціально-економічні передумови зародження гайдамацького руху на Правобережній Україні у XVIII ст. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=91

 89. Левицька Н.М. Історія України. Україна в світі: історія і сучасність [Текст]: навчальний посібник / Н. М. Левицька. – К.: Кондор, 2011. – 418 с.

 90. Литвин В. М. Україна у другому повоєнному десятилітті (1956-1965) / В. М. Литвин; відп. ред. В. А. Смолій. – К. : Лі-Терра, 2004. – 272 с.

 91. Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://litopys.org.ua/grab/hrab1.htm

 92. Лук‘яненко Л. Вірую в Бога і в Україну: біографія окремої особи. / Л.Лук‘яненко. – К.: МП «Пам‘ятки України», 1991. – 319 с.

 93. Лук‘яненко Л. Не дам загинуть Україні! / Л. Лук‘яненко. – К. : Софія, 1994. – 512 с.

 94. Лук‘яненко Л.Г. Сповідь у камері смертників / Л.Г.Лук‘яненко. – К.: Б.в., 1991. – 126с.

 95. Лук‘яненкоЛ. До історії Української Гельсинської спілки / Л.Лук‘яненко. – К.: Фенікс, 2010. – 318 с.

 96. Маленков Р. Олекса Довбуш [Електронний ресурс] / Роман Маленков. – Режим доступу: http://ukrainaincognita.com/istoriya/oleksa-dovbush

 97. Марченко М.І. Київська Русь у боротьбі з кочовиками до монгольської навали / Михайло Марченко. – К.: Промінь, 2012. – 190, XVI с.: іл. – Бібліогр.: с. 136-142.

 98. Мацьків Т. Гетьман Іван Мазепа в західньоевропейських джерелах 1687-1709 [Електронний ресурс] / Теодор Мацьків. – 2-е доповнене видання. – Київ-Полтава: б.в., 1995. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/coss4/mazk.htm

 99. Мейс Д. «Ваші мертві вибрали мене…» / Д. Мейс; упоряд. Н. Дзюбенко-Мейс, Н. Тисячна; заг. ред. Л. Івшина. – К.: Українська прес-група, 2008. – 672 c.

 100. Миллер А. Империя Романовых и национализм: Эссе по методологии исторического исследования / Алексей Миллер. – М.: Новое литературное обозрение, 2008. – 248 с.

 101. Миллер А. Украинский вопрос в Российской империи / Алексей Миллер. – К.: Laurus, 2013. – 416 с. (Серія «Золоті ворота»; вип. 3).

 102. Мисан В. Особливості роботи з текстовими історичними джерелами [Електронний ресурс] / Віктор Мисан. – Режим доступу: http://novadoba.org.ua/ukr/node/68

 103. Мицик Ю. Іван Виговський [Текст] / Ю. Мицик. – Х.: Фоліо, 2010. – 119 с. – (Серія «Знамениті українці»). – Бібліогр.: с. 116-119.

 104. Мицик Ю.А. Джерела з історії національно-визвольної війни українського народу середини XVII століття [Текст] [Електронний ресурс] / Ю.А.Мицик; НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства. Дніпропетровське відділення. – Дніпропетровськ: Дніпро, 1996. – 262 с. – Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Mytsyk_Yurii/Dzherela_z_istorii_Natsionalno-vyzvolnoi_viiny_ukrainskoho_narodu_seredyny_XVII_st/

 105. Мицик Ю.А. Умань козацька і гайдамацька [Текст] / Ю. А. Мицик; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К.: ВД «Києво-Могилянська Академія», 2002. – 186 с.

 106. Мірчук П. Коліївщина [Текст] [Електронний ресурс] / Петро Мірчук. – Режим доступу: http://www.exlibris.org.ua/hajdamaky/index.html

 107. Мірчук П. Нарис історії Організації Українських Націоналістів / П. Мірчук; ред. С. Ленкавський. – Л.: Українське видавництво, 2003. – Т.1: 1920-1939. – 2003. – 642 с.: іл. – Бібліогр.: с. 590-592

 108. Мірчук П. Роман Шухевич (Ген. Тарас Чупринка) командир армії безсмертних / П. Мірчук; Рівненське міське об‘єднання Тов-ва «Просвіта» ім. Тараса Шевченка. – Рівне: Волинські обереги, 2007. – 276 c.: фотоіл. – Бібліогр.: с. 257-258.

 109. Мозолевський Б.М. Скіфський степ / Б. М. Мозолевський. – К. : Наукова думка, 1983. – 197 с., іл.

 110. Монолатій І.С. Разом, але майже окремо. Взаємодія етнополітичних акторів на західноукраїнських землях у 1867–1914 рр. Монографія [Текст] / Іван Сергійович Монолатій. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2010. – 736 с.

 111. Муковський І.Т. Звитяга і жертовність: Українці на фронтах Другої світової війни / І.Т. Муковський, О.Є. Лисенко; за ред. В.Д.Конашевича. – К.: Кн. Пам‘яті України, 1997. – 567 с.

 112. Нариси історії української революції 1917–1921 років / Ред. кол.: В.А.Смолій (голова), Г.В.Боряк, В.Ф. Bерстюк, С.В.Кульчицький, В.М.Литвин, Р.Я.Пиріг, О.П.Реєнт, О.С.Рубльов, В.Ф.Солдатенко, Ю.І.Терещенко. НАН України. Інститут історії України. – К.: Наукова думка, 2011. – Кн. 1. – 390 с.

 113. Народний Рух України: історія, ідеологія та політична еволюція (1989–2009): Матеріали круглого столу, присвяченого 20-й річниці створення Народного Руху України за перебудову (Київ, 22 вересня 2009 р.) / НАН України. Інститут історії України. — К.: Інститут історії України, 2010. — 156 с.

 114. Національне питання в Україні ХХ – початку ХХІ ст.: історичні нариси / Відп. ред. В.А.Смолій; Кер. авт. кол. Л.Д.Якубова; Авт. кол.: О.Г.Аркуша, В.Ф.Верстюк, С.В.Віднянський та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: Ніка-Центр, 2012. – 592 с.

 115. Ніколаєва Н. «Вічний мир» 1686 р. і його значення для долі козацької України [Електронний ресурс] / Наталія Ніколаєва. // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць/ Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 74 (№7). – 430 с. – С. 18-20. – Режим доступу: http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=93

 116. Нові підходи до історіописання / за ред. Пітера Берка; пер. з англ. – 2-ге вид., випр. – К.: Ніка-Центр, 2010. – 368 с. – (Серія «Ідеї та Історії»; Вип. 5).

 117. Новітня історія України (1900-2000 рр.): Підручник / А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.П. Дрожжин та ін. – К.: Вища шк., 2000. – 663с.

 118. Оглоблін О. Гетьман Іван Мазепа та його доба [Текст] [Електронний ресурс] / Олександер Оглоблін. / Редактор Любомир Винар, упорядники Ігор Гирич, Алла Атаманенко. – 2-е доповнене видання. – Нью-Йорк – Київ – Львів – Париж – Торонто: б.в., 2001. – 464 с.: іл. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/coss3/ohl.htm

 119. Однороженко О. Українська (руська) еліта доби Середньовіччя і раннього Модерну: структура та влада / Олег Однороженко. – К.: Темпора, 2011. – 422 с.; іл. – Бібліогр.: с. 348–360.

 120. Павленко С. Угоди І. Мазепи з С. Лещинським та Карлом ХІІ: до питання творення історичних фальсифікацій [Електронний ресурс] / Сергій Павленко. – Режим доступу: http://foltranslit.appspot.com/files/zb1-pavlenko.pdf

 121. Пагутяк Г. Проект «Коліївщина» і баласт колоніальної свідомості [Електронний ресурс] / Галина Пагутяк. – Режим доступу: http://zaxid.net/news/showNews.do?proekt_koliyivshhina_i_balast_kolonialnoyi_svidomosti&objectId=1252815

 122. Падалка С.С. Приватизація в Україні: перші підсумки та уроки (1991-2009) / С.С. Падалка. НАН України. Інститут історії України; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – 362 с.

 123. Папакін Г.В. Павло Скоропадський: патріот, державотворець, людина: Історико-архівні нариси / Г.В. Папакін; Держ. ком. архівів України, Центр. держ. іст. архів. – К. : [б.в.], 2003. – 282 с.

 124. Петлюра С. Статті. Листи. Документи / С.Петлюра; упоряд. В. Сергійчук; Інститут Досліджень Модерної Історії України в США, Фундація ім. Симона Петлюри в Канаді. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 1999. – Т. 3. – 1999. – 615 с.

 125. Петлюра С.В. Вибрані твори та документи / С. В. Петлюра; уклад. Л. В. Голота. – К.: Довіра, 1994. – 271 с.

 126. Петровський В.В. Історія України: Неупереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі / В.В. Петровський, Л.О. Радченко, В.І. Семененко. – Вид. 2-ге, випр. та доп. – Х.: ВД «Школа», 2008. – 608 с., [18] арк. іл.

 127. Пилипчук М.І. Основи наукових досліджень: підручник / М.І.Пилипчук, А.Є.Григор‘єв, В.В.Шостак. – К.: Знання, 2007. – 270 с.

 128. Плохій С. Великий переділ. Незвичайна історія Михайла Грушевського / Сергій Плохій. Авторизований переклад з англ. Миколи Климчука. – К.: Критика, 2011. – 600 с.: іл.

 129. Плохій С. Козацький міф. Історія та націєтворення в епоху імперій / Сергій Плохій. Авториз. пер. з англ. Миколи Климчука. – К.: Laurus, 2013. – 440 с.: 40 іл., 4 карти – (Серія «Золоті ворота», вип. 5).

 130. Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940-х – середина 1950-х рр.): у 3 ч. / П. Бондарчук [та ін.]; відп. ред. В. М. Даниленко; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – К.: Ін-т історії України Нац. акад. наук України, 2010. – Ч. 1, 2. – 2010. – 351 с. – Бібліогр. в кінці розд.

 131. Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940-х – середина 1950-х рр.): у 3 ч. / П. Бондарчук [та ін.]; відп. ред. В. М. Даниленко; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – К.: Ін-т історії України Нац. акад. наук України, 2010. – Ч. 3. – 2010. – 336 с. – Бібліогр. в кінці розд.

 132. Повсякдення ранньомодерної України. Історичні студії в 2-х томах. – Т. 1: Практики, казуси та девіації повсякдення / Гол. ред. В. Смолій; Відп. ред. В. Горобець; Ред. колег.: Н. Старченко (заст. відп. ред.), Н. Білоус, В. Зема, О. Романова (відп. секр.). НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2012. – 328 с. – (З історії повсякденного життя в Україні).

 133. Політична історія України. XX ст.: у 6 т. / голов. ред. І. Ф. Курас ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. – К.: Генеза, 2003. – Т. 6: Від тоталітаризму до демократії (1945-2002) / О. М. Майборода [та ін.]. – 694 с. 

 134. Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності / О. Г. Аркуша [та ін.]; ред. кол. В. М. Литвин [та ін.]; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К.: Ніка-Центр, 2008. – 988 с. – Бібліогр.: в кінці розд.

 135. Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ-ХХ ст.: історичні нариси / Д. В. Архієрейський [та ін.]; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – К.: Наукова думка, 2002. – 950 с. – Бібліогр.: с. 878-921. 

 136. Політичні протести й інакодумство в Україні (1960-1990): документи і матеріали / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; упоряд. Василь Даниленко; редкол.: Я. Калакура (відп. ред.) та ін. – К.: Смолоскип, 2013. – 732 с.: іл.

 137. Пріцак О. Походження Русі: стародавні скандинавські джерела (крім ісландських caг) / О. Пріцак. – К.: Ін-т сходознавства ім. А. Кримського, 1997. – Т. 1. – 1997. – 1074 с.

 138. Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р. Документи ГДА СБ України. Soviet state security agencies in 1939 – June 1941. Documents of special state archive of security service of Ukraine: збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Служба безпеки України, Галуз. держ. арх.; упоряд.: Василь Даниленко, Сергій Кокін; [редкол.: В. Даниленко (відп. ред.) та ін.]. - Вид. 2-ге, переробл. – К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2013 . – (Радянські органи державної безпеки під час Другої світової війни 1939-1945. Документи ГДА СБ України; кн. 1). – Ч. 1. – 2013. – 719 с.

 139. Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р. Документи ГДА СБ України. Soviet state security agencies in 1939 – June 1941. Documents of special state archive of security service of Ukraine: збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Служба безпеки України, Галуз. держ. арх.; упоряд.: Василь Даниленко, Сергій Кокін; [редкол.: В. Даниленко (відп. ред.) та ін.]. - Вид. 2-ге, переробл. – К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2013 . – (Радянські органи державної безпеки під час Другої світової війни 1939-1945. Документи ГДБ СБ України; кн. 1). – Ч. 2. – 2013. – 607 с.

 140. Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р.: документи ГДА СБ України: [збірник] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Служба безпеки України. Галуз. держ. арх.; упоряд. В. Даниленко, С. Кокін ; відп. ред. В. Даниленко. – К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2009. – 1312 с. – (Серія «Більше не таємно»; т. 3). 

 141. Реєнт О. П. Сільське господарство України і світовий продовольчий ринок (1861–1914 рр.) / О.П. Реєнт, О.В. Сердюк. НАН України. Інститут історії України. – К.: Ін-т історії України, 2011. – 365 с.

 142. Реєнт О. Павло Скоропадський / О. Реєнт (Сер. «Особистість і доба»). – К.: Альтернативи, 2003. – 304 с.

 143. Реєнт О.П. Україна XIX-XX ст. Роздуми та студії історика / О. П. Реєнт. – К.: [б.в.], 2009. – 486 с.

 144. Реєнт О.П. Українська революція і робітництво: Соціально-політичні та економічні зміни 1917–1920 рр. / О.П. Реєнт. – К.: Ін-т історії України НАН України, 1996. – 265 с.

 145. Релігійна політика в Україні у 1960-х – 1980-х роках і сучасна практика міжконфесійних відносин / П. М. Бондарчук, В. М. Даниленко, В. О. Крупина, О. Н. Кубальський; відп. ред. В. М. Даниленко. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010. – 210 с.

 146. Розсекречена пам‘ять: Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД / упоряд. В. Борисенко [та ін.]; відп. ред. В. Даниленко; Служба безпеки України, Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000». – К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2008. – 604c., [64] арк. фотогр.

 147. Рубльов О. Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914 – 1939) / О. Рубльов. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2004. – 648 с.

 148. Русина О. Українські землі під литовським і польським володарюванням (середина XIV – середина XVII ст.) [Електронний ресурс] / Олена Русина. – Режим доступу: http://uahistory.info/2013/01/25/ukransk_zeml_pd_litovskim__polskim_volodarjuvannjam_1.html

 149. Салтовський О. І. Концепції української державності в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до початку XX сторіччя) [Електронний ресурс] / Олександр Іванович Салтовський. – К.: ПАРАПАН, 2002. – 396 с. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/salto/salt.htm

 150. Світленко С.І. Українська модерна нація: чинники формування та становлення наприкінці XVIII – на початку ХХ ст. (Частина друга) / С.І. Світленко // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія та археологія. Випуск 17; відп. ред. С.І. Світленко. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетровського національного університету, 2009. – С. 3–15. – (Вісник / Дніпропетровський нац. ун-т; Т.17). – Бібліогр.: 34 назви.

 151. Сергійчук Б. На межі двох світів. Українсько-турецькі відносини в середині ХVI – на початку ХХІ ст. / Богдан Сергійчук, Володимир Сергійчук. – К.: ПП Сергійчук М. І., 2012. – 319 с.: іл.

 152. Сергійчук В. Симон Петлюра / В. Сергійчук. – К.: ПП Сергійчук М.І., 2009. – 568 с.

 153. Сергійчук В.І. Іменем Війська Запорозького. Українське козацтво в міжнародних відносинах XVI – середина XVII століття [Текст] [Електронний ресурс] / Володимир Іванович Сергійчук – К.: Вид-во «Україна», 1991. – 253 с. – Режим доступу: http://toloka.hurtom.com/viewtopic.php?t=30286

 154. Сміт Ентоні Д. Культурні основи націй. Ієрархія, заповіт, республіка. Наукове видання / Ентоні Д. Сміт. – К.: Темпора, 2009. – 312 с.

 155. Смолій В. Українська національна революція XVII ст. (1648-1676 рр.) [Електронний ресурс] / Валерій Смолій, Віктор Степанков. – К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2009. – 448 с. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/242098/

 156. Смолій В.А. Богдан Хмельницький / В.А.Смолій, В.С.Степанков. – К.: Альтернативи, 2003. – 403 с.

 157. Снайдер Т. Криваві землі: Європа поміж Гітлером та Сталіним: монографія /

 158. Тимоті Снайдер. Переклад з англ. М.Климчука та П.Грицака. – Київ: Грані-Т, 2011.– 448 с.

 159. Снайдер Т. Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь 1569–1999 / Тімоті Снайдер; пер. з англ. Антона Котенка, Олександра Надтоки. Національний університет «Києво-Могилянська академія» Центр європейських гуманітарних досліджень. – К.: Дух і літера, 2012. – 464 с.

 160. Солдатенко В. Українська революція. Історичний нарис / В. Солдатенко. – К.: Либідь, 1999. – 975 с.

 161. Солдатенко В.Ф. Винниченко і Петлюра: політичні портрети революційної доби / В.Ф. Солдатенко. – К.: Світогляд, 2007. – 621 с.:іл.

 162. Таїрова-Яковлева Т.Г. Іван Мазепа і Російська імперія. Історія «зради» / Т.Г. Таїрова-Яковлева. – К.: ТОВ «Видавництво “КЛІО”», 2013. – 403 с., іл.

 163. Тойнбі А.Д. Постижение истории [Текст]: сборник / А. Д. Тойнби; пер. Е. Д. Жарков. – М.: Прогресс: Культура, 1996. – 608 с. – (Историческая библиотека).

 164. Толочко А. Киевская Русь и Малороссия в XIX веке / Алексей Толочко. – К.: Laurus, 2012. – 256 с.

 165. Україна в Другій світовій війні у документах: зб. нім. арх. матеріалів / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. Грушевського. – Л. : б.в., 1997 . – Т. 1: 1941-1942 / упоряд. В. Косик. – 1997. – 382 с.

 166. Україна в Другій світовій війні у документах: зб. нім. арх. матеріалів / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. Грушевського. – Л. : б.в., 1997 . – Т. 2 / упоряд. В. Косик. – 1998. – 383 с.

 167. Україна в Другій світовій війні у документах: зб. нім. арх. матеріалів / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. Грушевського. – Л. : б.в., 1997 . – Т. 3 / упоряд. В. Косик. – 1999. – 382 с. 

 168. Україна в Другій світовій війні: погляд з XXI століття. Історичні нариси / Ред. кол.: В. А. Смолій (голова колегії), Г. В. Боряк, Ю. А. Левенець, В. М. Литвин, О. Є. Лисенко (відп. ред.), О. С. Онищенко, О. П. Реєнт, П. Т. Тронько; НАН України. Інститут історії України. – К.: Наукова думка, 2011. – Кн. 2. – 943 с.

 169. Україна в міжнародних відносинах. Енциклопедичний словник-довідник. – Випуск 3: Предметно–тематична частина: К–О / Відп. ред. М. М. Варварцев. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2012. – 315 с.

 170. Україна в ХХ столітті (1900-2000): збірник документів і матеріалів: навч. посібник / упоряд. А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.Ю. Король. – К.: Вища школа, 2000. – 351 с.

 171. Україна і Росія в історичній ретроспективі: нариси: в 3 т. [Електронний ресурс] / відп. ред. В. А. Смолій; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – К.: Наукова думка, 2004. – Т. 2: Радянський проект для України / В.А. Гриневич [та ін.]. – 2004. – 528 с. http://www.history.org.ua/?litera&id=2040

 172. Україна крізь віки: в 15 т. / ред. В. А. Смолій; НАН України, Ін-т археол. – К.: Альтернативи, 1998 . – Т. 1: На світанку історії. / Бунятян К.П., Мурзін В.Ю., Симоненко О.В. – 1998. – 385 с.

 173. Україна крізь віки: в 15 т. / ред. В. А. Смолій; НАН України, Ін-т археол. – К.: Альтернативи, 1998 . – Т. 2: Античні держави Північного Причорномор‘я / С.Д. Крижицький [та ін.]. – 1998. – 351 с.

 174. Україна крізь віки: в 15 т. / ред. В. А. Смолій; НАН України, Ін-т археол. – К.: Альтернативи, 1998 . – Т. 3: Давні слов‘яни / В. Д. Баран. – [Б. м.] : [б.в.], 1998. – 335 с.

 175. Україна крізь віки: в 15 т. / ред. В. А. Смолій; НАН України, Ін-т археол. – Т. 4: Київська Русь / О. П. Толочко, П. П. Толочко. – К. : ВД «Альтернативи», 1998. – 351 с.

 176. Україна крізь віки: в 15 т. / ред. В. А. Смолій; НАН України, Ін-т археол. – К.: Альтернативи, 1998. – Т. 5: Галицько- Волинська Русь / М.Ф.Котляр; НАН України, Ін-т історії України. – 1998. – 335 с.

 177. Україна крізь віки: в 15 т. / ред. В. А. Смолій; НАН України, Ін-т археол. – К.: Альтернативи, 1998 . – Т. 13: Україна в умовах системної кризи (1946-1980-і рр.) [Електронний ресурс] / В. К. Баран, В. М. Даниленко. – 1999. – 303 с.: іл. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?litera&id=5629

 178. Україна крізь віки: в 15 т. / ред. В.А. Смолій; НАН України, Ін-т археол. – К.: Альтернативи, 1998. – Т. 10: Українські визвольні змагання 1917–1921 рр. / О. С. Рубльов, О. П. Реєнт. – 1999. – 320 с.: іл.

 179. Україна. Процеси націотворення / Упор. Андреас Каппелер; пер. з нім. – К.: К.І.С., 2011. – 416 с.

 180. Україна: антологія пам‘яток державотворення, Х – ХХ ст.: у 10 т. / редкол.: Дзюба І.М. [та ін.]. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2008 . – (Дорога до себе). – Т. 2: Ренесанс ідеї української державності (XIV-XVI ст.) / упорякув., передм. та прим. В. Литвинова. – 2008. – 616 с.

 181. Україна: антологія пам‘яток державотворення, Х – ХХ ст.: у 10 т. / редкол.: Дзюба І.М. [та ін.]. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2008 . – (Дорога до себе). – Т. 3: Битва за Козацьку державу (XVI-XVII ст.) / упорядкув., передм. та прим. В. Шевчука. – 2008. – 496 с.

 182. Україна: антологія пам‘яток державотворення, Х – ХХ ст.: у 10 т. / редкол.: Дзюба І.М. [та ін.]. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2008 . – (Дорога до себе). – Т. 4: Спроби реанімації Козацької держави (XVIII ст.) / упорякув., передм. та прим. В. Шевчука. – 2008. – 528 с. 

 183. Україна: політична історія. ХХ – початок ХХІ століття / В. Баран [та ін.]; ред. В. А. Смолій, Ю. А. Левенець; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К.: Парламентське видавництво, 2007. – 1028 с. – Бібліогр.: в кінці розд.

 184. Україна: хронологія розвитку / авт., кер. проекту: А. В. Толстоухов, В. О. Зубанов. – К.: КВІЦ, 2007. – Т.6: Новітня історія,1917-2010 рр. / уклад.: О.О. Григор‘єва та ін.; редкол.: В. А. Смолій та ін. – 2011. – 831 с.: іл. – Бібліогр.: с. 800-801.

 185. Україна: хронологія розвитку / авт., кер. проекту: А.В.Толстоухов, В.О.Зубанов. – К.: КВІЦ, 2007. – Т.1: З давніх часів до пізньої античності / уклад. О.О.Григор‘єва та ін.; ред. П. П. Толочко та ін. – 2007. – 544 с.: іл. 

 186. Україна: хронологія розвитку / авт., кер. проекту: А.В.Толстоухов, В.О.Зубанов. – К.: КВІЦ, 2007. – Т.2 : Давні слов‘яни. Київська Русь / уклад. О.О.Григор‘єва та ін.; ред. кол.: П.П.Толочко та ін. – 2009. – 687 с.: іл. – Бібліогр.: с. 672-685.

 187. Україна: хронологія розвитку / авт., кер. проекту: А.В.Толстоухов, В.О.Зубанов. – К.: КВІЦ, 2007. – Т.3: Від Батиєвої навали до Люблінської унії / О. В. Русіна, М. Ф. Котляр; уклад. т: О.О.Григор‘єва та ін.; ред. кол.: В.А. Смолій та ін. – 2008. – 695 с.: іл. – Бібліогр.: с. 692-693.

 188. Україна: хронологія розвитку / авт., кер. проекту: А.В.Толстоухов, В.О.Зубанов. – К.: КВІЦ, 2007. – Т.4: На порозі Нового часу. Від Люблінської уніїї до кінця ХVIII століття / уклад. О. О. Григор‘єва та ін.; ред. кол.: В. А. Смолій та ін. – 2009. – 863 с.: іл. – Бібліогр.: с. 859-861.

 189. Україна: хронологія розвитку / авт., кер. проекту: А.В.Толстоухов, В.О.Зубанов. – К.: КВІЦ, 2008. – Т.5: Імперська доба. 1800 – 1917 рр. / уклад. О.О.Григор‘єва та ін.; ред. кол.: В.А.Смолій та ін. – 2011. – 720 с.: іл. – Бібліогр.: с. 686-688.

 190. Україна-Європа: хронологія розвитку / авт., кер. проекту: А.В.Толстоухов, В.О.Зубанов. – К.: КРІОН, 2009. – Т.4: 1500-1800 рр. / уклад. тому: В. О. Зубанов та ін.; наук. ред. О. А. Корнієвський. – 2010. – 800 с.: іл. – Бібліогр.: с. 782-784.

 191. Україна-Європа: хронологія розвитку / авт., кер. проекту: А.В.Толстоухов, В.О.Зубанов. – К.: КРІОН, 2009. – Т.1,2: З стародавніх часів і до початку нашої ери; з початку нашої ери по 1000 р. / уклад. тому: О. О. Григор‘єва та ін.; ред. кол.: М. М. Бровко, О. В. Курочкін, О. А. Корнієвський. – 2009. – 766 с.: іл. – Бібліогр.: с. 746-748.

 192. Україна-Європа: хронологія розвитку / авт., кер. проекту: А.В.Толстоухов, В.О.Зубанов. – К.: КРІОН, 2009. – Т.3: 1000-1500 / уклад. тому: О. О. Григор‘єва та ін.; ред. кол.: М. М. Бровко та ін. – 2009. – 768 с.: іл. – Бібліогр.: с. 744-747.

 193. «Українізація» 1920-30-х років: Передумови, здобутки, уроки / В. М. Даниленко [та ін.]; відп. ред. В.А. Смолій; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – К.: [б.в.], 2003. – 392 с. – Бібліогр.: с. 359-391.

 194. Українки в історії. ХХ – ХХІ століття: зб. нарисів / Валентина Борисенко та ін.; відп. ред. В. Борисенко. – К.: Либідь, 2012. – 287 с.: іл.

 195. Українська Гельсінська Спілка у спогадах і документах / упоряд. і голов. ред. О. Шевченко; редкол.: М.Горбаль [та ін.]. – К. : Ярославів Вал, 2012. – 812 с.

 196. Українська діаспора в Російській Федерації: історико-культурна спадщина [Електронний ресурс] / Автори: Горбик В. О. (кер.), Герасимчук В. Є., Даниленко В. М., Денисенко Г. Г. [та ін.]. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2011. – 276 с. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?litera&id=7062

 197. Українська Центральна рада: Документи і матеріали. У 2 т. – Т. 1: 4 березня – 9 грудня 1917 р. [Електронний ресурс] / Упор.: В. Ф. Верстюк (керівник); Ред. кол.: В. А. Смолій (відп. ред.), В. Ф. Верстюк (заст. відп. ред.). НАН України. Інститут історії України. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. – К.: Наук. думка, 1996. – 590 с. – (Пам’ятки історії України. Серія V: Джерела новітньої історії). – Режим доступу: http://histans.com/LiberUA/966-00-0012-%D0%A5/966-00-0012-%D0%A5.pdf

 198. Українська Центральна рада: Документи і матеріали. У 2 т. – Т. 2: 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. [Електронний ресурс] / Упорядн.: В. Ф. Верстюк (керівник); Ред. кол.: В. А. Смолій (відп. ред.), В. Ф. Верстюк (заст. відп. ред.). НАН України. Інститут історії України. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. – К.: Наук. думка, 1997. – 424 с. – (Пам’ятки історії України. Серія V: Джерела новітньої історії). – Режим доступу: http://histans.com/LiberUA/966-00-0013-8/966-00-0013-8.pdf

 199. Українське державотворення: невитребуваний потенціал: словник-довідник / О. Мироненко, Ю. Римаренко, І. Усенко, В. Чехович. – К.: Либідь, 1997. – С. 526–528.

 200. Ульяновський В. Історія церкви та релігійної думки в Україні: У 3 кн. [Електронний ресурс] / В. Ульяновський, О. Крижанівський, С. Плохій. – К.: Либідь, 1994. – 848 с. – Режим доступу: http://eknigi.org/religija/136010-istoriya-cerkvi-ta-religijnoyi-dumki-v-ukrayini-u.html

 201. Уряди України у XX ст. / С. В. Кульчицький [та ін]; відп. ред. В. М. Литвин; Кабінет Міністрів України, НАН України. – К. : Наукова думка, 2001. – 608 с.: фото.

 202. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій [Текст]: [навч. посіб.] / Філіпенко Антон Сергійович. – К. : Академвидав, 2005. – 208 с. – (Альма-матер). — Бібліогр.: с. 196-199. – Режим доступу: http://ukrlibrary.at.ua/load/osnovi_naukovikh_doslidzhen/osnovi_naukovikh_doslidzhen/a_s_filipenko_osnovi_naukovikh_doslidzhen/26-1-0-1

 203. Хоптяр Ю. А. Історична термінологія: Навчальний посібник / Ю.А. Хоптяр. – Кам‘янець-Подільський: Аксіома, 2008. – 448 с.

 204. Хрестоматія з історії України литовсько-польської доби / Упоряд. Т. Гошко. – Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2011. – 688 с.

 205. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Галина Степанівна Цехмістрова; Київський ун-т туризму, економіки і права. – К. : Слово, 2003. – 240 с.

 206. Чайковський А.С. Невідома війна: Партизанський рух в Україні 1941-1944 рр. мовою документів, очима історика / А.С. Чайковський. – К.: Україна, 1994. – 255 с.

 207. Черкашина Н.К. Історія України: від давніх часів до сьогодення : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. К. Черкашина, О. І. Дідківська; Житомир. держ. технол. ун-т. –Житомир, 2005. – 371 c.

 208. Черненко Ю. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції: 20–50-ті роки XX ст. / О. С. Рубльов, Ю. А. Черненко. – К.: Наук. думка, 1994. – 350 с.

 209. Чорнобиль, 1986-1987 рр.: документи і спогади. Роль НАН України у подоланні наслідків катастрофи / уклад.: В.Д. Новіков, Т.В. Желтовська, В.Ю. Данільченко [та ін.]. – К.: Академперіодика, 2004. – 563 с.

 210. Чухліб Т. «Гайдамаччина» в Речі Посполитій XVIII ст. (причини повстанського руху в світлі джерел з українського табору) [Електронний ресурс] / Т. Чухліб // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Ucse/2008_8/9.pdf

 211. Чухліб Т. Козаки та Яничари: Україна у християнсько-мусульманських війнах 1500–1700 років / Тарас Чухліб. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – 446 с.

 212. Чухліб Т. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи / Тарас Чухліб. – К.: ВД «Києво-Могилянська Академія», 2004. – 288 с.

 213. Шаповал Ю. ОУН і УПА на терені Польщі (1944-1947 рр.) / Ю. Шаповал. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2000. – 228 с.

 214. Шаповал Ю. УПА: сторінки історії / Ю Шаповал. – К.: Т-во «Знання», 2007. – 92 с.

 215. Шаповал Ю.І. Україна 20–50-х років: сторінки ненаписаної історії. – К.: Наукова думка, 1993. – 351 с.

 216. Шевчук В. Просвічений володар: Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой [Електронний ресурс] / Валерій Шевчук. – К.: Либідь, 2006. – 464 с. – Режим доступу: http://toloka.hurtom.com/viewtopic.php?t=28048

 217. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності [Текст]: підручник для студ. вищ. навч. закл. / Шейко Василь Миколайович, Кушнаренко Наталя Миколаївна. – 5-е вид., стер. – К. : Знання, 2006. – 307 с. – Бібліогр.: с. 305-307.

 218. Шлях до незалежності: суспільні настрої в Україні кін. 80-х рр. ХХ ст.: документи і матеріали / НАН України, Ін-т історії України, Галуз. держ. архів СБУ; ред. кол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; упоряд.: В. М. Даниленко та ін. – К.: [б. в.], 2011. – 626 с.: табл.

 219. Шпорлюк Р. Формування модерних націй: Україна – Росія – Польща / Роман Шпорлюк; пер. з англ. Георгія Касьянова, Миколи Климчука, Миколи Рябчука, Ярослави Стріхи, Дзвенислави Матіяш та Христини Чушаак. – К.: Дух і літера, 2013. – 552 с.

 220. Яворницький Д. І. Історія Запорізьких козаків [Текст]: У 3-х т. [Електронний ресурс] / Дмитро Іванович Яворницький. – Т.1. – Л.: Світ, 1990. – 319 с. – Режим доступу: http://histans.com/LiberUA/978-5-11-000647-0/978-5-11-000647-0.pdf

 221. Яворницький Д. І. Історія Запорізьких козаків [Текст]: У 3-х т. [Електронний ресурс] / Дмитро Іванович Яворницький. – Т.2. – Л.: Світ, 1991. – 391 с. – Режим доступу: http://www.ex.ua/73135430

 222. Яворницький Д. І. Історія Запорізьких козаків [Текст]: У 3-х т. [Електронний ресурс] / Дмитро Іванович Яворницький. – Т.3. – Л.: Світ, 1992. – 452 с. – Режим доступу: http://www.ex.ua/73135430

 223. Яковенко Н. Вступ до історії [Текст] [Електронний ресурс] / Наталя Яковенко. – Київ: Критика, 2007. – 374 с.: іл. – Бібліогр.: с. 341-344. – Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Yakovenko_Natalia/Vstup_do_istorii/

 224. Яковенко Н. Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI – початку XVIII століття / Наталя Яковенко. – К.: Laurus, 2012. – 472 с.: іл. (Серія «Золоті ворота»; вип. 2).

 225. Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI – XVII ст. / Наталя Яковенко. – К.: Критика, 2002. – 416 с.

 226. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV – до середини XVII століття. Волинь і Центральна Україна. Видання друге, переглянуте і виправлене / Наталя Яковенко. – К.: Критика, 2008. – 472 с.: іл.

 227. Яковлева Т. Руїна Гетьманщини: Від Переяславської ради-2 до Андрусівської угоди (1659-1667) / Тетяна Яковлева. Пер. з рос. Л. Білик. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – 644 с. – Бібліогр.: с. 577–643.

 228. Ясперс К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс ; пер. М. И. Левина; сост. М. И. Левина, П. П. Гайденко. – 2-е изд. – М.: Республика, 1994. – 527 с. – (Мыслители ХХ века).

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

http://www.history.org.ua/ – Інститут історії України НАН України (розміщено значну кількість монографій, журналів в повній електронній версії).

http://www.ipiend.gov.ua/ – Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України (розміщено електронну бібліотеку)

http://www.inst-ukr.lviv.ua/ – Інститут українознавства імені І.Крип‘якевича НАН України

http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського.

http://www-history.univer.kharkov.ua/ – історичний факультет Харківського національного університету ім. В. Каразіна.

http://www.history.com.ua/ – новини історичної науки, викладання історії, питання до іспитів, корисні посилання.

http://www.ualogos.kiev.ua/ – журнал «Українознавство».

http://www.siver-litopis.cn.ua/index.htm – Всеукраїнський науковий журнал «Сіверянський літопис» (номери журналу, матеріали конференцій тощо).

http://www.ukrhistory.narod.ru/ – українська історична електронна бібліотека

http://www.heritage.com.ua/ – сторінка історії, присвячена пам‘яткам української спадщини

http://litopys.org.ua/ – електронна бібліотека давньої української літератури. Розробник і автор М. Бистрицький (Інститут історії України НАНУ).

http://www.archives.gov.ua/ – веб-портал Держкомархіву. Розміщено веб-публікації архівних матеріалів.

http://www.cossackdom.com/indexu.html – ресурс присвячений історії козацтва.

http://historians.in.ua/ – новини історичної науки, наукові публікації, рецензії; Інтернет-мережа гуманітаріїв в Україні і світі.

http://klio.org.ua/ – сайт присвячений історичній науці, публікації новітніх статей книг, лекцій.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!