Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3029 Загальні методичні рекомендації до виконання окремих структурних частин курсової роботи, Економіка і підприємництво, НУДПСУ

Загальні методичні рекомендації до виконання окремих структурних частин курсової роботи, Економіка і підприємництво, НУДПСУ

« Назад

4. Загальні методичні рекомендації до виконання окремих структурних частин курсової роботи, Економіка і підприємництво

Зміст. У змісті роботи вказуються найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та підрозділів (якщо вони мають заголовок). Зміст має включати усі заголовки, які є в роботі, починаючи зі вступу і закінчуючи списком використаної літератури та додатками (якщо такі є). Нумерацію сторінок на змісті не проставляють, але враховують (зміст – вважається 2-ю сторінкою). 

Вступ. У вступі слід обґрунтувати актуальність обраної теми, вибір об'єкта дослідження, сформувати мету й коло питань, які підлягають розгляду, відмітити значення даної теми, обгрунтувати завдання, поставлені в курсовій роботі. Вказати загальну суть основного питання курсової роботи, важливість даного питання.

Вступ пишуть на 2-3 сторінки; на першій сторінці вступу, нумерацію проставляють (на першій сторінці вступу ставиться номер - 3).

Теоретична частина. Розділ 1. Огляд наукової та навчально-методичної літератури за темою. У даному розділі обґрунтовується теоретична база обраної теми, дається огляд літературних джерел, нових напрацювань, іншої інформації, пов'язаної з темою. На основі вивчення наукової, навчально-методичної літератури розкриваються думки різних авторів щодо даної теми.

Подається оцінка чинних Законодавчих актів, постанов, указів та інших офіційно-розпорядчих документів, нормативної та довідкової бази по даній темі. Розкривається своє розуміння цієї бази, необхідність та доцільність окремих документів. У першому розділі курсової роботи потрібно висвітлити загальні теоретичні питання, розшифрувати економічний зміст питань, дослідженню яких присвячено роботу, показати його значення і зміну його ролі в різні періоди економічного розвитку.

Опрацювати літературні джерела, критичні замітки та статті з теми курсової роботи, газет та журналів, показати різні точки зору вчених і спеціалістів, оцінити їх стосовно свого об'єкта дослідження та стати на позиції певних авторів або сформулювати свої власні думки щодо окремих питань теми.

Слід пам’ятати, що при посиланнях на літературні джерела в кінці текстового фрагменту вказується номер літературного джерела з зазначенням відповідних сторінок. Наприклад: [12,с.146].

Теоретична частина не повинна перевищувати 4-5 сторінок. 

Аналітична (основна) частина. Розділ 2. Аналіз /характеристика / оцінка основних питань теми роботи.

У цьому розділі потрібно описати результати дослідження теми курсової роботи па підприємстві. Із найбільш важливих питань студент повинен провести дослідження, проаналізувати та оцінити отриманий результат. Цей розділ повинен базуватись на дослідженні та аналізі сучасного стану проблеми. У процесі написання розділу необхідно відповідно до плану розкрити суть вибраної теми. Обов'язково окремим питанням виділяються проблемні й дискусійні аспекти дослідження. При цьому наводяться цифрові матеріали, дається їх аналіз. До основної частини ставляться такі вимоги:

  • системність, послідовність і конкретність викладення матеріалу;

  • завершеність викладення кожної думки;

  • виключення повторень.

За обсягом це самий великий розділ роботи.

Проблеми, шляхи вдосконалення та пропозиції.. Розділ 3. У цьому розділі вказуються проблеми, шляхи вдосконалення досліджуваного об'єкта курсової роботи, перспективи розвитку, формуються та обґрунтовуються пропозиції, що випливають зі змісту курсової роботи що спрямовані на вдосконалення організації фінансової діяльності та економічного стану.

Третій розділ не повинен перевищувати 5-6 сторінок.

В кінці кожного підрозділу з абзацу та через один інтервальний відступ робиться короткий висновок (3 - 4 речення) стосовно викладеного матеріалу в підрозділі.

В кінці кожного розділу робиться короткий висновок стосовно написаного в розділі, висновок пишеться з абзацу через два інтервальні відступи від основного тексту (розмір – 0,5 сторінки та пишеться під заголовком: «Висновки до розділу»). 

Висновки. У висновках підводяться підсумки щодо дослідження основних питань теми. Висновки формулюються коротко, чітко, конкретно, аргументовано. Розмір висновків 3 - 4 сторінки друкованого тесту. 

Список використаної літератури рекомендується наводити в такій послідовності:

• законодавчі акти, накази Міністерств і відомств України, постанови, інструкції;

  • монографії;

  • навчальна література;

  • наукові статті;

  • матеріали електронних ресурсів. 

Додатки. Додатки формуються за умов необхідності. До них включається допоміжний матеріал, який потрібний для більш повного сприйняття виконаної роботи (таблиці допоміжних цифрових даних, протоколи і акти впроваджень, випробувань, проміжні розрахунки, інструкції і методики, ілюстрації допоміжного характеру, первинні документи, що розроблені і запропоновані автором до впровадження тощо), зразки фінансових документів. Їх нумерують, а у відповідних розділах тексту роблять на них посилання. Нумерація додатків здійснюється літерами українського алфавіту, наприклад, Додаток А (літери, які не використовуються для нумерації додатків: Г, Є, Ї, І , И, Й, Ь.). Додатки не включаються до загальної нумерації сторінок курсової роботи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!