Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3028 Орієнтовна структура курсової роботи, Економіка і підприємництво, НУДПСУ

Орієнтовна структура курсової роботи, Економіка і підприємництво, НУДПСУ

« Назад

3. Орієнтовна структура курсової роботи, Економіка і підприємництво

Курсова робота повинна бути надрукована і містити:

 • титульну сторінку, яка оформляється на стандартному бланку;

 • зміст курсової роботи;

 • вступ;

 • теоретичну частину: огляд наукової та навчально-методичної літератури за проблемою та нормативно-правове забезпечення вивчен­ня проблеми;

 • основна частина теми;

 • проблеми та перспективи розвитку фінансових та економічних явищ, що досліджуються в роботі;

 • висновки;

 • список використаної літератури;

 • додатки (за необхідності).

До написання курсової роботи ставляться наступні вимоги:

 • творчий підхід до вибору теми досліджень, визначення змісту і структури роботи;

 • системність, послідовність і конкретність викладання мате­ріалу, процесу написання і оформлення роботи;

 • глибоке теоретичне висвітлення теми та практичного розроб­лення теми досліджень на прикладі конкретної фінансово-кредитної установи чи підприємства;

 • наукове обґрунтування результатів досліджень, аналізу вміння робити узагальнення та висновки;

 • використання комп'ютерної техніки, економіко-математичних методів дослідження, підготовки висновків і рекомендацій з удоско­налення процесів автоматизації;

Зміст роботи треба викладати відповідно до плану, стисло, лако­нічно, не припускаючи повторень та непотрібних відступів від теми.

Курсова робота повинна бути написана самостійно. Усі наведені в тексті цитати та цифровий матеріал потрібно супроводжувати по­силаннями на відповідні джерела. Якщо аналізується практичний матеріал, то слід указати об'єкт аналізу. Обов'язковим для розкриття теми курсової роботи є залучення цифрових даних.

Цифровий матеріал має бути поданий у вигляді таблиць, схем, діаграм, графіків. Особливу увагу слід приділити їх правильному оформленню. Таблиці, схеми, діаграми тощо повинні бути логічним продовженням викладених теоретичних положень.

На кожну таблицю та інші ілюстрації треба давати посилання у круглих дужках на джерело, супроводжувати їх аналізом змісту та висновками.

Одна з головних вимог до графічного і табличного матеріалу - їх наочність. Заголовки (назви) таблиць, схем, графіків, діаграм мають відображати основний зміст ілюстрованого матеріалу та вказувати на об'єкт і період, якого стосуються дані. У таблицях вказуються одиниці виміру, а в графіках та діаграмах - масштаб.

Наявність у роботі ілюстрацій, які називаються "рисунками" (схеми, діаграми, графіки), дає змогу викласти матеріал більш доказово, полегшує його сприйняття.

Курсова робота повинна мати чітку і логічну структуру. Розмір курсової роботи має становити 30 – 35 сторінок друкованого тексту.

Структура курсової роботи:

Тема курсової роботи.

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи теми

Розділ 2. Аналіз /характеристика / оцінка фінансового або економічного явища, що досліджується

Розділ 3. Проблеми, шляхи вдосконалення та пропозиції

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!