Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3022 Технічні вимоги до написання есе з курсу Філософія

Технічні вимоги до написання есе з курсу Філософія

« Назад

Технічні вимоги до написання есе з курсу Філософія

1. Першоджерело з метою опрацювання та написання есе обирається з наведеного переліку й узгоджується з викладачем.

2. Обсяг есе – 5 сторінок стандартного машинописного тексту формату А–4.

 

Робота над першоджерелом передбачає такий порядок виконання:

А) стисла довідка про автора тексту (період життя, приналежність до філософської школи (напрямку), основні роботи, ключові ідеї, внесок у розвиток світової філософської думки);

Б) тема роботи, основні проблеми та способи їх розв’язання, аргументація, цитування і т.п., роль даної роботи у творчості філософа та її місце в історії філософії;

В) рефлексія з приводу власних вражень та думок, що виникали під час роботи над текстом.

Перелік першоджерел:

1. Платон. Держава // Діалоги. (Й. Кобів та ін. (пер. з давньогр.). - 2 вид. – К.: Основи, 1999.  – Кн.7: 514А-517Е .

2. Августин Аврелій (Блаженний). Сповідь. - К.: Основи, 1999. - 319с .– Кн. IV, 14; I, 5-6; VII, 6; ХI, 6.

3. Бэкон Ф. Новый Органон // Сочинения: В 2-х т.т. – М.: Мысль, 1972. – Т.2. – С.12 - 60.

4.  Декарт Р. Міркування про метод (Пер. з фр. В. Адрушка і С. Гатальської). – Київ: Тандем, 2001.      – С.2 - 15.

5. Руссо Ж.-Ж. Рассуждение о происхождении и основания неравенства между людьми // Антология мировой философии: В 4-х т.т. – Т.2. – М., 1970. – С. 560 - 567.

6. Кант І. Критика чистого розуму // Пер. з нім. та прим. І.Бурковського. -К.: Юніверс,2000. - С.42-53.

7. Фейербах Л. Сущность религии // Избр. философские  произв.: В 2-х т.т. – Т.2. –М., 1955. – С.440-450, 585- 595.

8. Маркс К. Конспект книги Дж. Милля «Основы политической экономии» // Маркс К.,Энгельс Ф. Сочинения. – М.: Изд-во полит.л-ры., 1974. - Т.42.  - C.24.

Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – М.: Изд-во полит. л-ры., 1974. - Т.42. - С. 85-95,  119-120.

9. Ніцше Ф. По той бік добра і зла // Генеалогія моралі. – Львів: Літопис, 2002.  –  С.9 - 47.

10. Фройд З. Я та Воно //  Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. – К.: Знання, 2009.  – С. 293 - 302.

11. Фромм Е. Мати чи бути? -К.: Укр. письменник, 2010. – С.34-40, 96 – 119.

12. Сартр Ж.-П. Екзистенціалізм – це гуманізм // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб./ за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. – К.: Знання, 2009.  – С. 206 - 216.

13. Оргега-и-Гассет, Х. Что такое философия? / Предисловие и перевод Б. Пардо-Айусо, О.Никифорова // Логос. – Вып.1. -1991. – С.21 - 30.

14. Печчеї А. Людські якості  // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб./ за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. – К.: Знання, 2009.  – С. 226 - 238.

15. Сковорода Г.С. Діалог. Имя ему – потоп зміин // Історія філософії України. Хрестоматія: Навч.посібник   /Упорядники: М.Ф.Тарасенко, М.Ю.Русин, А.К.Бичко та ін. – К.: Либідь, 1993. – С. 240 – 282.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!