Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3020 Тема 9 Управління податковими ризиками в діяльності фінансових установ

Тема 9 Управління податковими ризиками в діяльності фінансових установ

« Назад

Тема 9 Управління податковими ризиками в діяльності фінансових установ

1. Сутність податкових ризиків та причини їх виникнення

2. Особливості управління податковими ризиками

Перелік питань для самоконтролю знань

Тестові завдання

 

1. Сутність податкових ризиків та причини їх виникнення

У найбільш загальному тлумаченні поняття ризику розглядають наступним чином [1]:

Ризик має ймовірнісний характер, його виникнення в оподаткуванні пов’язане з тим, що прийняття рішення платниками податків та державою відбувається в умовах неповної інформації. Традиційно податковий ризик розглядають з точки зору порушення платниками податків податкового законодавства. 

Сутність і прояви податкових ризиків необхідно розглядати з точки зору держави та платника податків. 

Для платників податків податковий ризик означає ризик зростання податкового навантаження в силу того, що податковий орган може визначити розглянуту угоду недійсною (удаваною чи фіктивною), оголосити незаконним нарахування податків, яке сам платник податків розглядав як законне, через недосконале законодавство, з точки зору платника податків [2]. 

Ризики є невід’ємною складовою всіх сторін оподаткування, вони властиві кожному його структурному елементу і будь-якій сфері поширення податкових відносин. Податковому ризику властива об’єктивно-суб’єктивна природа. Об’єктивність ризику у податковій сфері ґрунтується на тому, що він існує в силу об’єктивних, притаманних економіці, категорій конфліктності, невизначеності, розпливчастості, відсутності вичерпної інформації на момент оцінювання та прийняття управлінських рішень.

Суб’єктивність ризику зумовлюється тим, що в економіці (бізнесі) та податкових відносинах задіяні реальні люди (державні службовці, управлінські команди, бізнесмени інвестори тощо) зі своїм досвідом, психологією, інтересами, смаками, схильністю чи несхильністю до ризику, своєю поведінкою.

Наслідками податкових ризиків є їхні можливі негативні впливи на запланований (очікуваний, цільовий) результат або створення ними проблеми у сфері оподаткування[3].

До головних умов виникнення ризиків В. Гранатуров відносить[4]:

 • наявність невизначеності через систематичні зміни в податковому законодавстві, політичному та економічному ладі;

 • існування альтернатив та необхідність вибору у процесі формування національної податкової системи, а також її реформування;

 • можливість оцінити альтернативи шляхом податкового планування і прогнозування;

 • зацікавленість в результатах вибору відповідних податкових рішень всіх суб’єктів оподаткування.

Податкові ризики виникають під впливом багатьох факторів (табл. 9.1). 

Таблиця 9.1

Фактори виникнення податкових ризиків

Фактори, які виникають внаслідок регулювання економіки державою

Ринкові фактори

Надмірний адміністративний тиск на платників податків

Бажання максимізувати прибуток за рахунок зменшення будь-яких витрат, у тому числі на сплату податків

Високий рівень податкового навантаження

Перевищення виграшу від несплати податків програшу від покарання

Низька віддача від сплачених податків

Високий рівень конкуренції

Низька ймовірність виявлення порушення податкового законодавства та покарання

Високий рівень монополізації ринку

Підвищення рівня інфляції до рівня, за якого зростає ризик втрати прибутків та знецінення капіталу платників податків

Система трансфертного ціноутворення

 

Неузгодженість дій контролюючих органів

Фіскальні традиції

Неоднозначність тлумачення податкового законодавства

Неможливість передбачити дії контрагентів і держави

Джерело: складено авторами

Класифікувати податкові ризики можна наступним чином (рис. 9.1). 

Рис. 9.1. Види податкових ризиків

Складові ризиків у сфері оподаткування відображені в табл. 9.2. 

Таблиця 9.2

Складові ризиків у сфері оподаткування [5]

Складові ризиків

Сутність

Об’єкт ризиків оподаткування

Сфера оподаткування, ефективність побудови й функціонування якої у вичерпній повноті та з необхідною точністю наперед передбачити неможливо

Суб’єкти ризиків оподаткування

Суб’єкти податкових правовідносин (держава, державна податкова служба й платники податків) та інші органи, кожен з яких має відповідну компетенцію щодо об’єкта ризиків

Джерела ризиків оподаткування

Фактори зовнішнього та внутрішнього характеру разом із морально-психологічними особливостями суб’єктів податкових правовідносин, котрі спричиняють невизначеність і конфліктність у сфері оподаткування

Ознаки класифікації

Кількісний критерій:

- допустимий ризик;

- критичний ризик;

- катастрофічний ризик

Якісні критерії:

- за впливом наслідків ризиків: виправдані, невиправдані;

- за часом виникнення: перспективні, поточні, оперативні;

- за функціональними ознаками: загальносуспільні, податкові

Виникнення податкових ризиків у фінансових установ має таку ж саму природу, що і виникнення податкових ризиків у інших платників податків. Однак наслідки зростання податкових ризиків у фінансових установах можуть бути більш загрозливими, оскільки окрім порушення фінансової безпеки фінансової установи податкові ризики можуть підривати довіру клієнтів до фінансової установи.

 

2. Особливості управління податковими ризиками

Деякі західноєвропейські економісти дотримуються думки, що управління ризиком – це дії, через здійснення яких досягається надійність відповідної діяльності шляхом включення можливих втратних випадків до процесу управління[6]. Деякі автори вважають, що з точки зору дослідження операцій словосполучення “управління ризиком” не має змісту, оскільки невизначеністю управляти не можна. Тобто, коли говорять про систему управління ризиком, йдеться про систему підтримки прийняття рішень того чи іншого суб’єкта, головне завдання якого полягає в максимальному зниженні ступеня невизначеності [7].

Принципи управління податковими ризиками відображені на рис. 9.2.  

Рис. 9.2. Принципи досягнення ефективності процесу управління податковими ризиками [8] 

Управління податковими ризиками ускладнюється через те, що ризик може бути явний або неявний. Неявний ризик виникає тоді, коли існує потужний сектор тіньової економіки і на його користь перерозподіляється значна частина фінансових потоків. Точно оцінити обсяги таких фінансових потоків та суми втрачених податків складно, тому і виникає неявний податковий ризик, який важко піддається оцінці, а, значить, і управлінню.

Об’єкт управління податковими ризиками – відносини між платниками податків і державою з приводу нарахування і сплати податків.

Суб’єкт управління – фіскальні органи.

Процес управління податковими ризиками передбачає здійснення наступних дій:

 • визначення джерела ризику;

 • опис ризику та його оцінка;

 • методи мінімізації ризику;

 • розробка заходів з попередження та протидії ризикам;

 • постійний моніторинг ризиків.

Оцінка управління податковими ризиками фінансової установи є одним з найбільш трудомістких етапів управління податковими ризиками (табл. 9.3).

Таблиця 9.3

Оцінка управління податковими ризиками фінансової установи

Методи оцінки

Показники

Призначення показників

Розрахунково-аналітичні

Абсолютні

показники

Дають можливість оцінити абсолютну величину фінансових втрат внаслідок наявності ризику та його збільшення

Відносні

показники

Дають можливість оцінити втрати від наявності ризиків по відношенню до зміни інших показників діяльності фінансової установи

Методи теорії ймовірності

Ймовірнісні

величини,

прогнозні

величини

Дають можливість оцінити ймовірність виникнення втрат у то й чи інший період часу

Статистичні

методи

Варіація рівня ризику, дисперсія ступеня ризику

Дозволяє оцінити ступінь впливу на рівень ризику різноманітних факторів

Експертні методи, евристичні правила прийняття рішень

Суб’єктивні

оцінки

Додаткова інформація для прийняття

обґрунтованого рішення

Джерело: складено авторами

Оцінка рівня ризику ускладнюється тоді, коли обсяг інформації щодо внутрішнього і зовнішнього оточення фінансової установи є неповним або сама інформація є недостовірною.

Серед методів мінімізації податкових ризиків найчастіше використовуються наступні:

 • уникнення ризиків – елімінування тих видів діяльності фінансової установи, які є джерелом найбільших ризиків;

 • диверсифікація ризиків – комбінація різних видів діяльності фінансової установи, за якої рівень податкового ризику буде найменшим;

 • перекладання ризиків – мінімізація податкових ризиків, за рахунок їх перекладання на контрагентів, у т.ч. засобами податкового планування.

Розробка заходів з попередження та протидії ризикам тісно пов’язана із системою моніторингу.

Розробка системи моніторингу податкових ризиків є індивідуальною для кожної фінансової установи і залежить від її розміру та специфіки діяльності. 

Перелік питань для самоконтролю знань

1. Що собою являє ризик та яка природа його виникнення?

2. У чому сутність податкового ризику?

3. Які умови виникнення податкового ризику?

4. У чому полягає сутність управління податковими ризиками?

5. Яка процедура управління податковими ризиками?

6. Які фактори сприяють виникненню податкових ризиків?

7. Які існують види податкових ризиків?

8. Яка різниця між внутрішніми і зовнішніми ризиками?

9. У чому сутність законодавчого податкового ризику?

10. У чому сутність комерційного податкового ризику?

11. У чому сутність соціальних та психологічних податкових ризиків?

12. Які існують принципи управління податковими ризиками?

13. Які існують методи зменшення ризиків? [1] Вітлінський В. В. Джерела і види податкових ризиків їх взаємозв’язок / В. В. Вітлінський, О. М. Тимченко // Фінанси України. – 2007. – №3 – С. 132-139.

[2] Паскар І.О. Податкові ризики та система управління ними/ І. Паскар, О. Савчук. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/paskar-i-o-savchuk-o-i-savchuk-t-m-podatkovi-riziki-ta-sistema-upravlinnya-nimi/

[3] Десятнюк О.М. Стратегічні орієнтири управління податковими ризиками/ О. Десятнюк// Бізнесінформ. – 2012. – №11. – С.249.

[4] Гранатуров В.М. Экономический рис: сущность, методы измерения, пути снижения [учеб. пособие]/ В. Гранатуров. – М.: Дело и сервис, 1999. – С. 7.

[5] Колісніченко К.В. Основні характеристики податкових ризиків/ К. Колісніченко// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pu.if.ua/depart/Finances/resource/file/

[6] Zech J. Risk Management als System. Zeitschrift fur die gesamte. Versicherungswissenschaft (Zfgvw). – 1983. – H. 4. – S. 646–647.

[7] Тронин Ю.Н. Можно ли управлять рисками?/ Ю. Тронин // Банковские технологии. – 2002. – № 3. – С. 15.

[8] Десятнюк О.М. Стратегічні орієнтири управління податковими ризиками/ О. Десятнюк// Бізнесінформ. – 2012. – №11. – С.250.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!