Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3017 Завдання для контрольних робіт, Варіант 10, Мікроекономіка, КНУ ім. Шевченка

Завдання для контрольних робіт, Варіант 10, Мікроекономіка, КНУ ім. Шевченка

« Назад

Х варіант

Задача 1. В Україні відроджуються народні промисли. Дерев'яну ложку майстер може вирізати за 40 хвилин і розписати її за 20 хвилин. На виконання цієї роботи учню потрібно відповідно 90 хвилин та 30 хвилин.

Визначте:

1) яку максимальну кількість ложок-сувенірів вони можуть виготовити за 8 годин, якщо кожен буде займатися виробництвом самостійно;

2) як їм раціонально організувати працю, використовуючи принцип порівняльних переваг. Скільки при цьому ложок буде виготовлено ними за ті ж 8 годин?

 

Задача 2. Німецька автомобілебудівна компанія експортувала автомобілі в Україну за ціною 50000 грн. за один автомобіль. Валютний курс складав 0,16 євро за 1 грн. Витрати на виробництво одного автомобіля становили 5000 євро.

Визначте на скільки відсотків зміниться прибуток експортерів у євро, якщо курс гривні знизиться на 10%, а кількість експортованих автомобілів зросте на 20%.

 

Задача 3. № 25. Функція попиту на товар: QD = 9 - Р.

Функція пропозиції товару: QS = -6 + 2Р,

де QD - обсяг попиту, млн. шт.;

QS - обсяг пропозиції, млн. шт.;

Р - ціна, гр. од.

а) Визначте рівноважні ціну і обсяг продажу.

б) Припустимо, що для продавців товару уряд вводить податок у розмірі 1 гр. од. за одиницю товару. Визначте нову рівноважну ціну, з урахуванням податку, новий рівноважний обсяг продажу.

 

Задача 4. Споживач щоденно споживає лише 2 продукти харчування Х і У а ціною 20 і 10 грн., відповідно. Бюджет становить 70 грн.

У таблиці показано граничні корисності благ Х і У.

Х

У

К-сть

Гранична корисність

К-сть

Гранична корисність

1

6

1

10

2

5

2

8

3

4

3

6

4

3

4

4

5

2

5

3

6

1

6

2

7

0

7

1

Визначте оптимальний стан споживання та сукупну корисність від його реалізації.

 

Задача 5. Фірма, яка є монополістом, запланувала такі показники на наступний рік:

Ціна реалізації Р, крон./шт.

400

375

350

325

300

Обсяг реалізації Q, тис. шт.

40

50

70

95

105

Валові витрати ТС, тис. крон.

17500

19700

22800

26000

28000

Постійні витрати FC - 7500 тис. крон.

1. Знайдіть за допомогою методу співставлення валових і граничних показників найбільш вигідні для підприємства ціну і обсяг реалізації.

2. Покажіть на графіку криві валової виручки фірми і валових витрат.  Покажіть прибуток при знайденому в п. 1 обсязі реалізації.

3. Покажіть на графіку криву збуту, криві граничних витрат і граничного доходу, а також значення ціни і обсягу реалізації, при яких досягається максимальний прибуток.

 

Задача 6. Комерційний банк видав кредит у сумі 15 тис дол. Визначити розмір погашувального платежу через 36 місяців за умови, що нараховуються складні проценти раз у півроку за номінальною ставкою 8% річних.

 

Задача 7. Мідна індустрія країни оцінюєсвою продукцію у 1000 дол за тонну. За цією ціною вона продає 10000 тонн на рік. Середня собівартість виробництва міді незмінна і становить 600 дол. Розрахуйте індекс монопольної влади Ларнера і покажіть, як він співвідноситься з прибутком у процентах від обсягу продаж. 


СПИСОК  РЕКОМЕНДОВАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ

а) основна:

 1. Мікроекономіка: Підручник / За ред. В.Д.Базилевича. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 679 с. – (Класичний університетський підручник)

 2. Базилевич В.Д. Практикум із мікроекономіки: навчальний посібник / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, А.І. Ігнатюк, С.В. Слухай; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Видавничо–поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 303 с

 3. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. Мікроекономіка. Практикум: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 404 с

 4. Мікроекономіка: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н.О. Гончарова, А.І. Ігнатюк, Н.А. Малиш та ін. – К.: МАУП, 2005. –304с.

 5. Веріан Г.Р. Мікроекономіка: проміжний рівень. Сучасний підхід: Підручник / Пер. з англ. С.Слухая. – К.: Лібра, 2006. – 632 с.

 6. Слухай С.В. Довідник базових термінів та понять з мікроекономіки.–К.:Лібра,1998. – 256с.

 7. Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки: Підручник. – К.: Т-во «Знання», КОО, 1998

 8. Нуреев P.M. Курс микроэкономики: Ученик для вузов.– М.: Норма, 2004

 9. Гальперин В. М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И. Микроэкономика: Ученик. В 2-х т. / Общая ред. В.М. Гальперина.– СПб.: Экономическая школа, 1998.

 10. Гребенников Л.И., ЛеусскийА.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика: Учебник.– СПб.: Из–во СПбУЭФ, 1998. – 447 с. 

б) додаткова:

 1. Долан Э. Дж. Линдсей Д. Микроэкономика: Пер. с англ. В. Лукашевича и др./Под общ. ред. Б. Лисовика и В, Лукашевича. –СПб.: Экон. шк., 1994. –  448с.

 2. Задоя О. Мікроекономіка. Дніпропетровськ, 2001.

 3. Ивашковский С. Микроэкономика. Учебник. –М.: Дело, 1998. – 416с.

 4. Ивашковский С. Экономика: микро- и макроанализ. – М.: Дело, 1999.–360с.

 5. Ивченко Б. Информационная микроэкономика. В 2–х ч.–СПб.: Нордмедиздат, 1998. – 300 с.

 6. Кириленко В. Мікроекономіка. Навч. посібник. – К.: Таксон, 1998 – 334с.

 7. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика. Част. 2. Мікроекономіка: / Пер. з англ. 13 вид. Наук. ред. перекладу Т. Панчишина. – Львів: Просвіта, 1999. – 650с.

 8. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципи, проблеми и политика: Пер. с англ. 2–го изд. В 2 т. – М.: Республика, 1992. – Т. 1.– 399с.; Т.2.–400с.

 9. Микроэкономика /Под. ред. Яковлева Е./ 2–е изд. – М.: Поиск, 1998.–368с.

 10. Нуреев Р. Сборник задач по микроэкономике. К „Курсу Умикроэкономики” р.М. Нуреева/Гл. ред. д.э.н., проф. Р.М. Нуреев – М.: ИНФРА–М, 2002.–432с.

 11. Піндайк Р. С., Рубінфельд Д. Л. Мікроекономіка: / Пер. з англ. А. Олійника та Р. Скільського. – К.: Основи, 1996. – 646с.

 12. Самуельсон П. А., Нордгауз В. Д. Мікроекономіка: Пер. з англ. / Під ред. С. Панчишина. – К.: Основи. 1998. – 676 с.

 13. Фальцман В. Основы микроэкономики. – М.: Теис, 1999. – 81с.

 14. Хайман Д. Н. Современная микроэкономика: анализ и применение: Пер. с англ. В 2 т. – М.: Финансы и статистика, 1992. Т. 1. – 384 с.; Т.2.– 384с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!