Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2993 Робоча навчальна програма для спеціальностей Фінанси та Облік і аудит, КНУ ім. Шевченка

Робоча навчальна програма для спеціальностей Фінанси та Облік і аудит, КНУ ім. Шевченка

« Назад

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Укладач: д.е.н. Филюк Г.М. 

МІКРОЕКОНОМІКА 

Робоча навчальна програма для спеціальностей Фінанси та Облік і аудит 

Затверджено

Директор ІПО 

____________ Пересєкін В.М.

Підпис 

КИЇВ – 2011 

Лектор: д.е.н., Филюк Г.М.Науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали 

Викладач: д.е.н., Филюк Г.М.

Науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали викладача(ів), який(і) веде(уть) семінарські, практичні, лабораторні заняття

Протокол №3 від 8 листопада 2011 р.


ВСТУП

Дисципліна «Мікроекономіка» є нормативною дисципліною для спеціальності «Фінанси» і «Облік і аудит», що читається в обсязі 5 кредитів, в тому числі 34 години аудиторних занять, з них 26 години лекцій та 8 годин практичних занять, і 116 годин самостійної роботи. Закінчується іспитом.

Метою і завданням навчальної дисципліни «Мікроекономіка» є формування ринково-орієнтованого економічного світогляду учасника суспільного виробництва, здатного до самостійної підприємницької діяльності в умовах динамічної ринкової кон’юнктури; допомога в оволодінні універсальним інструментарієм прийняття раціональних господарських рішень в умовах обмеженості ресурсів та наявності альтернативних варіантів їх використання.

Предмет навчальної дисципліни: «Мікроекономіка» вивчає проблеми індивідуального вибору та поведінки груп людей на окремих ринках; досліджує закономірності функціонування економічних мікросистем у різних ринкових ситуаціях та формує вміння їх ефективно використовувати.

Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати:

 • особливості предмету дослідження мікроекономіки як складової частини економічної теорії та її основні функції;

 • причини виникнення та механізм вирішення основних суперечностей між безмежними потребами економічних суб’єктів та обмеженими ресурсами;

 • особливості механізму формування ринкової рівноваги;

 • специфіку поведінки індивідуального споживача;

 • ступінь впливу цінових змін та змін у доходах споживача на криву індивідуального попиту;

 • особливості поведінки підприємства як виробничо-ринкової системи на ринку, характер зміни параметрів виробничої функції у короткостроковому та довгостроковому періодах;

 • сутність та основні види витрат підприємства та прибутку; характер зміни витрат підприємства у короткостроковому та довгостроковому періодах; оптимальний шлях (траєкторію) розвитку підприємства у довгостроковому періоді;

 • умови максимізації прибутку фірми у короткостроковому та довгостроковому періодах в умовах динамічності ринкової кон’юнктури на різних типах ринків;

 • роль виробничих факторів у формуванні пропозиції готової продукції та у встановленні цін на неї;

 • особливості ціноутворення на риках факторів виробництва в умовах досконалої та недосконалої конкуренції;

 • особливості формування загальної економічної рівноваги;

 • необхідність і причини втручання держави в економіку.

Студент повинен вміти:

 • здійснювати розрахунки альтернативної вартості кожного управлінського рішення, яке приймають окремі економічні одиниці на мікрорівні;

 • володіти методикою визначення механізму прийняття рішень окремими економічними мікросистемами, які прагнуть досягти поставлених цілей;

 • характеризувати особливості поведінки споживача в умовах невизначеності;

 • застосовувати аналітичні методи оцінки аналізу діяльності підприємства у миттєвому, короткостроковому та довгостроковому періодах;

 • розробляти рекомендації для підприємства щодо вибору оптимальної стадії виробництва, щодо оптимізації витрат виробництва та максимізації прибутку у поточному періоді та на перспективу

 • застосовувати аналітичні методи оцінки ринкової структури;

 • характеризувати особливості поведінки підприємства на різних типах ринків в умовах динамічних змін;

 • здійснювати аналіз моделі загальної економічної рівноваги, досліджувати механізм формування системи рівноважних цін, що забезпечують рівність попиту і пропозиції одночасно на всіх ринках оцінити;

 • межі державного втручання у функціонування економіки, виходячи із реальної економічної, політичної, соціальної ситуації в країні.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна «Мікроекономіка» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Вивченню даної дисципліни передує опанування знань з курсів «Економічна теорія», «Історія економічних вчень». Ця дисципліна є базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін як «Макроекономіка», «Основи підприємництва», «Державне регулювання економіки», «Економіка підприємства», «Економіка праці», «Проектний аналіз».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!