Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2990 Тема 6 Організатори торгівлі цінними паперами, Архітектура комп’ютерів, ДУТК

Тема 6 Організатори торгівлі цінними паперами, Архітектура комп’ютерів, ДУТК

« Назад

Тема 6 Організатори торгівлі цінними паперами

 (4 години)

План лекцій

1. Сутність фондової біржі, її види та функції

2. Діяльність з організації торгівлі цінними паперами.

3. Біржовий та позабіржовий організований ринок.

4. Ціноутворення на ринку цінних паперів.

5. Державне регулювання діяльності з організації торгівлі в Україні. 

1. Сутність фондової біржі, її види та функції

Біржа - це некомерційна ринкова структура, або частка організованого, регулярно діючого ринку товарів і послуг, у рамках якого здійснюється ряд операцій (перерозподіл капіталу, товарів та інших цінностей). Найбільш поширеними біржами є товарні, фондові, валютні, праці та інші.

Фондова біржа - це спеціалізована установа, яка створює умови для постійно діючої централізованої торгівлі цінними паперами шляхом об'єднання попиту, пропозицій на них, надання місця, системи і засобів як для первинного розміщення, так і для вторинного обігу цінних паперів.

Біржа має працювати за єдиними правилами та за єдиною технологією електронного обігу цінних паперів, визначеними Національною фондовою біржею (для України – НКЦПФР).

В сучасних умовах слова "фондова біржа" та похідні від них дозволяється використовувати лише юридичним особам, які створені та функціонують відповідно до законодавства.

Фондова біржа - це організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому створюються сприятливі умови для вільної купівлі-продажу цінних паперів за ринковими цінами на регулярній та впорядкованій основі.

За своїм правовим статусом фондові біржі можуть бути асоціаціями, акціонерними товариствами або установами, що підпорядковуються державі. На сьогодні біржі поділяють залежно від правового статусу і стану розвитку.

За своїм правовим статусом фондові біржі можуть бути асоціаціями, акціонерними товариствами або установами, що підпорядковуються державі (законодавству). На сьогодні біржі поділяють залежно від правового статусу і стану розвитку. 

За правовим статусом у світі виділяють три типи фондових бірж:

 • публічно-правова організація- це фондова біржа, що перебуває під постійним державним контролем. ( Німеччина і Франції);

 • приватні фондові біржі- приватні компанії, що створюються у формі акціонерних товариств і є абсолютно самостійними в організації біржової торгівлі (Англії і США);

 • змішані фондові біржі - створюються як акціонерні товариства, але при цьому не менше 50 % їх капіталу належить державі (Австрії, Швеції та Швейцарії).

За станом розвитку у світовій практиці виділяють біржі:

 • розвинені- характеризуються високим оборотом цінних паперів, мають довгу історію, досягли високого рівня розвитку (Амстердамська, Американська, Австралійська, Міланська);

 • перспективні - це ті, що розвиваються і створені кілька десятиліть тому, але ще не досягли належного рівня торговельних оборотів, характерних для розвинених бірж. В їх обігу переважають цінні папери місцевого значення (Сеульська, Гонконгівська, Сингапурська, Бангкокська);

 • новостворені- основною формою торгівлі є аукціони, які проводяться в операційній залі біржі. З'явились кілька років тому (Українська, Польська, Чеська).

Найбільш розвинені - посідають провідне місце серед усіх бірж за торговим оборотом цінних паперів і застосовують 100 %-і комп'ютерні засоби. До цієї групи відносять:Нью-Йоркську, Паризьку, Лондонську, Франкфуртську, Копенгагенську біржі.

Окрім цієї класифікації, фондові біржі умовно поділяють на "банківські" (Німеччина, Франція) і "брокерські ( США).

У розвитку фондових бірж виділяють біржові системи:

моноцентричні - головну роль виконує одна біржа, що знаходиться у фінансовому центрі країни, інші фондові біржі мають місцеве значення (Англії, Японії, Франції).

Наприклад, в Англії Лондонську біржу називають Міжнародною фондовою біржею, оскільки вона виконує функції не тільки фондової біржі Великобританії, але й Ірландії. На ній котируються не тільки цінні папери, емітовані резидентами, а й значна кількість іноземних цінних паперів і фінансові інструменти євроринку;

поліцентричні - крім головної фондової біржі, можуть функціонувати поряд ще кілька великих бірж (мають місце у Німеччині, Канаді, Австралії)

У США розвиток біржової торгівлі характеризується своєю біржовою системою, яку не можна визнати ні моноцентричною, ні поліцентричною. Ведучою є Нью-Иоркська фондова біржа, але поряд існують регіональні фондові біржі, які зберегли самостійність і стабільно функціонують у межах загальнодержавної біржової системи.

Фондова біржа (ФБ) - це некомерційна організація, які створюється без цілі формування прибутку і займається виключно організацією та укладанням угод купівлі і продажу ЦП і їх похідних.

Прибуток ФБ спрямовується на її розвиток і не підлягає розподілу між її засновниками (учасниками).

ФБ не може здійснювати операцій з ЦП від свого імені та за дорученням клієнтів, а також виконувати функції депозитарію.

Фінансова діяльність ФБ може здійснюватись за рахунок продажу її акцій, щорічних членських внесків членів біржі та біржових зборів з кожної угоди, що укладається на біржі.

На ФБ здійснюється переважно торгівля акціями, торгівля похідними цінними паперами зосереджується на спеціалізованих біржах із торгівлі ф'ючерсними та опціонними контрактами.

Торгівля облігаціями на ФБ порівняно невелика за обсягами, оскільки переважна більшість облігацій перебуває в обігу на позабіржовому ринку.

Загальні функції фондових бірж:

визначення ринкової ціни (цінова) - оскільки ціни на цінні папери, що встановлюються на біржі, суттєво впливають на ціни інших активів, які є в обігу. Крім виявлення та встановлення ціни, частиною ціноутворювальної функції біржі є також стабілізація та прогноз цін на біржовому ринку, які передбачають встановлення допустимих змін цін на біржові активи. Цьому також сприяє діяльність співробітників біржі, які ведуть торги окремими видами цінних паперів і здійснюють у разі потреби купівлю-продаж цінних паперів від свого імені

 прогнозну функцію - більше властива для спеціалізованих бірж, на яких здійснюється торгівля строковими контрактами, оскільки ціни на ринку строкових угод мають суттєвий вплив на формування поточних ринкових цін

організаційну - передбачає гарантування виконання умов біржових угод; розробку системи розрахунків за укладеними на біржі угодами; організацію біржових зборів для проведення гласних публічних торгів тощо;

інформаційну - забезпечує учасників ринку оперативною та аналітичною інформацією про стан і тенденції розвитку фондового ринку

регулювальну - забезпечує встановлення правил торгівлі, здійснення біржового арбітражу, порядку вирішення спірних питань між учасниками, встановлення пріоритетів, органів контролю, управління та інші. 

Основні функцій фондової біржі:
(як правило, визначають у статуті біржі, Положенні про функціонування фондових бірж, а також у Законах).

 • установлення правил проведення біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами;

 • організація та проведення регулярних біржових торгів;

 • організаційне, технологічне та технічне забезпечення проведення біржових торгів;

 • установлення процедур лістингу та делістингу, допуску до торгівлі на фондовій біржі;

 • ведення переліку учасників торгів, фіксація оголошених заявок, укладених біржових угод та контроль за виконанням біржових контрактів;

 • ведення переліку цінних паперів та інших фінансових інструментів, унесених до біржового списку;

 • обмін інформацією з депозитарними та розрахунково-кліринговими установами для забезпечення виконання біржових контрактів;

 • зберігання документів щодо укладення біржових угод і виконання біржових контрактів в депозитарній системі;

 • здійснення діяльності з проведення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів), які укладаються на організаторі торгівлі;

 • здійснення контролю за дотриманням членами фондової біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством, правил фондової біржі;

 • відповідне реагування на виявлені порушення правил фондової біржі та законодавства про цінні папери;

 • здійснення фінансового моніторингу згідно з вимогами законодавства;

 • надання інформаційних послуг щодо організації торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами;

 • оприлюднення інформації відповідно до законодавства України.

Для реалізації своїх функції біржа повинна мати приміщення, комп'ютерні мережі, інше матеріально-технічне забезпечення, підготовлений персонал. Крім того, мають бути розроблені правила біржової торгівлі та кваліфікаційні вимоги до учасників торгів.

Фондова біржа набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації, яка здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців". Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку фондова біржа здійснює на підставі ліцензії, що видається НКЦПФР у встановленому порядку.

Статут фондової біржі затверджується її вищим органом - зборами акціонерів. У статуті фондової біржі (ФБ) зазначаються найменування і місцезнаходження ФБ, порядок управління і формування її органів та їх компетенція, мета діяльності, підстави та порядок припинення діяльності ФБ, розподілу майна ФБ у разі її ліквідації.

У статуті ФБ також мають відображатися вимоги щодо діяльності органів ФБ, до компетенції яких належать виконання функцій та прийняття рішень, передбачених правилами біржі. 

2. Діяльність з організації торгівлі цінними паперами

Фондова біржа — професійний учасник фондового ринку (ліцензований організатор торгівлі), діяльність якого полягає у створенні організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладення і виконання договорів щодо фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними, та розв'язання спорів між членами організатора торгівлі.

ФБ утворюється та діє в організаційно-правовій формі ТОВ чи АТ об'єднання ТЦП, та провадить свою діяльність відповідно до ЦК України, законів, що регулюють питання утворення, діяль-ності та припинення юридичних осіб, з особливостями, визначе-ними Законом України «Про цінні папери та фондову біржу».

ФБ утворюється не менше ніж двадцятьма засновниками - ТЦП, які мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку. Частка одного такого торговця цінними паперами у статутному капіталі фондової біржі не може бути більшою ніж 5%.

Розмір статутного капіталу ФБ має становити не менш як 15 мільйонів гривень. Розмір власного капіталу фондової біржі, що здійснює кліринг та розрахунки, має становити не менш як 25 мільйонів гривень.

ФБ має право провадити діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку з моменту отримання ліцензії НКЦПФР.

Прибуток фондової біржі спрямовується на її розвиток та не підлягає розподілу між її засновниками (учасниками).

У сучасних умовах на фондові біржі України покладається вирішення наступних завдань:

 • збільшення кількості й розширення номенклатури цінних паперів, які котируються на фондових біржах, розширення торгівлі похідними цінних паперів;

 • удосконалення нормативної бази функціонування фондового ринку, розвиток системи підготовки кадрів для фондової діяльності, розвиток інформаційного забезпечення учасників корпоративного сектору;

 • підвищення координаційної роботи всіх фондових бірж України, об'єднання їх зусиль для налагодження торгів, їх модернізації і переходу на сучасний електронний обіг.

Правила фондової біржі складаються з порядку:

 • організації та проведення біржових торгів;

 • допуску членів ФБ та інших осіб, визначених законодавством, до біржових торгів;

 • лістингу та делістингу цінних паперів;

 • котирування ЦП та оприлюднення їх біржового курсу;

 • розкриття інформації про діяльність ФБ та її оприлюднення;

 • розв'язання спорів між членами ФБ та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законом;

 • здійснення контролю за дотриманням членами ФБ та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством, правил ФБ;

 • накладення санкцій за порушення правил ФБ. 

Допуск до торгів на фондовій біржі

Допуск до біржових торгів отримують члени фондової біржі, а також у випадках, передбачених законодавством України, інші особи та державні органи, з моменту внесення інформації про таких осіб до переліку учасників біржових торгів.

Членами фондової біржі можуть бути виключно торговці цінними паперами, які мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку та взяли на себе зобов'язання виконувати всі правила, положення і стандарти фондової біржі. Фондова біржа забезпечує облік учасників торгів та їх акредитованих уповноважених представників шляхом ведення її переліку.

Права Членів фондової біржі:

 • здійснювати торгівлю ЦП на ФБ та її філіях відповідно до видів професійної діяльності, які визначені в ліцензії,виданої НКЦПФР;

 • користуватися всіма видами послуг, що надаються ФБ;

 • в будь який час відкликати довіреність трейдера члена біржі, що зумовлює припинення його допуску до біржових торгів;

 • ознайомлюватися з усіма нормативними документами фондової біржі, що безпосередньо впливають на права та обов'язки її членів;

 • виносити на розгляд керівних органів ФБ питання щодо внесення змін та доповнень до чинних нормативних документів цієї біржі.

Кожний член ФБ має рівні права як організатора торгівлі.

Забов'язання членів фондової біржі:

 • відповідати вимогам провадження професійної діяльності на ФР, визначених НКЦПФР;

 • в процесі торгівлі ЦП на ФБ дотримуватися вимог чинного законодавства України (в тому числі антимонопольного законодавства України), нормативних актів НКЦПФР;

 • виконувати ці Правила та інші документи біржі, дотримуватися договору на проведення операцій на ФБ;

 • визнавати компетенцію відповідних органів ФБ та виконувати прийняті ними рішення;

 • здійснювати торгівлю виключно через акредитованих на біржі трейдерів;

 • протягом трьох робочих днів письмово повідомляти ФБ про будь-які зміни у документах, що подавалися для набуття статусу члена біржі.

 • своєчасно в установлені терміни оформляти біржові угоди та здійснювати розрахунки за ними в порядку, визначеному Правилами та іншими нормативними документами ФБ;

 • вести облік укладених та зареєстрованих на ФБ угод щодо ЦП;

 • своєчасно та в повному обсязі сплачувати біржові збори і плату за послуги, згідно з прейскурантом;

 • у випадку накладання відповідними органами ФБ штрафів за порушення її членом або його трейдерами нормативних документів цієї біржі здійснювати їх оплату у передбаченому порядку та розмірах;

 • протягом одного робочого дня письмово інформувати фондову біржу про будь-які зміни в списку трейдерів члена цієї біржі;

Порядок допуску цінних паперів до торгівлі на біржі

Допуск ЦП до торгівлі на біржі здійснюється шляхом їх включення до біржового списку.

До біржового списку можуть бути включені:

 • ЦП, які допускаються до торгівлі на фондовій біржі в процесі їх обігу з проходженням процедури лістингу (лістингові ЦП);

 • ЦП та інші фінансові інструменти, які допускаються до торгівлі на ФР в процесі їх обігу або відкритого (публічного) розміщення без проходження процедури лістингу (позалістингові цінні папери).

Лістинг - сукупність процедур з включення ЦП до біржового реєстру організатора торгівлі та здійснення контролю за відповідністю ЦП і емітента умовам та вимогам, установленим у правилах ФБ. Ініціатором лістингу на біржі ЦП може бути лише емітент цих ЦП (за винятком державних ЦП).

Біржовий список містить наступну інформацію:

 • найменування та код за ЄДРПОУ емітента;

 • міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів;

 • вид та номінальна вартість цінного папера;

 • кількість цінних паперів;

 • дані щодо державної реєстрації випуску цінного папера;

 • позначення щодо віднесення цінного папера до категорії лістингових (з позначенням рівня лістингу) чи позалістингових цінних паперів;

 • дата внесення (виключення) цінного папера до (з) списку.

Цінні папери іноземних емітентів можуть бути допущені до торгівлі на ФБ з урахуванням особливостей їх торгівлі на території України, які визначаються НКЦПФР згідно з законодавством України, відповідно до умов їх допуску, визначених Біржовою радою.

До торгівлі на ФБ за категорією лістингових ЦП можуть бути допущені ЦП, які відповідають наступним умовам (не стосується державних цінних паперів):

 • випуск та проспект емісії ЦП зареєстровані відповідно до чинного законодавства України;

 • здійснена державна реєстрація звіту про результати розміщення ЦП;

 • згідно з законодавством України не існує заборони щодо торгівлі ЦП на ФБ;

 • емітент та його ЦП відповідають встановленим вимогам Біржова рада може встановлювати додаткові лістингові вимоги до ЦП та їх емітента, що є необхідними для включення та перебування цих цінних паперів у біржовому реєстрі. 

Протягом всього періоду перебування цінних паперів у відповідному списку біржового реєстру зазначені цінні папери та їх емітент повинні відповідати визначеним лістинговим вимогам. Для підтримання лістингу цінних паперів фондова біржа здійснює постійну процедуру контролю за дотриманням вимог лістингу, що включає в себе:

 • заходи щодо збору та обробки інформації про емітента та умови обігу цінних паперів, які включені до біржового реєстру;

 • контроль за відповідністю цінних паперів та його емітента лістінговим вимогам.

Цінні папери можуть бути вилучені з біржового реєстру (делістинг) за вимогою емітента або за ініціативою фондової біржі, яка має бути належним чином обґрунтована. Рішення про виключення цінних паперів з біржового реєстру приймається Котирувальною комісією.

ВИМОГИ ДО ВНЕСЕННЯ ТА ПЕРЕБУВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ЦП) У КОТИРУВАЛЬНОМУ СПИСКУ ПЕРШОГО РІВНЯ ЛІСТИНГУ

 Показник

 Для акцій

облігацій підприємств

облігацій місцевих позик

Для ЦП ICI

Емітент існує

3-х років

3-х років

3-х років

Вартість чистих активів емітента

100 млн грн

100 млн грн

 20 млн грн

 дохід від реалізації товарів

100 млн грн

відсутні збитки

2-х років

2-х років

капіталізація

100 млн грн

10 млн грн

25 млн грн

останніх 6 місяців укладалось і виконувалось не менше

- біржових контрактів

10

10

5

5

вартість біржових угод з ЦП протягом останніх 6 місяців

1 млн грн

500 тис. грн

400 тис. грн

100 тис. грн

Загальна кількість акціонерів емітента становить не менше

500 осіб

Порядок організації та проведення біржових торгів

Організація та проведення біржових торгів може відбуватись у двох формах:

 • у формі торгів "з голосу" за технологією аукціону;

 • з використанням СЕЛТ.

Торги "з голосу" проводяться в торговельних залах фондової біржі та її філій в установлені Правлінням біржі години.

Основою таких торгів є інформація біржового бюлетеня з пропозиціями на продаж. Учасник торгів, який пройшов обов'язкову реєстрацію отримує картку з його реєстраційним номером та біржовий бюлетень. Під час торгів їх учасники розміщуються в торговельній залі на спеціально відведених місцях. Оголошувати заявки та укладати угоди під час торгів "з голосу" можуть лише учасники біржових торгів, які отримали допуск до біржових торгів

Система електронних торгів (СЕЛТ) є біржовою торговою системою, що надає можливість її учасникам подавати заявки та укладати угоди щодо цінних паперів без затримань в часі в межах торгового дня з віддалених робочих місць.

Організація торгівлі цінними паперами в СЕЛТ здійснюється з використанням двох технологій:

1. Безперервний подвійний аукціон - технологія укладання угод в СЕЛТ, яка передбачає безперервне співставлення зустрічних заявок учасників СЕЛТ по мірі їх надходження у відповідності з встановленою черговістю виконання заявок.

2. Односторонній аукціон (аукціон) - технологія укладання угод в СЕЛТ, яка передбачає надання учасниками аукціону конкурентних пропозицій на купівлю на замовлення ініціатора аукціону в порядку, який визначається Порядком проведення аукціону в СЕЛТ ФБ. 

Учасники біржових торгів отримують доступ до СЕЛТ ФБ шляхом отримання статусу учасника СЕЛТ та підключення до системи в торговому режимі відповідно до Порядку одержання доступу до системи електронних торгів, який затверджується Біржовою радою.

Порядок котирування цінних паперів та оприлюднення їх біржового курсу

 • Котирування - механізм визначення та/або фіксації ринкової ціни цінного паперу або іншого фінансового інструменту

 • Котирування цінних паперів на біржі здійснюється на підставі оголошених під час торговельної сесії учасниками торгів заявок шляхом співставлення зустрічних заявок та укладання біржових угод. 

Заходи для забезпечення котирування цінних паперів

 • встановлює вимоги до параметрів заявок учасників торгів;

 • визначає порядок подачі заявок учасниками торгів в ході торговельної сесії;

 • визначає основні параметри торговельної сесії та здійснює контроль за їх дотриманням та формуванням. 

Основними параметрами торговельної сесії є:

 • мінімально припустима кількість та вартість цінних паперів в одній заявці (розмір лота);

 • крок зміни ціни;

 • ліміт максимальної зміни ціни; ціна відкриття;

 • курсова ціна;

 • ціна закриття. 

Перші три параметри встановлюються Котирувальною комісією ФБ.

В свою чергу, ціною відкриття торговельної сесії для кожного ЦП вважається ціна закриття попередньої торговельної сесії, окрім першої торговельної сесії коли така ціна встановлюється Котирувальною комісією.

Поточна курсова ціна розраховується відносно кожного ЦП як середньозважена ціна усіх укладених угод щодо цього ЦП протягом торговельної сесії. При розрахунку котирувальна ціна округляється до значення, що кратне кроку зміни ціни.

Ціною закриття для кожного цінного паперу є його поточна курсова ціна на кінець торговельної сесії, якщо інше не визначено Регламентом торгів.

Якщо в ході торговельної сесії за цінним папером не було укладено жодної угоди, курсова ціна цього цінного паперу не розраховується. Ціною закриття торговельної сесії за цим цінним папером вважається ціна відкриття торговельної сесії. 

Заходами, спрямованими на справедливе котирування ЦП є:

 • здійснення моніторингу торгів з метою виявлення нестандартних біржових угод, заборона укладання на біржі угод за заявками, які подає один учасник торгів, встановлення додаткових обмежень щодо параметрів заявок тощо;

 • процедури призупинення, припинення та поновлення торгів на біржі чи торгівлі окремими цінними паперами у випадку настання ситуації, яка перешкоджає або може перешкодити нормальному проведенню торгів на біржі та організація звірки результатів торгів;

 • надання членам ФБ статусу маркет-мейкерів, який передбачає добровільне прийняття встановлених біржею додаткових зобов'язань щодо подання під час торговельних сесій заявок та сприяє забезпеченню підвищення ліквідності ЦП. 

Біржовий курс цінного паперу за певну торговельну сесію розраховується як середньозважена ціна усіх виконаних біржових контрактів, укладених на підставі зафіксованих біржею протягом даної торговельної сесії угод щодо цього цінного паперу і у яких передбачено їх виконання на дату їх укладання або не пізніше трьох робочих днів після дати їх укладання.

За підсумками кожного торговельного дня ФБ розкриває по кожному ЦП через офіційний веб-сайт біржі в мережі Інтернет (у цілодобовому режимі) інформацію про:

 • кількість укладених угод, а також кількість та вартість цінних паперів, що стали предметом угод;

 • ціну відкриття торговельної сесії;

 • найбільшу та найменшу ціни угод, укладених протягом торговельної сесії;

 • параметри останньої укладеної угоди щодо цінного паперу (кількість цінних паперів та ціну угоди);

 • ціну закриття торговельної сесії;

 • зміну ціни закриття торговельної сесії у порівнянні з ціною закриття попередньої торговельної сесії 

Оприлюднення інформації щодо біржового курсу цінного паперу через офіційний веб-сайт повинне відбуватись не пізніше 10 години дня, наступного за датою затвердження значення біржового курсу.

Також зазначена інформація може бути оприлюднена в періодичному друкованому виданні фондової біржі та офіційному друкованому виданні ДКЦП та ФР.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!