Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2980 Розрахунково–графічна робота з дисципліни Медична інформатика

Розрахунково–графічна робота з дисципліни Медична інформатика

« Назад

Розрахунково–графічна робота з дисципліни Медична інформатика

для студентів IІ курсу медичних та стоматологічного факультетів

ВКАЗІВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ 

Розрахунково-графічна робота (РГР) — це самостійне дослідження студента. Виконуючи РГР студент удосконалює знання та вміння, отримані в процесі вивчення дисципліни “Медична інформатика”, а саме: визначати мету, виділяти задачі, формулювати проблеми та знаходити способи їх розв'язання. Працюючи над РГР студент отримує вміння та навички, що будуть корисними в майбутньому при виконанні більш складних завдань (дипломна робота, дисертація, наукове дослідження тощо).

Написання розрахунково-графічної роботи є однією з форм самостійної роботи з дисципліни «Медична інформатика».

Метою написання РГР є:

— систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань і практичних умінь студента;

— надбання досвіду роботи з літературою та іншими джерелами інформації, вміння узагальнювати та аналізувати наукову інформацію, виробляти власне ставлення до проблеми;

— вироблення вміння застосовувати інформаційні та комп'ютерні технології для розв’язання прикладних медичних задач;

— розвиток навичок оволодіння спеціалізованим програмним забезпеченням;

— проведення ґрунтовного аналізу результатів власних досліджень і формування змістовних висновків стосовно якості отриманих результатів. 

ЕТАПИ ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

Розрахунково-графічна робота виконується в два етапи — відповідно до кредитно-модульної структури дисципліни.

Перший етап РГР виконується протягом першого модуля і включає наступне:

— вибір теми РГР,

— визначення актуальності та мети роботи,

— підбір літератури та джерел інформації відповідно до обраної теми,

— збирання даних, необхідних для розкриття обраної теми,

— систематизація та структурування даних,

— оформлення результату виконання першого етапу в текстовому редакторі.

Результат виконання першого етапу подається в роздрукованому вигляді.

Другий етап РГР виконується протягом другого модуля і включає наступне:

— обрання методу обробки інформації,

— обґрунтування та описання обраного методу,

— обробка інформації,

— отримання результатів,

— інтерпретація результатів,

— формулювання висновків,

— оформлення звіту по виконаній роботі.

Звіт про виконання РГР оформлюється в електронному та друкованому вигляді. До звіту додаються електронні файли з результатами обробки інформації (електронні таблиці, бази даних тощо). До захисту РГР створюється електронна презентація. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

Тема РГР обирається студентом самостійно та узгоджується з викладачем.

Актуальність проблеми не повинна бути багатослівною. Досить кількома реченнями висловити головне – суть проблеми.

Мета РГР полягає у тому, щоб проаналізувати певну проблему. В ній сконцентрована головна ідея роботи, її кінцевий пізнавальний та теоретичний результат. Мета повинна носити практично-прикладний характер. Мета розкриває те, заради чого здійснюється дослідження, та має описувати конкретні кроки, які необхідно здійснити студенту для отримання результатів. Мета дослідження конкретизується у завданнях, сукупність яких дає уявлення про те, що слід зробити для її досягнення. Завдань не повинно бути багато, як правило, 4–5. Завдання формулюються дієсловами у формі переліку дій: “вивчити...”, “проаналізувати...”, “встановити...”, “побудувати модель...”, “з’ясувати...”, “оцінити”..., “ідентифікувати...”, “порівняти...”, “обґрунтувати...”, “визначити чинники...” тощо.

Анотація до кожного джерела інформації повинна мати об’єм не менше 10 друкованих рядків.

Наприкінці формулюються висновки, які за логікою і по кількості мають співпадати із поставленими у меті завданнями. Тобто, одне завдання – один висновок (!). Таким чином, кожен з висновків має “перегукуватись” із завданнями роботи. Висновки повинні базуватися на проведеному студентом власному аналізі проблеми та відповідати завданням РГР. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ 

Розрахунково-графічна робота подається в електронному та друкованому вигляді. Файли з електронної версією та презентацією у форматі для MS Office 2003 подаються на диску CD-R або CD-RW.

Обсяг роботи – 15-20 сторінок друкованого тексту (не враховуючи списку джерел інформації та додатки).

До захисту розрахунково-графічної роботи готується презентація для п'ятихвилинної доповіді-представлення роботи. 

Кінцева версія розрахунково-графічної роботи повинна включати наступне:

1. Титульна сторінка, що оформлена за зразком (див. Додаток 1).

2. Зміст.

3. Актуальність теми.

4. Конкретизована мета роботи.

5. Структуровані дані з вказівками на джерела інформації.

6. Обґрунтування методів обробки (формули, алгоритми, методи тощо).

7. Виконання обробки даних (описання, скріншоти програм).

8. Представлення та систематизація результатів.

9. Висновки (відповідно до отриманих результатів).

10. Анотований перелік використаних джерел. Кількість – від 5 до 10 джерел інформації.

11. Електронний носій (CD) з текстовим файлом роботи, необхідними додатками, файлами з результатами обробки, презентацією тощо.

Вимоги до оформлення текстової версії РГР:

— формат сторінок А4;

— шрифт Times New Roman;

— розмір шрифту 14;

— міжрядкова відстань – півтора інтервали;

— вирівнювання – за шириною сторінки;

— поля – 2 см;

— назви структурних частин та розділів – великими літерами, напівжирним шрифтом, по центру, підрозділів – маленькими (крім першої літери), напівжирним шрифтом, по центру;

— відстань між заголовком та основним текстом – один рядок;

— кожну структурну частину (розділ) починати з нової сторінки;

— нумерація сторінок зверху по центру;

— номер на титульній сторінці та змісті не ставиться, але враховується (напр. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ матиме номер сторінки 3);

— таблиці повинні мати заголовки і нумеруватися;

— малюнки, графіки, діаграми повинні мати підписи і нумеруватися;

— використовувати інструмент створення змісту та покажчиків. 

Вимоги до змісту та оформлення презентації

1. Презентація виконується в форматі Microsoft Power Point ХР/2003 за темою РГР.

2. Презентація має бути розрахована на п'ятихвилинну доповідь за темою РГР.

3. Зміст презентації має бути чітко структурований. Кожний новий слайд повинен логічно випливати з попереднього й одночасно підготовляти появу наступного. Кращий спосіб перевірити, чи правильно побудована презентація, – швидко прочитати тільки заголовки. Якщо після цього стане ясно, про що презентація – структура побудована вірно.

4. Оптимальним обсягом презентації вважається не більше ніж 15 традиційних слайдів.

5. Кількість тексту в презентаціях має становити не більше 35%, все інше – ілюстративний матеріал (малюнки, графіки, діаграми, схеми тощо).

6. Слайд №1 повинен містити наступну інформацію:

— назву навчального закладу та кафедру, де виконувалася робота (розмір шрифту – не менше 24);

— дисципліну, тему (розмір шрифту – не менше 28, напівжирний);

— прізвище, ім'я, по батькові студента, факультет, групу (розмір шрифту – не менше 24);

— прізвище, ім'я, по батькові викладача (розмір шрифту – не менш 24);

— рік створення презентації (розмір шрифту – не менше 24).

7. Слайди №2 – 3 мають описувати актуальність теми та мету, яку необхідно досягти в ході виконання роботи (загальний обсяг одного слайда – не більше 15 рядків тексту).

8. Останній слайд (слайди) повинен містити висновки по виконаній роботі (не більше 15 рядків тексту – на один слайд).

9. Всі слайди (крім першого) повинні містити порядковий номер, розташований у правому верхньому куті (розмір шрифту – не менше 20).

10. Кожний слайд (крім першого) повинен мати назву, набрану шрифтом не менше 24.

11. Оптимальне оформлення презентації – застосування колірних схем «світлий текст на темному тлі» або «темний текст на білому тлі». У випадку, коли кольори фону і тексту співпадають, рекомендується оформлення тексту з використанням “тіні”.

12. Фонові малюнки не повинні відволікати увагу від вмісту слайда.

13. Розмір шрифту, що допускається – не менше 20.

14. Розмір шрифту, що рекомендується – 24.

15. Максимальна кількість текстової інформації на одному слайді – 15 рядків тексту, набраних Arial або Verdana, розмір – 24.

16. Максимальна кількість графічної інформації на одному слайді – 2 малюнки (фотографії, схеми тощо) з текстовими коментарями (не більше 2 рядків до кожного).

17. Бажано, щоб на слайдах залишалися поля, не менш 1 см з кожної сторони.

18. Використовувати єдиний стиль оформлення.

19. Використовувати шрифти без “засічок” (їх легше читати) і не більше 2-х варіантів шрифту на одному слайді.

20. Використовувати не більше трьох кольорів на одному слайді (наприклад, один для тла, другий для заголовків, третій для тексту).

21. Використовувати ефекти анімації, звукові та відео файли тільки у випадку, коли це виправдано і дійсно необхідно для покращення сприйняття матеріалу.

22. Файл презентації має бути записаний на CD-R або CD-RW.

Найпоширеніші помилки студентів при написанні та оформленні розрахунково–графічної роботи

1. Зміст роботи не відповідає темі або не розкриває її.

2. Мета не пов'язана з проблемою, що досліджується, сформульована абстрактно і не відображає специфіки предмета дослідження.

3. Не зроблено глибокого і всебічного аналізу джерел, нової спеціальної літератури з теми дослідження.

4. Список джерел інформації з теми роботи не анотований. Не вказані анотовані джерела, з яких запозичені дані.

5. Кінцевий результат не відповідає меті дослідження, висновки не відповідають поставленим завданням.

6. Обсяг та оформлення РГР не відповідають вимогам.

7. РГР виконана неохайно, з граматичними та стилістичними помилками.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!