Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2979 Вимоги з навчальної дисципліни Право інтелектуальної власності

Вимоги з навчальної дисципліни Право інтелектуальної власності

« Назад

Вимоги з навчальної дисципліни Право інтелектуальної власності

Завдання для студентів, що навчаються за індивідуальним планом:

І. Скласти мінімум чотири задачі (по одній із кожної теми, дивитися нижче Назви тем і питання до тем) на основі практики Вищого господарського суду України у справах про захист права на об’єкти інтелектуальної власності - всі Рішення ВГСУ знаходяться на ресурсах: www.reyestr.court.gov.ua; www.arbirt.gov.ua, або у друкованому виданні ВГСУ „Вісник господарського судочинства”, або в Реєстрі судових рішень;

- задачі студентів групи не повинні повторюватися;

- задача повинна бути сформульована наступним чином:

суть спору, вихідні дані та правові позиції сторін спору, посилання на відповідне Рішення ВГСУ.

ІІ. Підготувати у формі реферату приклади об’єктів права інтелектуальної власності, що охороняються після реєстрації (патенти/свідоцтва та описи): 

- винахід, корисна модель, промисловий зразок, торгова марка, сорт рослин.

Вказані завдання оцінюються у 50 балів. 

Тема № 1. Авторське право та суміжні права 

 1. Загальна характеристика джерел правового регулювання авторського права та суміжних прав.

 2. Об’єкти авторського права: поняття і ознаки, основні види.

 3. Суб’єкти авторських прав, їх правовий статус. Особливості передання майнових авторських прав.

 4. Особливості правового регулювання суміжних прав: загальні положення.

 5. Права виконавця, права виробників фонограм, права організацій мовлення.

 6. Авторський договір.

 7. Порядок реєстрації авторського права та авторських договорів.

 8. Захист авторських і суміжних прав. Приклади судових спорів. 

Необхідні нормативно-правові акти та судова практика:

 1. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Па­ризький Акт від 24 липня 1971 р., змінений 2 жовтня 1979 р.: Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. — Наук.-практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — Т. 1: Право інтелектуальної власності. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. — С. 186.

 2. Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення від 26.10.1961 р. // Ав­торське право і суміжні права. Законодавство та судова практика. — 36. нормат. актів. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — С. 171—174.

 3. Про авторське право та суміжні права: Закон України від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 13. – С.64.

 4. Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм та баз даних: Закон України від 23.03.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 24. – С.183.

 5. Про затвердження мінімальних ставок винагороди за використання об’єктів авторського права і суміжних прав: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р.// Офіційний вісник України. - 2003. - № 4. - С.298.

 6. Про державну реєстрацію авторського права та договорів, які стосуються права автора на твір: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 року.

 7. Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти авторського права і суміжних прав: Оглядовий Лист Вищого господарського суду України від 17.04.2006 року № 01-8/846.

 8. Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти авторського права і суміжних прав: Оглядовий Лист Вищого господарського суду України від 22.01.2007 року № 01-8/25. 

Тема № 2. Патентне право 

 1. Поняття патентного права.

 2. Об’єкти патентного права: поняття та ознаки винаходу, корисної моделі, промислового зразка.

 3. Правове становище суб’єктів патентного права. Правове становище авторів, патентоволодільців, особливості правового статусу патентних повірених.

 4. Порядок оформлення патентних прав, основні стадії процедури оформлення патентних прав.

 5. Особливості патентного права в Україні на секретний винахід і корисну модель.

 6. Права авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків. Особливості передання майнових прав.

 7. Ліцензія і ліцензійний договір.

 8. Захист права на винахід, корисну модель, промисловий зразок. 

Необхідні нормативно-правові акти та судова практика: 

 1. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 р. Публікація №201 (R). – Женева: Всесвітня організація інтелектуальної власності, 1990. – 22 с.

 2. Договір про патентне право від 01.06.2000 р. .// Офіційний вісник України. - 2004. - № 12. - С.449.

 3. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. – С.32.

 4. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15.12.1993 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. – С.31.

 5. Про затвердження порядку сплати зборів за дії, пов’язані із охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 р.// Офіційний вісник України. - 2004. - № 51. - С.101.

 6. Про затвердження Правил складання та подання заявки на винахід та заявки на корисну модель: Наказ МОН України від 27.02.2001 р.// Офіційний вісник України. - 2001. - № 9. - С.382.

 7. Про затвердження Правил складання та подання заявки на промисловий зразок: Наказ МОН України від 18.02.2002 р.// Офіційний вісник України. - 2002. - № 11. - С.202.

 8. Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти промислової власності: Оглядовий Лист Вищого господарського суду України від 13.07.2005 року № 01-8/1234.

Тема 3. Засоби індивідуалізації суб’єктів майнового обороту, товарів, робіт, послуг 

 1. Правове регулювання комерційного (фірмового) найменування: поняття і ознаки.

 2. Зміст права на комерційне найменування.

 3. Структура комерційного найменування.

 4. Захист права на комерційне найменування.

 5. Особливості правової охорони торговельної марки.

 6. Поняття і ознаки торговельної марки.

 7. Оформлення і захист права на торговельну марку.

 8.  Правова охорона географічного позначення.

 9. Судові спори при захисті прав на торгову марку, комерційне найменування, географічне зазначення місця походження товару.

Необхідні нормативно-правові акти: 

 1. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891р. // Зібрання чинних міжнародних договорів України. - 1990. - № 1. - С.348.

 2. Про охорону прав на знаки для товарів та послуг: Закон України від 15.12.1993 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. – С. 36.

 3. Про охорону прав на зазначення походження товарів: Закон України від 16.06.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 32. – С.267.

 4. Про затвердження положення про перелік видових назв товарів: Наказ МОН України від 12.12.2000 р.// Офіційний вісник України. - 2001. - № 4. - С.343.

 5. Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на комерційне найменування: Оглядовий Лист Вищого господарського суду України від 17.04.2006 року № 01-8/845.

 6. Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг: Оглядовий Лист Вищого господарського суду України від 17.04.2006 року № 01-8/847. 

Тема № 4. Інші об’єкти права інтелектуальної власності 

1. Правова охорона наукового відкриття.

2. Особливості правової охорони компонування інтегральної мікросхеми.

3. Правова охорона раціоналізаторських пропозицій.

4. Правова охорона сортів рослин і порід тварин.

5. Правова охорона комерційної таємниці.

Необхідні нормативно-правові акти:

 1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40-44. – С. 356.

 2. Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 21.04.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 21. – С.218.

 3. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 36. – С. 164.

 4. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем: Закон України від 05.11.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 8. – С.28.

 5. Про тимчасове положення про правову охорону об’єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні: Указ Президента України від 18.09.1992 року // Збірник указів Президента - 1992. - № 3. - С. 12.

 6. Про затвердження Правил складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми: Наказ МОН України від 18.04.2002 р.// Офіційний вісник України. - 2002. - № 19. - С.25.

 7. Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт: Наказ Мінагрополітики України від 03.09.2002 р.// Офіційний вісник України. - 2002. - № 44. - С.284.

 8. Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на промисловий зразок та раціоналізаторську пропозицію: Оглядовий Лист Вищого господарського суду України від 17.04.2006 року № 01-8/844.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!