Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2972 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни Основи електрифікації, НУВГП

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни Основи електрифікації, НУВГП

« Назад

Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра електротехніки і автоматики 

 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни Основи електрифікації

для студентів заочної форми навчання, що навчаються за напрямом 6.050301 „Гірництво”

 

Рекомендовано методичною комісією

напряму 6.050301 „Гірництво”.

протокол № 3 від „26” травня 2008 р.

 

Рівне 2008

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Основи електрифікації” для студентів заочної форми навчання, які навчаються за напрямом 6.050301 „Гірництво”.

Упорядник Рачинська Н.І., ст. викладач кафедри електротехніки і автоматики.

Відповідальний за випуск Б.О.Баховець, професор, академік УЕАН, завідувач кафедрою електротехніки і автоматики. 

Підписано до друку______________

Формат _____. Обсяг____ др. арк.

Замовлення ______, Тираж _______

Рівне, НУВГП, Соборна 11 

Ó Рачинська Н.І., 2008

Ó НУВГП, 2008

1. Мета навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни „Основи електрифікації” є формування системи знань і умінь з основ електрифікації з гірничих робіт студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, що дасть їм не тільки розуміння фізичних процесів, які відбуваються в електричних пристроях, але і можливість набути навиків читання електричних схем і використання отриманих знань для раціонального підбору, експлуатації електротехнічного обладнання та засобів контролю, сигналізації та керування.

 

2. Структура робочої програми навчальної дисципліни, яка затверджена 26.06.2007 р. 

Напрям, спеціаль-ність освітньо-ква-ліфікаційний рівень

Курс:

 підготовка бакалаврів

Характеристика навчальної дисципліни

1

2

3

4

Шифр та назва напрямку

Кількість креди-

тів відповідних ЕСТS – 3

Обов’язкова,

нормативна

 

0903 „Гірництво”

Загальна кількість

годин – 108 год.

Рік підготовки

4 - й

Спеціальність 6.090.300 „Інженер з гірничих робіт”

Аудиторних занять: лекцій: 8 год. лабора-торних робіт:

4 год.

Семестр

7 - й

Лекції, год.

8 год.

Лабораторні

роботи, год.

4 год.

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

СРС, год.

84

Індивідуальна

робота (к.р), год.

12

 

Вид контролю

Іспит

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!