Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2965 Тести для перевірки засвоєних знань з курсу Основи наукових досліджень фінансової галузі, НУДПСУ

Тести для перевірки засвоєних знань з курсу Основи наукових досліджень фінансової галузі, НУДПСУ

« Назад

Тести для перевірки засвоєних знань з курсу

Завдання 1. Дайте визначення предмету науки:

а) матеріальні об'єкти природи;

б) пов'язані між собою форми руху;

в) особливості відображення форм руху матерії у свідомості людей;

г) пізнання постійного розвитку;

д) форми мислення.

Завдання 2. Дайте визначення поняття науки:

а) процес пізнання закономірностей об'єктивного світу;

б) система знань об'єктивних законів природи, суспільства і мислення, які перетворюються в безпосередню продуктивну силу суспільства в результаті діяльності людей;

в) особлива форма суспільної свідомості;

г) динамічна система знань;

д) все разом.

Завдання 3. Дайте визначення поняття знання:

а) продукт науки та її матеріал;

б) перевірений практикою результат пізнання дійсності;

в) адекватне відбиття дійсності в свідомості людини;

г) результат праці людини;

д) процес руху людської думки.

Завдання 4. Дайте визначення наукового пізнання:

а) це дослідження з певною метою, завданням та методологією;

б) певні цілі і задачі;

в) певні методи отримання і перевірки знань;

г) теоретичні основи для практики;

д) теоретичне осмислення та обґрунтування практики;

Завдання 5. Продовжіть вислови:

а) пізнання може бути:

б) відчуття - це...

в) сприйняття - це...

г) уявлення - це...

Завдання в. Наука включає:

а) теорію;

б) методологію; .

в) методику і техніку досліджень;

г) об'єкт і предмет;

д) науково-дослідні заклади.

Завдання 7. Назвіть наукові концепцій

а) класична;

б) індустріальна;

в) некласична;

г) постнекласична;

д) антропокласична.

Завдання 8. Головною функцією науки є:

а) пізнання об'єктивного світу від живого споглядання до абстрактного мислення і до практики;

б) участь у розвитку науково-технічного процесу;

в) участь у вдосконаленні матеріального виробництва;

г) участь у забезпеченні ефективності управління;

д) участь у накопиченні фактів та розкритті закономірностей навколишнього світу.

Завдання 9. Характерні ознаки наукової діяльності:

а) систематизація знань;

б) наявність наукової проблеми;

в) наявність об'єкта і предмета дослідження;

г) практична значущість процесу, що вивчається;

д) розкриття сутності явищ та взаємозв'язку між ними; є) специфічні методи пізнання.

Завдання 10. Дайте визначення гіпотези:

а) матеріалізоване визначення наукової ідеї;

б) наукове припущення, висунуте для пояснення певних процесів, явищ, які зумовлюють певний наслідок;

в) структурний елемент теорії пізнання;

г) формулювання нових наукових положень;

д) вихідний момент пошуку, дослідження істини.

Завдання 11. Назвіть стадії формулювання гіпотези:

а) накопичення фактичного матеріалу і висунення припущення;

б) аналіз наукових джерел та теорій;

в) виведення із припущення наслідків;

г) постановка наукової проблеми;

д) перевірка на практиці отриманих результатів і уточнення (підтвердження) гіпотези.

Завдання 12. Дайте правильну відповідь:

1) доказ - це...

2) закон - це...

3) умови від - це...

4) теорія - це...

5) поняття - це...

6) теза - це...

7) аргумент - це ...

8) демонстрація - це ...

9) судження - це..,

а) те, що потрібно довести;

б) положення, яке використовується для доведення теореми, аксіоми...;

в) логічна процедура встановлення істинності будь-якого твердження за допомогою інших, уже доказаних тверджень;

г) це форма зв'язку між аргументом і тезою;

д) внутрішній суттєвий стійкий взаємозв'язок явищ у природі й суспільстві;

є) форма мислення, яка шляхом порівняння кількох понять дозволяє стверджувати або заперечувати наявність в об'єктах певних властивостей;

ж)  розумова операція, в процесі якої з певної кількості суджень виводиться нове
судження;

з) найвища форма узагальнення і систематизації знань, вчення, система ідей, суджень,
положень;

є) відображення найсуттєвіших ознак.

Завдання 13. Дайте правильну відповідь:

1) поняття-це ...

2) категорії - це ...

3) аксіома -це ...

а) розкриття змісту поняття;

б) положення, які сприймаються без доказів;

в)головне вихідне положення будь-якої наукової теорії, вчення, науки як початкова

форма систематизації знань, абстрактне визначення ідеї;

г) відображення найбільш суттєвих і властивих предмету чи явищу ознак

Завдання 14. Які функції виконує наука в суспільстві?

а) задоволення потреб людини у пізнанні законів природи і суспільства;

б) розвитку культури, гуманізації виховання і формування нової людини;

в) удосконалення виробництва і суспільних відносин;

г) забезпечення обороноздатності держави і її міжнародного іміджу;

д) формування різноманітних галузей наукових теорій. 

Завдання 17. Визначить, які з перелічених назв належать до вчених ступенів:

й) академік;

б) член-кореспондент;

в) професор;

г) доцент;

д) магістр;

є) кандидат наук;

ж) доктор наук.

Завдання 18. Назвіть ознаки наукової школи:

а) наявність наукового лідера;

б) наявність докторів і кандидатів наук;

в) висока наукова кваліфікація дослідників, згуртованих навколо лідера;

г) значущість отриманих наукових результатів у певній галузі;

д) оригінальність методики досліджень;

є) наявність відповідної матеріальної бази, територіальної єдності.

Завдання 19. Назвіть суб'єкти наукової діяльності:

а) науково-педагогічні працівники;

б) студенти, асистенти;

в) вчені;

г) наукові працівники;

д) всі разом.

Завдання 20. Сформуйте ієрархічну схему управління науковою діяльністю:

а) відділи з галузей науки;

б) Національна академія наук (НАН);

в) Державний комітет є справах науки і технологій України

г) територіальні відділення;

д) науково-дослідні інститути;

є) Державні академії наук;

ж) лабораторії, сектори;

з) навчальні заклади.

Завдання 21. Дати визначення поняття «наукове дослідження»:

а) цілісний підхід до вивчення окремих явищ;

б) застосування історичного підходу до пізнання дійсності;

в) цілеспрямоване вивчення явищ і процесів, аналіз впливу на них різних факторів, а також вивчення взаємодії між явищами.

Завдання 22. Які риси характерні для наукового дослідження:

а) послідовність;

б) актуальність;

в) доказовість;

г) об'єктивність;

д) відтворюваність;

є) точність;

ж) реальність.

Завдання 23. Об'єкт дослідження - це:

а) підприємство або галузь;

б) процес чи явище, яке породжує проблемну ситуацію і обране для дослідження;

в) те, на що спрямований процес пізнання;

г) навколишній матеріальний світ і його відображення в свідомості людини.

Завдання 24. Предмет дослідження - це:

а) явище або процес, обрані для пізнання;

б) фактори та взаємовідносини між ними;

в) властивості явищ, процесів, досліджувані з певною метою відносно їх ставлення до об'єкту.

Завдання 25. Емпіричний рівень пізнання - це:

а) описування;

б) вимірювання;

в) експеримент;

г) спостереження;

д) все разом.

Завдання 26. Методи теоретичного рівня пізнання:

а) системний;

б) математичне моделювання;

і) аксіоматичний;

г) діалектичний;

д) групування і кореляції.

Завдання 27. Сформуйте модель наукового пізнання:

а) логічний висновок;

б) виявлення відхилень від правил;

в) первинне емпіричне узагальнення;

г) встановлення емпіричних фактів;

д) винахід теоретичної гіпотези з новою аргументацією.

Завдання 28. Назвіть головні етапи наукового дослідження за черговістю проведення:

а) науковий закон;

б) проведення експерименту;

в) узагальнення наукових факторів;

г) формулювання понять, суджень;

д) доведення правильності гіпотез;

є) висунення гіпотез;

ж) виникнення ідеї.

Завдання 29. Науково-дослідницька діяльність студентів включає:

а) навчання елементам дослідницької діяльності при вивченні спецкурсу;

б) наукові дослідження студентів під керівництвом професорсько-викладацького складу в процесі навчання та підготовки дипломних (курсових) робіт;

в) участь у студентських конференціях, наукових гуртках в п позааудиторний час;

г) підготовка наукових статей, рекламна діяльність;

д) аудиторне навчання студентів.

Завдання 30. Знайдіть правильну відповідь:

а)спостереження - це...а)встановлення подібності предметів і явищ;

б)порівняння - це... б) процедура визначення кількісного значення процесу;

в)вимірювання - це... в) засіб отримання первинної інформації про явище;

г) експеримент - це... г) вивчення окремих властивостей явища в спеціально створених умовах.

Завдання 31. Вимоги до вибору теми дослідження:

а) наявність близької за назвою і розробкою теми;

б) актуальність;

в) перспективність;

г) відповідність профілю навчання;

д) ступінь відповідності до загальнонаукової проблеми кафедри.

Завдання 32. Встановіть черговість етапів виконання науково-дослідної роботи:

а) уточнення проблеми і складення змісту;

б) вивчення літературних джерел;

в) вибір теми;

г) визначення мети дослідження;

д) формулювання завдань;

є) визначення гіпотези;

ж) проведення експерименту, досліду;

з) аналіз результатів експерименту та систематизація накопиченого матеріалу;

і) складання розширеного плану роботи;

й) літературне оформлення.

Завдання 33. За яких умов гіпотеза переконлива:

а) не суперечить принципам наукового пізнання;

б) враховує раніше відомі науці закони;

в) пояснює всі фактори, для вивчення яких вона висувається;

г) принципово перевіряється;

д) логічно не суперечлива;

є) максимально проста;

ж) все зазначене правильне.

Завдання 34. За якими напрямами визначається ефективність науково-дослідних робіт:

а) культурологічними;

б) соціальними;

в) економічними;

г) науково-технічними;

д) етнографічними.

Завдання 35. Якими показниками можна визначити ефективність науково-дослідної роботи у ВНЗ:

а) підготовка кандидатів, докторів наук;

б) якість підготовки фахівців для народного господарства;

в) рівень видавничої роботи;

г) ступінь участі студентів у науково-практичних конференціях;

д) зайнятість студентів у наукових гуртках;

є) кількість наукових статей у журналах;

ж) розробка і введення нових курсів;

з) працевлаштування випускників.

Завдання 36. При визначенні змісту наукового проблеми (теми) необхідно:

а) з'ясувати, які явища, предмети, процеси, закономірності має охоплювати проблема;

б) обмежити тему від питань суміжних тем;

в) визначити коло літературних джерел і документів, які є основними і вихідними в розробці проблеми;

г) все зазначене.

Завдання 37. Форма думки, в якій міститься усвідомлення мети пізнання нового явища - це:

а) наукова ідея;

б) закон;

в) поняття;

г) принцип.

Завдання 38. Методологія - це:

а) вчення про методи пізнання та перетворення дійсності;

б) сукупність прийомів, методів та процедур дослідження, що застосовуються в тій чи іншій соціальній галузі знань;

в) філософське вчення про методи пізнання;

г) матеріалістична діалектика, теорія пізнання, що досліджує закони розвитку наукового знання в цілому;

д) це концептуальний виклад мети, змісту, методів дослідження, які забезпечують отримання максимально об'єктивної, точної, систематизованої інформації про процеси та явища.

Завдання 39. Що означає системний підхід в методології досліджень?

а) ґрунтовне вивчення явища, процесу;

б) послідовність і цілісність виконання дослідження;

в) комплексне дослідження великих і складних об'єктів (систем) як єдиного цілого з узгодженням всіх його елементів і частин за формулою: потреба - суб'єкт - об'єкт процеси - умови - результат.

Завдання 40. Головні напрями методології досліджень:

а) вивчення та аналіз наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених;

б) визначення концепції дослідження;

в) узагальнення ідей науковців;

г) формулювання аналітичних висновків;

д) проведення досліджень практичної реалізації ідеї.

Завдання 41. Метод - це:

а) засіб дослідження мети, спосіб пізнання явищ дійсності в їх взаємозв'язку та розвитку;

б) засіб пізнання - спосіб відтворення в мисленні досліджуваного об'єкту;

в) потреба і місце застосування наукових прийомів у процесі дослідження;

г) спосіб дослідження явищ, який визначає планомірний підхід до їх наукового пізнання та встановлення істини.

Завдання 42. Назвіть методи емпіричного дослідження:

а) спостереження, порівняння;

б) формалізація, логічні;

в) вимірювання, експеримент;

г) математичні, моделювання.

Завдання 43. Назвіть методи теоретичного дослідження,

а) ідеалізація, формалізація;

б) індукція;

в) моделювання;

г) логічні, історичні;

д) аксіоматичні.

Завдання 44. Назвіть методи на емпіричному і теоретичному рівнях дослідження:

а) абстрагування;

б) аналіз і синтез;

в) порівняння;

г) індукція і дедукція;

д) математично-статистичні;

є) історичні.

Завдання 45. Які методи застосовуються в процесі експерименту?

а) опитування, тестування;

б) ідеалізації;

в) експертних оцінок і абстракції;

г) логічні та історичні;

д) шкалювання.

Завдання 46. Які види абстракції застосовують у процесі дослідження?

а) ізолювання і ототожнювання;

б) аналітичність;

в) конструктивізація;

г) актуальна нескінченність;

д) потенційне здійснення;

є) емпіричність.

Завдання 48. Форми апробації результатів наукового дослідження:

а) нарада;

б) конкурс;

в) колоквіум;

г) симпозіум;

д) практична діяльність;

є) конференція;

ж) з'їзд, конгрес;

з) наукова конференція;

є) все зазначене правильне.

Завдання 49. Форми використання матеріалів наукового дослідження:

а) дисертація;

б) доповідь, виступ;

в) звіт про дослідження;

г) наукова публікація;

д) курсова (дипломна) робота;

є) планування наукової проблеми.

Завдання 50. Назвіть основні види абстракції:

а) ізолювання;

б) конструктивізація;

в) потенційна здійсненність;

г) ототожнення;

ж) дедукція;

з) узагальнення;

Завдання 51. Дайте визначення «інформації»:

а) це відомості про події та процеси;

б) це детальне систематизоване подання певного відібраного матеріалу без будь - якого аналізу;

в) це певні відомості, сукупність якихось даних, знань;

г) все вище зазначене.

Завдання 52. Назвіть основні ознаки наукової інформації:

а) формування відомостей про наукову роботу;

б) отримання в процесі пізнання закономірностей об'єктивної дійсності, підґрунтям
якої є практика і оформлення її у відповідній формі;

в) документовані і публічно оголошувані відомості про досягнення науки,
виробництва;

г) результати науково-дослідної роботи вітчизняних дослідників;

д) результати впровадження наукових досліджень в практику.

Завдання 53. Виберіть правильні відповіді:

1) монографія - це...

2) збірник - це...

3) періодичні видання - це...

4) стандарт - це...

5) довідково-інформаційний фонд - це...

6) інформаційний ринок - це...

а) система економічних організаційних і правових відносин щодо продажу і купівлі
технології, послуг, продукції тощо;

б) нормативні документи щодо єдиних вимог до продукції, її розробки, виробництву
та застосування

в) це видання, яке складається з окремих робіт різних авторів, присвячених одному
напряму, але з різних галузей;

г)  наукова праця, присвячена

глибокому викладу матеріалу в конкретній галузі науки;

д) журнали, бюлетені, інші видання з різних галузей науки і техніки;

є) сукупність упорядкованих первинних документів і довідкового пошукового апарату.

Завдання 54. Виберіть головні принципи інформаційних відносин:

а) повнота і точність інформації;

б) сучасність та оперативність;

в) доступність та свобода обміну нею;

г) гарантованість прав;

д) об'єктивність і точність;

є) систематичність і регулярність; ж) порівнянність в часі і просторі.

Завдання 55. Визначте відповідність документів галузям знань:

1) політична;

2) духовна;

3) соціальна;

4) економічна;

5) міжнародна;

6) науково-технічна.

а) Історія України;

б) Журнал « Вища школа »;

в) Журнал «Гуманітарні науки»;

г) Біблія;

д) Безпека життєдіяльності;

є) Журнал «Готельний бізнес»;

ж) Журнал «Юний технік»;

з) газета «Освіта»;

к) монографія «Гуманізм і філософські проблеми сучасності»;

л) Журнал «Бізнес-інформ»;

м) Журнал «Міжнародний туризм».

Завдання 56. До якої групи наукової інформації відносяться: інформаційні видання, каталоги?

а) вторинної;'

б) первинної.

Завдання 57. Інформація розділяється на:

а) оглядову, реферативну, релевативну;

б) сигнальну, довідкову;

в) міжнародну і національну;

г) соціологічну і екологічну;

д) практичну і теоретичну.

Завдання 58. До якої групи інформаційних джерел відносяться звітні та статистичні дані, облікова і аналітична інформація, архівні та анкетні дані?

а) аксіоматичні;

б) неаксіоматичні.

Завдання 59. За якими критеріями визначається якість інформації в науковому дослідженні?

а) цільове призначення;

б) цінність і надійність;

в) достовірність і достойність;

г) швидкодієвість і періодичність;

д) спосіб і форми подання;

є) дискретність і безперервність;

ж) за всіма зазначеними критеріями.

Завдання 60, Дати повне визначення етапів дослідження:

а) накопичення наукової інформації...

б) формулювання теми дослідження...

в) теоретичне дослідження...

г) експеримент...

д) оформлення...

Завдання 61. Що таке достовірність науково-дослідної роботи?

а) це доказ істинності, правильності результату експерименту;

б) літературне наукове обґрунтування експерименту;

в) перевірка на практиці висновків експерименту.

Завдання 62. Доповніть форми обслуговування в бібліотеках:

а) робота в читальному залі;

Завдання 63. В яких каталогах картки з описом літературних джерел сформовані в алфавітному порядку за змістом знань?

а) предметних;

б) алфавітних;

в) систематичних;

Завдання 64, Сформулюйте основні недоліки при використанні мережі WEB сторінки Internet.

Завдання 65. Які функції буде виконувати бібліотека в майбутньому?

Завдання 66. Ієрархія основних етапів вивчення наукових джерел інформації:

а) виписування цитат;

б) «швидке» читання матеріалу;

в) вибіркове читання окремих частин;

г) загальне ознайомлення з науковою проблемою;

д) перегляд літератури і систематизація;

є) критичне оцінювання, редагування запису.

Завдання 67. Способи розміщення в списку літературних джерел:

а) хронологічному;

б) в порядку посилань у тексті;

в) в алфавітному порядку за першою літерою прізвища автора;

г) все зазначене вірне.

Завдання 68. Загальні вимоги до дипломної роботи передбачають (вкажіть головні):

а) цільову спрямованість;

б) сучасність тематики;

в) логічну послідовність викладу матеріалу;

г) стислість і конкретність;

д) оформлення додатків;

є) доказовість висновків і рекомендацій;

ж) професійне спрямування.

Завдання 70. За даними назв літературних джерел зробіть вірний їх опис.

Завдання 71. Що потрібно підготувати студенту до захисту дипломної роботи перед ДЕК?:

Завдання 72. Оформіть титульний аркуш дипломної роботи.

Завдання №73. Назвіть структуру відгуку на дипломну роботу.

Завдання 74. Наукова публікація це:

а) виступ у пресі;

б) виступ по радіомовленню;

в) розміщення інформації в фахових та інших виданнях;

г) все зазначене вірне.

Завдання 75. До якої групи наукових видань належать: монографія, тези доповідей, автореферат ? :

а) науково-дослідної;

б) джерелознавчої.

Завдання 76. До якої групи видавничого оформлення відносяться дані про автора, заголовок видання, індекс УДК і ББК, міжнародний стандартний номер I8BN?:

а) випускні дані;

б) вихідні дані;

в) випускні відомості.

Завдання 77. Які бібліотеки входять до обов'язкового переліку затвердженого ВАК України?:

а) Національна бібліотека України ім. ВЛ.Вернадського;

б) Львівська державна наукова бібліотека ім. В.С.Стефаника;

в) Луганська державна наукова бібліотека;

г) Книжкова палата України;

д) Кримська державна бібліотека м. Сімферополь.

Завдання 78. В яких одиницях рахується обсяг рукопису у видавничому договорі?:

а) обліково-видавничому аркуші;

б) авторському аркуші;

в) друкованому аркуші.

Завдання 79. Дайте вірну відповідь, яка це робота: якщо в ній викладено результати одного дослідження, висновки, визначена структура і обмежене видання:

а) монографія;

б) дисертація.

Завдання 80. В якій науковій праці подається короткий виклад основних аспектів дослідження?:

а) наукова стаття;

б) реферат;

в) тези доповіді.

Завдання 81. Які методичні прийоми викладу наукового матеріалу?:

а) цілісний;

б) послідовний;

в) вибірковий;

г) все зазначене вірно.

Завдання 82. Які види доповідей застосовуються в практиці?:

а) звітні;

б) поточні;

в) наукові;

г) все зазначене вірно.

Завдання 83. До якого виду видавничого оформлення відносяться дані про місце випуску видання, назва видавництва, рік випуску?:

а) вихідні дані;

б) випускні дані;

в) вихідні відомості.

Завдання 85. Назвіть форми звітності при науковому дослідженні:

а) реферат;

б) інформація;

в) дисертація;

г) аналітична записка;

д) звіт;

є) все зазначене вірне.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!