Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2962 Тема 8 Методика оформлення наукової роботи, Основи наукових досліджень фінансової галузі, НУДПСУ

Тема 8 Методика оформлення наукової роботи, Основи наукових досліджень фінансової галузі, НУДПСУ

« Назад

Тема 8 Методика оформлення наукової роботи

Викладення результатів наукової роботи в письмовій формі - важливий підсумок творчого процесу. Звичайно при цьому формулюється остаточна назва роботи і уточнюється назва її розділів. План тексту, як правило, відповідає проблематиці. Загальні вимоги до роботи над текстом. Вимоги до структури, змісту і цілісності роботи. Визначення загального обсягу роботи та її окремих частин. Способи нумерації внутрішніх частин тексту. Логічність і послідовність у викладі тексту роботи.

Організація роботи над текстом. Два типи учених за ознакою часу роботи. Режим роботи та її ефективність. Варіанти манери письма.

Літературна обробка наукового тексту. Конструктивне і критичне начало в процесі написання тексту. Тон викладу. Особливості цитування літературних джерел.

Редагування тексту і підготовка його до друку. Значення проміжку часу між написанням і редагуванням тексту. Внесення правок після рецензування. Коректурні знаки.

Мета: обґрунтування значення результатів наукової роботи в письмовому вигляді, її загальної структури, розділів, плану і т.д. 

Основні терміни та поняття: 

> курсова робота;

> 

додатки;

> дипломна робота;

> 

рецензія;

> титульний аркуш;

 

 

> 

відгук;

> етапи роботи;

> 

магістерська робота;

> бібліографічний опис;

> 

резюме;

> таблиця;

> 

реферат;

> ілюстрація;

> 

доповідь

> формули;

 

 

Семінарське заняття:

 1. Загальні вимоги до роботи над текстом.

 2. Організація роботи над текстом.

 3. Літературна обробка наукового тексту.

 4. Редагування тексту і підготовка його до друку.

 5. Коректурні знаки.

Перелік питань до самостійної роботи:

 1. Два типи учених за ознакою часу роботи.

 2. Режим роботи та її ефективність.

 3. Варіанти манери письма.

 4. Особливості цитування літературних джерел.

Індивідуальні завдання

Підготувати рецензію на автореферат дисертації обсягом до двох сторінок.

Контрольні запитання

 1. Що таке наукова публікація та її основні види?

 2. Монографія: поняття, алгоритм написання.

 3. Наукова стаття, вимоги до її оформлення.

 4. Що таке авторський, друкований та обліково-видавничий аркуш.

 5. Які відмінності між дисертацією і монографією?

 6. Тези доповіді, алгоритм тези.

 7. Які методичні прийоми використовуються при підготовці публікації.

 8. Реферат, алгоритм його підготовки.

 9. Які вимоги до написання рецензії?

 10. Доповідь, види та вимоги до підготовки.

 11. Вимоги до підготовки підручників і навчальних посібників.

 12. Яка структура звіту про НДР?

 13. Які форми звітності з наукових дослідженнях?

 14. Форми впровадження результатів наукового дослідження.

 15. Які є форми науково-дослідної роботи студентів?

 16. Які повні вимоги до виконання курсової роботи?

 17. Що таке робоча картотека літератури?

 18. Які вимоги до формування тексту курсової (дипломної) роботи?

 19. Оформлення формул, ілюстрацій, додатків та списку використаної літератури.

 20. Характерні помилки в написанні та оформленні курсової, дипломної, магістерської роботи.

 21. Завдання науково-дослідницької діяльності студентів-магістрів.

 22. Яка послідовність доповіді при захисті дипломної роботи?

 23. Які вимоги до вибору та обґрунтування актуальності теми?

 24. Які особливості формування змісту вступної частини?

 25. Яка схема написання відгуку (рецензії) на магістерську роботу?

Тестові завдання для перевірки засвоєних знань:

Завдання 1. Загальні вимоги до дипломної роботи передбачають (вкажіть головні):

а) цільову спрямованість;

б) сучасність тематики;

в) логічну послідовність викладу матеріалу;

г) стислість і конкретність;

д) оформлення додатків;

є) доказовість висновків і рекомендацій; ж) професійне спрямування.

Завдання 2. Що потрібно доповнити до структури дипломної роботи:

а) титульний аркуш;

б) вступ;

в) основна частина;

г) додатки;

д) список використаних джерел;

е) все разом.

Завдання 3. Наукова публікація це:

а) виступ у пресі;

б) виступ по радіомовленню;

в) розміщення інформації в фахових та інших виданнях;

г) все зазначене вірне.

Завдання 4. До якої групи наукових видань належать: монографія, тези доповідей, автореферат:

а) науково-дослідної;

б) джерелознавчої.

Завдання 5. До якої групи видавничого оформлення відносяться дані про автора, заголовок видання, індекс УДК і ББК, міжнародний стандартний номер ISBN?:

а) випускні дані;

б) вихідні дані;

в) випускні відомості.

Завдання б. Які бібліотеки входять до обов'язкового переліку затвердженого ВАК України:

а) Національна бібліотека України ім. ВЛ.Вернадського;

б) Львівська державна наукова бібліотека ім. В.С.Стефаника;

в) Луганська державна наукова бібліотека;

г) Книжкова палата України;

д) Кримська державна бібліотека м. Сімферополь.

Завдання 7. В яких одиницях рахується обсяг рукопису у видавничому договорі?:

а) обліково-видавничому аркуші;

б) авторському аркуші;

в) друкованому аркуші.

Завдання 8. Дайте вірну відповідь, яка це робота: якщо в ній викладено результати одного дослідження, висновки, визначена структура і обмежене видання:

а) монографія;

б) дисертація.

Завдання 9. В якій науковій праці подається короткий виклад основних аспектів дослідження?:

а) наукова стаття;

б) реферат;

в) тези доповіді.

Завдання 10. Які види доповідей застосовуються в практиці?:

а) звітні;

б) поточні;

в) наукові;

г) все зазначене вірно.

Завдання 11. До якого виду видавничого оформлення відносяться дані про місце випуску видання, назва видавництва, рік випуску?:

а) вихідні дані;

б) випускні дані;

в) вихідні відомості.

Рекомендована література: (15, 19, 21, 23, 35, 38).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!