Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2958 Тема 4 Основи методології наукових досліджень, Основи наукових досліджень фінансової галузі, НУДПСУ

Тема 4 Основи методології наукових досліджень, Основи наукових досліджень фінансової галузі, НУДПСУ

« Назад

Тема 4 Основи методології наукових досліджень

Суть теорії і методології наукових досліджень. Основні підходи до визначення суті теорії: гносеологічний, логічний, методологічний. Функції наукової теорії. Наукова ідея та її зв"язок з принципом і законом. Категорія в філософії. Гіпотеза в науковому дослідженні та стадії її розвитку. Умови, за яких гіпотеза переконлива. Структура теорії. Значення синтезу в створенні наукової теорії. Два рівні пізнання методології наукових досліджень: емпіричний і теоретичний.

Методологічні принципи наукових досліджень. Об’єкт і предмет наукового дослідження. Поняття терміну "наукове дослідження". Суть поняття "об"єкт наукового дослідження" і його зміст. Емпіричні об"єкти дослідження і їх поділ на натуральні та штучні, прості і складні. Суть правильного відбору об"єкта вивчення. Критерії відбору факторів, які впливають на дослідження об"єкту. Суть поняття "предмет дослідження".

Мета: вивчення сутності теорії і методології наукових досліджень, рівнів наукового пізнання тощо.

Методологія - це:

1) сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в певній науці;

2) вчення про методи пізнання та перетворення дійсності. 

Методологія науки - це система методологічних і методичних принципів і прийомів, операцій і форм побудови наукового знання. Методологія визначає, що і як вивчається за допомогою теорії.

Основні терміни та поняття:

 

 

> 

шкалювання

> 

абстрагування

> 

аналіз

> 

синтез

> 

індукція

> 

дедукція

>     ідея

>     методологія

>     методика

>     системний

>     діалектика

Семінарське заняття:

 1. Суть теорії й методології наукових досліджень.

 2. Функції наукової теорії. Наукова ідея та її зв'язок із принципом і законом.

 3. Методологічні принципи наукових досліджень

 4. Об'єкт і предмет наукового дослідження.

 5. Емпіричні об'єкти дослідження і їх поділ на натуральні та штучні, прості і складні.

 6. Критерії відбору факторів, які впливають на дослідження об'єкту.

Перелік питань до самостійної роботи:

 1. Основні підходи до визначення суті теорії: гносеологічний, логічний, методологічний

 2. Категорія у філософії.

 3. Гіпотеза в науковому дослідженні та стадії її розвитку.

Індивідуальні завдання

Скласти попередній план та графік наукової роботи.

Контрольні запитання

1. Що Ви вкладаєте в поняття «методологія дослідження»?

 1. Які Вам відомі види методології?

 2. Що таке метод наукового пізнання?

 3. Які Ви знаєте методи пізнання?

 4. Дайте визначення наукової ідеї.

 5. Роль логічних методів у наукових дослідженнях.

 6. В чому сутність діалектики процесу пізнання та системного методу досліджень?

 7. Індуктивний та дедуктивний методи дослідження.

Тестові завдання для перевірки засвоєних знань:

Завдання 1. Форма думки, в якій міститься усвідомлення мети пізнання нового явища - це:

а) наукова ідея;

б) закон;

в) поняття;

г) принцип.

Завдання 2. Методологія - це:

а) вчення про методи пізнання та перетворення дійсності;

б) сукупність прийомів, методів та процедур дослідження, що застосовуються в тій чи іншій соціальній галузі знань;

в) філософське вчення про методи пізнання;

г) матеріалістична діалектика, теорія пізнання, що досліджує закони розвитку
наукового знання в цілому;

д) це концептуальний виклад мети, змісту, методів дослідження, які забезпечують отримання максимально об'єктивної, точної, систематизованої інформації про процеси та явища.

Завдання 3. Що означає системний підхід у методології досліджень?

а) ґрунтовне вивчення явища, процесу;

б) послідовність і цілісність виконання дослідження;

в) комплексне дослідження великих і складних об'єктів (систем) як єдиного цілого з узгодженням усіх його елементів і частин за формулою: потреба - суб'єкт - об'єкт процеси - умови - результат.

Завдання 4. Головні напрями методології досліджень:

а) вивчення та аналіз наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених;

б) визначення концепції дослідження;

в) узагальнення ідей науковців;

г) формулювання аналітичних висновків;

д) проведення досліджень практичної реалізації ідеї.

Завдання 5. Метод - це:

а) засіб дослідження мети, спосіб пізнання явищ дійсності в їх взаємозв'язку та розвитку;

б) засіб пізнання - спосіб відтворення в мисленні досліджуваного об'єкта;

в) потреба й місце застосування наукових прийомів у процесі дослідження;

г) спосіб дослідження явищ, який визначає планомірний підхід до їх наукового пізнання та встановлення істини.

Завдання 6. Назвіть методи емпіричного дослідження:

а) спостереження, порівняння;

б) формалізація, логічні;

в) вимірювання, експеримент;

г) математичні, моделювання.

Рекомендована література: (2, 3, 7, 8, 31, 34, 37, 40).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!