Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2957 Тема 3 Організація наукового дослідження, Основи наукових досліджень фінансової галузі, НУДПСУ

Тема 3 Організація наукового дослідження, Основи наукових досліджень фінансової галузі, НУДПСУ

« Назад

Тема 3 Організація наукового дослідження

Формою здійснення розвитку науки є наукове дослідження, тобто цілеспрямоване вивчення за допомогою наукових методів явищ і процесів, аналіз впливу на них різних факторів, а також вивчення взаємодії між явищами з метою отримання переконливо доведених і корисних для науки і практики рішень.

Метою наукового дослідження є всебічне, об'єктивне і ґрунтовне вивчення явищ, процесів, їх характеристик, зв'язків на підставі розроблених у науці принципів і методів пізнання, а також отримання корисних для діяльності людини результатів, упровадження їх у виробництво для підвищення його ефективності.

Складність наукових досліджень, комплексність і тривалість їх виконання зумовлює необхідність у більш чіткому дослідженні взаємоузгоджених і взаємозв'язаних етапів.

Мета: вивчення організації і проведення наукового дослідження як основної складової частини даного виду роботи. 

Основні терміни та поняття:

>    аксіома                >          концепція

>    апорії                  >          парадигма

>    анкетування        >          принципи

>    аналогія              >           проблема

>    дефініції              >         прогнозування

>    ідеалізація           >        тема

>    істина                  >         компіляція

>    інтуїція

Семінарське заняття:

 1. Суть і основні етапи організації наукових економічних досліджень.

 2. Пізнання економічних явищ і процесів.

 3. Етапи наукових досліджень

 4. Вибір проблеми і теми дослідження

 5. Основи методики планування науково-дослідних робіт.

 6. Принципи системного підходу в наукових дослідженнях.

Перелік питань до самостійної роботи:

 1. Дослідницька робота як особливий вид діяльності. Етапи вибору проблеми.

 2. Етапи наукових досліджень. Реальний робочий план.

Індивідуальні завдання

Розробка структури проблеми.

Контрольні запитання:

 1. Дайте характеристику наукового дослідження.

 2. Які є форми наукових досліджень?

 3. Що таке об'єкт, предмет та фактори наукового дослідження?

 4. Як Ви розумієте гіпотезу дослідження?

 5. Дайте визначення емпіричних завдань і методів дослідження.

 6. Що розуміють під теоретичними завданнями дослідження?

 7. Назвіть послідовність етапів наукового дослідження.

 8. Завдання науково-дослідницької діяльності студентів.

 9. Напрями науково-дослідницької діяльності у вищому навчальному закладі.

 10. Організаційна структура науково-дослідницької діяльності у вищому навчальному закладі.

 11. Вимоги до вибору теми дослідження.

 12. Етапи реалізації та оформлення результатів наукового дослідження.

 13. Визначення ефективності науково-дослідної роботи у ВНЗ і на практиці.

Тестові завдання для перевірки засвоєних знань:

Завдання 1. Дати визначення поняття «наукове дослідження»:

а) цілісний підхід до вивчення окремих явищ;

б) застосування історичного підходу до пізнання дійсності;

в) цілеспрямоване вивчення явищ і процесів, аналіз впливу на них різних факторів, а також вивчення взаємодії між явищами.

Завдання 2. Об'єкт дослідження - це:

а) підприємство або галузь;

б) процес чи явище, яке породжує проблемну ситуацію і обране для дослідження;

в) те, на що спрямований процес пізнання;

г) навколишній матеріальний світ і його відображення в свідомості людини.

Завдання 3. Предмет дослідження - це:

а) явище або процес, обрані для пізнання;

б) фактори та взаємовідносини між ними;

в) властивості явищ, процесів, досліджувані з певною метою відносно їх ставлення до об'єкту.

Завдання 4. Емпіричний рівень пізнання - це:

а) описування;

б) вимірювання;

в) експеримент;

г) спостереження;

д) все разом.

Завдання 5. Методи теоретичного рівня пізнання:

а) системний;

б) математичне моделювання;

і) аксіоматичний;

г) діалектичний;

д) групування і кореляції.

Завдання 6. Сформуйте модель наукового пізнання:

а) логічний висновок;

б) виявлення відхилень від правил;

в) первинне емпіричне узагальнення;

г) встановлення емпіричних фактів;

д) винахід теоретичної гіпотези з новою аргументацією.

Завдання 7. Назвіть головні етапи наукового дослідження за черговістю проведення:

а) науковий закон;

б) проведення експерименту;

в) узагальнення наукових факторів;

г) формулювання понять, суджень;

д) доведення правильності гіпотез;

є) висунення гіпотез;

ж) виникнення ідеї.

Завдання 8. Знайдіть правильну відповідь:

а) спостереження - це.. .а)встановлення подібності предметів і явищ;

б) порівняння - це... б) процедура визначення кількісного значення процесу;

в) вимірювання - це... в) засіб отримання первинної інформації про явище;

г) експеримент - це... г) вивчення окремих властивостей явища в спеціально створених умовах.

Завдання 9. Вимоги до вибору теми дослідження:

а) наявність близької за назвою і розробкою теми;

б) актуальність;

в) перспективність;

г) відповідність профілю навчання;

д) ступінь відповідності до загальнонаукової проблеми кафедри.

Завдання 10. Встановіть черговість етапів виконання науково-дослідної роботи:

а) уточнення проблеми і складення змісту;

б) вивчення літературних джерел;

в) вибір теми;

г) визначення мети дослідження;

д) формулювання завдань;

є) визначення гіпотези;

ж) проведення експерименту, досліду;

з) аналіз результатів експерименту та систематизація накопиченого матеріалу;

і) складання розширеного плану роботи;

й) літературне оформлення.

Завдання 11. За яких умов гіпотеза переконлива?

а) не суперечить принципам наукового пізнання;

б) враховує раніше відомі науці закони;

в) пояснює всі фактори, для вивчення яких вона висувається;

г) принципово перевіряється;

д) логічно не суперечлива;

є) максимально проста;

ж) все зазначене правильне.

Завдання 12. За якими напрямами визначається ефективність науково-дослідних робіт:

а) культурологічними;

б) соціальними;

в) економічними;

г) науково-технічними;

д) етнографічними.

Завдання 13. Якими показниками можна визначити ефективність науково-дослідної роботи у ВНЗ:

а) підготовка кандидатів, докторів наук;

б) якість підготовки фахівців для народного господарства;

в) рівень видавничої роботи;

г) ступінь участі студентів у науково-практичних конференціях;

д) зайнятість студентів у наукових гуртках;

є) кількість наукових статей у журналах;

ж) розробка і введення нових курсів;

з) працевлаштування випускників. 

Завдання 14. При визначенні змісту наукового проблеми (теми) необхідно:

а) з'ясувати, які явища, предмети, процеси, закономірності має охоплювати проблема;

б) обмежити тему від питань суміжних тем;

в) визначити коло літературних джерел і документів, які є основними і вихідними в розробці проблеми;

г) все зазначене.

Рекомендована література: (1, 2, 3, 6, 16, 23, 32).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!