Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2956 Тема 2 Формування особистості вченого і організація його праці, Основи наукових досліджень фінансової галузі, НУДПСУ

Тема 2 Формування особистості вченого і організація його праці, Основи наукових досліджень фінансової галузі, НУДПСУ

« Назад

Тема 2 Формування особистості вченого і організація його праці

Головною формою виховання творчих здібностей є самостійне проведення наукової роботи, що повинно розпочинатися на студентській лаві.

Ефективність праці у науковій діяльності залежить від моральних, вольових і якісних характеристик працівника, а також його інтелектуального рівня.

Наукова організація праці у науково - дослідному процесі - це система заходів, спрямованих на вдосконалення методів і умов інтелектуальної праці, збереження здоров я працівників на основі новітніх досягнень науки і техніки, що забезпечують найбільшу ефективність при найменших витратах розумової праці.

Мета: вивчення основних творчих здібностей науковців та правильної організації їх праці.

Основні терміни та поняття:

>    альтруїзм           >          мотив

>    аналогія              >          наукове покликання

>    ідеалізація          >          наукова організація праці

>    ініціатива            >          парадигма

>    інтелект                >          принципи

>    інтуїція                >          скептицизм

>    істина                  >          спеціалізація

>    концепція            >          фантазія

>    „мозкова атака"

Семінарське заняття:

 1. Виховання творчих здібностей.

 2. Зовнішні і внутрішні мотиви, що зумовлюють тягу людини до наукової діяльності.

 3. Основні психологічні риси діяльності учених.

 4. Організація розумової праці.

 5. Набуття наукових навичок та їх значення для налагодження високої працездатності.

Перелік питань до самостійної роботи:

 1. Головна форма виховання творчих здібностей.

 2. Скептицизм як класична форма перешкод на шляху до нових ідей.

 3. Уявлення, фантазія та інтуїція в науковій творчості. Формальні риси наукового працівника. Манера поведінки науковця.

Індивідуальні завдання

Екскурсія до ЦНБ імені В.І. Вернадського НАН України. Ознайомлення з систематизацією першоджерел наукової інформації та специфікою їх використання. Започаткувати складання бібліографії.

Контрольні запитання

 1. Хто може займатись науковою діяльністю?

 2. Що таке наукове покликання?Назвіть психологічні риси діяльності вчених.

 3. Охарактеризуйте основні мотиви, що спонукають людину займатись науковою працею.

 4. Охарактеризуйте формальні риси наукового працівника.

 5. В чому різниця між організацією праці і організацією науково - дослідного процесу?

 6. Назвіть елементи організації науково - дослідного процесу і розкрийте їх зміст.

 7. В чому полягає раціональний трудовий режим дослідника?

 8. З чого складається наукова організація робочого місця науковця?

Тестові завдання для перевірки засвоєних знань:

Завдання 1. Які риси характерні для наукового дослідження?

а) послідовність;

б) актуальність;

в) доказовість;

г) об'єктивність;

д) відтворюваність;

є) точність;

ж) реальність.

Завдання 2. Науково-дослідницька діяльність студентів включає:

а) навчання елементам дослідницької діяльності при вивченні спецкурсу;

б) наукові дослідження студентів під керівництвом професорсько-викладацького складу в процесі навчання та підготовки дипломних (курсових) робіт;

в) участь у студентських конференціях, наукових гуртках в позаудиторний час;

г) підготовка наукових статей, рекламна діяльність;

д) аудиторне навчання студентів.

Завдання 3. Система заходів, спрямованих на вдосконалення методів і умов інтелектуальної праці, збереження здоров я працівників на основі новітніх досягнень науки і техніки, що забезпечують найбільшу ефективність при найменших витратах розумової праці, це...

а) організація інтелектуальної підготовки;

б) наукова організація праці;

в) науково - дослідний процес;

г) нормування праці науковців;

д) творча наукова праця.

Завдання 4. Найважливішими принципами організації праці у науковій діяльності є:

а) наступність;

б) колективність;

в) динамічність;

г) колективізм;

д) самоорганізація;

є) принциповість;

ж) неупередженість;

з) натхненність;

і) захопленість;

й) порядковість.

Завдання 5. Ефективність розумової праці залежить від таких факторів:

а) організації праці;

б) розумового навантаження;

в) внутрішніх властивостей;

г) зовнішнього оточення;

є) виробничої естетики;

є) культура поведінки.

Рекомендована література: (17, 23, 24, 29, 41,45)

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!