Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2955 Тема 1 Наука як продуктивна сила, Основи наукових досліджень фінансової галузі, НУДПСУ

Тема 1 Наука як продуктивна сила, Основи наукових досліджень фінансової галузі, НУДПСУ

« Назад

Тема 1 Наука як продуктивна сила

Предмет і сутність науки та її головна функція. Наука як динамічна система знань. Розвиток продуктивних сил і поширення обсягу наукових досліджень. Сучасна система наукових знань. Поглиблення інтеграції суспільних, природничих і технічних наук. Вимоги дисциплінарних досліджень. Головна функція науки.

Класифікація наук. Предмет науки та її загально - теоретичний синтез. Взаємозв'язок між трьома розділами наукового знання: природознавством, суспільними (соціальними) науками і філософією. Підходи до класифікації наук: методологічний, гносеологічний, логічний. Мета фундаментальних і завдання прикладних наук.

Організація науково-дослідної діяльності в Україні: потенціал, кадри, управління. Чисельність та структурні зміни наукових працівників в Україні. Три основні сектори зосередження наукового потенціалу. Територіальна концентрація наукового потенціалу.

Мета: вивчення поняття науки як продуктивної сили людського суспільства та основної його рушійної сили.

Наука - це соціально значуща сфера людської діяльності, функцією якої є вироблення й використання теоретично - систематизованих знань про дійсність. Як система знань вона охоплює не тільки фактичні дані про предмети оточуючого світу, людської думки та дії, а й певні форми та способи усвідомлення їх. Отже, наука виступає як:

 • специфічна форма суспільної свідомості, основою якої є система знань;

 • процес пізнання закономірностей об'єктивного світу;

 • певний вид суспільного розподілу праці;

 • процес виробництва знань і їх використання.

Основні терміни та поняття:

>    наука         >   судження  >   предмет науки

>    знання        >   умовивід  >   об'єкт науки

>    пізнання     >   теорія       >   вчений

>    відчуття     >   поняття     >   наукова школа

>    сприйняття  >   визначення >   кандидат наук

>    уявлення    >   аксіома     >   доктор наук

>    наукова ідея   >  постулат      >       асистент

>    гіпотеза      >   принципи   >   доцент

>    доказ          >'  закон        >   професор

>    теза            >   факти        >   академік

>    аргумент    >   категорії   >   член-кореспондент

Семінарське заняття:

 1. Предмет і сутність науки та її головна функція.

 2. Сучасна система наукових знань.

 3. Класифікація наук.

 4. Організація науково-дослідної діяльності в Україні: потенціал, кадри, управління.

Перелік питань до самостійної роботи:

 1. Значення курсу "Основи наукових досліджень фінансової галузі" у формуванні світогляду та набуття навичок науково-дослідницької роботи.

 2. Наука як динамічна система знань. Розвиток продуктивних сил і поширення обсягу наукових досліджень.

 3. Територіальна концентрація наукового потенціалу.

Індивідуальні завдання

Розрахункова робота щодо формування наукового кадрового потенціалу в Україні.

Контрольні запитання

 1. Дайте визначення предмету і сутності науки.

 2. У чому полягає процес наукового пізнання?

 3. Схарактеризуйте пізнання, його види та структурні елементи.

 4. Якими ознаками характеризується наукова діяльність?

 5. Яка структура формування теорії?

 6. Дайте визначення наукової ідеї, гіпотези, теорії, закону.

 7. Сформулюйте види, функції та предмет наукової діяльності.

 8. Що таке суб'єкт та предмет наукової діяльності.

 9. Схарактеризуйте наукову школу, її ознаки.

 10. Що передбачає класифікація наук?

11. Назвіть види оформлення результатів наукової діяльності.

12. Яка структура управління в Науково-дослідному інституті?

13. Сутність організації наукової діяльності в вищому навчальному закладі.

14. Структурна організація наукової діяльності в Україні.

15. Які структурні елементи теорії пізнання?

16. Дайте визначення поняття, положення, судження.

Тестові завдання для перевірки засвоєних знань:

Завдання 1. Дайте визначення предмету науки:

а) матеріальні об'єкти природи;

б) пов'язані між собою форми руху;

в) особливості відображення форм руху матерії у свідомості людей;

г) пізнання постійного розвитку;

д) форми мислення.

Завдання 2. Дайте визначення поняття науки:

а) процес пізнання закономірностей об'єктивного світу;

б) система знань об'єктивних законів природи, суспільства і мислення, які перетворюються в безпосередню продуктивну силу суспільства в результаті
діяльності людей;

в) особлива форма суспільної свідомості;

г) динамічна система знань;

д) все разом.

Завдання 3. Дайте визначення поняття знання:

а) продукт науки та її матеріал;

б) перевірений практикою результат пізнання дійсності;

в) адекватне відбиття дійсності в свідомості людини;

г) результат праці людини;

д) процес руху людської думки.

Завдання 4. Дайте визначення наукового пізнання:

а) це дослідження з певною метою, завданням та методологією;

б) певні цілі і задачі;

в) певні методи отримання і перевірки знань;

г) теоретичні основи для практики;

д) теоретичне осмислення та обґрунтування практики;

Завдання 5. Продовжіть вислови:

а) пізнання може бути:

б) відчуття - це...

в) сприйняття - це...

г) уявлення - це...

Завдання в. Наука включає:

а) теорію;

б) методологію; .

в) методику і техніку досліджень;

г) об'єкт і предмет;

д) науково-дослідні заклади.

Завдання 7. Назвіть наукові концепції:

а) класична;

б) індустріальна;

в) некласична;

г) постнекласична;

д) антропокласична.

Завдання 8. Головною функцією науки є:

а) пізнання об'єктивного світу від живого споглядання до абстрактного мислення і до
практики;

б) участь у розвитку науково-технічного процесу;

в) участь у вдосконаленні матеріального виробництва;

г) участь у забезпеченні ефективності управління;

д) участь у накопиченні фактів та розкритті закономірностей навколишнього світу.

Завдання 9. Характерні ознаки наукової діяльності:

а) систематизація знань;

б) наявність наукової проблеми;

в) наявність об'єкта і предмета дослідження;

г) практична значущість процесу, що вивчається;

д) розкриття сутності явищ та взаємозв'язку між ними; є) специфічні методи пізнання.

Завдання 10. Дайте визначення гіпотези:

а) матеріалізоване визначення наукової ідеї;

б) наукове припущення, висунуте для пояснення певних процесів, явищ,які зумовлюють певний наслідок;

в) структурний елемент теорії пізнання;

г) формулювання нових наукових положень;

д) вихідний момент пошуку, дослідження істини.

Завдання 11. Назвіть стадії формулювання гіпотези:

а) накопичення фактичного матеріалу і висунення припущення;

б) аналіз наукових джерел та теорій;

в) виведення із припущення наслідків;

г) постановка наукової проблеми;

д) перевірка на практиці отриманих результатів і уточнення (підтвердження) гіпотези.

Завдання 12. Дайте правильну відповідь:

1) спостереження - це...

2) порівняння - це...

3) вимірювання - це...

4) експеримент - це...

а) встановлення подібності предметів і явищ;

б) процедура визначення кількісного значення процесу;

в) засіб отримання первинної інформації про явище;

г) вивчення окремих властивостей явища в спеціально створених умовах.

Рекомендована література: (2, 5, 7, 8, 17, 26, 30, 34).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!