Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2954 Методичні вказівки для проведення семінарських, практичних занять, самостійної та індивідуально-консультаційної роботи з курсу Основи наукових досліджень фінансової галузі, НУДПСУ

Методичні вказівки для проведення семінарських, практичних занять, самостійної та індивідуально-консультаційної роботи з курсу Основи наукових досліджень фінансової галузі, НУДПСУ

« Назад

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 

Методичні вказівки для проведення семінарських, практичних занять, самостійної та індивідуально-консультаційної роботи з курсу Основи наукових досліджень фінансової галузі

для підготовки фахівців за ОКР бакалавр

денної та заочної форми навчання

галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

варіативна компонента «Фінанси»

статус дисципліни: вибіркова

 

Ірпінь, 201_ р.


Методичні вказівки для проведення семінарських, практичних занять, самостійної та індивідуально - консультаційної роботи з дисципліни «Основи наукових досліджень фінансової галузі» складені на основі робочої навчальної програми затвердженої в 201_ році.

Автор(и) ___________ О.С. Сокирко, ст. викладач кафедри фінансів

 ________ О.О. Теліцина, асистент кафедри фінансів 

Рецензент _______ О.Д. Гордей,к.е.н., доцент кафедри фінансів

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансів

протокол №___ від ”___”_______ 201_ р. 

Завідувач кафедри ______ Л.Л. Тарангул, д.е.н., професор

Розглянуто і схвалено на засіданні вченої ради факультету фінансів та банківської справи, протокол №___ від ”___”_______ 201_ р. 

Голова вченої ради факультету ________      В.П.Унинець-Ходаківська,

 к.е.н., доцент                                                 

Завідувач навчально-методичного відділу ________ О.О. Бойко  

Реєстраційний № __________ 

Рецензія

методичну розробку з курсу "Основи наукових досліджень фінансової галузі"

для підготовки бакалаврів

за напрямом 0305 “Економіка і підприємництво”

спеціальності 6.030508 „Фінанси і кредит”

підготовлену ст. викладачем кафедри фінансів Сокирко О.С. 

У сучасній вищій школі все більш виразно проявляється тенденція проникнення в навчальний процес елементів науково-дослідної роботи. Тривалий досвід ведення наукових досліджень у фінансовій галузі в багатьох Вузах країни свідчить про виникнення певних труднощів у написанні наукових, курсових, дипломних та магістерських робіт. В цьому контексті слід відмітити, що наукова робота - це головний шлях набуття, примноження і оновлення знань. Тому головна мета вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень фінансової галузі» - це набуття студентами початкових умінь і навичок науково-дослідної роботи у фінансовій галузі, в процесі якої вони вміли б ставити наукові завдання, планувати їх виконання, організовувати збір і обробку інформації, а також створювати умови для генерації нових ідей.

Методичні вказівки по проведенню семінарських, практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи розроблені з метою закріплення теоретичних основ, питань методики, технології та організації науково - дослідницької діяльності, тобто формування теоретичного й практичного підґрунтя для ефективного, кваліфікованого проведення наукових досліджень студентами, як у процесі навчання у вузі, так і на практиці.

Вивчення даного курсу тісно пов’язане з такими дисциплінами як «Філософія», «Економічна теорія», “Фінанси”, „Державні фінанси”, „Фінанси підприємства”, “Банківські операції”, “Фінансовий аналіз”, “Економіка підприємства” та інші.

Методична розробка відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України та рекомендується до використання у навчальному процесі. 

к.е.н., доцент кафедри фінансів Гордей О.Д.


Зміст

1. Передмова……...... 5

2. Методичні вказівки до проведення семінарського заняття №1...8

3. Методичні вказівки до проведення семінарського заняття №2…13

4. Методичні вказівки до проведення семінарського заняття №3…17

5. Методичні вказівки до проведення семінарського заняття №4…23

6. Методичні вказівки до проведення семінарського заняття №5…27

7. Методичні вказівки до проведення семінарського заняття №6…31

8. Методичні вказівки до проведення семінарське заняття №7…38

9. Методичні вказівки до проведення семінарського заняття №8…42

10. Методичні вказівки до проведення семінарського заняття №9..42

11. Визначення основних термінів……………77

12. Рекомендована література……..……86

ПЕРЕДМОВА

У сучасній вищій школі все більше виразно проявляється тенденція проникнення в учбовий процес елементів науково-дослідної роботи. Тривалий досвід ведення наукових досліджень у фінансовій галузі в багатьох Вузах країни свідчить про виникнення певних труднощів у написанні наукових, курсових, дипломних та магістерських робіт. Студенти часом не розуміють ключових понять науки та методи наукових досліджень, які потрібно застосовувати при виконанні вказаних видів робіт. В цьому контексті слід відмітити, що наукова робота - це головний шлях набуття, примноження і оновлення знань. Тому головна мета вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень фінансової галузі» - це набуття студентами початкових навичок науково-дослідної роботи у фінансовій галузі, в процесі якої вони вміли б ставити наукові завдання, планувати їх виконання, організовувати збір і обробку інформації, а також створювати умови для генерації нових ідей.

Завдання дисципліни - дати студентам спеціальні знання та вміння самостійно орієнтуватися в фінансових процесах, навчитися виявляти та узагальнювати наукові факти, робити висновки, обґрунтовувати рекомендації, виявляти закономірності у фінансовій науці та вміти їх викладати письмово в науковому стилі.

Враховуючи специфіку науково-дослідної роботи у ВУЗІ дана дисципліна орієнтована на вирішення наступних задач:

 • дати цільне уявлення про науку як систему знань і знаряддя пізнання;

 • розглянути в загальних рисах методологію наукового пізнання;

 • викласти суть загальнонаукових і конкретно-наукових методів і принципів дослідження фінансових відносин, явищ і процесів;

 • дати уявлення про інформаційну базу наукових досліджень;

 • викласти правила пошуку і обробки інформації, оформлення результатів наукових досліджень, дипломних і магістерських робіт;

 • дати орієнтири впровадження результатів наукових досліджень в практику.

Робота над кожною темою має супроводжуватись практичними заняттями, підготовка студентів до участі у наукових конференціях, симпозіумах та круглих столах.

Матеріали курсу вивчаються на лекціях, семінарських заняттях та самостійно за допомогою рекомендованої літератури.

Вивчення лекційного матеріалу з курсу передбачає проведення студентом самостійної роботи. З урахуванням роздавального матеріалу вона полягає в підготовці доповідей на семінарські заняття ( в основі ксерокс наукової статті та автореферату дисертації). Далі, відповідно до обраної теми курсової, магістерської роботи за прийнятим стандартом скласти на картках бібліографію в обсязі не менше 50 джерел.

Виконана самостійна робота, також робота на семінарських і практичних занять оцінюються та враховуються як складові модульної системи при підведенні підсумку ( проведенні заліку).

Контроль знань здійснюється за тестами, контрольними роботами, та усним і письмовим опитуванням.

Написання рефератів допомагає поглибити знання з курсу.

Методичні вказівки по проведенню семінарських та самостійних занять розроблені з метою закріплення теоретичних основ, питань методики, технології та організації науково - дослідницької діяльності, тобто формування теоретичного й практичного підґрунтя для ефективного, кваліфікованого проведення наукових досліджень студентами, як у процесі навчання у вузі, так і на практиці.

Плани занять складено в тематичній послідовності згідно з програмою курсу "Основи наукових досліджень фінансової галузі".

При підготовці до семінарського заняття студент вчить за конспектом лекцій та зі спеціальної літератури теоретичні положення відповідного розділу програми згідно з планами семінарського заняття. Знайомиться зі змінами, доповненнями та роз'ясненнями до законодавства, що друкується у рекомендованих журналах та газетах; виписує цікаві статті провідних спеціалістів - науковців. Виконує індивідуальну роботу, вносячи свої зауваження та пропозиції. У кінці семінарського заняття на обговорення виносяться питання для самостійної роботи, а також тестові завдання для перевірки засвоєних знань.

Тестові завдання розроблені з наступних тем:

 1. Наука як продуктивна сила.

 2. Формування ученого як особистості і організація його праці.

 3. Організація наукового дослідження.

 4. Основи методології наукових досліджень.

 5. Загальнонаукові та емпіричні методи дослідження.

 6. Інформаційна база наукових досліджень.

 7. Методика наукових досліджень.

 8. Методика оформлення наукової роботи.

Для поглибленого вивчення курсу студенти виконують індивідуальні роботи у вигляді рефератів, пошуку інформації в всесвітній мережі Інтернет, систематизації і подання матеріалів у вигляді схем, діаграм та кросвордів, обираючи питання з переліку, що приведені у методичних вказівках.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!