Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2931 Лабораторна робота №4 на тему Перевірка гіпотези про види розподілу, Теорія ймовірностей та математична статистика, ЗНТУ

Лабораторна робота №4 на тему Перевірка гіпотези про види розподілу, Теорія ймовірностей та математична статистика, ЗНТУ

« Назад

Лабораторна робота 4 на тему Перевірка гіпотези про види розподілу 

4.1 Постановка завдання 

Перевірити гіпотезу про закон розподілу випадкової величини за допомогою критеріїв узгодженості:

1. Критерій узгодженості  Пірсона.

2. Критерій узгодженості Колмогорова – Смирнова. 

4.2 Теоретичні відомості 

При обробці ряду спостережень х1, х2,...,хn випадкової величини X дуже важливо зрозуміти механізм формування вибіркових значень, підібрати деяку модельну функцію розподілу , за допомогою якої можливо адекватно описати функцію розподілу ВВ X.

Таку гіпотезу перевіряють за допомогою критеріїв узгодженості

Критерій узгодженості  Пірсона.

Може використовуватися для:

- будь-якого закону розподілу (дискретного або неперервного);

- закону розподілу , якщо значення параметрів  невідомі;

- згрупованих даних, багатовимірних розподілів.

Алгоритм перевірки гіпотези:

1. Весь діапазон значень досліджуваної ВВ Х розбивається на ряд інтервалів групування  не обов’язково однакової довжини, за наступними умовами:

- загальна кількість інтервалів k повинна бути не менше восьми;

- в кожний інтервал повинно попадати не менше 10 вибіркових значень Х (бажано, щоб в різні інтервали попало приблизно однакове число точок);

- якщо діапазон досліджуваної ВВ - вся числова пряма, граничні інтервали будуть напівпрямі.

  1. По вибірковим даним  будуються оцінки , від яких залежить закон розподілу .

  2. Підраховується число  точок, які потрапили до кожного з інтервалів групування  та обчислюється ймовірність події , , де  і  права та ліва границі інтервалів.

  3.  або , тоді якщо гіпотеза  істина, то  → , . Обчислюється величина критеріальної статистики , розподіл якої при великих значеннях n, близький до розподілу  з  ступенями свободи: , .

  4. Якщо , то  приймається, інакше – відкидається.

Критерій узгодженості Колмогорова – Смирнова.

Нехай  вибірка випадкової величини Х з невідомою функцією розподілу . Необхідно перевірити гіпотезу про те, що функція розподілу співпадає з раніше визначеним розподілом, тобто .

Критерій узгодженості Колмогорова – Смирнова використовується коли:

- функція  неперервна;

- відома цілком – не залежить від невідомих параметрів.

Статистика критерію заснована на відстані між функціями  и : .

Статистика  при  не залежить від виду функції розподілу. При  розподіл цієї статистики не залежить і від об’єму вибірки. Виконується наступне співвідношення:

‑ значення функції Колмогорова в точці .

При  отримуємо, що .

Дана статистика задає імовірнісний інтервал. Якщо при перевірці гіпотези задається рівень значущості , то .

Алгоритм перевірки гіпотези.

Обчислюється значення критеріальної статистики . Якщо для заданого рівня значущості  величина статистики  задовольняє нерівність , де  – табличне значення статистики, то не має підстав відкинути , тобто, статистичні дані не суперечать гіпотезі. 

4.3 Індивідуальні завдання 

Залишок ділення номеру варіанту на 5

0

1

2

3

4

Рівень значущості, α

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

Для критерію Пірсона () n = 200;

для критерію Колмогорова – Смирнова (K-S) n = 20 + № варіанту.

Згенерувати в Ехсеl вибірки за законом розподілу згідно свого варіанту:

№ варіанту

1

2

3

4

5

6

Критерій

 

R(0;2)

R(‑2;0)

N(‑1;2)

N(0;4)

E(1)

E(2)

K-S

N(1;2)

E(0,5)

E(0,05)

R(‑2;2)

R(‑1;3)

N(‑1;3)

 

7

8

9

10

11

12

13

14

R(‑1;1)

R(‑5;‑1)

N(‑1;7)

N(2;1)

E(4)

E(3)

R(0;2)

R(‑4;1)

N(2;2)

E(1,5)

E(0,3)

R(‑3;1)

R(0;5)

N(‑2;3)

N(0;2)

E(0,1)

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!