Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2917 Питання до іспиту з дисципліни Організація торгівлі, УАД

Питання до іспиту з дисципліни Організація торгівлі, УАД

« Назад

Питання до іспиту:

 1. Охарактеризуйте історію виникнення і практичного впровадження концепції НАССР. Роль у розвитку сучасного ринку харчових продуктів.

 2. Проаналізуйте роль концепції НАССР у формуванні державної системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні та ЄС.

 3. Охарактеризуйте роль і практичну реалізацію положень концепції НАССР у міжнародній торгівлі.

 4. Охарактеризуйте інституціональну структуру та вкажіть ключові правові акти системи державного контролю безпечності харчових продуктів в Україні.

 5. Охарактеризуйте роль та практичне застосування технічних регламентів в системі державного контролю безпечності харчових продуктів в Україні.

 6. Охарактеризуйте функції органів контролю безпечності харчових продуктів у ЄС та вкажіть ключові загальноєвропейські правові акти і цій сфері.

 7. Назвіть та надайте коротку характеристику принципів концепції НАССР.

 8. Назвіть та охарактеризуйте шляхи практичного втілення трьох принципів організації контролю безпечності, покладених в основу гармонізації національних законодавств у цій сфері.

 9. Охарактеризуйте роль, значення та порядок практичної реалізації програм-передумов і належних виробничих практик в управлінні безпечністю харчових продуктів.

 10. Вкажіть документ, що містить опис програм-передумов впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів згідно системи сертифікації FSSC 22000, та охарактеризуйте його зміст.

 11. Охарактеризуйте вимоги до документації системи управління безпечністю харчових продуктів згідно з ISO 22000.

 12. Вкажіть види документації та охарактеризуйте процес їх підготовки і розповсюдження згідно з ISO 10013.

 13. Вкажіть групи документації при впровадженні і підтриманні процедур НАССР. Наведіть приклади документів на різних етапах впровадження і здійснення цих процедур.

 14. Опишіть структуру і зміст форми операційної процедури. Вкажіть її призначення у системі управління безпечністю харчових продуктів.

 15. Охарактеризуйте роль і значення програм-передумов практичної реалізації принципів НАССР. Вкажіть першоджерела змісту таких програм-передумов.

 16. Надайте характеристику загального змісту програм-передумов при розробці і впровадженні системи управління безпечністю харчових продуктів згідно ISO 22000.

 17. Надайте характеристику сутності і призначення програм-передумов  «Очищення і санітарна обробка», «Утилізація відходів» згідно з PAS 220 та чинних правових актів.

 18. Охарактеризуйте вимоги чинних правових актів до організації обігу харчових продуктів.

 19. Надайте характеристику загальних вимог до робочої групи НАССР. Вкажіть, які вимоги висуваються до групи згідно з ISO 22000.

 20. Вкажіть на якому етапі впровадження і підтримання системи управління на принципах НАССР та з якою метою розробляється опис продукту.

 21. Охарактеризуйте зміст, призначення та процедуру підготовки у системі на принципах НАССР блок-схеми виробництва та схематичного плану виробництва.

 22. Надайте характеристику процесу приймання рішення щодо встановлення критичних точок керування згідно з CAC/RCP 1-1969 (Rev. 4-2003) «Загальні санітарно-гігієнічні основи харчових продуктів». Наведіть приклади найбільш поширених критичних точок керування у харчовій промисловості.

 23. Охарактеризуйте зміст санітарних норм і правил для підприємств торгівлі продовольчими товарами в Україні.

 24. Наведіть характеристику призначення та особливостей процедури встановлення критичних і робочих меж критичних точок керування.

 25. Охарактеризуйте підходи до оцінки ефективності системи на принципах НАССР у постачальників торговельного підприємства.

 26. Охарактеризуйте організацію процесу моніторингу в рамках роботи системи на принципах НАССР.

 27. Дайте визначення термінів «корекція» та «коригувальна дія» згідно з ISO 22000. Опишіть процедуру їх розробки, впровадження і підтримання в системи на принципах НАССР.

 28. Надайте класифікацію та наведіть коротку характеристику загальних властивостей небезпечних чинників, контрольованих у системі на принципах НАССР.

 29. Охарактеризуйте відмінності процедур верифікації та валідації системи управління безпечністю харчових продуктів. Опишіть основні процедури перевірки згідно з вимогами CAC/RCP 1-1969 (Rev. 4-2003) «Загальні санітарно-гігієнічні основи харчових продуктів».

 30. Охарактеризуйте вимоги до маркування харчових продуктів в Україні згідно чинного законодавства. Зазначте роль маркування у гарантуванні безпечності для споживачів.

 31. Назвіть обов’язкові документи системи управління безпечністю харчових продуктів на принципах НАССР та охарактеризуйте особливості їх підготовки.

 32. Охарактеризуйте етапи впровадження плану НАССР на підприємстві.

 33. Надайте характеристику основним підходам до планування і впровадження НАССР на підприємстві.

 34. Охарактеризуйте призначення, сутність та методику аналізування ризиків небезпечних чинників при розробці постійно діючих процедур на принципах НАССР.

 35. Назвіть найбільш поширені і важливі біологічні небезпеки, пов’язані з харчовими продуктами. Надайте характеристику основних шляхів їх розповсюдження та способи їх попередження.

 36. Охарактеризуйте основні чинники контролю біологічних небезпечних чинників та наведіть приклади заходів керування для їх застосування.

 37. Назвіть найбільш поширені і важливі хімічні небезпеки, пов’язані з харчовими продуктами. Надайте характеристику основних шляхів їх поширення та способи їх попередження.

 38. Охарактеризуйте основні чинники контролю хімічних небезпечних чинників та наведіть приклади заходів керування для їх застосування.

 39. Назвіть найбільш поширені і важливі фізичні небезпеки, пов’язані з харчовими продуктами. Надайте характеристику основних шляхів їх потрапляння у продукт та способи їх попередження.

 40. Охарактеризуйте особливості та значення планування виробничих та невиробничих приміщень з точки зору забезпечення належного рівня відповідності підприємства санітарно-гігієнічним вимогам.

 41. Охарактеризуйте зміст та процес підготовки специфікації на продукт з точки зору гарантування безпечності споживача.

 42. Охарактеризуйте зміст плану НАССР. Наведіть причини перегляду і зміни плану НАССР.

 43. Охарактеризуйте заходи з підтримання працездатності системи на принципах НАССР.

 44. Охарактеризуйте загальні підходи до організації управління безпечністю на різних етапах продовольчого ланцюга.

 45. Надайте характеристику особливостей практичної реалізації принципів НАССР на підприємствах громадського харчування та сфери обігу готової продукції.

 46. Охарактеризуйте зміст та призначення стандарту ISO 22000. Вкажіть його переваги та недоліки при застосуванні для розробки систем управління безпечністю харчових продуктів.

 47. Охарактеризуйте зміст та призначення стандарту IFS Food. Зазначте основні етапи, підходи та тривалість підтвердження відповідності системи управління безпечністю вимогам цього стандарту.

 48. Охарактеризуйте зміст та призначення стандарту BRC Food. Зазначте основні етапи, підходи та тривалість підтвердження відповідності системи управління безпечністю вимогам цього стандарту.

 49. Охарактеризуйте роль та функції GFSI у царині управління безпечністю харчових продуктів. Надайте характеристику процесу бенчмаркінгу стандартів, здійснюваному GFSI та наведіть приклади стандартів, що успішно пройшли цей процес.

 50. Охарактеризуйте роль і значення процесу сертифікації систем управління безпечністю. Опишіть основні вимоги до організації сертифікації відповідно до ISO 17021.

 51. Охарактеризуйте роль і значення процесу простежуваності у системі управління на принципах НАССР. Надайте характеристику основних вимог і принципів організації системи простежуваності згідно ISO з 22005.

 52. Охарактеризуйте процес управління програмою аудиту системи управління безпечністю харчових продуктів згідно з ISO 19011.

 53. Охарактеризуйте процес проведення аудиту системи управління безпечністю харчових продуктів згідно з ISO 19011.

 54. Охарактеризуйте вимоги до компетенції та професійних якостей аудиторів систем управління безпечністю харчових продуктів згідно з FSSC 22000 та IFS Food.

 55. Охарактеризуйте структуру опису стандартної операційної процедури. Наведіть характеристику, призначення та основні відмінності стандартної операційної процедури та робочої інструкції.

 56. Наведіть характеристику основних вимог до ведення та збереження записів у системі управління на принципах НАССР.

 57. Надайте характеристику вимог до організації процесу навчання та підвищення кваліфікації персоналу в рамках системи управління безпечністю харчових продуктів згідно ISO 22000.

 58. Опишіть вимоги до компетенції різних категорій персоналу у царині безпечності харчових продуктів в рамках системи управління на принципах НАССР. Охарактеризуйте вимоги до компетенції персоналу згідно ISO 22000.

 59. Охарактеризуйте засади, підходи до організації та вимоги ISO 22000 до інформування в рамках системи управління безпечністю харчових продуктів.

 60. Надайте характеристику ключових вимог до організації належного виконання програми-передумови щодо гігієни персоналу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!