Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2915 Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни Організація торгівлі, УАД

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни Організація торгівлі, УАД

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА

Кафедра книгознавства і комерційної діяльності

  

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни Організація торгівлі

для студентів напряму підготовки 6.030510

Товарознавство і торговельне підприємництво

галузі знань 0305

„Економіка та підприємництво” 

 

ЛЬВІВ-2015 

Рекомендовано до друкукафедрою книгознавстваі комерційної діяльності

Протокол № ____ від ____________ р. 

Уклали: доц. Струк Н.Р., ст. викл. Судин А.Ю. 

Відповідальний за випуск – доц. Антоник О.В.

Навчальними планами підготовки фахівців з напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» передбачене виконання курсової роботи з дисципліни «Організація і технологія торгівлі». 

1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИБОРУ ТЕМИ ТА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Виконання курсової роботи сприяє виробленню у студентів навичок творчого підходу до вивчення дисципліни, основ наукової роботи, вмінню вибору літератури, збору фактичного матеріалу, його опрацювання й аналізу, пов'язування теоретичних положень із сучасною практикою роботи підприємств і організацій торгівлі, а також формулювання обґрунтованих пропозицій щодо поліпшення роботи конкретних підприємств і організацій.

Мета виконання курсової роботи полягає у закріпленні й поглибленні теоретичних знань з основних питань дисципліни. Результати творчої роботи студентів повинні проявитися в аналізі сучасного стану організації торгівлі у конкретних підприємствах і організаціях та формулюванні й обґрунтуванні пропозицій щодо її вдосконалення.

Сформульовані в курсовій роботі рекомендації щодо основних напрямів поліпшення діяльності окремих підприємств мають на меті впровадження їх у практику, а отже повинні бути конкретні і науково обґрунтовані.

Ці ж рекомендації, викладені в курсовій роботі, можуть бути розгорнутими автором під час виконання дипломної роботи, а також використані ним у практичній діяльності до і після навчання в академії. 

1.1. Вибір теми курсової роботи 

До тематики курсових робіт належать найбільш актуальні питання організації роботи підприємств торгівлі. Наведена тематика може уточнюватися із врахуванням нових завдань, що ставляться перед торгівлею в умовах сучасного стану і розвитку ринкових відносин.

Студент самостійно на початку семестру обирає тему курсової роботи залежно від своїх потенційних професійних зацікавлень, наукових інтересів, можливостей збору інформації, рівня теоретичної й практичної підготовки, місця роботи і погоджує її з викладачем – керівником курсової роботи.

Обравши тему, студент пише заяву на ім'я завідувача кафедри згідно з додатком 1, додає до неї план роботи і подає для узгодження у визначені кафедрою строки викладачеві – керівнику-консультанту, призначеному кафедрою. План роботипри потребі доопрацьовується спільно з керівником-консультант і береться за основу для подальшого дослідження,добору літературних джерел і збирання практичних матеріалів (статистичних даних). Зразки для складання плану подано у розділі 2.2. цих вказівок.

Заяви зберігаються на кафедрі до захисту виконаних робіт.Обрану і затверджену тему змінювати можна лише у ранні терміни і тільки за умови узгодження із завідувачем кафедри.

Тематика курсових робіт (рекомендований перелік подається нижче) розподіляється таким чином, що в межах однієї групи за кожним студентом закріплюється окрема тема.

Студент може самостійно запропонувати тему курсової роботи, не передбачену рекомендованою тематикою, обґрунтувавши у заяві її вибір і відповідність змісту дисципліни "Організація й технологія торгівлі" і узгодивши з керівником.

Приступати до виконання курсової роботи за обраною темою студент може лише з моменту письмового погодження плану роботи з керівником-консультантом.

1.2. Структура курсової роботи 

Курсова робота повинна містити вступ, теоретичний огляд, аналітичну частину, рекомендаційну частину, висновки й пропозиції, список використаної літератури і залучених практичних матеріалів, а також додатки (при потребі).

У вступі (до 3-4 стор.) слід обґрунтувати актуальність теми, її теоретичне і практичне значення, чітко окреслити мету, предмет і об'єкт дослідження,зазначити період часу, протягом якого вивчалася практика діяльності обраного об'єкта за матеріалами оперативної й статистичної звітності чи на підставі власних обстежень.

Теоретичний огляд (9-10 стор.) є розширеним реферуванням опублікованих літературних джерел з обраної проблеми і передбачає розкриття суті, змісту й особливостей даної проблеми в контексті дисципліни "Організація й технологія торгівлі".

Аналітична частина (до 15 стор.) виконується на конкретному цифровому матеріалі, який здатний повністю розкрити суть аналізованого явища в динаміці, охарактеризувати проблему в цілому (у масштабах обраного регіону чи окремого підприємства). Дана частина роботи включає в себе таблиці, діаграми, схеми, креслення, розрахунки, що розміщуються за текстом або у вигляді додатків.

У рекомендаційній (узагальнюючій) частині обсягом до 10 сторінок окреслюються перспективи подальшого поліпшення роботи аналізованого підприємства в конкретному аспекті, шляхи підвищення ефективності діяльності за рахунок традиційних і нових форм і методів ведення справи.

Висновки й пропозиції (до 4 стор.), сформульовані в курсовій роботі, повинні випливати з її змісту, стисло його відображати. Узагальнені висновки й обґрунтовані пропозиції повинні опиратися на фактичний досвід роботи і кореспондуватися з матеріалами, взятими з практики роботи підприємства.

Використані під час виконання роботи література та матеріали описуються в кінці роботи з дотриманням правил бібліографічного оформлення.

Великі за змістом таблиці, схеми, зразки документів тощо доцільно виносити в додатки, що подаються після списку літератури та матеріалів і нумеруються за порядком посилання за текстом курсової роботи.

Загальний обсяг роботи повинен становити 35-40 сторінок, без урахування додатків.

Список опрацьованої літератури повинен містити не менше 25 позицій. 

1.3. Підбір, вивчення літературних джерел і складання списку використаної літератури й матеріалів 

Користуючись послугами бібліотеки, пошуками публікацій в мережі інтернет, та списком рекомендованої літератури, студент самостійно підбирає спеціалізовану для його роботи за обраною ним темою літературу і вивчає її, використовуючи для опрацювання теоретичного матеріалу.

За основу рекомендовано брати головним чином не навчальну, а наукову літературу, публікації практичного змісту, причому не тільки з книжкових джерел, але й і з періодичних видань, спеціалізованих сайтів наукового і науково-практичного характеру.

Під час написання літературного огляду студенту доцільно здійснити конспектування основних джерел з оформленням бібліографічних карток щодо кожного окремого джерела. Такий конспект спростить написання як літературного огляду, так і оформлення списку використаної літератури.

Список використаної літератури й матеріалів оформляється відповідно до правил бібліографічного оформлення в алфавітному порядку. Під час роботи рекомендується використати не менше 25 літературних джерел, основну увагу звертаючи на найновіші публікації у періодичній (загальноекономічній і спеціалізованій) пресі, що об'єктивно не могли увійти до списку рекомендованої літератури, поданої в цих методичних вказівках. 

1.4. Збір і аналіз практичного матеріалу, його використання для виконання курсової роботи 

Курсову роботу треба виконувати на фактичному матеріалі, відомостях про основні фінансово-господарські підсумки роботи підприємства. Збиранню практичного матеріалу, актуального в контексті обраної теми курсової роботи, повинна передувати розробка плану роботи, що включає перелік питань, передбачених до висвітлення в курсовій. Складений і погоджений з керівником-консультантом план роботи може бути деталізований за підпунктами і має на меті допомогти студентові у системному пошуку вихідної інформації. Бажано в цей час заготовити макети необхідних таблиць тощо.

Джерелами інформації, що характеризують практичні аспекти діяльності підприємства, є внутрішні матеріали прогнозного (планового) і звітного характеру (плани, баланси, статистичні звіти), взяті у динаміці за 3-5 останніх років, матеріали власних обстежень. Особливу увагу слід звернути на збір даних для виконання креслень. Для цього необхідно замалювати схему розміщення приміщень, існуюче технологічне планування розміщення обладнання, зробити заміри необхідних параметрів.

Під час обробки, аналізу та узагальнення отриманих практичних матеріалів і цифрових даних слід використовувати методи економіко-статистичного аналізу із застосуванням комп'ютерних програм з метою виявлення основних тенденцій і закономірностей позитивного й негативного характеру розвитку досліджуваного явища.

Оброблений і проаналізований практичний матеріал використовується студентом для написання аналітичної частини, вноситься в текст роботи або подається у вигляді додатків: таблиць, схем, діаграм, графіків, що відображають основні тенденції розвитку винесеної у тему роботи проблеми в динаміці за ряд років. Аналітична частина може містити огляд нового вітчизняного або закордонного досвіду роботи в даній галузі, носити при потребі порівняльний характер. 

1.5. Написання й оформлення курсової роботи 

Після вивчення літературних джерел з обраної теми, збирання практичного й цифрового матеріалу студент може приступати до написання й оформлення курсової роботи.

Послідовність викладу окремих питань визначається складеним планом, що обумовлює необхідність ретельного компонування, внесеного до плану переліку питань, його максимального обмеження й структуризації. Написання роботи не передбачає обов'язкового використання всього зібраного матеріалу. Доцільно відібрати основні теоретичні положення, цифрові дані, що найбільш повно й глибоко розкривають конкретне питання, винесене в план. У роботі не варто прагнути широкого викладу з висвітленням багатьох супутніх і відокремлених проблем з питань курсу, а доцільно зосередитися на чіткому, обґрунтованому і послідовному розгляді винесеної у план роботи теми.

У викладенні текстового матеріалу не слід допускати дослівного конспектування літературних джерел, варто подати власне розуміння запозичених теоретичних положень із даної проблеми, висвітленої різними авторами. Написання тексту вимагає правильного стилістичного й орфографічного викладу, не може містити довільних скорочень і абревіатур. Умовні скорочення термінів допускаються тільки в загальноприйнятому написанні.

Використані за текстом цитати або статистичні дані необхідно забезпечувати посиланнями на вихідні джерела, що вказуються внизу сторінки або за текстом у дужках (у цьому випадку вказується порядковий номер джерела за списком і сторінка в ньому). Таблиці, схеми та рисунки повинні мати заголовки і порядкову нумерацію в цілому по роботі або за окремими розділами (пунктами плану).

Текстову частину слід підготувати в цифровому варіанті (набрати) і роздрукувати на принтері з одного боку стандартного (А-4) аркуша. Формат набору тексту: поля 2,5 х 2 х 1,5 х 3, шрифт: Temes New Roman кг. 14, інтервал між рядками – 1,5.

Рішення технологічних планувань повинні бути документально оформлені у вигляді креслень.

Креслення повинні виконуватися відповідно до вимог стандартів та будівельних норм і правил.

Креслення слід виконувати на аркушах паперу розміром 210x297 мм або 297x420 мм. Допускається виконання креслень на міліметровому папері.

Кожне креслення повинно мати рамку, яка обмежує його поле. Лінії рамки проходять згори, справа і знизу на відстані 5 мм від межі формату, а з лівого боку – на відстані 20 мм. На кресленнях у правому нижньому куті розміщують основний напис (рис.1). 

Рис. 1. Оформлення креслення рамкою її основним написом

1– межа формату; 2 – рамка креслення; 3 – основний напис 

Форму, розміри й зміст основного напису встановлено ГОСТ 21.103-78. На навчальних кресленнях студентам дозволяється виконувати основний напис за зразком, наведеним на рис.2. 

Креслив

Іванчук

21.10.02

Технологічне планування магазину «Книги»

Перевірив

 

 

 

 

УАД, факультет ЕОКС, група К31

Sт.з.=60 кв. м

М 1:100

№1

Рис. 2. Оформлення основного напису (штампу) 

Креслення робиться у масштабі 1 : 100. При проектуванні кресленьгенеральних планів забудови і благоустрою території, як правило, використовується масштаб 1 : 500.

Креслення технологічних планувань виконуються в такій послідовності:

- виконують рамку креслення і наносять прямокутник штампу;

- проводять поздовжні й поперечні координаційні лінії;

- наносять усі зовнішні й внутрішні стіни, перегородки й колони;

- проводять розбивання дверних і віконних пройм у внутрішніх і зовнішніх стінах;

- на кресленні розміщують торгово-технологічне обладнання згідно зі встановленими нормативами;

- проставляютьусі потрібні розміри, наносять написи і перевіряють креслення, виконане в тонких лініях;

- після виправлення й доопрацювання креслення роблять кінцеве обведення плану суцільними товстими основними лініями.

Написання ліній креслення і їх товщина встановлені ГОСТом 2.303-88. Шрифти для написів установлені ГОСТом 2-304-81 і наносять від руки. Нахил букв і цифр в основі рядка – приблизно 75°. Написи, заголовки допускається писати без нахилу. Вони можуть писатися як великими, так і з великої букви малими літерами.

Для нанесення на кресленні розмірів проводять виносні й розмірні лінії і вказують розмірні числа. Розмірні лінії з обох кінців обмежують насічками у вигляді короткої суцільної лінії, проведеної під кутом 45°. Висоту цифр приймають залежно від масштабу креслення та його призначення, але вона не можуть бути меншою 2,5 мм, а на кресленнях, виконаних олівцем, ‑ не менше 3,5 мм. Кожний розмір повинен вказуватися на кресленні лише один раз. Розміри на кресленні повинні вказуватися в мм без позначення одиниці виміру.

На кресленні наводиться експлікація основних приміщень (рис. 3), які на плані позначаються римськими цифрами. В технологічних плануваннях невеликих підприємств допускається позначення приміщень безпосередньо на кресленнях. 

Експлікація приміщень 

15

п/п

Назва приміщення

Площа, кв. м

8

1

Торговий зал

100

 

 

 

 

 

 

15

90

25

 

 

 

 

Рис. 3. Оформлення експлікації приміщень 

До оброблених технологічних планувань повинна бути додана і специфікація торгово-технологічного обладнання (рис. 4). 

Специфікація обладнання 

15

№ п/п

Назва обладнання

Шифр

Площа, кв.м

8

1

Гірка пристінна

 

100

 

 

 

 

 

 

15

80

80

15

 

 

 

 

 

Рис. 4. Оформлення специфікації обладнання 

При розробці планувань розміщення торгово-технологічного обладнання треба враховувати, що шифри та розміри обладнання і торгових меблів указані у каталогах. Довжина всіх гірок і прилавків для торгових залів магазинів становить 900 мм (модуль), ширина пристінної гірки й столів – 600 мм, острівної – 1000 мм, привітринної-500 мм, прилавків – 870 мм, розміри касової кабіни – 1400 х 900 х 100. їх умовне позначення на схемах показано на рис.5.

Ширину проходів між обладнанням у торгових залах магазинів слід брати з табл.1.

Обов'язковою в роботі є наявність предметного покажчика з розширеною рубрикацією та каталожної карточки.

Бажаним елементом курсової роботи є оригінали або копії документів (угод, замовлень, бухгалтерських та інших звітних документів), зразки рекламних матеріалів та ін., які дозволяють глибше і наочно розкрити стан досліджуваної діяльності торговельного підприємства, їх доцільно розміщувати в прикінцевій частині курсової роботи – у Додатках, хоча може допускатися і розміщування безпосередньо в тексті конкретного розділу (у випадку, якщо обсяг документа складає не більше одного аркуша).

Перед здаванням на кафедру автор ретельно вичитує роботу задля усунення помилок і описок. Сторінки повинні містити загальну нумерацію, починаючи зі змісту (3 сторінка), погоджений план курсової роботи підшивається перед змістом, але не нумерується. Робота повинна бути зброшурованою (прошитою) перед реєстрацією на кафедрі.

Загальний обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 35-45 сторінок комп'ютерного набору.

Текст роботи поділяється на окремі розділи, що повинні мати номер і заголовок відповідно до погодженого з керівником-консультантом плану.

Титульна сторінка оформляється відповідно до зразка, поданого в додатку 2. Після титульної сторінки прикріплюється погоджений план,за яким йде зміст роботи (перелік заголовків розділів або параграфів, винесених у план).

У кінці роботи (після висновків і пропозицій) проставляється дата завершення й особистий підпис студента. 

- пристінна і привітринна гірка. 

- острівна гірка; 

- примірочна кабіна:

-прилавок,

-касова кабіна;

- вішало для одягу;

- капітальна стіна з віконноюпроймою

-двері;

- внутрішня перегородка

-тара-обладнання,

- холодильна вітрина-прилавок; 

Рис. 5. Умовні позначення на схемах. 

Таблиця 1. 

Проходи між обладнанням у торгових залах

Ширина, м

Між стелажами для інвентарних кошиків і стіною (прохід у торговий зал)

1,7; 1,5

Між лініями касових кабін і стелажами для інвентарних кошиків або столами для покупців

2,0; 1,6

Між паралельно розміщеними острівними гірками або контейнерами

1,4; 1,2

Між острівними гірками (контейнерами) і пристінним охолоджуючим обладнанням

2.0; 1,5

Між касовими кабінами або прилавками обслуговування і паралельно встановленим їм гірками або контейнерами

3.0; 2,0

Між прилавками й обладнанням за прилавком

0.9

Між кабінами контролерів-касирів

0.6

Примітка. 1. Менше значення ширини проходу брати в проектах магазинів для сільських населених пунктів;

Примітка. 2. При постачанні контейнерів у торговий зал за допомогою транспортних засобів відстань між торговим обладнанням допускається збільшувати до 2-3 м. 

Курсову роботустудент здає особисто або (у випадку заочної форми навчання) надсилає поштою на кафедру для реєстрації у строк, передбачений графіком навчального процесу і скоординований кафедрою книгознавства і комерційної діяльності. 

1.6. Захист курсової роботи 

Захист курсової роботи відбувається у присутності призначеної на кафедрі комісії.

З метою успішного захисту студент повинен дисципліновано дотримуватися графіку виконання роботи, подавати вчасно виконані частини і узгоджувати матеріал із керівником, відтак здати роботу в строк і у разі потреби доопрацювати її відповідно до зауважень керівника, консультанта.

Під час захисту студент робить коротку доповідь (до 10 хвилин), в якій викладає мету, завдання, описує предмет і об’єкт дослідження, викладає зміст і основні результати виконаної курсової роботи. Позитивною ознакою роботи є представлення презентації на екрані. Після доповіді студент відповідає на запитання членів комісії із захисту курсових робіт у контексті теми роботи, або пов'язаних із нею, що можуть задаватися членами комісії з метою виявлення глибини знань і рівня самостійності виконання студентом роботи.

Комісія із захисту, виходячи зі змісту роботи, рівня її виконання, попередніх висновків рецензента та зробленої студентом доповіді, усних відповідей на поставлені запитання, колегіально виносить рішення про підсумкову оцінку курсової роботи. Кінцева оцінка заноситься у залікову книжку та залікову відомість. Роботи, які не здані у встановлені терміни або оцінені за висновком керівника-консультанта незадовільно (не допущені до захисту), захищаються окремо за наявності дозволу декана факультету в окремо встановлені строки. 

Критерії оцінювання курсової роботи 

Курсова робота оцінюється (максимальна кількість балів): -- 100

Загальна сума складається із балів, виставлених колегіально членами комісії за виконання основних вимог до роботи. До складників оцінки належать:

- повнота та якість опрацювання теоретичної частини курсової роботи - 10;

- повнота аналізу та обґрунтованість оцінки досліджуваної проблеми - 20;

- якість виконання рекомендаційної частини роботи ;

- наукова цінність виконаних досліджень - 20;

- загальне оформлення курсової роботи - 10.

У процесі захисту курсової роботи критеріями оцінювання є:

- здатність чітко та лаконічно викласти результати досліджень - 10;

- глибина оволодіння питаннями з досліджуваної проблеми - 10;

- наявність презентаційних матеріалів - 5;

- якість та змістове наповнення відповідей на поставлені питання - 10. 

Шкала оцінювання ECTS: 

Кількість балів за результа­тами вивчення дисципліни

Підсумкова оцінка за 4-бальною системою

Оцінка за шкалою ECTS

91-100

5 (відмінно)

A

81-90

4 (добре)

B (дуже добре)

71-80

C (добре)

61-70

3 (задовільно)

D (задовільно)

51-60

E (посередньо)

21-50

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання іспиту

FX

0-20

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!