Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2896 Положення про курсові роботи, НУ ОЮА

Положення про курсові роботи, НУ ОЮА

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Президент Національного університету «Одеська юридична академія» академік С.В. КіваловПоложення про курсові роботи

Видання 2-ге, випр. та доп.


Розглянуто та схвалено
на засіданні Навчально-методичної ради
Національного університету «Одеська юридична академія»
(протокол № 2 від 18 березня 2015 року)


Одеса

Фенікс

2015

 


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Курсова робота - один із видів індивідуальних завдань навчально- дослідницького, творчого характеру, яка має на меті не лише поглиблен­ня, узагальнення і закріплення знань студентів з навчальної дисциплі­ни, а й застосування їх при вирішенні конкретного фахового завдання і вироблення вміння самостійно працювати з навчальною і науковою літературою, електронно-обчислювальною технікою, використовуючи сучасні інформаційні засоби та технології. Курсова робота є окремою заліковою складовою навчальної дисципліни і оцінюється як самостій­ний вид навчальної діяльності студента.

За час навчання студент повинен виконати 4-7 курсових робіт (але не більше однієї курсової роботи протягом семестру) з навчальних дисциплін, які є базовими для відповідної спеціальності, їх конкретна кількість визначається навчальним планом.

На курсову роботу відповідна кафедра розробляє тематику та за­вдання. Теми курсових робіт викладачі розробляють відповідно до основного змісту навчальної дисципліни (групи дисциплін), розгляда­ють та затверджують на засіданнях відповідних кафедр. Тематика кур­сових робіт повинна щорічно корегуватись з урахуванням набутого на кафедрах досвіду, побажань керівників курсових робіт. Вона повинна бути актуальною і відповідати вимогам державного стандарту та пер­спективам розвитку законодавства.

Студентам надається право вільного вибору теми роботи із запро­понованого кафедрою переліку. Студенти також можуть обґрунтовано пропонувати свої теми.

Керівництво курсовими роботами здійснюють викладачі та науко­ві співробітники відповідних кафедр, на яких пишуться роботи. Орга­нізація та контроль за процесом підготовки й захисту курсових робіт покладається на завідувачів кафедр та керівників курсових робіт.

Важливим елементом курсової роботи є аналіз чинного законо­давства України та зарубіжних країн із застосуванням порівняльно- правового, історичного, логіко-юридичного та інших методів з вислов­люванням студентом власного погляду, оцінок стосовно тих явищ та


 

фактів, що стали предметом наукової дискусії та висвітлені в підручни­ках, монографіях, періодичних виданнях тощо.

Пошук студентом необхідних відомостей, їх систематизація, уза­гальнення, аналіз, висновки - необхідні умови написання курсової роботи.

Якщо при перевірці у курсовій роботі не виявлено фахових поми­лок, оформлення її відповідає вимогам кафедри, а студент працював над нею систематично і відвідував консультації, то така робота може бути прийнята без захисту з оцінкою «відмінно» (за шкалою ЕСТ8 - А).

У всіх інших випадках курсова робота захищається у комісії з ви­ставленням відповідних оцінок.

оцінка «відмінно» / А ставиться, якщо при виконанні курсової ро­боти у повному обсязі відповідно до завдання: змістовна частина не має помилок; відповіді на запитання членів комісії вичерпні й аргу­ментовані; автор роботи регулярно пред’являв для перевірки окремі її розділи, систематично відвідував консультації; оформлення відповідає встановленим вимогам.

оцінка «добре» / В, С ставиться, якщо курсову роботу виконано у повному обсязі відповідно до завдання, вона не має помилок, які по­требують її корінної переробки; відповіді на запитання членів комісії даються по суті, але не в деталях; при поточній перевірці матеріал пред’являвся не завжди; консультації студент відвідував не регулярно.

оцінка «задовільно» / В, Е ставиться, якщо курсова робота вико­нана з відхиленнями від завдання, мають місце помилки у змістовній частині; оформлення не відповідає вимогам; при перевірці матеріал роботи не пред’являвся; консультації студент відвідував епізодично; на запитання відповідає, але не в повному обсязі.

оцінка «незадовільно» / Р, X виставляється, якщо курсова робота виконана не в повному обсязі та з відхиленнями від завдання; мають місце суттєві помилки, які тягнуть за собою переробку курсової ро­боти; оформлена вона з відхиленнями від вимог; студент регулярно пропускав заняття й консультації без поважних причин. Така курсова робота повинна бути допрацьована і повторно винесена на захист.

Комісії складаються з двох-трьох викладачів кафедри, у тому числі наукового керівника курсової роботи.

Якщо студент отримає незадовільну оцінку, він повинен виконати роботу за новою темою або переробити попередню роботу за термін, що його встановлює деканат факультету.

 

Замість курсової роботи рішенням кафедри може бути зарахована робота, яку студент виконав на актуальну тему під час, коли він брав участь у роботі студентського наукового гуртка, і яка отримала призове місце на щорічній звітній науковій студентській конференції Національ­ного університету «Одеська юридична академія». Також курсовими ро­ботами можуть вважатися доповіді, які студент зробив на міжнародних та республіканських (національних) наукових конференціях, а також публікації (статті, реферати тощо) у відповідних наукових виданнях.

Загальні вимоги щодо курсових робіт повинні містити:

  1. Аналіз актуальності геми, відповідності її сучасному стану вітчизняної та зарубіжної юриспруденції.
  2. Вивчення та аналіз законодавчих та інших нормативно-правових актів, наукової, навчально-методичної літератури та періодики за темою дослідження.
  3. Проведення самостійного дослідження: чітка характеристика предмета, об’єкта, мети, завдань та методів дослідження.
  4. Узагальнення результатів проведених досліджень, обгрунтування висновків.
  5. Вимоги щодо оформлення роботи (відповідно до вимог стандарту):

-     якщо курсова робота виконується в комп’ютерному варіанті, її обсяг повинен становити 25-30 сторінок тексту, набраного через 1,5 інтервалу на комп’ютері (кегль 14) Тітез Ке\у Котап;

-     якщо студент виконує роботу в рукописному варіанті, її обсяг повинен становити 40-45 сторінок, при цьому на сторінці має бути не менш ніж 28-30 рядків.

Текст має бути вирівняний по ширині сторінки; поля: верхнє - 2 см, нижнє - 2 см, ліве - 3 см, праве - 1 см.

Кожен розділ роботи необхідно розпочинати з нової сторінки.

Виконати ці вимоги студентові допоможе науковий керівник під час відповідних консультацій.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!