Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2893 Критерії оцінки курсової роботи та порядок її захисту з курсу Фінансовий облік, УАБС НБУ

Критерії оцінки курсової роботи та порядок її захисту з курсу Фінансовий облік, УАБС НБУ

« Назад

Критерії оцінки курсової роботи та порядок її захисту

Виконана курсова робота у встановлений термін здається на кафедру й після реєстрації передається науковому керівнику для рецензування. У своїй рецензії викладач зазначає позитивні сторони й недоліки курсової роботи, оцінює ступінь самостійності формулювання основних положень і висновків, наявність елементів творчого пошуку й новизни, величину масиву опрацьованої інформації, дотримання вимог щодо змісту й оформлення роботи, а також робить висновок щодо допуску до захисту. У рецензії викладач вказує кількість балів за зміст роботи, її оформлення.

У разі незадовільної оцінки робота повинна бути перероблена з урахуванням зауважень рецензента. Вдруге робота здається з попередньою рецензією.

Критерії оцінювання виконання та захисту курсової роботи викладачем згруповані за такими напрямками (табл. 1): 

Таблиця 1

Критерії оцінювання виконання та захисту курсової роботи

Напрямки
роботи

Максимальна
кількість балів

Критерії оцінювання

Дотримання строків
виконання та здавання
курсової роботи

15

Загальна кількість балів за своєчасне виконання і здавання
роботи – 15 балів

(по 5 балів за кожний розділ відповідно до встановленого
науковим керівником графіка)

Змістовне наповнення
курсової роботи

40

30–40 балів – студент може отримати за таких умов:

 • повне розкриття мети і завдань курсової роботи;
 • виявлення самостійності і творчого підходу до розкриття
  мети та завдань досліджуваної теми;
 • висока якість проведеного аналізу поставлених завдань
  і розробка шляхів їх вирішення;
 • наявність практичних ситуацій та їх вирішення;
 • практична значущість результатів дослідження;
 • структурованість і логічність викладу матеріалу
  у структурних частинах курсової роботи та дотримання
  співвідношення їх обсягу та принципів наукової етики
  при запозиченні матеріалів інших авторів.

20–29 балів – студент отримує при наявності окремих
несуттєвих, непринципових зауважень до викладення
матеріалу, що зумовлені особливостями авторського стилю
написання та аргументованою позицією автора

Продовж. табл. 1

Напрямки
роботи

Максимальна
кількість балів

Критерії оцінювання

 

 

10–19 балів студент отримує у випадку невідповідності
вищезазначеним вимогам до змісту роботи, наявності
незначних помилок, недотриманні обсягів, відсутності
власних пропозицій.

0–9 балів студент отримує у випадку грубого невиконання
основних завдань і мети курсової роботи, невідповідності
її змісту означеній темі та наявності суттєвих помилок
при вирішенні практичних ситуацій

Дотримання правил
оформлення роботи

15

15 балів – за відсутності зауважень;

10 балів – за наявності поодиноких зауважень;

5–0 балів – за системне невиконання правил оформлення
курсової роботи

Захист
курсової роботи

30

20–30 балів – студент може отримати за таких умов:

 • володіння матеріалом і вміння його представити;
 • доцільність і актуальність запропонованих студентом
  напрямків удосконалення та якісно поданий
  роздавальний матеріал на захисті;
 • вміння відповідати на поставлені запитання;
 • захист у встановлені строки;

10–19 балів – студент може отримати у разі невиконання
окремих вимог щодо захисту курсової роботи;

0–9 балів – студент може отримати у випадку
грубого невиконання вимог захисту курсової роботи

Усього

100

 

Оцінювання курсової роботи при здаванні здійснюється викладачем у формалізованому вигляді із заповненням рецензії, що враховує наведені критерії (додаток Е), оформлення якої остаточно завершується після безпосереднього захисту студентом роботи.

Захист курсових робіт здійснюється за встановленим графіком, прилюдно. Процедура захисту передбачає стислий виклад студентом головних проблем дослідження та їх вирішення, відповіді на питання. До захисту студент отримує свою роботу, знайомиться з рецензією й готується аргументовано відповісти на зауваження та запитання. У процесі захисту оцінюється глибина знань студентом досліджуваної теми, уміння вести дискусію, обґрунтовувати й відстоювати свою точку зору, чітко відповідати на поставлені питання. За рішенням кафедри захист може відбуватися перед навчальною групою або спеціальною комісією (у складі 3–5 викладачів кафедри), що формується (визначається) кафедрою, за участю наукового керівника. Остаточна оцінка заноситься у відомість та залікову книжку студента.

Сама процедура захисту складається з таких етапів:

 • короткий виступ студента (презентація) основних положень досліджуваної теми з обов’язковим унаочненням виступу ілюстративними матеріалами у паперовому чи електронному вигляді (при необхідності). Тривалість презентації – не більше 5–7 хв.;

 • відповіді на запитання членів комісії, наукового керівника, студентів щодо проблемних аспектів курсової роботи. Тривалість – не більше 5–7 хв.;

 • винесення зауважень за курсовою роботою і встановлення відповідності її написання та захисту критеріям оцінювання з виведенням загальної кількості балів, отриманих за неї студентом.

У своєму виступі студент повинен відобразити таке: актуальність теми, стисло теоретичні та практичні положення, на яких базується дослідження; результати проведеного аналізу за обраною темою, конкретні пропозиції щодо вирішення проблеми або напрями удосконалення відповідних процесів з обґрунтуванням можливості їх реалізації в умовах конкретного підприємства; економічний і соціальний ефекти від розробки.

Для студентів, що не захистили роботу у встановлені строки з поважної причини, підтвердженої документально, може бути призначений спеціальний захист.

Для переведення даних оцінювання курсової роботи за 100-баль­ною шкалою при виведенні загальної кількості балів студента необхідно користуватися шкалою, наведеною у таблиці 2.

Після захисту курсова робота передається на зберігання в архів академії. Копії тих курсових робіт, що повною мірою відповідають критеріям оцінювання, виконані на високому теоретичному рівні, мають велике прикладне значення та бездоганне оформлення, можуть бути залишені як зразки для наступних навчальних груп студентів.

Таблиця 2

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання
в 4-бальну та шкалу ECTS

Оцінка
за системою ECTS

Оцінка за бальною шкалою,
що використовується в УАБС

Оцінка за національною шкалою

А

90–100

5 (відмінно)

В

80–89

4 (добре)

С

70–79

D

60–69

3 (задовільно)

Е

50–59

FX

25–49

2 (незадовільно)
з можливістю повторного складання

F

0–24

2 (незадовільно)
з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!