Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2888 Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з курсу Фінансовий облік, УАБС НБУ

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з курсу Фінансовий облік, УАБС НБУ

« Назад

Державний вищий навчальний заклад

“Українська академія банківської справи Національного банку України”

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

 

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з курсу Фінансовий облік

 

Для студентів 4 курсу
спеціальності 6.030509 “Облік і аудит”
усіх форм навчання

Суми

ДВНЗ “УАБС НБУ”

2011

Рекомендовано до видання методичною радою обліково-фінансового факультету
Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи
Національного банку України”, протокол № 2 від 21.10.2010.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри бухгалтерського обліку і аудиту,
протокол № 2 від 08.10.2010.

Укладачі:

І.М. Бурденко, кандидат економічних наук, доцент,
ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”;

І.О. Макаренко, асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”;

Ю.С. Серпенінова, кандидат економічних наук,
ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

Рецензенти:

О.В. Шипунова, кандидат економічних наук, доцент,
ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”;

С.П. Вожжов, кандидат економічних наук,
Севастопольський національний технічний університет

Відповідальний за випуск

О.А. Скорба, кандидат економічних наук, доцент,
ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

Фінансовий облік [Текст] : методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи / [уклад.: І. М. Бурденко, І. О. Макаренко, Ю. С. Серпенінова] ; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – 67 с. 

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Фінансовий облік” містять теми та плани курсових робіт, вимоги до їх змісту та оформлення, список рекомендованої літератури.

Призначені для студентів 4 курсу спеціальності 6.030509 “Облік і аудит” усіх форм навчання. 

УДК 657(073)

© ДВНЗ “Українська академія банківської справи
Національного банку України”, 2011

ЗМІСТ

1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 4

2. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ.. 6

3. РЕКОМЕНДОВАНІ ПЛАНИ КУРСОВИХ РОБІТ.. 8

4. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 35

5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 42

6. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА ПОРЯДОК ЇЇ ЗАХИСТУ.. 47

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА.. 50

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 53

ДОДАТКИ.. 60  

1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

В організації самостійної роботи студентів за Болонською системою важливе місце посідає виконання курсових робіт, які дають змогу оцінити рівень поглибленого вивчення і додаткової розробки окремих тем, передбачених планом вивчення дисципліни “Фінансовий облік”, що розкривають проблемні аспекти ведення фінансового обліку окремих об’єктів на підприємствах різних форм власності та організаційно-правових форм.

Курсова робота є науково-дослідною працею і водночас виявом творчого підходу студента до вивчення обраної теми. Вона свідчить про індивідуальність її автора як з погляду наукового висвітлення теми, оцінки існуючих теоретичних підходів, практики, так і з погляду розробки шляхів удосконалення окремих процедур ведення фінансового обліку.

Метою курсової роботи є поглиблення та узагальнення знань, одер­жаних студентами за час вивчення дисципліни.

Завданнями написання курсової роботи є:

  • систематизація, закріплення та розширення теоретичних і практичних знань з фінансового обліку;

  • розвиток навичок самостійної роботи зі спеціальною літературою та нормативними актами;

  • формування навичок самостійно вирішувати проблемні питання з обраної теми курсової роботи;

  • розвиток вміння використовувати первинні документи, облікові регістри, форми звітності тощо;

  • набуття навиків практичної оцінки системи фінансового обліку на конкретному підприємстві;

  • виявлення рівня теоретичної і практичної підготовки студентів з фінансового обліку;

  • формування вмінь самостійно викладати матеріал у логічній послідовності;

  • набуття навиків критичної оцінки існуючої практики бухгалтерського обліку.

У процесі виконання курсової роботи студент удосконалює навички самостійного навчання, отримані на практичних та індивідуальних заняттях.

Послідовність виконання курсової роботи:

1. Вибір об’єкта, предмета і теми дослідження, її затвердження науковим керівником.

2. Складання плану курсової роботи та його узгодження з науковим керівником.

3. Підбір, огляд і детальне вивчення джерел за обраною темою, серед яких: методичні матеріали, навчальні посібники та підручники, наукові монографії, статті в періодичних виданнях, нормативно-правові акти, аналітичні матеріали підприємства, публікації в мережі Інтернет тощо.

4. Поетапне (згідно з графіком, погодженим з науковим керівником) виконання курсової роботи із зосередженням основної уваги на розробці пропозицій щодо удосконалення проблемних ділянок обліку.

5. Оформлення курсової роботи згідно з вимогами методичних рекомендацій.

6. Надання у встановлений строк виконаної роботи науковому керівнику для рецензування.

7. Виправлення зауважень керівника до курсової роботи.

8. Захист курсової роботи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!