Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2887 Курсова робота з дисципліни Економіка підприємства, НАУ

Курсова робота з дисципліни Економіка підприємства, НАУ

« Назад

Міністерство освіти та науки України

Національний Авіаційний Університет

Курсова робота з дисципліни Економіка підприємства

   

Київ 2010


Зміст завдання 1

Основні фонди цивільної авіації 

  1. Визначити структуру основних виробничих фондів підприємства на початок року.

  2. Розрахувати суму зносу основних виробничих фондів за період їх експлуатації за групами та в цілому по підприємству.

  3. Визначити відновну вартість, основних фондів підприємства з урахуванням зносу (відновну залишкову вартість) з метою оцінки вартості об'єкта приватизації.

  4. Розрахувати узагальнюючі показники ефективності використання основних виробничих фондів підприємства - фондовіддачу та фондомісткість.

Вихідні дані

  1. Первинна вартість основних виробничих фондів підприємства на початок поточного року за групами фондів наведена в дод. 1.

  2. Дати вводу в експлуатацію та зарахування на баланс підприємства основних виробничих фондів взяти з дод. 2.

3. Норми амортизації основних виробничих фондів на повне відновлення наведені в дод. 3. 

Порядок розрахунку 

1. Для визначення структури основних виробничих фондів підприємства розраховують (за даними дод. 1)  питому вагу кожної їх групи у загальній вартості фондів підприємства на відповідну дату: 

де Ui   — ступінь зносу і -го виду основних виробничих фондів, %;

Тфі  — фактичний термін служби і -го виду основних виробничих фондів, років;

Т   — нормативний термін служби і -го виду

основних виробничих фондів, років. Фактичний термін служби основних виробничих фондів по кожному їх виду визначають як проміжок часу між датою введення в експлуатацію цих фондів та датою проведення оцінки їх вартості (умовно вважати, що останньою є дата виконання контрольної роботи).

Нормативний термін служби основних виробничих фондів (Тні ) можна визначити за формулою:

Тні = 100%/Наі

де Наі — норма амортизації на повне відновлення даного виду основних фондів, % (дод. 3).

Суму зносу основних виробничих фондів і-го виду на момент проведення оцінки

вартості об'єкта приватизації визначають за формулою:

Суму зносу основних виробничих фондів і-го виду на момент проведення оцінки

вартості об'єкта приватизації визначають за формулою:

де   Си4і  — сума зносу і -го виду основних виробничих фондів, грн.

Відновну вартість основних виробничих фондів кожного виду з урахуванням їх зносу (відновна залишкова вартість) визначають за формулою: 

де     Сзал      — відновна залишкова вартість і -го виду основних виробничих фондів на

момент приватизації, грн.;

Спі — первинна вартість і -го виду основних виробничих фондів, грн (дод. 1);

Кінді. — коефіцієнти індексації вартості основних виробничих фондів і -го виду (дод. 4).

Оцінку вартості підприємства, що приватизується, визначають як суму відновних

залишкових вартостей усіх груп основних виробничих фондів: 

Де, Сзаг – відновна залишкова вартість осиних виробничих фондів підприємства, грн..

При  виконанні лабораторної роботи розраховують основні показники ефективності використання основних виробничих фондів підприємства: фондовіддачу, та фондомісткість продукції.

Для їх визначення застосовують формулу:

Де Фд,, ФП – фондовіддача відповідно по доходах та по прибутках, коп./грн.;

Д- доходи підприємства за рік, (дод .5)

П – балансовий прибуток підприємства за рік, грн. (дод. 5)

Фм - фондомісткість продукції, грн.. 

С – середньорічна вартість основних виробничих фондів підприємства, грн..

(ДОДАТОК 1)

Наявність основних виробничих фондів на 1 січня поточного року (Сп), тис.грн. 

Група фондів

Позначення показників

Номер

варіанта

 

 

 

 

Тис.грн

Будівлі

Сбуд-

4547

Споруди

Спор

6729

Передавальні пристрої

С перед

491

Машини та обладнання

См

6582

Транспортні засоби: всього в тому числі ЛВП* автотранспорт інші транспортні засоби

Стр

Слвп

Савт

Сін.тр.

30356

29472

246

638

Інструмент, виробничий та господарчий інвентар та інші види основних фондів

С інстр

442

Всього

Сп

49137

 

 

 

Додаток 2

Дати введення в експлуатацію та зарахування на баланс підприємства основних виробничих фондів 

Групи основних фондів

номер варіанта

1,4,7,0

2,5,8

3,6,9

Дата

Дата

Дата

Будівлі

01.01.2003р.

04.01.2004р.

07.01.2005р.

Споруди

04.05.05 р.

21.11.04р.

12.11.03р.

Передавальні пристрої

11.02.07р.

7.02.06р.

4.11.04р.

Машини та обладнання

03.12.05р.

27.11.05о.

09.01.06о.

Транспортні засоби, в тому числі:

 

 

 

СВП

01.04.06р.

13.03.06р.

5.10.05р.

автотранспорт

02.07.04 р.

02.05.03 р.

01.10.04р.

інші транспортні засоби

01.01.03р.

01.07.03 р.

01.12.04р.

Комп’ютери та офісна техніка

05.09.08р.

09.03.08р.

07.04.08 р.

Програмне забезпечення

01.01.09р.

01.07.09 р.

01.12.09р.

Інструмент, виробничий та господарчий інвентар та інші види основних фондів

05.09.06р.

09.03.04р.

07.04.02 р.

 

Дотаток З

Річні норми амортизації на повне відновлення за групами основних виробничих фондів 

Номер групи

Склад груп

Норми амортизації, %

І

Будівлі, споруди, передавальні пристрої

8,0

11

Автомобільний транспорт, прилади та

інструменти, виробничий та господарський

інвентар

40,0

Ш

Машини та обладнання, транспортні засоби (за винятком автомобільного транспорту).

24,0

ІV

Комп’ютери, програмне забезпечення, засоби звязку та офісна техніка

60

Примітка: Норми амортизації встановленні у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних фондів (у розрахунку на календарний рік).

 

Додаток 4

Коефіцієнти індексації основних фондів

Дати створення та введення в дію

Індекси (разів)

 

 

для будівель, споруд

для    машин,    облад-

для   інших   видів

основних фондів

та       передавальних

нання,   транспортних

основних фондів

 

пристооїв

засобів

 

2003 рік:

 

 

 

І   КВ.

10,77

8,7

7,5

II КВ.

7,77

4,3

3,2

Ш   кв.

1,0

1,0

1,0

IV кв.

5,0

5,0

1,77

2004рік:

 

13,1

1,77

ІКВ.

14

10,9

1,0

Пкв.

9,7

8,7

1,0

ШКВ.

8,3

3.1

2,4

IV кв.

5.1

 

 

2005 рік:

 

 

 

І    кв.

1,77

1,7

1,5

Пкв.

1,77

1,3

1,2

ІПкв.

1,0

1,0

1,0

IV  кв.

1,0

1,0

1,0

2006,2007,2008,2009  роки

1.0

1.0

1,0

 

Додаток 5

Доходи та прибутки підприємств

Номер варіанта

Доходи, тис. грн.

Прибуток, тис. грн.

1

53902

23409

2

70525

31801

3

34891

11324

4

43558

14738

5

10164

2489

6

14213

3114

7

43688

16387

8

56867

20763

9

27709

7654

10

17091

4328

 

 

 

 

Завдання 2

ОБІГОВІ КОШТИ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

Зміст завдання 2

1. Визначити річну потребу та норматив авіаційних пально-мастильних
матеріалів (ПММ) по авіаційному підприємству за умови, що парк повітряних
суден (ПС) налічує 10 одиниць.

2. Розрахувати показники використання обігових коштів: коефіцієнт
обіговості, період обороту, коефіцієнт закріплення.

3. Визначити розмір вивільнення (-) або додаткового залучення (+) обігових
коштів за умови:

а) скорочення у звітному році тривалості обігу на 10% і незмінності решти
показників;

б) підвищення у звітному році коефіцієнта закріплення на 5 % при незмінній
сумі доходів.

Вихідні дані

Техніко-економічні показники по літако-вертолітному парку (ЛВП) та експлуатаційному підприємству цивільної авіації (ЕПЦА), необхідні для виконання лабораторної роботи, наведені у дод. 6.

Методичні вказівки до виконання роботи

Загальний наліт годин на одне ПС зггі) складається з виробничого (та невиробничого (ТНеві) нальотів: 

T загі =Tвирі +T неві

У практиці розрахунків невиробничий наліт (ТнеВі) приймають у розмірі 5% від виробничого (Твирі)

а час роботи авіадвигунів на землі (Ти) -10 % від загального нальоту.

Вартість 1 т авіаційного пального з урахуванням вартості доставки та вантажно-розвантажувальних робіт слід приймати за фактичними даними, що складаються в умовах ринкової економіки (у 1998 р. —480 грн./т)

Річну потребу підприємства в авіаПММ у грошовому виразі (Sпмм) за типами літальних апаратів (ЛА) розраховують, виходячи з середньогодинної витрати пального по типу, загального нальоту годин на ЛА, часу роботи двигунів на землі, вартості 1т пального та кількості ПС даного типу:

Snmm =[(gгоді *Tзагпал+(gгоді*tзіпал]*1,01Nnci

Де бгоді — середньогодинна витрата пального по і -у типу ПС, т/год;

Тзап — загальний річний наліт годин на один літак і -го типу, год;

Впал — вартість 1 т пального, грн.;

tзі — тривалість роботи двигунів на землі і - готипу ПС протягом року, год;

1,01 — коефіцієнт, що враховує витрати на мастильні матеріали; Кпс - кількість ПС і -го типу, од. (в нашому випадку - 10).

Якщо середньодобову витрату і - го елемента визначають лише у вартісному виразі, норматив обігових коштів по і -му елементу приймає вигляд: 

де рдоб — середньодобова витрата і -го елемента обігових коштів у вар­тісному виразі, грн.

Середньодобову витрату і -го ресурсу в гривнях розраховують, виходячи із загальної суми його витрати за плановий період (рік, міс), поділеної на кількість днів у відповідному періоді. Тривалість періоду приймають рівним: для місяця -ЗО дн.; кварталу -90дн.;року-360дн.:

Якщо середньодобову витрату і-го елемента визначають лише у вартісному виразі, то норматив обігових коштів по і-му елементу приймає вигляд:

де ∑Рі — сума витрати і -го виду обігових коштів за плановий період, грн. (у нашому випадку);

Т  — тривалість планового періоду, дн.

у  Коефіцієнт обіговості обігових коштів по підприємству ЦА    К0      розраховують діленням отриманих доходів у звітному періоді на середній залишок (розмір) обігових коштів у тому ж періоді:

де Д — доходи ЕПЦА у звітному періоді, грн.,

Соб — середній залишок (розмір) обігових коштів по ЕПЦА, грн. 

Період обігу обігових коштів Іоб (в днях) визначають як відношення тривалості планового періоду до коефіцієнта обіговості обігових коштів за той же період: 

tоб — період обігу обігових коштів, дн.

Коефіцієнт закріплення обігових коштів.

К3 є величиною зворотною до коефіцієнта обіговості.

Він показує, скільки інвестицій необхідно вкласти в обігові кошти для отримання одиниці доходу: 

Де К23 К13  —    відповідно     коефіцієнти закріплення обігових коштів у базовому і звітному періодах, грн.;

Де — доходи підприємства у звітному періоді, грн.

За результатами розрахунків слід зробити висновки щодо вивільнення чи додаткового залучення обігових коштів ЕПЦА.

ДОДАТОК 6

Техніко-економічні показники ПС та ЕПЦА

Номер варіанта

Середньогоди нні витрати пального ПС,

Річний ви­робничий наліт годин на

Норма запасу авіапального

Доходи

ЕПЦА,

грн.

Середній залишок (розмір)

1

7,850

2300

30

65000

10000

2

6,965

2300

26

73000

19200

3

2,250

2350

27

72000

14000

4

5,300

2300

29

69000

12000

5

1,000

2300

21

80000

15000

6

0,800

2400

28

70000

15000

7

7,860

2200

18

83000

17000

8

6,965

2320

12

89000

20000

9

2,250

2350

14

13000

86000

0

0,800

2220

22

78000

11000

Вибір варіанту за останньою цифрою залікової книжки.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!