Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2873 Основна література з дисципліни Конституційне право України, КНУ ім. Т. Шевченка

Основна література з дисципліни Конституційне право України, КНУ ім. Т. Шевченка

« Назад

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА З ДИСЦИПЛІНИ 

1. Годованець, Володимир Федорович. Конституційне право України [Текст]: навч. посіб. / В. Ф. Годованець, А. С. Головін. - К. : Персонал, 2011. - 386 с.

2. Демків, Роман Ярославович. Конституційне право України [Текст]: курс лекцій / Р. Я. Демків ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л. : [б. в.], 2012. - 331 с.

3. Конституційне право України [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [В. І. Орленко та ін.] ; за ред. проф. Ю. І. Крегула ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - 2-ге вид., допов. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. - 527 с.

4. Конституційне право України [Текст] : посіб. для підготов. до іспиту / [Ю. Г. Барабаш та ін.] ; за заг. ред. Ю. Г. Барабаша. - Х. : Право, 2012. - 303 с.

5. Конституційне право України у визначеннях та схемах [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Гапопенко, Л. М. Осадча ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь : Вид-во НУДПСУ, 2012. - 130 с.

6. Нестерович В. Ф.  Конституційне право України [Текст] : навч. посіб. з підготовки до самостійної роботи / В. Ф. Нестерович. - Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2013. - 208 с.

7. Погорілко В.Ф. Конституційне право України : підручник / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко ; МОНУ ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ ; Київський ун-т права ; за заг. ред. В.Ф. Погорілка. – 2-ге видання, перероб., та доп. – Київ : Правова єдність, 2010. – 432 с.

8. Совгиря, Ольга Володимирівна. Конституційне право України. Повний курс [Текст] : навч. посіб. / О. В. Совгиря, Н. Г. Шукліна. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К. : Юрінком Інтер, 2012. - 541 с.

9. Шаптала, Наталя Костянтинівна. Конституційне право України [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. К. Шаптала, Г. В. Задорожня. - Д. : ЛізуновПрес, 2012. - 470с. 

ДОДАТКОВІ ДЖЕРЕЛА ПО ТЕМАМ 

Тема 1. Конституційне право України як провідна галузь системи права України, наука та навчальна дисципліна

Додаткова література:

 1. Мельник О.В. Конституційно-правова відповідальність вищих органів державної влади: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2000. — 17с.

 2. Наливайко Л. Р. Конституційно-правова відповідальність: питання теорії та практики: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2000. — 180 арк.

 3. Майданник О.О. Конституційно-правова відповідальність / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К.: Товариство "Знання" України, 2000. — 40с. 

Тема 2. Конституція України: юридична природа та етапи становлення

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України від 28.06.1996 // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV, від 1 лютого 2011 року N 2952-VI, від 19 вересня 2013 року N 586-VII, Закон України від 8 грудня 2004 року N 2222-IV,  визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), у зв'язку з порушенням конституційної процедури його розгляду та прийняття і втрачає чинність з дня ухвалення Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року N 20-рп/2010.

2. Декларація про державний суверенітет України 16.07.1990 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 31.– cт. 429.

3. Закон України про правонаступництво України від 12 вересня 1991 року // Відомості Верховної Ради України.–1991. – № 46.– ст. 617.

4. Постанова Верховної Ради про проголошення незалежності України 24.08.1991 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 38. – ст. 502. 

Додаткова література:

 1. Григоренко, Євген Іванович. Конституція та засади конституційного ладу України у питаннях та відповідях [Текст] : навч. посіб. / Є. І. Григоренко, О. С. Передерій. - Х. : ХУПС, 2010. - 171 с.

 2. Колодій А.М. Конституція і розвиток принципів права України (методологічні питання): Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.01 ; 12.00.02 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 1999. — 36с.

 3. Конституція України [Текст] : наук.-практ. комент. / Нац. акад. прав. наук. України ; [редкол.: В. Я. Тацій (голова редкол.) та ін.]. - 2-е вид., переробл. і допов.. - Х.: Право, 2011. - 1128 с.

 4. Лукашевич О.А., Манжул К.В. "Конституція" Пилипа Орлика - історико-правова пам'ятка XVIII ст.. — Х.: Основа, 1996. — 52с.

 5. Стрижак, Андрій Андрійович. Конституція України в актах Конституційного Суду України [Текст] : аналіт. огляд та комент. / А. Стрижак. - К. : Ін Юре, 2010. - 629 с. 

Тема 3. Конституційний лад України

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України від 28.06.1996 // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV, від 1 лютого 2011 року N 2952-VI, від 19 вересня 2013 року N 586-VII, Закон України від 8 грудня 2004 року N 2222-IV, визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), у зв'язку з порушенням конституційної процедури його розгляду та прийняття і втрачає чинність з дня ухвалення Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року N 20-рп/2010.

2. Закон України Про громадські об'єднання // Відомості Верховної Ради України, 2013, № 1, ст.1. {зміни до Закону див. в Законах № 5026-VI від 22.06.2012, ВВР, 2013, № 22, ст.216 
№ 406-VII від 04.07.2013}.

3. Закон України «Про засади державної мовної політики» // Відомості Верховної Ради, 2013, № 23, ст.218 {із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 4651-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88 , Законами № 5475-VI від 06.11.2012, ВВР, 2013, № 44-45, ст.634, № 245-VII від 16.05.2013}. 

Додаткова література:

 1. Держава, право і юридична думка у Балточорноморському регіоні: історія та сучасність, міжнародна історико-правова конференція (26 ; 2012; Одеса). Матеріали ХХVI Міжнародної історико-правової конференції "Держава, право і юридична думка у Балточорноморському регіоні: історія та сучасність", 27-29 квітня 2012 р. [Текст] / Міжнар. асоц. істориків права [та ін.] ; [ред. кол.: С. В.Ківалов (голова) та ін.]. - О. : Букаєв Вадим Вікторович [видавець], 2012. - 548 с. 

 2. Григоренко, Євген Іванович.  Конституція та засади конституційного ладу України у питаннях та відповідях [Текст] : навч. посіб. / Є. І. Григоренко, О. С. Передерій. - Х. : ХУПС, 2010. - 171 с.

 3. Громадянське суспільство і права людини [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. семінару, м. Харків, 9 грудня 2010 р. / Нац. акад. прав. наук України [та ін.] ; [ред. кол.: Ю. П. Битяк та ін.]. - Х. : [б. в.], 2010. - 250 с.

 4. Скрипнюк О.В. Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Інститут міжнародних відносин Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. — К., 2000. — 599с.

 5. Співак В.М. Правова держава: ідейні витоки та проблеми побудови в Україні: Матеріали наук.-практ. конф., квітень 1997 р. / Київський держ. технічний ун-т будівництва і архітектури. — К.: Наукова думка, 1997. — 55с.

 6. Цвєтков В.В., Горбатенко В.П. Демократія-Управління-Бюрократія: в контексті модернізації українського суспільства. — К. : Інститут держави і права ім.В.І.Корецького НАН України, 2001. — 248с.

Тема 4. Конституційно-правовий статус людини і громадянина. 

Нормативно-правові акти до теми:

 1. Закон України про приєднання України до Конвенції про статус біженців та Протоколу щодо статусу біженців від 10.01.2002 р.// Відомості Верховної Ради України.–2002.– N17.– ст.118

 2. Закон України про ратифікацію Угоди між Урядом України та Управлінням Верховного Комісара ООН у справах біженців та Протоколу про доповнення пункту 2 статті 4 Угоди між Урядом України та Управлінням Верховного Комісара ООН у справах біженців від 21.10.1999р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999.– № 51.– ст. 449.

 3. Європейська угода про передавання відповідальності за біженців від 1980.10.16// "Сборник международных правовых документов, регулирующих вопросы миграции".– Международная организация по миграции.– М.,1994 г.

 4. Закон України "Про громадянство України" від 2001.01.18 зі змінами // Відомості Верховної Ради України.–2001.– № 13. – ст. 65.

 5. Закон України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" від 08.07.2011р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012 р. – № 16 – ст. 146.

 6. Закон України "Про імміграцію" від 2001.06.07 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 41. – ст. 197.

 7. Закон України "Про національні меншини в Україні" від 1992.06.25 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 36. – ст. 529.

 8. Закон України "Про політичні партії в Україні" від 2001.04.05 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 23. – ст. 118.

 9. Закон України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" від 1994.01.21 зі змінами від 24.10.2002р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 18. – ст.101.

 10. Закон України “Про звернення громадян” від 1996.10.02 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – ст. 256.

 11. Закон України “Про молодіжні та дитячі громадські організації” від 1998.12.01 // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 1. – ст. 2.

 12. Закон України “Про громадські об'єднання” від 22.03.2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013 р. – № 1, ст. 1.

 13. Закон України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні” від 1991.04.17 // Відомості Верховної Ради УРСР – 1991. – № 22. – ст. 262.

 14. Закон України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” від 23.12.1997 // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 20. – ст. 99.

 15. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації” від 1991.04.23 // Відомості Верховної Ради УРСР. –1991.– № 25. – ст. 283.

 16. Декларація ВР України "Декларація прав національностей України" від 1991.11.01 // Відомості Верховної Ради України.– 1991. – № 53.– ст. 799.

Додаткова література:

 1. "Принцип верховенства права і права людини", міжнародний науково-практичний форум (3 ; 2011 ; Київ).  Вибрані роботи учасників ІІІ міжнародного науково-практичного форуму "Принцип верховенства права і права людини", Київ, 13-15 трав. 2011 р. [Текст] : [збірник] / Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Ф-т прав. наук, Студ. т-во працівників НаУКМА "Scholaris", Лаб. законодав. ініціатив ; [редкол.: Козюбра М. І. та ін.]. - К. : [б. в.], 2011. - 344 с.

 2. Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави [Текст] : матеріали Міжнар. щоріч. наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студ., присвяч. пам'яті видат. вчених-юристів П. О. Недбайла, О. В. Сурілова, В. В. Копєйчикова, 18-19 листоп., м. Львів / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Студент. наук. т-во [та ін.] ; [ред. та уклад.: Наконечний Андрій, Гузь Володимир] . - О. : Фенікс, 2011. - 156 с.

 3. Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави [Текст] : матеріали Міжнарод. щорічної наук. конференції молодих вчених, аспірантів і студентів (17-18 листопада 2012 р.). - О. : Фенікс, 2012. - 294 с.

 4. Бурлак, Оксана Василівна.  Міжнародні стандарти щодо статусу і функціонування національних установ із захисту і заохочення прав людини [Текст] : монографія / О. В. Бурлак ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Київ. ун-т права. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. - 211 с.

 5. Головін, Анатолій Сергійович.  Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України [Текст] / А. С. Головін. - К. : Логос, 2012. - 368 с.

 6. Заворотченко, Тетяна Миколаївна. Політичні права і свободи людини й громадянина в Україні: теоретичні основи і проблеми реалізації [Текст] : монографія / Т. М. Заворотченко ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Д. : Вид-во ДНУ, 2013. - 422 с. 

 7. Захист прав людини - європейський вимір України [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю УАФТП, м. Севастополь, 6-9 черв. 2013 р. / Укр. асоц. фахівців труд. права, Харк. екон.-прав. ун-т, Севастоп. ін-т банк. справи Укр. акад. банк. справи Нац. банку України ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. В. С. Венедіктова. - Севастополь : [б. в.], 2013. - 312 с.

 8. Мацькевич, Микола Михайлович.  Конституційно-правові засади забезпечення культурних прав і свобод людини та громадянина в Україні [Текст] : монографія / Мацькевич Микола Михайлович ; Івано-Франк. ун-т права ім. Короля Данила Галицького. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 462, [1] с.

 9. Моніторинг дотримання права на соціальний захист в Україні у 2010 році [Текст] : [дослідження] / Львів. обл. орг. Ліги соц. працівників України, Ін-т соціогуманіт. пробл. людини ЗНЦ НАН і МОН України, Центр соц. партнерства та лобіювання НаУКМА ; [викон. дослідж.: Панцир С. І., Чугаєвський М. В., Бодревич М. О.]. - Л. : [б. в.], 2011. - 131 с.

 10. Пейн Томас. Права людини / Ігор Савчак (пер.з англ.). — Л. : Літопис, 2000. — 283с

 11. Права людини в контексті Загальної декларації прав людини [Текст] / Бердян. держ. пед. ун-т, Соц.-гуманіт. ф-т. - Бердянськ ; Донецьк : Донбас, [2010] . Вип. 3 / [редкол.: Алєксєєнко І. В. та ін.]. - 2011. - 307 с. 

 12. Права людини в Україні - 2012 [Текст] : доп. правозахис. орг. - Х. : Права людини, 2013. - 559 с.

 13. Пушкіна, Олена Вікторівна.  Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина в Україні [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Пушкіна, В. М. Шкабаро, Т. М. Заворотченко ; Дніпропетр. ун-т економіки та права ім. Альфреда Нобеля. - Д. : ДУЕП ім. Альфреда Нобеля, 2011. - 336 с.

 14. Рабінович П.М. Права людини і громадянина у Конституції України (до інтерпретації вихідних конституційних положень) / Академія правових наук України. — Х. : Право, 1997. — 63с.

Тема 5. Народне волевиявлення: вибори, референдум.

Нормативно-правові акти:

 1. Закон України “ Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів від 10.07.2010р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 35-36 – ст.491.

 2. Закон України “Про вибори Президента України” від 1999.03.05 // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 14. – ст. 81.

 3. Закон України "Про політичні партії в Україні" від 2001.04.05 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 23. – ст. 118.

 4. Закон України "Про Центральну виборчу комісію" від 30.06.2004 // Відомості Верховної Ради України. – 2004 – № 36 – ст. 448.

 5. Закон України “Про громадські об’єднання від 22.03.2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013 р. – № 1 – ст. 1.

 6. Закон України “Про всеукраїнський референдум” від 06.11.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 44-45. – ст. 634.

 7. Закон України “Про вибори народних депутатів України” від 17.11.2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 10-11. – ст. 73.

Додаткова література:

 1. Вибори до місцевих органів влади [Текст] : законодавство, роз'яснення, коментар / Центр. виборча коміс. ; за заг. ред. В. М. Шаповала ; упорядкув., комент. В. С. Ковальський. - К. : Юрінком Інтер, 2010. - 277 с.

 2. Вибори Президента України 2010 року [Текст] : інформ.-аналіт. вид. / [В. М. Шаповал та ін. ; редкол.: В. М. Шаповал (голова редкол.) та ін.] ; Центр. виборча ком. - К. : [Фенікс], 2010. - 894 с.

 3. Вілкул, Юрій Григорович.  Моделювання руху населення та програмно-технічне забезпечення виборчих процесів і референдумів в Україні на основі інтерактивних інформаційних технологій [Текст] : наук.-практ. рек. : [монографія] / Вілкул Ю. Г., Моркун В. С., Шеховцов А. В. - Кривий Ріг ; Херсон : Стар, 2012. - 503 с.

 4. Дерев'янко, Сергій Миронович.  Політико-правові засади референдумів в Україні [Текст] : монографія / Сергій Дерев'янко ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2011. - 847 с.

 5. Засоби масової інформації та вибори / Яша Ланге (ред.), Ендрю Палмер (ред.). — Б.м., 1995. — 208с.

 6. Климкова, Ірина Ігорівна Вибори і виборчі системи [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. І. Климкова, М. А. Остапенко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом (МАУП). - К. : Персонал, 2011. - 159 с.

 7. Международное наблюдение за выборами и референдумами [Текст] : сб. док. и материалов / Центр. избират. комис. Российской Федерации ; [сост. и отв. ред. В. И. Лысенко ; под общ. ред. В. Е. Чурова]. - М. : [б. и.], 2011. - 863 с.

 8. Позачергові вибори депутатів Київської міської ради та Київського міського голови 25 травня 2008 року [Текст] : інформ.-довід. вид. / Київ. міська терит. виборча ком. ; [упоряд.: Г. І. Білик та ін.]. - К. : [Марич], 2010. - 487 с.

 9. Росенко, Марія Іванівна.  Виборчі системи в Україні: трансформація, становленняпарламентаризму, утвердження демократичного врядування [Текст] : монографія / Росенко Марія Іванівна ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Севастополь : Крученин Н. П., 2012. - 220 с.

 10. Шведа, Юрій Романович. Партії та вибори [Текст] : енциклопед. слов. / Ю. Р. Шведа ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка , 2010. - 750 с. 

 11. Янчук, Артем Олександрович.  Теоретичні засади референдумного процесу в Україні [Текст] : монографія / А. О. Янчук. - К. : Київ. ун-т, 2010. - 207 с. 

Тема 6. Конституційно-правові основи організації державної влади 

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України від 28.06.1996 // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV, від 1 лютого 2011 року N 2952-VI, від 19 вересня 2013 року N 586-VII, Закон України від 8 грудня 2004 року N 2222-IV,  визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), у зв'язку з порушенням конституційної процедури його розгляду та прийняття і втрачає чинність з дня ухвалення Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року N 20-рп/2010

2. Закон України "Про державну службу" від 16.12.1993// Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 26. – ст. 273.

Додаткова література:

1. Баренбойм П.Д. 3000 лет доктрины разделения властей ; Суд Сьютера: Учеб. пособие. — М. : Белые альвы, 1996. — 175с.

2. Бортнікова, Алла Василівна.  Державна влада та місцеве самоврядування на Волині (кінець ХIV - середина XVII ст.) [Текст] : монографія / А. В. Бортнікова ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. - 551 с.

3. Державна виконавча влада України (система органів, повноваження, взаємодія) [Текст] : зб. актів законодавства / [уклад. В. Козадаєв]. - Х. : Фактор, 2011. - 489, [7] с.

4. Євтушенко, Олександр Никифорович.  Державна влада і місцеве самоврядування в політичній системі суспільства [Текст] : монографія / О. Н. Євтушенко. - Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2010. - 513 с.

5. Жаровська, Ірина Мирославівна.  Державна влада: правові категорії [Текст] : монографія / Жаровська І. М. ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2012. - 195 с. 

6. Мельник О.В. Конституційно-правова відповідальність вищих органів державної влади: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2000. — 17с.

7. Силенко Л.М. Система “стримань і противаг” та закріплення її складових в Конституції України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 1998. - №3. - С.34-39.

8. Чиркин В.Е. Основы государственной власти: Учеб. пособие. — М. : Юристъ, 1996. — 112 с.

9. Энтин Л.М. Разделение властей: опыт современных государств. — М. : Юрид. лит., 1995. — 176с. 

Тема 7. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України 

Нормативно-правові акти до теми:

 1. Закон України “Про вибори народних депутатів України” від 17.11.2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 10-11. – ст. 73.

 2. Закон України "Про визначення порядку обчислення скликань Верховної Ради України" від 01.02.2000 // Відомості Верховної Ради України.-2000.-N8.-ст.52.

 3. Закон України "Про статус народного депутата України" від 17.11.1992 // Відомості Верховної Ради України.–1993. – № 3. – ст. 17.

 4. Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" від 23.12.1997 // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 20. – ст. 99.

 5. Закон України “Про комітети Верховної Ради України” від 04.04.1995р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 19. – ст. 134.

 6. Закон України “Про Рахункову палату” від 11.07.1996р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 43. – ст. 212.

Додаткова література до тем:

 1. Анохін О.М. Постійні комісії (комітети) Верховної Ради України: правові питання організації та діяльності: Автореф.дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 1997. — 23с.

 2. Історія українського парламентаризму: Від допарламентських форм організації політичного життя до сьогодення [Текст] = The history of Ukrainian parliamentarism. From pre-parliament forms of the political life organization fill modern times : [у 3 т.] / Ін-т історії НАН України ; [кер. авт. кол. Смолій В. А.]. - К. : Дніпро, 2010. - 635 с.

 3. Парламентаризм: реєстр термінів і понять [Текст] / Ін-т законодавства Верховної Ради України ; [авт.-упоряд. О. Л. Копиленко та ін. ; за ред. О. Л. Копиленка, чл.-кор. НАН України]. - К. : К.І.С., 2012. - 510, [1] с.

 4. Погорєлова, Алла Іванівна. Розвиток культури парламентаризму в Україні [Текст] : [монографія] / А. І. Погорєлова ; Ін-т законодавтсва Верховної Ради України. - К. : Парламент. вид-во, 2012. - 246 с.

 5. Росенко, Марія Іванівна. Становлення парламентаризму в Україні: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / Росенко Марія Іванівна ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Л. ; Севастополь : Крученин Н. П., 2011. - 368 с. 

 6. Теорія парламентаризму [Текст] : навч. посіб. / [М. А. Бучин та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. - 391 с.

 7. Український парламентаризм: проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського) [Текст] : [зб. наук. ст.] / [Т. А. Бевз та ін. ; редкол.: Литвин В. М. (голова) та ін.] ; Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам'яті. - К. : [б. в.], 2012. - 454 с.

 8. Федоренко Г.О. Законодавча влада в системі розподілу державної влади в Україні: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2000. — 173 арк.

Тема 8. Конституційно-правовий статус Президента України 

Нормативно-правові акти:

 1. Закон України "Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим" від 02.03.2000 // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 21. – ст. 158.

 2. Закон України "Про Раду національної безпеки і оборони України" від 05.03.1998 // Відомості Верховної Ради України.–1998.–N35.–ст.237.

 3. Закон України “Про вибори Президента України” від 1999.03.05 // Відомості Верховної Ради України. –1999. – № 14. – ст. 81.

 4. Указ Президента "Про Положення про Адміністрацію Президента України» від 02.04.2010 // Офіційний вісник Президента України від 20.04.2010р. № 13, стор. 40, ст. 468

 5. Указ Президента "Про офіційні символи глави держави" №1507/99 від 29.11.1999р.// Офіційний вісник України. – 1999. – № 48. – ст. 2341.

 6. Указ Президента України «Про Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України» від 15.11.2006, № 970/2006 // Урядовий кур'єр від 22.11.2006, № 220.

Додаткова література:
 1. Бурчак Ф.Г. Президент України / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К. : Ін Юре, 1997. — 24с.

 2. Серьогіна С.Г. Компетенція Президента України: теоретично-правові засади: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 1998. — 192л.

Тема 9. Конституційно-правовий статус органів виконавчої влади України 

Нормативно-правові акти до теми 9:

1. Постанова КМ України "Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України" № 950 від 18.07.2007р. // Офіційний вісник України. – 2007. – № 54. – ст. 2180.

2. Постанова КМ України "Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації" №2263 від 11.12.1999р. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 50.–ст. 2456.

3. Постанова КМ України "Питання діяльності урядових комітетів № 1020 від 14.10.2005р. // Офіційний вісник України. – 2005. - № 42. - ст. 2657.

4. Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.1999р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – ст.190.

5. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 07.10.2010р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011 р. – № 9. – ст. 58.

6. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011 р. – № 38. – ст. 385. 

Додаткова література:

 1. Авер'янов В.Б., Андрійко О.Ф. Виконавча влада і державний контроль / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Робоча група з реформування центральних органів виконавчої влади / М.С. Лопата (ред.). — К., 1999. — 47с.

 2. Державна виконавча влада України (система органів, повноваження, взаємодія) [Текст] : зб. актів законодавства / [уклад. В. Козадаєв]. - Х. : Фактор, 2011. - 489, [7] с.

 3. Кульчицький С.В., Барановська Н.П., Бикова Т.Б., Богачук С.Г., Верстюк В.Ф. Уряди України у XX ст. / Кабінет Міністрів України; НАН України / В.М. Литвин (відп.ред.). — К. : Наукова думка, 2001. — 608с.

 4. Мороз, Володимир Михайлович Основи державного управління і місцевого самоврядування [Текст] : текст лекцій для студ. спец. 8.000007 "Адміністративний менеджмент": у 2 ч. / В. М. Мороз ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". - Х. : НТУ "ХПІ", 2010 - 2011. - ISBN 978-966-593-832-3 (повне вид.). Ч. 1 : Державне управління та виконавча влада. - 2010. - 144 с.

 5. Нижник, Ніна Романівна.  Виконавча влада в Україні: реформування та перспективи [Текст] : монографія / Н. Р. Нижник, І. О. Кульчій, О. В. Муза ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ). - Полтава : ПУЕТ, 2012. - 143 с.

 6. Перегуда, Євген Вікторович. Виконавча влада України. Політико-правові аспекти модернізації [Текст] : монографія / Є. В. Перегуда. - К. : Логос, 2013. - 405 с. 

Тема 10. Конституційні засади правосуддя в Україні. Конституційний Суд України. Конституційно-правовий статус прокуратури 

Нормативно-правові акти:

 1. Закон України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" 23.12.1993р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11. – ст. 50.

 2. Закон України "Про прокуратуру" від 05.11.1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – ст. 793.

 3. Закон України "Про Конституційний Суд України" від 16.10.1996р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – ст. 272.

 4. Регламент Конституційного Суду України від 05.03.1997р. // Офіційний вісник України. – 1997. – № 20. – с. 87.

 5. Закон України "Про Вищу раду юстиції" від 15.01.1998р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 25. – ст. 146.

 6. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 // Відомості Верховної Ради України, – 2010. – № 41-45, ст.529.

Додаткова література:

 1. "Дотримання прав людини при здійсненні правосуддя. Восьмі юридичні читання", міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів і молодих вчених (2010 ; Одеса). 

 2. Боботов С.В. Конституционная юстиция (сравнительный анализ). – М.: ”ЕАВ”, 1994. – 127 с.

 3. Гергелійник В. Конституційний суд в системі органів контрольної влади: теоретичні аспекти // Право України. – 1999. – №5. – С.81-85.

 4. Гергелійник В.О. Генезис конституційної юрисдикції // Науковий вісник Української академії внутрішніх справ. – 1998. – №2. – С.24-33.

 5. Гергелійник В.О. Деякі аспекти офіційного тлумачення Конституції та законів України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 1999. – №3. – С.8-12.

 6. Гергелійник В.О. Критерії відбору кандидатів на посаду судді органу конституційної юстиції в Україні та зарубіжних країнах (порівняльно-правовий аналіз) // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1999. – №4. – С.29-34.

 7. Гергелійник В.О. Правові проблеми становлення та функціонування конституційної юстиції України: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 1999. — 203л.

 8. Іванов, Юрій Феодосійович.  Судова влада та правоохоронні органи України [Текст] : навч. посіб. / Іванов Ю. Ф. ; Акад. муніцип. упр. - К. : [АМУ ВПЦ], 2010. - 172 с.

 9. Касс Р. Санстейн. Легитимность конституционных судов: заметки о теории и практике // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – 1997. – №2. – С. 31-33.

 10. Косюта, Михайло Васильович.  Прокуратура України [Текст] : навч. посіб. / М. В. Косюта. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К. : Знання, 2010. - 404 с. 

 11. Матеріали Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Дотримання прав людини при здійсненні правосуддя. Восьмі юридичні читання", яка відбулась14 травня 2010 р. на кафедрі кримінального права, кримінального процесу і криміналістики ОНУ імені І. І. Мечникова [Текст] / уклад.: Є. Л. Стрельцов, І. С. Доброход ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т, Каф. кримін. права і криміналістики, Укр. ін-т соц.-правових дослідж. - О. : Астропринт, 2010. - 368 с.

 12. Мичко, Микола Іванович.  Прокуратура та інші органи обвинувачення в країнах світу [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. юрид. навч. закл. / М. І. Мичко ; Донец. юрид. ін-т. - Донецьк : ДЮІ, 2010. - 417 с. 

 13. Прилуцький, Сергій Валентинович.  Вступ до теорії судової влади (Суспільство. Правосуддя. Держава) [Текст] : монографія / С. В. Прилуцький ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : [б. в.], 2012. - 317 с.

 14. Селіванов, Анатолій Олександрович.  Питання теорії конституційного правосуддя в Україні: актуальні питання сучасного розвитку конституційного правосуддя [Текст] : [моногр. дослідж.] / А. О. Селіванов, А. А. Стрижак. - К. : Логос, 2010. - 276 с. 

 15. Судова влада в Україні і світі: історія, сучасність, перспективи розвитку [Текст] : матеріали XXV Міжнар. історико-прав. конф., 16-18 вересня 2011 р., м. Саки / Юрид. ф-т Крим. екон. ін-ту [та ін.] ; [ред. кол.: І. Б. Усенко (голова) та ін.]. - К.; Сімф. : [б. и.], 2011 . Ч. 1. - 2011. - 447 с.

 16. Судова влада України [Текст] / [авт. та кер. проекту Сергій Романенко]. - К. : Романенко С. Ю., 2010. - 664 с.

 17. Туркіна, Ірина Євгенівна.  Судова влада в системі державного управління [Текст] : монографія / І. Є. Туркіна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. - Х. : Апостроф, 2012. - 201, [1] с.

Тема 11. Територіальний устрій України 

Нормативно-правові акти:

 1. Закон України "Про Автономну Республіку Крим" від 17.03.1995р. // Відомості Верховної Ради України. –1995. – № 11. – ст. 69.

 2. Закон України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим" від 10.02.1998р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 29. – ст. 191.

 3. Закон України "Про Генеральну схему планування території України" від 07.092.2002р. // Офіційний вісник України.–2002.–N10.–ст.466.

 4. Закон України "Про державний кордон України" від 04.11.1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 2. – ст. 5.

 5. Закон України "Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим" від 23.12.1998р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 5-6. – ст. 43.

 6. Закон України "Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим" від 02.03.2000р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 21. – ст. 158.

 7. Закон України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" від 15.02.1995р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 9. – ст. 58.

 8. Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ" від 15.01.1999р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 11. – ст. 79.

Додаткова література: 

 1. Адміністративно-територіальний устрій України. Історія. Сучасність. Перспективи [Текст] : [монографія] / [Куйбіда Василь Степанович та ін. ; за заг. ред. Турчинова Олександра Валентиновича] ; Секретаріат Каб. Міністрів України. - К. : [б. в.], 2009. - 615 с.

 2. Копиленко О.Л. Конституція Автономної Республіки Крим: проблеми прийняття, затвердження, реалізації / Академія правових наук України; Інститут держави і права НАН України. — К. : Таксон, 2001. — 362с

 3. Кучабський, Олександр Георгійович.  Адміністративно-територіальна організація України: теорія, методологія, механізми становлення [Текст] : монографія / Олександр Кучабський ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при ПрезидентовіУкраїни. - Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2010. - 315 с.

 4. Магновський, Ігор Йосифович.  Територіальний устрій України [Текст] : монографія / І. Й. Магновський. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2011. - 474, [2] с.

 5. Україна. Адміністративно-територіальний устрій [Текст] : [довідник] : станом на 1 листоп. 2012 р. / Кабінет Міністрів України ; [відп. ред. Ю. О. Карпінський ; упоряд.: М. О. Трюхан та ін.]. - Офіц. вид. - К. : НДІГК, 2012. - 774, [1] с.

 6. Україна. Адміністративно- територіальний устрій [Текст] : станом на 1 січ. 2012 р. / Верховна Рада України ; [за заг. ред. В. О. Зайчука ; упоряд. В. І. Гапотченко ; відп. ред. Г. П. Скопненко]. - К. : Парламент. вид-во, 2012. - 783, [34] с.

 7. Шабельніков, Віктор Ілліч.  Адміністративно-територіальний устрій України: історичний досвід і уроки (1917 - червень 1941 рр.) [Текст] : монографія / В. І. Шабельніков ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк : ДонНУ, 2011. - 305 с.

Тема 12. Конституційні засади місцевого самоврядування

Нормативно правові акти:

 1. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 // Відомості Верховної Ради України.–1997. – № 24. – ст. 170.

 2. Закон України "Про органи самоорганізації населення" від 11.07.2001р.// Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 48. – ст. 254.

 3. Закон України "Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування" від 15.07.1997р. // Відомості Верховної Ради України.–1997.–N38.–ст.249.

 4. Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – ст. 175.

 5. Закон України "Про статус депутатів місцевих Рад " від 11.07.2002р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 40. – ст. 290.

Додаткова література:

 1. "Державне управління та місцеве самоврядування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення", міжнародна науково-практична конференція (1 ; 2013 ; Рівне). 

 2. Ворона, Петро Васильович.  Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах: досвід для України [Текст] : [навч. посіб. для депутатів місцевих рад] / П. В. Ворона ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Вища шк. політ. лідера. - К. : [Ун-т "Україна"], 2011. - 209 с.

 3. Ворона, Петро Васильович.  Місцеве самоврядування України в контексті розвитку представницької влади [Текст] : монографія / П. В. Ворона ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ). - Полтава : ПУЕТ, 2012. - 340 с.

 4. І Міжнародна науково-практична конференція "Державне управління та місцеве самоврядування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення", 11-12 квітня 2013 року, м. Рівне [Текст] : зб. тез / Нац. агентство з питань держ. служби [та ін.] ; [редкол.: Сорока М. П. та ін.]. - Рівне : [б. в.], 2013. - 314 с.

 5. Кравченко В. В., Пітцик М. В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні: Навч. посіб.. — К. : Арарат- Центр, 2001. — 176с.

 6. Місцеве самоврядування в столиці України / НДІ соціально- економічних проблем міста (НДІСЕП) / О.М. Невелєв (ред.). — К. : НДІСЕП, 2000. — 279с.

 7. Місцеве самоврядування [Текст] : термінол. слов. / [Брусенцова Я. В. та ін.] ; за ред. В. М. Тихонова. - Х. : Фактор, 2011. - 240 с. 

 8. Територіальна громада: знаннєвість, дієвість [Текст] : [монографія] / [Куц Ю. О. та ін. ; за заг. ред. Ю. О. Куца] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. - Х. : Віровець А. П., 2011. - 338 с. 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!