Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2869 Контрольна робота з дисципліни Стратегія підприємства

Контрольна робота з дисципліни Стратегія підприємства

« Назад

Контрольна роботаз дисципліни Стратегія підприємства 

Контрольна робота (КР) виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та придбання практичних навичок їх застосування при вирішенні проблем розвитку підприємства за допомогою формування його стратегічного набору.

Тема КР за дисципліною «Стратегія підприємства» є однаковою для всіх студентів, але виконується на базі матеріалів, які студенти знайдуть у засобах масової інформації щодо виробничо-господарської діяльності вітчизняних підприємств.

Тема КР: «Обґрунтування стратегічного набору підприємства».

Мета роботи:дослідження діяльності підприємства таобґрунтування його стратегічного набору.

Основні завдання:

1) вибір місії підприємства і побудова дерева цілей;

2) аналіз стратегічних позицій підприємства у зовнішньому середовищі;

3) формування стратегічного набору підприємства. 

Вимоги до змісту

КР повинна містити наступні розділи.

Титульна сторінка. Повинна містити назву університету; назву кафедри; назву навчальної дисципліни; тему КР з вказівкою бази дослідження; прізвище, ініціали студента, курс, номер академічної групи.

Основна частина. Складається з 2 розділів.

Перший розділ повинен містити характеристику підприємства – бази дослідження. Крім того, ґрунтуючись на теоретичних засадах формулювання місії організації та побудови «дерева цілей», а також аналітичних даних щодо діяльності підприємства в цьому розділі студент повинен визначити:

1) основні складові місії та сформулювати місію підприємства;

2) стратегічні цілі підприємства і запропонувати «дерево цілей».

Базуючись на аналітичних даних щодо діяльності підприємства та інформації щодо його оточення, а також на підставі відомої інформації щодо галузі, в якої функціонує підприємство та макроекономічної ситуації, що склалася в економіці України студент повинен:

1) проаналізувати ситуацію в галузі та визначити її привабливість;

2) виявити основні чинники впливу на підприємство, розкрити механізм впливу виявлених чинників на підприємство, виявити можливості та загрози з боку основних чинників впливу на підприємство;

3) виявити і класифікувати конкурентні переваги підприємства, виявити і проаналізувати сильні та слабкі сторони підприємства.

Необхідно скласти таблицю SWOT – аналізу.

Другий розділ повинен містити обґрунтування стратегічного набору підприємства.

Базуючись на результатах проведеного у першому розділі аналізу стратегічних позицій підприємства і ґрунтуючись на теоретичних засадах процесу розробки стратегії студент повинен:

1) обґрунтувати загальну і конкурентну стратегію підприємства;

2) запропонувати функціональні стратегії підприємства, спрямовані на підтримку загальної стратегії.

Висновки. У висновках викладають перелік пропозицій і рекомендацій та практичні результати одержані в КР. Далі формулюють висновки щодо практичного використання здобуття результатів.

Список літератури. Джерела (6-7) розміщувати в списку в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. Відомості про джерела, які включені до списку, необхідно давати згідно з вимогами державного стандарту з обов¢язковим наведенням праць.

Додатки. У додатки можуть бути включені матеріали, що є копією документів, звітів, або розрахункові таблиці, узагальнюючі схеми чи діаграми. При наявності кількох додатків оформлюється окрема сторінка «ДОДАТКИ», номер якої є останнім, що відноситься до обсягу КР. 

Вимоги до оформлення

Обсяг КР повинен становити 15 – 20 друкованих сторінок. Текст необхідно писати (друкувати), залишаючи береги таких розмірів: лівий – не менш 30 мм; правий – не менш 10 мм; верхній – не менш 20 мм; нижній – не менш 20 мм.

Текст основної частини КР поділяють на розділи і підрозділи. Заголовки структурних частин КР, а саме: «РОЗДІЛ ...», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ», «ДОДАТКИ» пишуть (друкують) великими літерами симетрично до тексту.

Заголовки підрозділів пишуть (друкують) маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. В кінці заголовка, написаного (надрукованого) в підбір до тексту, ставиться крапка. Усі структурні складові основної частини КР починаються з нових сторінок, відокремлюються від наступного тексту одним пустим рядком. Крапка після назви розділу або підрозділу не ставиться.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць подають арабськими цифрами без знака №.

Структурні частини роботи «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ» не нумерують. Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ» на тому ж рядку, після номера крапку не ставлять, а потім з нового рядка пишуть (друкують) заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу та порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Ілюстрації та таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані (дано посилання за зразком – «подано на рис. 3.1», «дивись у табл. 3.2» або «... (рис. 3.2)») вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації та таблиці, які розміщенні на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» та нумерують послідовно в межах розділу, за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу та порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: «Рис. 1.2» (другий рисунок першого розділу). За умови наявності у роботі тільки однієї ілюстрації, цей рисунок нумерується як «Рис. 1». Номер ілюстрації, її назва та пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу та порядкового номеру таблиці, між якими крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу).

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» та номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.» та вказують номер таблиці, наприклад: «Продовження табл. 1.2».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!