Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2866 Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи з курсу Страхові послуги, НУДПСУ

Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи з курсу Страхові послуги, НУДПСУ

« Назад

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ НУДПСУ 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з навчальної роботи

_________ С.П. Грінчак

„____” ________ 20___ р. 

 

Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи з курсу Страхові послуги

для підготовки молодших спеціалістів

за галуззю знань 0305 “Економіка і підприємництво”

спеціальності 5.03050801 „Фінанси і кредит ”

 

Ірпінь - 2013

Методичні рекомендації складені на основі навчальної програми курсу “Страхові послуги”, затвердженої у 20__ р.

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії з фінансових дисциплін,

протокол №___ від “___” _________ 20 ___р. 

ПЕРЕДМОВА 

В умовах ринкової економіки, соціальних перетворень та розвитку міжнародних відносин особливого значення набувають питання страхування різноманітних сфер господарювання та життєдіяльності людей. Формується по суті нова галузь економічних відносин (страхова індустрія), призначена для надання широкого спектру послуг як підприємствам, так і громадянам. Досвід багатьох країн показує, що добре налагоджена система відносин щодо падання страхових послуг активно сприяє розвитку бізнесу і вирішенню соціальних проблем.

У досягненні цих завдань важлива роль належить навчальній дисципліні “Страхові послуги” її вивчення спрямоване на відповідну теоретичну і практичну підготовку студентів економічних спеціальностей з питань надання страхових послуг юридичним та фізичним особам.

Предмет дисципліни — практичні аспекти застосування конкретних видів страхування на підставі вивчення їх змісту, визначення потреб страхового ринку й окремих галузей економічної та соціальної сфер суспільства.

Підготовка висококваліфікованих економістів-фінансистів потребує від студентів не тільки глибокого вивчення теоретичних питань, відпрацьовування і закріплення отриманих знань на практичних заняттях, але й одержання визначених навичок науково-дослідних робіт. Цьому у відомій мері повинне сприяти виконання студентами індивідуальних робіт.

Дана робота є індивідуально підготовленим дослідженням на актуальну тему, що спонукає студента самостійно працювати над літературою, збирати, систематизувати й аналізувати фактичний матеріал, що відноситься до теми роботи, вивчати й узагальнювати опубліковані в печаті виступи і пропозиції економістів.

У індивідуальній роботі студент повинен показати глибокі знання визначеної проблеми, по якій пишеться робота, уміння робити узагальнення і висновки на основі вивчених літературних джерел, фактичних матеріалів підприємств, установ і організацій, а також уміння зв’язувати теоретичні знання з практикою.

Тематика індивідуальних робіт охоплює всі основні питання програми досліджуваного предмета.

Написання індивідуальної роботи є завершальним етапом вивчення дисципліни «Гроші та кредит» і ставить за мету:

 • поглиблення і розширення теоретичних і практичних знань з дисципліни;

 • формування системного мислення на основі глибокого розуміння явищ, процесів, відносин у фінансовій сфері;

 • виявлення ступеня підготовки студента до самостійної практичної діяльності та рівня опанування майбутніми фахівцями інструментарію вирішення економічних та фінансових проблем, який допоможе стати їм активними економічними суб’єктами.

У індивідуальній роботі матеріал повинний викладатися відповідно до плану, що розробляється студентом і узгоджується з керівником.

Робота повинна носити творчий характер і показати, що студент активно працює над даною навчальною дисципліною.

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТИ 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Підготовка індивідуальної роботи вимагає від студента:

― уяснення суті теми дослідження та змісту роботи;

― самостійного підбору, систематизації та обробки даних;

― вміння логічно викласти матеріал;

― вміння робити обґрунтовані висновки з теми дослідження;

1.2. Студентам надається право вибору теми курсової роботи. Студент може запропонувати свою тему з необхідним обґрунтуванням доцільності її розробки.

1.3. При написанні індивідуальної роботи потрібно обов’язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичені матеріали.

1.5. Індивідуальну роботу подають у вигляді спеціально підготовленого друкованого рукопису, а також потрібно підготувати презентацію Power Point до захисту своєї роботи. 

Тематика індивідуальних робіт

 1. Зарубіжний досвід здійснення страхового нагляду.

 2. Основні показники, проблеми та шляхи удосконалення вітчизняного страхового ринку.

 3. Особливості та механізми оподаткування страхової діяльності в Україні та за кордоном.

 4. Ринок страхових послуг Англії.

 5. Ринок страхових послуг Франції.

 6. Ринок страхових послуг Канади.

 7. Ринок страхових послуг США.

 8. Ринок страхових послуг Німеччини.

 9. Ринок страхових послуг Росії.

 10. Стан і перспективи перестрахування в Україні.

 11. Співстрахування та механізм його використання.

 12.  Страхові накопичувальні послуги за кордоном.

 13. Реформування системи пенсійного забезпечення громадян України.

 14. Страхування будівель та іншого майна сільськогосподарських підприємств, орендарів, селянських (фермерських) господарств.

 15. Страхування від перерв у виробництві внаслідок знищення або пошкодження застрахованого майна.

 16. Страхування післяпускових гарантійних зобов'язань.

 17. Історичний аспект становлення та розвитку морського страхування, основні його види.

 18. Авіаційне страхування: обов’язкове та добровільне.

 19. Страхування на залізничному транспорті.

 20. Страхування вантажоперевезень.

 21. Страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції, що виробляється.

 22. Страхування професійної відповідальності.

 23. Страхування відповідальності роботодавця.

 24. Аналіз діяльності страхової компанії “ АХА Страхування ”.

 25. Аналіз діяльності страхової компанії “ Українська страхова група ”.

 26. Аналіз діяльності страхової компанії “ УНИКА”.

 27. Аналіз діяльності страхової компанії “ ІНГО Україна ”.

 28. Аналіз діяльності страхової компанії “ РZU Україна ”.

 29. Аналіз діяльності страхової компанії “ Провідна ”.

 30. Аналіз діяльності страхової компанії “ АСКА ”.

 31. Аналіз діяльності страхової компанії “ Альфа Страхування”.

 32. Аналіз діяльності страхової компанії “ Оранта ”.

 33. Аналіз діяльності страхової компанії “ Гарант-Авто ”.

 

2. СТРУКТУРА ТА ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ СТРУКТУРНИХ ЧАСТИН КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Матеріал індивідуальної роботи розташовують в такій послідовності:

1) титульний аркуш;

2) зміст;

3) вступ;

4) основна частина;

5) висновки;

6) додатки (при потребі);

7) список використаних джерел. 

2.1. Титульний аркуш

Титульний аркуш індивідуальної роботи (додаток А) містить:

― найменування навчального закладу;

― назву теми індивідуальної роботи;

― прізвище, ім’я, по батькові автора;

― шифр студентської групи;

― прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника;

― місто і рік. 

2.2. Зміст

Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх змістовних частин (окрім титульного аркушу) а саме: зокрема вступу, питань основної частини, висновків, додатків, списку використаних джерел тощо.

Зміст роботи складають в процесі ознайомлення зі спеціальною літературою, він залежить також від об’єкта дослідження. 

2.3. Вступ

Розкриває сутність і стан наукової проблеми (задачі) та її значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження.

Вступ повинно бути написано в наступній послідовності:

1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

2) аналіз останніх досліджень і публікацій;

4) інформаційна база дослідження;

2.4. Основна частина

Основна частина курсової роботи – це виклад основного матеріалу дослідження, який поділений на питання.

Питання індивідуальної роботи повинні розкривати тему дослідження із дотриманням наступної логіки викладення матеріалу.

Спочатку розкриваються основні теоретичні положення обраної теми дослідження. Необхідно показати економічну природу питання дослідження, його значення, визначити роль і сутність проблеми, розкрити значення і важливість правильної організації грошово-кредитної системи по даній темі в сучасних умовах господарювання.

Наступна складова частина повинна бути присвячена аналізу обраного предмету дослідження.

Третій розділ має контрольно-аналітичну форму, метою якої є визначення основних напрямів щодо удосконалення предмета дослідження. 

2.5. Висновки

Індивідуальна робота завершується висновками, в яких викладають найбільш важливі результати, одержані в ході дослідження, які повинні містити формулювання розв’язаної наукової проблеми (задачі), її значення для науки і практики. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів. В першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання. У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання. 

2.6. Додатки

До них відносяться:

― таблиці допоміжних цифрових даних;

― ілюстрації допоміжного характеру. 

2.7. Список використаних джерел

Список використаних джерел слід розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків в наступному порядку:

― Кодекси України;

― Закони України;

― нормативні матеріали (Укази, Постанови, інструктивні вказівки (положення) міністерств і відомств);

― підручники, навчальні посібники, монографії, журнальні і газетні статті;

― інструктивні і звітні матеріали підприємств, організацій, установ.

 

3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 

3.1. Загальні вимоги

Комп’ютерний набір тексту слід здійснювати за такими параметрами:

― шрифт – Times New Roman, розмір 14;

― інтервал між рядками – 1,5;

― після назви кожної структурної частини має бути пропуск в один рядок;

― відступ першого рядка кожного абзацу має дорівнювати 1,25 см.;

― параметри сторінки:

поля - правого – 10, інших – 20 мм. (поля не відділяються рискою, сторінки не обводяться рамкою);

розмір аркушу - А4 (210х297 мм).

Шрифт друку повинен бути чітким – чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту курсової роботи повинна бути однаковою.

Індивідуальну роботу друкують за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4.

Обсяг основного тексту індивідуальної роботи повинен становити 5 – 10 сторінок, в тому числі: вступ – 1 сторінка, висновки – 2 сторінки. Текст додатків і список використаних джерел в обсяг основного тексту не входять, але всі сторінки зазначених елементів індивідуальної роботи підлягають нумерації на загальних засадах.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі написання індивідуальної роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагмента рисунка) друкованим шрифтом.

Заголовки структурних частин індивідуальної роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», назви питань основної частини, «ВИСНОВКИ», «ДОДАТКИ» «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», друкують великими літерами симетрично до тексту. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Кожну структурну частину індивідуальної роботи треба починати з нової сторінки.

Кожну абревіатуру слід уводити в текст у дужках після першого згадування відповідного повного словосполучення, і лише потім можна користуватися введеною абревіатурою. 

3.2. Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів (питань) основної частини, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою індивідуальної роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок індивідуальної роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Ілюстрації (рисунки, фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в індивідуальній роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках індивідуальної роботи включають до загальної нумерації сторінок.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах питання, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера питання і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого питання). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в індивідуальній роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах питання. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера питання і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого питання). Якщо в індивідуальній роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: Продовження табл. 1.2. 

3.3. Посилання

При написанні індивідуальної роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться у роботі. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання у роботі.

Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим номером у вигляді зносок на кожній сторінці. Наприклад:

___________________

1 Панченко О. Страхування на залізничному транспорті в умовах його реформування // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія Економіка і управління. – 2011. – № 18. – С. 101-105.

2 Підсумки діяльності страхових компаній з І квартал 2011 року [Електронний ресурс] // Форіншурер – інтернет журнал зі страхування: [сайт]. – Режим доступу: http://www.forinsurer.com/files/file 00371.pdf. – Назва з екрана.

Посилання на ілюстрації індивідуальної роботи вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад, “рис. 1.2.”.

Посилання на формули індивідуальної роботи вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад,  “... у формулі (2.1)”.

На всі таблиці індивідуальної роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово “таблиця” в тексті пишуть скорочено, наприклад: “... в табл. 1.2”.

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово “дивись”, наприклад: “див.табл.1.3”. 

3.4. Додатки

У додатки слід включати допоміжні матеріали /проміжні математичні розрахунки, таблиці допоміжних цифрових даних, ілюстрації допоміжного характеру/. Кожний додаток починають з нової сторінки. У правому верхньому куті пишуть слово «Додаток». Він повинен мати тематичний заголовок. Якщо у індивідуальній роботі є два або більше додатків – їх послідовно нумерують арабськими цифрами /без знака «№»/. Наприклад: (Додаток 2.) 

3.5. Список використаних джерел 

Приклади оформлення літературних джерел:

 підручники, навчальні посібники, монографії, статті 

 1. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – ст. 142.

 2. Господарський кодекс України № 436-ІV від 16.01.03.р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18-22. – ст. 144.

 3. Говорушко Т.А. Страхові послуги: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 376 с.

 4. Павлов В.І., Білоус Н.М. Страхові послуги. Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2010. – 109 с.

 5. Супрун А.А., Зайвенко Т.О. Страхові послуги Навч.посібн. – Львів: «Магнолія 2006», 2010. – 248с.

 6. Онишко С.В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку: Монографія. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. – 434 с.

 7. Плужников І.О. Засади визначення пріоритетів бюджетної політики держави // Економіст. –2010. – №2. – С. 25-29.

 

ЗАХИСТ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Захист індивідуальної роботи відбувається під час індивідуального заняття на якому присутні студенти групи .

Студенту дається 5-8 хв. для короткого викладу основних положень роботи. У доповіді варто відбити обґрунтованість вибору теми, її актуальність і значення в умовах сучасних економіко-правових відношень в Україні, вибір об’єкта і предмета дослідження, коротко розкрити основні ключові моменти індивідуальної роботи та зупинитися на власному баченні напрямів удосконалення грошово-кредитної системи. Під час виступу студент повинен використовувати ілюстративний матеріал у вигляді презентації Power Point

Після виступу студента викладач та студенти задають доповідачу питання по темі дослідження. Відповіді на зауваження викладача і питання слухачів допомагають більш об’єктивно оцінити глибину знань, ступінь теоретичної і практичної підготовленості студента та групи з предмету.

При виставленні оцінки враховуються актуальність теми, науковий підхід до її виконання, якість виконання й оформлення, змістовність доповіді і відповідей на поставлені питання.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!