Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2863 Методичні рекомендації по написанню та захисту курсових робіт з курсу Правоохоронна діяльність, ОДУВС

Методичні рекомендації по написанню та захисту курсових робіт з курсу Правоохоронна діяльність, ОДУВС

« Назад

МВС УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

Кафедра загальноправових та соціально - гуманітарних дисциплін  

 

Методичні рекомендації по написанню та захисту курсових робітз курсу Правоохоронна діяльність

  

Херсон - 2015 

 

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри загальноправових та соціально - гуманітарних дисциплін  (протокол № 1 від 30 серпня 2015 року)

УКЛАДАЧ:

Жильцов О.Л. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальноправових та соціально - гуманітарних дисциплін

 

ЗМІСТ 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ…………………………………………...........3

2. ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

2.1. Вибір теми дослідження……………………………………………............5

2.2. Підбір, систематизація та дослідження джерел з обраної теми …...........6

2.3. Складання плану курсової роботи …………………………………..........7

2.4. Написання тексту роботи………………………………………………….8

2.5. Захист курсової роботи…………………………………………………….9 

3.  Структура, обсяг І зміст КУРСОВОЇ РОБОТИ

3.1.  Титульний лист роботи……………………………………………...........10

3.2.  Зміст роботи……………………………………………………………….10

3.3.  Вступ……………………………………………………………………......10

3.4.  Основна частина…………………………………………………………...11

3.5.  Висновки……………………………………………………………...........12

3.6.  Список використаних джерел………………………………………….....12

3.7.  Додатки………………………………………………………….................12 

4.  ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

4.1.   Загальні вимоги……………………………………………………...........13

4.2. Посилання і цитати...............................................14

4.3. Нумерація сторінок роботи…………………………........16

4.4. Таблиці та ілюстрації..........................................16

4.5. Список використаних джерел…………………………………….............16

4.6. Додатки……………………………………………………………….........17 

5.  ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Додаток А  Приклад оформлення титульної сторінки………………................18

Додаток Б  Приклад оформлення змісту роботи……………………………....19

Додаток В  Приклади бібліографічного опису використаних джерел....20

Додаток Г  Оформлення посилань..................................22

Додаток Д  Перелік скорочень, що допускаються в тексті роботи...23

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відповідно до Положення  про організацію навчального процесу у Одеському державному університеті внутрішніх справ, курсова робота є різновидом індивідуальної роботи слухачів та однією з форм підсумкового контролю.

Курсові роботи виконуються з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних слухачами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

У процесі підготовки курсової роботи слухачі набувають професійних навичок науково-дослідної роботи, вчаться грамотно викладати свої думки в письмовій формі, оволодівають прийомами збору, систематизації, аналізу джерел, вчаться формулювати самостійні висновки та рекомендації.

Разом з тим, курсова робота не повинна представляти собою механічне перенесення даних з окремих монографій, підручників або статей. Основною метою написання курсової роботи має бути дослідження проблем, які не отримали достатнього висвітлення чи аналізу в науковій літературі, або потребують використання при розгляді вже відомої проблеми нових концептуальних позицій та підходів. Для досягнення цієї мети, перед слухачами постають такі завдання:

 • сформулювати предмет дослідження й обґрунтувати його актуаль­ність;

 • визначати мету й основні завдання дослідження;

 • відібрати та опрацювати літературу, необхідну для всебічного висвітлення теми курсової роботи;

 • логічно і послідовно викласти зміст курсової роботи;

 • зробити узагальнюючі висновки;

 • оформити роботу відповідно до чинних вимог;

 • належно захистити курсову роботу.

Курсова робота виконується під керівництвом одного з викладачів кафедри, який допомагає сформулювати мету дослідження, підготувати план роботи, визначає послідовність та графік написання роботи, орієнтує слухача в роботі з джерельною базою, надає консультації та рекомендації, перевіряє текст, дає письмову рецензію роботи, у складі комісії проводить захист та виставляє оцінку.

Перед початком написання курсової роботи і в подальшому слухач консультується з науковим керівником по всіх питаннях, які виникають у процесі виконання курсової роботи.

У визначені кафедрою строки слухач повинен звітувати перед науковим керівником щодо виконання етапів підготовки курсової роботи у відповідності з календарним графіком. 

Графік підготовки курсової роботи

Вибір та затвердження теми курсової роботи має відбутися до 20 жовтня.

При цьому необхідно пам'ятати:

- слухачі можуть вибирати теми лише зі списку, запропонованого кафедрою;

до 10 листопада слухачі повинні узгодити з науковими керівниками плани та бібліографії до курсових робіт.

- перший варіант роботи необхідно надати керівникові, який дає загальну оцінку виконаному дослідженню, вносить зауваження по тексту, оформленню роботи тощо не пізніше 20 березня.

1-15 квітня є терміном подачі остаточного (виправленого) варіанту роботи;

- протягом квітня керівники перевіряють курсові роботи і приймають рішення щодо допуску її до захисту та подають рецензії з пропонованою оцінкою;[1]

2. ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБІТИ 

Підготовка курсової роботи складається з наступних етапів:

 1. Вибір теми курсової роботи та її реєстрація на кафедрі

 2. Підбір, систематизація та дослідження джерел з обраної теми

 3. Складання плану курсової роботи

 4. Написання тексту роботи

 5. Захист курсової роботи 

2.1.  Вибір теми курсової роботи та її реєстрація на кафедрі

Приблизна тематика курсових робіт розробляється та щорічно оновлюється. Теми робіт, наукові керівники та склад комісій затверджуються засіданням кафедри.

Після вибору теми слухач звертається з письмовою заявою на кафедру, в якій вказує обрану тему курсової роботи та прізвище наукового керівника. Зміна теми або наукового керівника курсової роботи допускається лише на основі рішення кафедри.

Після вибору теми курсової роботи, але обов'язково до першої зустрічі з науковим керівником, слухач має зорієнтуватися у змісті проблеми та ознайомитись з основною нормативною базою та спеціальною літературою. Це необхідно для підготовки до предметної розмови з науковим керівником за темою курсової роботи. 

2.2. Підбір, систематизація та дослідження джерел з вибраної теми

Важливим етапом у написанні курсової роботи є збір, систематизація та аналіз джерел з обраної теми. Він продовжується практично протягом всього періоду роботи над темою. Джерела прийнято розділяти на первинні та вторинні. До первинних джерел відносять, перш за все, опубліковані та не опубліковані матеріали, які містять нові «недороблені» дані: законодавчі акти, нормативні документи, архівні документи, матеріали архівів, публікації наукової    періодики, збірники документів, матеріали отримані в мережі Інтернет тощо. Вторинні джерела (або науково-дослідницька література) становлять собою результати наукового аналізу та узагальнення первинних документів. До них відносяться підручники та навчальні посібники, монографії, збірники статей та матеріалів, статті в періодичних виданнях та виданнях наукового та науково-популярного характеру, тези конференцій та семінарів, автореферати дисертацій, інші публікації.

Загальну орієнтацію щодо літератури необхідної для підготовки курсової роботи дають програми навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі. До програм навчальних дисциплін включено широкий перелік рекомендованої літератури. Знайомство з основною літературою дозволить слухачу сформувати загальне уявлення про проблематику курсової роботи, ступінь її вивченості, визначити мету та актуальність роботи. Автор може конкретизувати напрямок подальшого пошуку літератури, окреслити коло основних проблем, які планується розглянути.

Наступним етапом формування списку джерел з обраної теми є дослідження електронних, систематичних, алфавітних, предметних каталогів доступних студенту бібліотек.[2]

Інформація про різноманітні публікації міститься також у реферативних журналах, бібліографічних покажчиках, аналітичних оглядах, в енциклопедіях та інших довідкових виданнях.

Дані про вказані матеріали можна отримати в довідково-бібліографічних відділах бібліотек. Поглиблене вивчення первинних та вторинних джерел дозволить студенту визначити які питання теми вже отримали в науці вичерпне визначення, які вирішені частково або не досліджувались зовсім. 

2.3. Складання плану курсової роботи

Складання плану курсового проекту - процес, що переплітається з іншими етапами роботи. Обираючи тему курсової роботи, слухач замислюється над основними питаннями, що складають її зміст. Тому, складаючи план, важли­во орієнтуватись на основні тези теми.

Попередній план дослідження доцільно складати після загального вивчення літератури з обраної теми. Він надається керівнику і з урахуванням зроблених зауважень та пропозицій, корегується та уточнюється. На основі попереднього плану має сенс скласти розгорнутий план роботи, який включає не лише заголовки майбутніх розділів та параграфів, але й короткий зміст останніх. Розгорнутий план значною мірою дозволяє уникнути прогалин, повторів, висвітлення, що не відноситься до теми питань, забезпечити послідовність та логічність викладення матеріалу.

Формулювання назв (заголовків) структурних частин роботи, як і теми роботи в цілому, повинні бути по можливості короткими та конкретними. Не допускається дублювання назви роботи та її структурних частин.

У процесі роботи над темою, вивчення літератури, написання тексту, попередній план удосконалюється та уточнюється. Його остання правка відбувається вже на заключному етапі після оформлення кінцевого тексту роботи. 

2.4. Написання тексту роботи

Зібравши матеріал по всій темі (або по окремому розділу) і визначивши послідовність викладу, мо­жна приступити до написання курсової роботи.

Написання тексту курсової роботи - це, по суті, систе­матизація зібраного теоретичного і практичного матеріалу за проблемою, що досліджується. Тут в повній мірі виявляються навички слухача щодо самостійної роботи, аналізу різних точок зору, вміння робити обґрунтовані висновки, а також вносити пропозиції щодо їх реалізації.

Існує кілька прийомів написання розділів роботи: 

1. послідовний (розділи пишуться в завершеному варіанті в передбаченій планом черговості)

2. цілісний (розділи пишуться по черзі в чорновому варіанті),

3. вибірковий (черговість написання розділів встановлюється автором вільно) 

Вибір прийомів залежить від уподобань автора. Однак за будь-яких обставин при підготовці роботи студенту необхідно дотримуватися попереднього плану висвітлення раніше окресленого кола найважливіших питань. В іншому випадку існує небезпека відхилитися від основного змісту, захопитися розглядом другорядних проблем, що не відносяться до обраної теми питань.[3] 

2.5. Захист курсової роботи 

Захист курсових робіт проводиться протягом місяця, який передує початку екзаменаційної сесії.

Захист проводиться на відкритому засіданні спеціальної комісії, до складу якої входять  викладачі кафедри, в тому числі й науковий керівник.

Слухач робить доповідь тривалістю 5-7 хвилин, в якій розкриває мету та завдання роботи, її актуальність, основні висновки роботи. Після відповідей на питання та нетривалої дискусії, комісія, на підставі зазначених у рецензії рекомендацій наукового керівника та результатів публічного захисту, виставляє оцінку. Оцінка заноситься до екзаменаційної відомості та залікової книжки слухача.

3. Структура, обсяг І зміст КУРСОВОЇ РОБОТИ

Структурно курсова робота має містити: 

 • титульний лист

 • зміст

 • вступ

 • основну частину

 • висновки

 • список використаних джерел

 • додатки (у разі необхідності)

Без урахування списку використаної літератури і додатків обсяг курсової роботи становить 25-30 сторінок тексту 

3.1. Титульний лист роботи

В титульному листі вказуються: навчальний заклад, кафедра, тема дослідження, автор, науковий керівник, місце та рік виконання роботи(див. Додаток А) 

3.2. Зміст роботи

Зміст роботи міститься на початку курсової роботи (аркуш 2), що нумерується. Зміст роботи містить найменування і номери початкових сторінок всіх розділів, підрозділів і пунктів, в тому числі вступу, висновків, списку викорис­таних джерел тощо. 

3.3. Вступ

Наявність розгорнутого вступу - це обов'язкова вимога до курсової роботи. Приблизний обсяг вступу - 2-3 сторінки. У вступі обґрунтовується вибір теми, визначається її значення та актуальність, визначається мета та поставлені конкретні завдання дослідження, вказується об'єкт та метод дослідження.

Вступ також містить коротку характеристику використаної наукової літератури. Огляд повинен бути підготовлений студентом самостійно та містити авторські роздуми і оцінки дослідженої наукової літератури, яка має відношення до досліджуваної теми. Історіографічний огляд слід робити за хронологічним принципом, тобто починати з розгляду раніше виданих робіт, переходячи потім до характеристики більш пізніх публікацій, або за важливістю публікацій у розкритті теми письмової роботи.

Завершується вступ викладенням загальних висновків щодо наукової значимості теми, ступеня її вивчення та забезпечення джерелами. 

3.4. Основна частина

Основна частина курсової роботи є найбільш об'ємною, займає приблизно 70% обсягу роботу. Вона складається з кількох розділів, кожен з яких має назву, що визначається змістом. Розділ курсової роботи, як правило, має обсяг 6-8 стор.

Розділи складаються з параграфів, що дозволяє більш конкретно представити дослідницьке спрямування роботи, сфокусувати увагу на важливих деталях спільної наукової проблеми.

В основній частині викладається суть проблеми, розкривається тема, визначається авторська позиція, забезпечена відповідною аргументацією.

Необхідно, щоб зміст розділів та параграфів суворо відповідав їх назвам. За обсягом розділи мають бути рівновеликими. Розділи завершуються короткими висновками та узагальненнями, що дозволяє дійти основного висновку дослідження.

Обов'язковим є логічний зв'язок між розділами та послідовний розвиток основної теми протягом всієї роботи.

Мова та стиль викладення тексту роботи

Написання навчально-дослідницької роботи потребує використання наукової мови та стилю, які мають ряд особливостей. Слід враховувати, що емоційно забарвлені мовні елементи в наукових роботах є небажаним елементом. Необхідно прагнути до смислової закінченості, цілісності та лаконічності речень. Використовуючи спеціальну термінологію, не слід ускладнювати текст маловживаними термінами та словами іншомовного походження.

Рекомендується уникати громіздких складносурядних та складнопідрядних речень, замінювати їх більш короткими конструкціями.

3.5. Висновки

Курсова робота закінчується висновками (2-3 стор.). У цій частині роботи підводяться підсумки дослідження, викладаються теоретичні та практичні результати та пропозиції,  до яких автор прийшов у результаті дослідження. Висновки повинні бути короткими, містити чіткі формулювання, бути логічно пов'язаними з основним змістом курсової роботи. Висновки повинні давати повне уявлення про зміст, значимість, обґрунтованість та ефективність дослідження. Немає необхідності формулювати висновки ширше, ніж передбачено обраною темою та планом її розгляду.

У висновках не слід повторювати те, про що мова йшла в основній частині, наводити новий фактичний матеріал. Висновок демонструє ступінь досягнення мети та завдань, поставлених у вступі,  визначає науково-теоретичну цінність виконаної роботи. 

3.6. Список використаної літератури

Список використаної літератури включає перелік публікацій документів та нормативного матеріалу, на які в курсовій роботі зроблені посилання (див. Додаток В) 

3.7. Додатки

У додатки слід виносити допоміжний матеріал, який при включенні його в основну частину роботи обтяжує текст або збільшує його обсяг.  До допоміжного матеріалу відносяться тексти джерел, таблиці, графіки, схеми, карти, дані соціологічних досліджень тощо.    

Додатки виносяться після списку літератури.

4. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

4.1. Загальні вимоги

Текст курсової роботи, як правило, повинен бути набраний на комп'ютері на одній стороні стандартного білого аркуша паперу формату  А-4 (210 х 297 мм). Текст друкується з полуторним (1,5)  міжрядковим інтервалом.

Шрифт TimesNewRoman текстового редактора Microsoft Office Word розміру 14.

Поля: верхнє, нижнє – 2,0 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см.

Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту роботи і дорівнювати 1,25 см.

Під час виконання роботи необхідно дотримуватись рівномірної щільності, контрастності й чіткості зображення упродовж усієї роботи. Окремі слова, формули, знаки, які вписують у надрукований текст, мають бути чорного кольору.

Структурні елементи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» не нумерують, а їх назви друкують великими літерами симетрично до тексту без крапки в кінці, не підкреслюючи.

Розділи треба починати з нової сторінки. Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Назви розділів друкуються ВЕЛИКИМИ літерами симетрично до тексту без крапки в кінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів треба починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку розділів не допускається.

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути не менше двох рядків.

Викладати матеріал треба від першої особи множини («приймаємо», «вибираємо», «визначаємо») або в невизначеній формі («приймається», «вибирається», «визначається» і т.д.).

Скорочення слів у тексті не допускається, окрім загальноприйнятих термінів та абревіатур (див. Додаток Д) 

4.2. Посилання і цитати

Обов'язковою вимогою, що пред'являється до курсових робіт, є правильне оформлення науково-довідкового апарату. Грамотно оформлений науковий апарат (підрядкові або кінцеві посилання (виноски), цитати, бібліографічний опис використаних у курсовій роботі джерел та наукової літератури - вагомий аргумент на користь наукового значення виконаного дослідження.

Посиланнями на відповідні джерела або дослідження, повинні бути підкріплені всі факти, цитати або запозичені твердження, що містяться в роботі. Це дозволяє перевірити або уточнити достовірність наведених даних, ознайомитися з характеристикою використаного документа (його зміст, мова, обсяг, автор тощо).

І варіант оформлення посилань

Як правило, посилання в курсових роботах робляться посторінково, тобто внизу кожної сторінки під текстом (див. Додаток Г)

Якщо посилання в курсовій роботі робиться вперше, то внизу сторінки після основного тексту слід вказати:

 • ·номер посилання

 • ·прізвище та ініціали автора

 • ·повну назву роботи

 • ·місце її видання,

 • ·рік видання

 • ·відповідні сторінки.        

Наприклад: Григорьев Ф. А., Черкасов А. Д. Формы реализации права // Теория государства и права / Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. — М., 2001. — С. 453. 

Якщо мова йде про статтю в журналі або збірнику:

 • ·прізвище та ініціалів автора

 • ·назви статті

 • ·назва журналу або збірника

 • ·місце та рік видання - для збірника, рік та номер - для журналу. 

Наприклад: Авер'янов В. Нова доктрина управлінського адміністративного права: концептуальні позиції // Право України. - 2006. - № 5. - С. 15.

Коли на одній сторінці зроблено кілька посилань на одне джерело, у другому та наступних згадуваннях джерела після чергового номеру посилання робиться запис «Там само» та вказується сторінка використаного документу.

Посилання даються не лише при прямому або непрямому цитуванні, але й при використанні фактичних даних, викладу концепцій, поглядів інших авторів тощо. У виносках обов'язково слід вказувати конкретні сторінки використаних джерел та досліджень.

ІІ варіант оформлення посилань

Також посилання на джерела в тексті роботи можна позначати порядковим номером за списком використаних джерел, виділеним двома квадратними дужками, наприклад [1, с. 5] (де «1» – порядковий номер конкретного джерела у  загальному списку «с. 5» – сторінка цього джерела, з якої була взята цитата ). 

4.3. Нумерація сторінок роботи

Всі сторінки, включаючи додатки, повинні мати суцільну нумерацію. Першою сторінкою вважається сторінка титульного аркуша, друга - зміст. Номери сторінок (починаючи з другої) ставлять зверху праворуч або знизу посередині сторінки арабськими цифрами. Не допускається заключати номери сторінок в лапки та інші знаки.

Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють! 

4.4. Таблиці та ілюстрації

Таблиці та ілюстрації (креслення, малюнки, графіки, схеми, діаграми) слід розміщувати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці та ілюстрації мають бути посилання.

Не варто оформляти посилання на таблиці та ілюстрації як самостійні фрази, в яких тільки повторюється те, що міститься у підпису. У тому місці, де викладається тема, пов'язана з таблицею або ілюстрацією, і де студентові треба вказати на неї, розміщують посилання у вигляді виразу в круглих дужках (мал. 1), (табл. 2)  або зворот типу: «... як це видно з табл. 2», або «як це показано на мал. 1» 

4.5. Список використаних джерел

Список використаних джерел - елемент бібліографічного апарата, що містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків. Такий список - одна із суттєвих частин курсової, що віддзеркалює самостійну творчу працю її автора і демонструє ступінь фундаментальності проведеного дослідження.

Джерела слід розміщувати в такому порядку: спочатку закони України, укази Президента та інші нормативно-правові акти у порядку за їх юридичною силою, далі - в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку літературні джерела.

Рекомендується до списку використаних джерел включати не менше 20 найменувань.

Відомості про джерело наводяться мовою оригіналу.

Відомості про джерела, включені до списку, треба давати відповідно до вимог державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць. 

4.6. Додатки

Додатки треба оформлювати як продовження роботи на її наступних сторінках або у вигляді окремої частини, розташовуючи додатки в порядку появи посилань на них у тексті роботи.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої повинно бути надруковано слово «Додаток» і велика літера, що позначає додаток.

Додатки треба позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, Додаток А, Додаток Б і т. д.

Один додаток позначається як Додаток А.

Додаток В

Приклади бібліографічного опису використаних джерел (бібліографії)  

Характеристика джерела

             Приклад оформлення

Один, два або три автора

1. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005.  – 592 с.

2.  Кельман M С, Мурашин О. Г., Хома H. M. Загальна теорія держави і права: Підручник. – Львів: "Дивосвіт-2000", 2003. – 584 с.

Чотири автори

Теория государства и права: Учебно-методическое пособие / Ю. Н. Оборотов, А. Ф. Крыжановский, H. H. Крестовская, Л. Г. Матвеева. –   X.: Одиссей, 2006. – 192 с.

Багатотомне видання, окремий    том, частина

багатотомного

видання

Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: "Укр. енцикл", 1998. – Т. 4. – 1996. - 765 с.

Збірник статей, праць

1.  Бабаев В. К. Презумпции в российском праве и юридической практи-        ке // Проблемы юридической техники: Сборник статей. – Нижний Новгород. – 2000.  – С. 323-329.

2. Швачка О. М. Правовий нігілізм у контексті правової соціалізації особистості // Актуальні проблеми держави і права Зб. наук. праць. – Одеса: Юрид. літ., 2005. – Вип. 25. – С. 357-365.

3. European Union: history, politics, economy, law: International Scientific conference (Minsk, December 17-18, 1997): Collected scientific articles. – Minsk: Belarusian State University, 1998. – 214 p.

Збірник

Міжнародних актів

Європейська Конвенції про захист прав і основних свобод людини  1950 року // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. 2-ге вид. – К.: Юрінформ. – 1992. – 518 с.

Автореферат кандидатської або докторської дисертацій

Верланов С. О. Економічні і соціальні права людини : європейські стандарти та їх впровадження в юридичну практику України (загальнотеоретичне дослідження) [ Текст ] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12. 00. 01 « Теорія та історія держави і права ; історія політичних і правових учень » / С. О. Верланов. – Львів, 2008. – 16 с.

 

 

 

Дисертація

1. Душакова Л. А. Правовые фикции [ Текст ] : дис. ... канд. юрид. наук : 12. 00. 01 / Л. А. Душакова. – Ростов н/Д., 2004. – 199 c.

2. Раданович Н. М. Національна імплементація міжнародних договорів щодо прав людини: загальнотеоретичне дослідження (на матеріалах впровадження Конвенції про захист прав і основних свобод людини) [ Текст ] : дис. ... канд. юрид. наук : 12. 00. 01 / Н. М. Раданович. – Львів, 2000. – 175 с.

 

Складова частина

збірника,  тез або матеріалів конфе-ренцій

1. Добрянський С. Методологія дослідження змісту прав людини (до постановки проблеми) [ Текст ] / С. Добрянський // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХIII Регіональної наук.-практ. конф., ( Львів, 8 – 9 лютого 2007 р. ). – Львів, 2007. – С. 25 – 27.

2. Грищук О. Людська гідність у праві: філософський аспект [ Текст ] / О. Грищук // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХIII Регіональної наук.-прак. конф., ( Львів, 8 – 9 лютого 2007 р.). – Львів, 2007. – С. 11 – 13.

Стаття журналу, газети

1. Оніщенко Н. М. Кодифікація та інкорпорація як методи систематизації законодавства. – Правова держава. – Вип. 8. – К., 1997. – С. 82-83.

2. Авер'янов В. Нова доктрина управлінського адміністративного права: концептуальні позиції // Право України. - 2006. - № 5. - С. 11-17.

3.  Хворостянкіна А. Дефініції в законодавчих текстах: питання теорії // Право України. – 2005. – №11. – С. 28-29.

Законодавчі і

нормативні

акти

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Кримінальний кодекс України від 5. 04. 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131 (із змінами і доповненнями).

3. Про міжнародні договори [ Текст ] : закон України від 29. 06. 2004 р. № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.

3. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини [ Текст ] : закон України від 23. 02. 2006 р. № 3477-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст. 260.

4. Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Рівні права та рівні можливості в Україні: реалії та перспективи»: постанова Верховної Ради України від 27 червня 2007 року // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – №45. – Ст. 522.

Матеріали  з мережі Інтернет

1.  Рабінович С. П. Гармонізація права України з правом Євросоюзу у контексті проблеми балансування пріоритетів національної правової політики [Електроний ресурс] / С. П. Рабинович. – Режим доступу: http://ndippp. gov. ua/Schorichnuk/Rabinovich.pdf.

2.  Кузьо Т. Десять свідчень того, що Україна неорадянська держава [Електронний ресурс] / Т. Кузьо // Українська правда.- 2004. -  №3. - Режим доступу: http://www.pravda.com.ua

Ресурси локального доступу

 

Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем / Держ. ком. статистики України. — К. : Інфодиск, 2004. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).  — Назва з титул. екрану

  

Додаток Г 

Оформлення посилань 

Реалізацію права можна розглядати як діяльність, яка здійснюється членами суспільства згідно з сформованими ними мотивами і поставленими цілями для задоволення своїх матеріальних чи моральних потреб. Під цим кутом зору реалізація права вбачається як інтелектуально-вольова діяльність суб'єктів права, яка спрямована на використання, виконання, дотримання і застосування правових норм, здійснюється для задоволення власних потреб та досягнення бажаного соціального результату.

Реалізація права здійснюється у різних формах, що зумовлено: різноманітністю змісту і характеру суспільних відносин, що врегульовуються правом; різноманітністю засобів впливу прав; на поведінку членів суспільства; специфікою змісту правових норм; положенням того чи іншого суб'єктів системі правового регулювання, його відношенням до юридичних приписів; формою зовнішнього прояву правомірної поведінки[4]. У зв'язку з цим у правовій науці форми реалізації права класифікують за різними підставами. Наприклад, з погляду рівня (глибини) реалізації правових приписів виділяють: реалізацію загальних настанов, що містяться в преамбулах законів, у статтях, які фіксують завдання і принципи права та правової діяльності; реалізацію загальних норм[5], що встановлюють правовий статус і компетенцію; реалізацію в конкретних правовідносинах конкретних правових норм2. Залежно від суб'єкта, який реалізує правові норми, виокремлюють дві форми реалізації права: індивідуальну яка полягає в можливості особи самостійно використовувати свої юридичні права і виконувати покладені на неї обов'язки; колективну, яка потребує поєднання зусиль кількох чи багатьох суб'єктів права[6]. 

Додаток Д 

Перелік скорочень, що допускаються в основному тексті курсової роботи 

Повна назва

Скорочений варіант

Повна назва

Скорочений варіант

у 1999 році

у 1999 р.

підпункт 10а

пдп. 10а

у 1999-2000 роках

у 1999-2000 рр.

рисунок 5

рис. 5

XX століття

XX ст.

таблиця 2

табл. 2

у ХІХ-ХХ століттях

у ХІХ-ХХ стт.

так званий

т. зв.

наша ера

н. е.

так как

т. к.

100 мільйонів

100 млн

тобто

тобто

10 мільярдів

10 млрд

так далі

т. д.

100 трильйонів

100 трлн

тому подібне

т. п.

100 тисяч

100 тис.

інші (у кінці речення)

ін.

100 доларів США

100 дол. США

тощо (у кінці речення)

тощо

місто

м. Київ

наприклад

напр.

сторінка 9

с. 9

дивися вище

див. вище

стаття

ст.

порівняй 3книгою

пор. 3кн.

Том

т.

кандидат

канд.

розділ 5

роз. 5

професор

проф.

пункт 10

п. 10

доктор

д-р

 


! Порушення вказаних термінів автоматично означає зниження оцінки.   

Слухачі, які не захистили курсову роботу, не допускаються до складання іспиту з даної дисципліни 

Перелік бібліотек в мережі Інтернет http://library.kr.ua/libworld/ukraine

Електронна бібліотека www.pravoznavec.com.ua

Інтернет - енциклопедія http://uk.wikipedia.org 

!  Основними вимогами до тексту курсової роботи є:             

1. самостій­ність у розгляді та аналізі проблем

2. повнота розкриття змісту всіх питань теми

3. написання роботи за планом, з виділенням у те­ксті основних  питань плану

4. правильне цитування або переказ фрагментів використаних  джерел та вказівка посилань на них

5. чіткість, ясність та грамотність викладення матеріалу курсової роботи

6. відповідність встановленим вимогам до оформлення 

[4] Григорьев Ф. А., Черкасов А. Д. Формы реализации права // Теория государства и права / Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. — М., 2001. — С. 453.

2Там само - С. 422.

3Загальна теорія держави і права / За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченко, О. В. Петришина. — X., 2002. — С. 359.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!