Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2862 Методичні поради до циклу тем Управління процесом розвитку персоналу

Методичні поради до циклу тем Управління процесом розвитку персоналу

« Назад

Методичні рекомендації

Курсова робота складається з 4 розділів, кожен з яких оцінюється максимально на 20 балів.

Тематика курсової роботи обирається за 1 з 3 напрямків:

1. Управління процесом підбору персоналу

2. Управління продуктівністю праці робітників

3. Управління процесом розвитку персоналу 

Загальні методичні поради (однакові незалежно від обраної теми)

Вступ (2 стор.) оцінюється максимально на 5 балів, якщо у ньому містяться: мета, об’єкт, предмет, завдання і методи дослідження, інформаційні джерела. Структура вступу така:

Вступ

Актуальність (чому Ви обрали саме цю тему, як вїї вирішення впливатиме на ефективність діяльності підприємства)

Мета (що має бути у результаті, критерії за якими можна вважати, що роботу виконано)

Завдання (12 у відповідності з кожним пунктом плану)

Об’єкт (процес ... на ... )

Предмет (сукупність взаємовідносин, що виникають у процесі ...)

Методи дослідження (мінімум 5)

Інформаційні джерела (сучасні підручники, статі, електронні джерела) 

Висновки (2 стор.) оцінюються максимально на 5 балів якщо тезово містять відповіді на поставлені завдання.

Перелік використаних джерел (2 стор.) оцінюється максимально на 5 балів, якщо оформлений у відповідності з вимогами ДСТУ, містить сучасні підручники (видані після 2011 р., не менше 3), статті у журналах (не менше 3), електронні джерела (не менше 3) тощо.

Додатки оцінюються максимально на 5 балів, якщо вони оформлені відповідним чином. У додатках обов’язково має бути депозитна програма обраного банку, ксерокопії статей. 

1 розділ (8 стор.) – Теоретичні аспекти ... містить такі елементи (оцінюється по 5 балів кожний):

1.1 Історичний огляд розвитку ... (Обов’язковий елемент: опис мінімум 3 етапів: коли вперше з’явилось дане поняття, розвиток (може бути декілька етапів), сучасний стан (після 2011 року) – 2 стор.)

1.2. Систематизований аналіз останніх досліджень і публікацій згідно тематики (2 стор., обов’язкова наявність порівняльної табл. 1.1 тлумачень основного терміну 3 українських авторів, 3 російських, 2 європейських або американських)

1.3. Аналіз закордонного досвіду вирішення схожих задач (2 стор. Мінімум 3 держави)

1.4. Алгоритм вирішення поставленої задачі (2 стор., обов’язкове зображення алгоритму у вигляді схеми, у якій відображені основні завдання курсової роботи) 

Таблиця 1.1

Порівняльна характеристика визначень …

Прізвище вченого

Визначення

Джерело

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

4 розділ (5 стор.) – Ефективність витрат на персонал містить такі елементи (по 10 балів кожний)

4.1. Обґрунтування необхідного обсягу інвестицій (табл. 4.1 - Обсяг капітальних вкладень (К) визначається за номером студента у групі за схемою: 4 № 00, де № - номер студента за списком у журналі у форматі 01 ... 31. Табл. 4.2. - Обсяг поточних витрат (Вп) визначається за формулою:

Вп = 0,1 * К   (4.1)

Таблиця 4.1

Розрахунок сумарних капітальних вкладень у реалізацію проекту, грн

Вид капітальних

вкладень

Ціна за одиницю

Кількість одиниць

Транспортно-заготівельні витрати

Інші витрати

Всього витрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

К

Таблиця 4.2

Розрахунок річних поточних витрат реалізації проекту, грн

Економічні елементи витрат

Величина, грн

1. Загальний річний фонд заробітної плати, у т.ч.

 

основного виробничого персоналу

 

допоміжного виробничого персоналу

 

обслуговуючого виробничого персоналу

 

 

2. Матеріальні витрати, у т.ч.

 

сировина та основні матеріали

 

допоміжні матеріали

 

 

3. Витрати на соціальні заходи

 

4. Амортизаційні відрахування

 

5. Інші витрати (оплата послуг банків, інших організацій, оренда тощо)

 

Разом

Вп

Приклад: 1 по списку К = 40100 грн, Вп = 4010 грн, 31 по списку К = 43100 грн, Вп = 4310 грн. Обсяг підрозділу 3 стор.

4.2. Знаходження терміну окупності інвестицій (з врахуванням заданої норми дисконту) (2 стор.)

де  В – загальна сума витрат на реалізацію проекту;

Віп – поточні витрати і-го року експлуатації спроектованої виробничої системи;

і – порядковий номер року експлуатації;

n – проектна кількість років експлуатації (у курсовій роботі 5);

r – норма дисконту дорівнює відсотковій ставці по депозитах обраного банку у національній валюті на строк 12 місяців відповідно до значення К.

Для техніко-економічного обґрунтування проекту розраховується показник ефективності капітальних вкладень (Е), що має задовольняти нерівності:

де Ен – нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень, який обчислюється як величина, обернена до нормативного строку повернення вкладень у роках; для даної курсової роботи приймаємо 0,2 (терміну окупності 5 років).

Як головний показник ефективності вкладень в здійснення проекту шляхом безпосереднього розрахунку обчислюється термін окупності інвестицій. Для цього треба віднайти дисконтовані величини результату (Р) та загальної суми витрат на реалізацію проекту (В). Розрахунок ведеться окремо для кожного року експлуатації, починаючи з нульового, з наростаючим підсумком.

- для нульового року (рік початку здійснення вкладень)  

- для першого року (рік початку отримання економічного ефекту)

- для другого року

- аналогічно розрахоуються показники для 3-5 років.

Віднайдені значення трансформуються у криві графіків сумарних витрат (В) та економічного результату від реалізації проекту (Р). Термін окупності (tок) знаходиться як значення року реалізації проекту, якому відповідає точка перетину зазначених кривих. Для кожного року після tок до останнього року реалізації проекту (tп) розраховується величина економічної ефективності (%):

Загальний обсяг курсової роботи з додатками становить 35 стор. 

Методичні поради до циклу тем «Управління процесом розвитку персоналу»

Питання до 1 розділу відповідає назві теми

2. розділ – Аналітичний аналіз навичок майбутнього менеджера містить такі елементи (оцінюється по 5 балів кожний):

2.1. Аналіз існуючих навичок бакалавра (табл. 2.1 –  дисципліни, практика – отримані навички – 3 стор.)

2.2. Аналіз вимог до менеджерів у галузі ...  (згідно сайтів «пропоную роботу» - 3 стор.)

2.3. Аналіз існуюих робочих професій, що навчають необхідними навичками (3 стор.)

2.4. Аналіз можливостей кар’єрного росту при наявності додаткових навичок та досвіду роботи (кар’єрограма 2 стор.)

3. розділ – Рекомендації щодо розвитку персоналу містить такі елементи (по 10 балів кожний)

3.1. Аналіз існуючих можливостей здобуття робочої професії або додаткових навичок, їх порвняльний ФВА  (курси, тренінги, сертифікація. Дерево рішень (5 альтернатив) – 3 стор.)

3.2. Обґрунтування супутніх вигід для ДЕТУТ (при відкритті мовних або інших курсів – табл. - План дій 2 стор.)

4. розділ (5 стор.) – Ефективність витрат на розвиток персоналу містить такі елементи (по 10 балів кожний)

Планування додаткового прибутку проводиться за методикою збільшення вартості робітника, що має робітничу професію.

Спочатку аналізується пропонована заробітна плата менеджерам, що не мають робітничої професії і досвіду роботи за матеріалами 7 сайтів:

  1. Работа в Украине http://rabota.ua/

  2. Работа в Киеве и Украине http://www.work.ua/

  3. Job: выбери лучшее http://job.ukr.net/

  4. Работа в Киеве и на Украине на HeadHunter, http://hh.ua/

  5. Работа в Киеве, вакансии, http://www.jobs.ua/

  6. Работа в Киеве. Работа по всей Украине, http://jooble.com.ua/

  7. Работа для студентов в Киеве http://student.rabota.ua/

де Зі – пропонована заробітна плата менеджеру відповідно і-го сайту, грн/міс.

Аналогічно розраховується Зрп – заробітна плата менеджера, що має робітничу професію або відповідні додаткові навички, що потрібні для роботи у даній галузі.

Додатковий прибуток розраховується як можливе збільшення вартості робітника за рахунок отриманих додаткових навичок:

П = (Зрп-З0) *12   (4.2)

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!