Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2854 Методичні рекомендації до написання та оформлення методичних розробок

Методичні рекомендації до написання та оформлення методичних розробок

« Назад

Затверджено на засіданні  науково-методичної ради  СМЦ

Протокол №1 від 10.01.2013р.

Методичні рекомендації до написання та оформлення методичних розробок

ВСТУП

Відповідно до Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 6 жовтня 2010 року № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550: «педагогічні звання присвоюються педагогічним працівникам, які здійснюють науково-методичну і науково-дослідну діяльність, мають власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами або професійними об'єднаннями викладачів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти».

У представлених рекомендаціях наведено вимоги до структурних елементів матеріалів методичних розробок, розміщено оцінний лист, відповідно до якого проводиться експертиза методичних розробок

Матеріли педагогічних працівників загальноосвітніх закладів м Сєвєродонецька проходять науково-методичну експертизу в Комунальній установі «Сєвєродонецький методичний центр»: рецензуються фахівцями, за умови схвальної оцінки рецензентів, виносяться на розгляд науково-методичної ради  СМЦ.

Для дотримання строків проведення атестації, передбачених Положенням, навчальним закладам рекомендується подавати матеріали на експертизу до СМЦ не пізніше 28 лютого поточного року.

Враховуючи досвід проведення науково-методичної експертизи, практику підготовки матеріалів до слухання радою, внесено доповнення до чинних рекомендацій щодо оформлення матеріалів з досвіду роботи претендентів на присвоєння педагогічних звань.

Матеріали претендента на присвоєння педагогічного звання можуть подаватися у таких варіантах:

опис досвіду з проблеми, над якою працював педагог протягом атестаційного періоду. Опис досвіду здійснюється особою, яка вивчала досвід протягом атестаційного періоду, тому зміст тексту викладається від третьої особи з посиланням на додатки, в яких певна теза проілюстрована методичною розробкою, рекомендаціями, авторською програмою, публікаціями тощо (дивись Положення щодо узагальнення ПП та Положення про внесення ППД до міського банку ППД);

методична розробка з проблеми, над якою працює педагог, практичного спрямування.

рукопис навчально-методичного видання або навчальної програми, оформлений з дотриманням вимог до певного типу розробок.

Методична розробка це посібник, що розкриває форми, засоби, методи навчання, елементи сучасних педагогічних технологій або самі технології про навчання та виховання стосовно конкретної теми уроку, теми навчальної програми, викладання курсу в цілому, практичного спрямування. Методична розробка повинна містити конкретні матеріали, які може використовувати педагог у своїй роботі (картки, завдання, зразки робіт,  розробки серії планів уроків за визначеною темою, інструкції для проведення практичних, лабораторних робіт, картки - схеми, тести, різнорівневі завдання тощо)

Перед початком роботи з написання методичної розробки необхідно чітко визначити її мету.

Мета методичних  розробок – підвищення педагогічної майстерності самого автора розробки. Це досягається завдяки тому, що в процесі її створення педагогам  доводиться згадувати основні положення курсу педагогіки через призму практичного використання до заняття, вивчати методичну літературу, бажання автора методичної розробки поділитися своїм педагогічним досвідом з колегами.

Методична розробка може являти собою:

 • розробку серії уроків з визначеної теми;

 • розробку теми програми:

 • розробку приватної (авторської) методики викладання предмета;

 • розробку загальної методики викладання предметів;

 • розробку нових форм, методів або засобів навчання і виховання;

 • методичні розробки, пов'язані зі зміною матеріально-технічних умов викладання предмета.

До методичної розробки пред'являються досить серйозні вимоги. Тому, перш ніж приступити до її написання необхідно:

 • Ретельно підійти до вибору теми розробки. Тема повинна бути актуальною, відомою педагогу, по даній темі у педагога повинен бути накопичений певний досвід.

 • Визначити мету методичної розробки.

 • Уважно вивчити літературу, методичні посібники, позитивний досвід з обраної теми.

 • Скласти план і визначити структуру методичної розробки.

 • Визначити напрями майбутньої роботи.

Приступаючи до роботи зі складання методичної розробки, необхідно чітко визначити її мету.

Вимоги  до методичної розробки:

1. Зміст методичної розробки має чітко відповідати темі та меті.

2. Зміст методичної розробки має бути таким, щоб педагоги могли отримати відомості про найбільш раціональну організацію навчального процесу, ефективність методів і методичних прийомів, формах викладання навчального матеріалу, застосування сучасних технічних та інформаційних засобів навчання.

3. Авторські (приватні) методики не повинні повторювати зміст підручників та навчальних програм, описувати досліджувані явища та технічні об'єкти, висвітлювати питання, викладені в загальнопедагогічній літературі.

4. Матеріал повинен бути систематизований, викладений максимально просто та  чітко.

5. Мова методичної розробки повинна бути чіткою, лаконічною, грамотною, переконливою. Застосовувана термінологія повинна відповідати педагогічному тезаурусу.

6. Рекомендовані методи, методичні прийоми, форми та засоби навчання повинні підкріплюватися посиланнями на свій педагогічний досвід.

7. Методична розробка повинна враховувати конкретні матеріально-технічні умови здійснення навчально-виховного процесу.

8. Орієнтувати організацію навчального процесу в напрямі широкого застосування активних форм і методів навчання.

9. Методична розробка повинна розкривати питання «Як навчати».

10. Повинна містити конкретні матеріали, які може використовувати педагог у своїй роботі (картки, завдання, зразки робіт, плани уроків, інструкції для проведення практичних, лабораторних робіт, картки - схеми, тести, різнорівневі завдання тощо)

Структура методичної розробки

Загальна структура:

1. Анотація.

2. Зміст.

3. Вступ.

4. Основна частина.

5. Висновок.

6. Список використаних джерел.

7. Додатки.

У анотації (3-4 речення) коротко вказується якій проблемі присвячується методична розробка, які питання розкриває, кому може бути корисна.

У вступі (1-2 сторінки) розкривається актуальність даної роботи, тобто автор відповідає на питання, чому він вибрав цю тему і яке її місце в змісті освіти.

Загальні вимоги до оформлення методичної розробки.

Загальний обсяг методичної розробки повинен становити не менше 24 аркушів комп'ютерного тексту.

Матеріали подаються на паперових носіях та в електронному варіанті (на CD).

Текст оформлюється в редакторі Word for Windows і роздруковується на папері формату А4, шрифт розміру 14 Times New Roman.

Розміри полів: ліве – 25-30 мм; праве – 15 мм; верхнє – 20 мм; нижнє – 20 мм.

Текст друкується через 1,5 інтервали, заголовки і виділені слова не підкреслюються.

Усі сторінки мають бути пронумеровані.

Текстовий матеріал може поділятися на частини, розділи, підрозділи, пункти і підпункти.

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти та підпункти можуть мати заголовки.

Заголовки структурних елементів потрібно розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці. Якщо заголовок складається із двох і більше речень, їх розділяють крапкою.

Обсяг основного змісту - не менше половини усього рукопису.

Обсяг додатків не лімітується, але вони повинні відповідати тексту (посилання на них у тексті обов'язкове).

Посилання на використану літературу в тексті слід давати в квадратних дужках.

Список використаних джерел повинен містити 10-15 назв. Якщо розробка носить тільки практичний характер, що не вимагає теоретичних посилань, то список використаних джерел можна опустити.

Кількість і обсяг розділів не лімітується. 

Вимоги до структурних елементів методичної розробки

Титульний лист

Титульний лист містить дані, що подаються у такій послідовності:

а) повна назва відділу/управління освіти, методичного кабінету/центру, навчального закладу;

б) тема досвіду;

в) відомості про автора досвіду, адреса досвіду;

г) рік оформлення матеріалу. 

 

Додаток 3

Укладач:

Зоріна Ю.В. – викладач української мови та світової літератури СЗШ№1

Рецензент:

Скрипник М.І. – методист СМЦ (або керівник міського МО вчителів, методист ЛОІППО, викладач ВУЗу)

Використання інноваційних педагогічних технологій на уроках української мови та світової літератури (на прикладі проектної діяльності). Методична розробка. –  Сєвєродонецьк, 2013. – 29 с. 

Система середньої освіти України покликана забезпечити організацію навчально-виховного процесу з використанням сучасних інноваційних технологій.

У методичній розробці розглядається метод проектної діяльності як альтернативна технологія, яка протиставляється класно-урочній системі, при якій не даються готові знання, а використовується технологія захисту індивідуальних проектів. 

Додаток 4

Як правильно оформити рецензію на методичну розробку

За матеріалами  Кабан Л.В. Рецензія на методичну розробку (як правильно оформити рецензію на методичну розробку) / Л.В.Кабан // Директор школи: газета для керівників навчальних закладів (Шкільний світ). – 2011. - № 25 (649), липень. – С.1, 14-15.

Рецензію на методичну розробку вчителя оформляє той працівник освіти, який надавав допомогу при підготовці, систематизації накопиченого матеріалу по темі після ознайомлення з представленим матеріалом.

Висловлюються побажання рецензента щодо форм популяризації методичної розробки:

 • публікації у фахових виданнях, інформаційних збірниках;

 • друку окремим виданням чи в складі збірника методичних матеріалів;

 • занесення до міського банку ППД;

 • представлення досвіду роботи автора на виставці «Освіта Сєвєродонецька» тощо.

Якщо методична розробка є атестаційним матеріалом претендента на присвоєння педагогічного звання, необхідно зробити відповідний рекомендаційний запис у висновках.

Рецензії разом із методичною розробкою подається секретарю НМР СМЦ для підготовки матеріалів до розгляду науково-методичною радою або передається автору на доопрацювання. Після проведеної роботи з удосконалення матеріалів автор (розробник) повертає їх рецензенту разом із рецензією. Рецензент заповнює нову рецензію, яка, як і попередня, прикладається до методичних матеріалів. (додаток 5) 

Додаток 5

Орієнтовні показники для оцінювання методичної розробки

Рівень

Критерії/Показники оцінювання

 

Актуальність

Нижче від середнього

Обрана тема є актуальною лише в межах навчального закладу, у якому працює автор, про що зазначається в роботі. Тема представляє локальні інтереси й свідчить про те, що автор недостатньо обізнаний із пріоритетними напрямами розвитку даної освітньої галузі чи освітньої системи регіону

 

Середній

Проблема, висвітлена в методичній розробці, є актуальною для розвитку освітньої системи регіону, значимою для підвищення ефективності навчально-виховного процесу конкретного навчального закладу, проте автору не вдалося повною мірою відобразити це в роботі

 

Високий

Актуальність обраної теми є очевидною. Проблема, спосіб розв’язання якої представлено в матеріалах, спрямована на розвиток локальної освітньої системи, відображає регіональну освітню специфіку. Автор демонструє теоретичну обізнаність зі способами розв’язання проблеми, вдало підкреслює актуальність і доводить її значимість

 

Теоретична обґрунтованість

Нижче від середнього

У розробці представлені результати практичного дослідження автора без належного теоретичного обґрунтування, що знижує рівень теоретичного осмислення проблеми.

Автор орієнтується в існуючих публікаціях, дотичних до проблеми, проте далеко не всі викладені позиції стосуються предмета розгляду

 

Середній

Узято до уваги праці окремих науковців, наведено приклади розв’язання даної проблеми практиками, проте в списку літератури здебільшого відсутні реквізити використаних теоретичних джерел.

Автор демонструє обізнаність в існуючих публікаціях з обраної теми, але за наявності авторської позиції спосіб викладу теоретичного обґрунтування має реферативний характер

 

Високий

У процесі розроблення авторських матеріалів творчо використано науково-педагогічну й методичну літературу, перелік якої наведено в рубриці «Література». Виклад теоретичного обґрунтування здійснено грамотно, з дотриманням наукового стилю У роботі відстежується авторська позиція

 

Практична спрямованість

Нижче від середнього

Проблема, представлена в розробці, має вузьке практичне спрямування, становить інтерес для педагогів конкретного навчального закладу або конкретної спеціальності за наявності певних умов

 

Середній

Представлена методична розробка може становити інтерес для освітян району (міста), області, проте перенесення ідеї в нову освітню практику є складною через недостатній опис технології впровадження

 

Високий

Представлена методична розробка становить інтерес для освітян району (міста), області, має достатнє теоретичне підґрунтя й описану технологію реалізації. Розробка містить методичні рекомендації або поради щодо реалізації ідеї в нових умовах

 

 

Результативність роботи

Нижче від середнього

У роботі представлені результати, які характеризують якісні та (або) кількісні зміни в освітній системі (навчально-виховному процесі) конкретного навчального закладу. Відсутній розгорнутий опис отриманих результатів, їх залежність від упровадження ідеї, представленої в методичній розробці

 

Середній

Результативність описана за допомогою основних показників, що свідчать про кількісні та якісні зміни в освітній практиці. Успіх використання методичної розробки в практичній діяльності є періодичним, наведені окремі підтверджуючі факти

 

Високий

Простежується стійкий успіх у реалізації ідеї, що підтверджується системою фактів. Результативність описана за основними її показниками, які свідчать про значні якісні та кількісні зміни в системі роботи педагога. Обґрунтовано залежність одержаних результатів від запропонованих оптимальних шляхів запровадження ідеї

 

Перспективність

Нижче від середнього

Перспективність реалізації даної проблеми вбачається тільки в межах конкретного досвіду, оскільки представлена тема не складатиме особливого інтересу для розвитку науки й удосконалення практики. Вона є достатньо осмисленою й широко впроваджуваною

 

Середній

Представлені матеріали забезпечують суттєвий внесок у розвиток педагогічної теорії, підвищення ефективності практичної роботи. Проте автором не деталізується перспектива розв’язання цієї проблеми

 

Високий

Розв’язання поставлених у проекті цілей і завдань може призвести до появи принципово нових теоретичних підходів або нових зразків практики. Автором спроектовано подальше розгортання ідеї

 

Методична грамотність (правильність оформлення)

Нижче від середнього

Методична розробка потребує значного доопрацювання, оскільки створена без дотримання відповідних рекомендацій, теоретична й практичні частини не (мало) пов’язані між собою, робота містить недоліки технічні, мовні, змістові тощо

 

Середній

Робота оформлена з дотриманням чинних рекомендацій або як проект з оригінальною структурою, проте окремі компоненти потребують доопрацювання, редагування назви, виправлення технічних, мовних, змістових помилок, деталізація змісту, доповнення практичними матеріалами в додатках, вилучення зайвого матеріалу, що не стосується даної проблеми тощо

 

Високий

У роботі на належному рівні представлені всі рекомендовані компоненти, супровідні документи, опис досвіду, який містить теоретичне осмислення проблеми та практичні матеріали, ілюстровані додатками.

Розробка має оригінальну структуру, у якій ілюстративно й системно представлено методичну проблему

 

 

Додаток 6

Правила оформлення бібліографічного опису джерел

З липня 2007 року набув чинності новий національний стандарт ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Алгоритм оформлення статті з періодичного друкованого видання:

Один автор:

Прізвище ініціали автора. Назва статті. / ім’я, по батькові автора або ініціали прізвище автора // Назва журналу. – Рік. –. – С. ??.

Наприклад:

Волинець І. М. Краєзнавчі матеріали на уроках зарубіжної літератури / І. М. Волинець // Світло. – 2002. – № 4. – С. 112–116.

Два автори:

Прізвище ініціали першого автора. Назва статті. / ініціали, прізвище першого автора, ініціали, прізвище другого автора // Назва журналу. – Рік. – № . – С. ??.

Алгоритм оформлення статті з електронного видання:

Прізвище ініціали автора. Назва статті[Електронний ресурс] / ім'я, по батькові автора або ініціали прізвище автора // Назва журналу. – Рік. –. – Режим доступу: електронна адреса, за якою розміщена стаття http://www...

Наприклад:

Кабан Л. В. Оцінювання інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів регіону [Електронний ресурс] / Лариса Василівна Кабан // Народна освіта. – 2007. – Випуск 1. – Режим доступу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku\1\statti\2kaban\2kaban.htm 

Зміни в оформленні книг (посібників, збірників, монографій тощо):

Змінені правила вживання великої та малої літер. У списку джерел з маленької букви пишуть відомості, що відносяться до заголовку (підруч. для вузів, матеріали конф., тези, навчально-методичний посібник тощо),  відомості про відповідальність (ред., упоряд., редкол. та ін.) наприклад:

Психологія : підруч. для вузів.

Психология : словарь / отв. ред. Гончарук П. В.

Звертаємо увагу на зміни в написанні знаків пунктуації!  У новому стандарті застосовують проміжок в один друкований знак до і після приписного знака:  тире (), скісна риска (/), дві скісні (//), двокрапка (:). 

Виняток – крапка (.) та кома (,) – проміжки залишають тільки після них.

Детальніше ознайомлення з новими правилами оформлення списку бібліографії представлено у таблиці:

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:

 

Один автор

 1. Тимошик М. С. Книга для автора, редактора, видавця : практ. посіб. / Микола Степанович Тимошик. — 2-ге вид., стереотипне. — К. : Наша культура і наука, 2006. — 560 с.
 2. Бондар Ю. В. Національний інформаційний простір новітньої України: становлення та функціонування у процесі політичної трансформації суспільства : монографія. — К. : Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, 2007. — 184 с. — Бібілогр.: с. 166—183.

Два автори

 1. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с.
 2. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.
 3. Мацько Л. І. Стилістика ділового мовлення та редагування ділових документів / Мацько Л. І., Кравець Л. В., Солдаткіна О. В. — К. : Ун-т “Україна”, 2005. — 281 с.

Три автори

Чотири автори

 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с.
 2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478 с.

Пять і більше авторів

 1. Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.
 2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с.

 

Без автора

 1. Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти : навч. посіб. / за ред. В. К. Шпака. — К. : Знання, 2005. — 311 с.
 2. Рекомендації щодо складання бібліографічного опису в картках для каталогів і картотек (у зв’язку з набуттям чинності ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) / уклад. О. Б. Рудич. — К. : Кн. Палата України, 2007. — 60 с.

 

Багато­томний документ

 1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007—    .— (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1] c.
 2. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с.
 3. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. — 215 с.
 4. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х. : Халімон, 2006. — 175, [1] с.
  1. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге вид., розшир. та доповн. — Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с.

Матеріали конференцій, семінарів

Словники

Атласи

Законодавчі та нормативні документи

 1.  Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 17.06.2008 № 537

Дисертації

 1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси:  дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Автореферати дисертацій

 1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20 с.

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

 

 1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.
 2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.
 3. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ;12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.— Назва з контейнера.
  1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн.:     http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm

Електронні ресурси

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!