Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2851 Творча робота з професії Оператор комп'ютерного набору, РВПУРСіТ

Творча робота з професії Оператор комп'ютерного набору, РВПУРСіТ

« Назад

Міністерство освіти і науки України

Рівненське обласне управління освіти і науки

ДНЗ “Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі”

 

Творча робота з професії Оператор комп'ютерного набору

 

Виконала: учениця

групи С-11

Прізвище Імя Побатькові 

Керівник:

майстер виробничого навчання:

Прізвище Імя Побатькові

 

Рівне - 2014 рік 

 

Зміст

 1. Вступ

 2. Розділ I. ..................................................

 3. Розділ ІІ. .................................................

 4. Розділ ІІІ. ................................................

 5. Висновки

 6. Список використаної літератури

 7. Додатки  

РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ВИМОГИ 

Загальні вимоги

Творча робота повинна бути оформлена згідно прийнятим стандартам. Це комп’ютерний текст, шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см,  береги – 3, 2, 2, 1.5 см. Слід у тексті чітко розрізняти тире ( – ) та дефіс (-), які відрізняються розміром і наявністю пробілів до і після тире.

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку літератури:

Один автор

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / П.А. Сорокин. − М.: Политиздат, 1995. − 582 с.

Два автора

Заблоцький В.П. Суспільство в період транзиції: український контекст / В. П. Заблоцький, В. В. Бурега. − Донецьк : ДонДАУ, 2001. — 170 с.

Роботи в багатотомних виданнях

Аристотель. Никомахова этика / Аристотель // Аристотель. Соч.: в 4-х т. – М.: Мысль, 1983. – Т. 4. – С. 54–360.

Перекладні видання

Миллс Р. Властвующая элита / Р. Миллс; [пер. с англ. Е.И. Розенталь, Л.Г. Рошаль, В.Л. Кон]. − М.: Издательство иностранной литературы, 1959. − 542 с.

Словники

Словник іншомовних слів [уклад. С.М. Морозов, Л.М. Шкарапута]. − К.: Наук. думка, 2000. − 680 с.

Журнальні статті

Алмонд Г. Гражданская культура и стабильность демократии / Г. Алмонд, С. Верба // Политические исследования. − 1992. − № 4. − С. 122−134.

Паніотто В. Соціологічні дослідження як спосіб контролю за результатами виборів і референдумів / В. Паніотто // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. − 2001. − № 1. − С. 155−170. 

Статті в наукових збірках

Никулин В. С. Элитные изменения: концептуальный анализ динамического аспекта функционирования элит // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць / В.С. Никулин, В.С. Середа. − Х.: Видавничий центр Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна, 2005. − С.90−92.

Парето В. Компендиум по общей социологии // Антология мировой политической мысли / В. Парето. − М.: Мысль, 1997. − С. 58−79.

Електронні ресурси

Иконникова С.Н. Георг Зиммель о предназначении женской культуры [Электронный ресурс] / С.Н. Иконникова. – Режим доступа: http://www.sofik-rgi.narod.ru/avtori/konferencia/ikonnikova.htm. − Загол. с экрана. 

Приклад 

 1. Положення про організацію навчального процесу в вищих навчальних закладах / Освіта України. Нормативно-правові документи. – К. Міленіум, 2001. – С.382-400.

 2. Положення про організацію навчального процесу за очно-дистанційною формою підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів в ЦІППО АПН України. – К.: ЦІППО, 2005.– 22 с.

 3. Гадзецький Б.В., Дивак В.В., Клименюк О.В., Олійник В.В., Пуцов В.І. Методичні рекомендації щодо виконання випускних творчих робіт. Видання друге – К.: ЦІППО АПН України, 2001. – 13 с.

 4. Методичні рекомендації щодо написання дипломних робіт для студентів факультету менеджменту і психології / Уклад. Зайченко О.І., Іваненко С.Г. – К.: Міленіум, 2005 – 36 с.

 5. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу: Учебное пособие / Борикова А. – М., 2002. – 128 с. 

Приклад оформлення тексту 

Вступ атестаційної роботи містить обгрунтування актуальності теми, мету і зміст поставлених завдань, формулюють об’єкт і предмет дослідження, зазначають обраний метод (або методи) дослідження роботи, теоретичну цінність і прикладну значущість отриманих результатів. Обсяг вступу має не перевищувати трьох сторінок комп’ютерного набору тексту.

Приклад подання викладу “Вступу” атестаційної роботи за темою “Структурно-функціональна модель комплексно-цільового управління освітньої системи в районі” наведено у додатку 3.

В основній частині роботи слухачу потрібно:

 • зробити аналіз наукових даних, передового досвіду з обраної проблеми;

 • сформулювати основну ідею теоретичної розробки (або програму і методику експериментальної розробки);

 • розробити науково-обгрунтовані теоретичні і практичні положення щодо розв’язання даної проблеми, по можливості проілюструвати прикладами з досвіду професійної діяльності слухача.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!