Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2848 Тема 2 Пізнавальні психічні процеси, Психологія

Тема 2 Пізнавальні психічні процеси, Психологія

« Назад

Тема №2 Пізнавальні психічні процеси

Питання

 1. Увага.

 2. Пам’ять.

 3. Відчуття та сприйняття.

 4. Мислення.

 5. Уява.

Рекомендована література

Основна література

 1. Винославська О.В. Психологія: Навчальний посібник /Винославська О.В., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Зливков В.Л., Апішева А.Ш.,Васильєва О.С. / Розділ 2. Пізнавальніпроцеси. – К.: Фірма "ІНКОС",2005.- 351 c. – [ Електрон. ресурс ] . – Режим доступу:http://ualib.com.ua/b_147.html

 2. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення: Навч. посібник . - К: "ЕксОб". – 1999. – С. 1 26 – 149 . – [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://lib.uccu.org.ua.

 3. Максименко С. Д. Загальна психологія + [Електрон. ресурс] : Навч. посібник / С. Д. Максименко. – Вид. 2-е. – К.: ЦНЛ, 2004. – С. 141–20 9. – [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://lib.uccu.org.ua .

 4. Психологія: підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та ін. – К. :Либідь, 1999. – С. 181–326.

  Додатковалітература

 5. Варій М. Й. Загальна психологія : Навчальний посібник / 2-ге видан., випр. і доп. - К.: «Центр учбової літератури», 2007.- С.264 – 414 – [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://lib.uccu.org.ua

 6. Степанов О.М. Основи психології та педагогіки: навч. посіб. / О.М. Степанов, М.М. Фіцула. – К.: Академвидав, 2005. – С. 387– 464.

Методичні рекомендації з вивчення теми

Питання 1. Увага

Особливістю саме людської психіки є наявністьвищих (довільних) видів психічних функцій. Після цього необхідно початидетальне вивчення кожного з визначених планом психічного процесу за такою загальноюсхемою:

Орієнтовна схема розгляду пізнавального процесу

 1. Наукове визначення процесу.

 2. Загальна характеристика функцій та властивостейпроцесу.

 3. Методи дослідження та виявлені в науці закономірностіфункціонування процесу.

 4. Класифікація різновидів процесу.

 5. Технологія вдосконалення пізнавальногопсихічного процесу: програми, прийоми.

Наприклад, починаючи вивчати питання про увагу,слід зрозуміти, що увага – це зосередженість свідомості на об’єктах, яказабезпечує їх виразне відображення. Більшість дослідників вважає, що увага – цене самостійний психічний процес, а необхідна умова продуктивної діяльності.

Розглядати види уваги слід через порівняльнийаналіз. Так, мимовільна увага виникає, коли є дія сильного,контрастного, або значущого подразника, який викли­кає реакцію, довільна– викликається через постановку та прийняття задачі, а післядовільнаєрезультатом входження в діяльність і викликаного у зв’язку з цим інтересу.Важливо намагатися зв’язати види уваги та їхні порівняльні характеристики звласним досвідом, навести приклади. Тільки в цьому випадку студент може бутивпевненим, що інформація засвоєна не формально та механічно, а включена в йогосвідомість і має ознаки справжнього знання.

Питання 2. Пам’ять

Студентові слід чітко зрозуміти, що пам’ять– це відображення предметів і явищ дійсності в психіці людини в той час, коливони вже безпосередньо не діють на органи чуття. Пам’ять складається з процесівзапам’ятовування, збереження, відтвореннятазабування інформації. Провідною формою першого процесу є довільнезапам’ятовування. У процесі навчання людині для того, щоб зберегти матеріал упам’яті, доводиться вдаватися до спеціальної мнемічної діяльності – заучування.

Відтворення – це процес відновлення збереженого в пам’ятіматеріалу для використання в діяльності та спілкуванні. Його різновиди:

 • впізнавання – найпростіша формавідтворення, що виникає при повторному сприйманні предметів;

 • згадування – відбувається без повторногосприймання того, що відтворюється; може бути довільним або мимовільним;

 • пригадування – згадування, яке вимагаєнапруження розумових зусиль; при цьому людина виконує досить складні мнемічнідії, аналізує умови сприйняття інформації та ін.

Індивідуальні відмінності в пам’яті людейвиявляються в особливостях процесів і змісту пам’яті. Вони визначаються рівнемрозвитку, швидкості, точності, міцності, мобільності й готовності довідтворення.

Питання 3. Відчуття і сприймання

При розгляді питання про відчуття важливозрозуміти, що це – відображення власти­востей предметів, явищ об’єктивногосвіту, яке виникає при їхньому безпосередньому впливі на органи чуття.Фізіологічною основою відчуттів є нервовий процес, що розвивається внаслідокдії подразника на адекватний йому аналізатор – складнуанатомо-фізіологічну структуру, в якій виникає відчуття.

Відчуття дають первинні знання про об’єктивнийсвіт. Вони є результатом перетворення специфічної енергії подразника в енергіюфізіологічних та психічних процесів. Відчуття бувають:

 1. зорові;

 2. нюхові;

 3. смакові;

 4. шкіряні;

 5. слухові;

 6. органічні (від внутрішніх органів);

 7. статичні (положення тіла в просторі);

 8. кінестезичні (відчуття рухів від м’язів,суглобів).

Зверніть увагу на те, що відчуття мають кількісніхарактеристики:

 • поріг чутливості (верхній та нижній);

 • поріг чутливості до розрізнення.

Сприйняття – це психічний процес відображення предметів іявищ дійсності в сукуп­ності їхніх властивостей і частин за безпосередньої діїїх на органи відчуття. На відміну від відчуттів, які відображають тільки окремівластивості предметів, сприйняття завжди цілісне і предметне, воно об’єднуєвідчуття, що йдуть від кількох аналізаторів. Разом із процесами відчуттясприймання забезпечує безпосередньо-чуттєву орієнтацію в світі.

Питання 4. Мислення

Завдяки мисленню відображаються суттєвівластивості та взаємозв’язки предметів і явищ дійсності в узагальненій таопосередкованій формах. Воно є найвищим ступенем пізнання. Мислення надаєлюдині можливість відобразити, зрозуміти не тільки те, що може бутибезпосередньо сприйняте відчуттями, а й те, що не доступне для сприйняття.

Мислення відображає дійсність опосередковано, задопомогою мисленнєвих операцій, мови, знань. Зароджуючись у чуттєвому пізнанніта спираючись на нього, мислення вихо­дить за його межі. Воно відображаєоб’єктивну дійсність глибше, повніше й точніше, ніж відчуття та сприйняття.Серед мисленнєвих операцій найважливішими вважаються аналіз, синтез,порівняння, абстрагування та узагальнення.

Студентові слід чітко зрозуміти, що найважливішіпоказники мислення це – самостій­ність, критичність, гнучкість, глибина,допитливість, широта. Саме такі характеристики забезпечують продуктивну роботуфахівця з вищою освітою, тому слід намагатися розвивати свої інтелектуальніздібності, постійно тренувати мислення під час навчально-пізнавальноїдіяльності.

Питання 5. Уява

Уява – психічний процес створення образів предметів, ситуацій, обставин шляхомкомбінування та установлення нових зв’язків між відомими образами і знаннями.Уява надає людині можливість виходити за межі реального світу, умовнопереміщувати речі та події в часі та просторі.

Ретельно опрацюйте питання про прийоми уяви, дояких належать: аглютинація, гіперболізація, схематизація, типізація,загострення. Наведіть приклади образів, створених за допомогою кожного з прийомів.Для закріплення знань виконайте практичні завдання та розв’яжіть задачі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!