Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2847 Навчальна програма дисципліни Загальна психологія, Психологія

Навчальна програма дисципліни Загальна психологія, Психологія

« Назад

Модуль 1. Загальна психологія

Тема 1. Психологія як наука і практика

Предмет психології. Психологія як наука про внутрішній світ та поведінку людини. Завдання та значення психології на сучасному етапі розвитку людства. Теоретична і практична психологія. Психіка та її функції. Нервова система, мозок. Свідоме і несвідоме в діяльності людини. Психічні явища, процеси, стани і властивості – основні форми прояву психіки людини. Проблема розвитку психіки з погляду еволюційного вчення. Інстинктивна поведінка. Навичка. Інтелектуальна поведінка. Соціальна обумовленість психіки людини. Проблема методу психологічного дослідження. Спостереження, самоспостереження. Експеримент. Бесіда, інтерв’ю, анкетування. Тестування. Вивчення продуктів діяльності. Методи активного психологічного впливу.

Тема 2. Пізнавальні психічні процеси

Інтелект, його складові та умови розвитку. Природа і функції уваги. Види уваги. Мимовільна, довільна, післядовільна увага. Зовнішня і внутрішня увага. Властивості уваги. Концентрація. Стійкість. Переключення. Обсяг. Розподіл уваги. Поняття про відчуття. Роль відчуттів у пізнавальній діяльності людини. Процес виникнення відчуття. Види відчуттів. Загальні властивості відчуттів. Пороги чутливості.

Роль попереднього досвіду в сприйманні. Активний характер сприймання. Види сприймання. Властивості сприймання. Мислення як вища форма пізнавальної діяльності. Порівняння. Аналіз і синтез. Абстрагування і узагальнення. Судження. Умовиводи. Поняття. Види мислення. Взаємозв’язок мови і мислення. Природа уяви. Уява і об’єктивна дійсність. Види уяви. Способи створення нових образів. Визначення пам’яті. Види пам’яті. Процеси і закономірності пам’яті. Умови продуктивності довільного запам’ятовування. Збереження. Відтворення. Впізнавання, згадування, пригадування. Забування. Індивідуальні відміни в пам’яті. Розвиток пам’яті.

Тема 3. Емоційно–вольова сфера особистості

Загальне уявлення про емоційну сферу. Емоції і потреби людей. Функції емоцій. Види емоцій і почуттів. Настрій. Афекти. Пристрасті. Стрес. Фрустрація. Моральні почуття. Інтелектуальні почуття. Естетичні почуття. Загальне поняття про волю. Рефлекторні, мимовільні й довільні дії.

Природа і функції волі. Спонукальна та гальмівна функції волі. Структура складної вольової дії. Підготовчий та виконавчий етапи. Екстернальний та інтернальний локус контролю. Вольові якості особистості. Цілеспрямованість. Самостійність. Ініціативність. Організованість. Наполегливість. Витримка. Рішучість. Недоліки волі: впертість і примхи, навіюваність і негативізм, нестриманість, нерішучість та ін. Самовиховання волі.

Тема 4. Індивідуально–психологічні особливості людини

Індивід і особистість. Спрямованість особистості. Темперамент як динамічна характеристика психічної діяльності людини. Історія розвитку поглядів на фізіологічну основу темпераменту. Властивості вищої нервової діяльності та темперамент. Характеристика основних типів темпераменту. Індивідуальний стиль діяльності. Природа і сутність характеру. Зв’язок характеру з темпераментом. Структура характеру. Розумові, емоційні, вольові риси характеру. Ставлення до інших, до справи, до себе. Вчинок і характер. Акцентуації характеру. Формування, виховання і самовиховання характеру.

Поняття про здібності. Загальні та спеціальні здібності. Талант, його походження. Роль праці у формуванні та реалізації таланту. Талант і геній. Проблема спадкових та соціальних факторів здібностей. Задатки як природні передумови здібностей. Здібності та професія.

Тема 5. Діяльність особистості

Діяльність та її структура. Загальне поняття про діяльність як форму взаємодії людини з навколишнім середовищем. Будова діяльності. Дія і операції. Види дії: зовнішня і внутрішня; вольова і довільна, мимовільна; предметна і розумова. Уміння й навички. Процес формування вмінь і навичок. Умови успішного вироблення вмінь і навичок. Перенесення та інтерференція. Значення вмінь і навичок.

Мотивація діяльності. Цілі та мотиви діяльності людини. Активність особистості. Роль потреб у спрямованості особистості. Інтереси. Переконання і світогляд особистості. Рівень домагань особистості. Види діяльності. Гра. Навчання. Праця. Спілкування.

Модуль 2. Соціальна психологія

Тема 6. Психологія групи

Поняття групи. Класифікація груп. Структура взаємовідносин у малій групі. Міжособистісні стосунки в групах. Нормативна поведінка в групі. Конформізм. Рівень розвитку групи. Колектив як вища форма розвитку групи. Проблема колективу і навчально–виховний процес.

Тема 7. Психологія спілкування

Проблема спілкування в психології. Поняття спілкування. Види спілкування. Структура спілкування. Спілкування як обмін інформацією. Спілкування як сприймання людьми один одного. Механізми взаєморозуміння. Спілкування як взаємодія. Психологічні способи впливу в процесі спілкування: зараження, навіювання, наслідування, переконування. Міжособистісна атракція. Проблема точності міжособистісної перцепції.

Тема 8. Компетентність у спілкуванні

Поняття про компетентність у спілкуванні. Підходи до визначення комунікативних умінь. Маніпуляція як вид психологічного впливу. Головні принципи спілкування за Д. Карнегі. Вміння слухати, види слухання. Ефективний зворотний зв’язок у спілкуванні. Проблема оціночних та безоціночних суджень про іншу людину. Методи розвитку умінь спілкування та підвищення компетенції у спілкуванні.

Тема 9. Психологічний аналіз конфлікту

Поняття про конфлікт і конфліктні ситуації. Джерела конфлікту. Види конфліктів. Аналіз конфлікту. Конфліктна проблема. Учасники конфлікту. Конфліктні інтереси. Позиція учасника конфлікту. Динаміка конфлікту. Фази конфлікту. Стилі поведінки у конфліктній ситуації. Конкуренція. Ухилення. Компроміс. Пристосування. Співпраця.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!