Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2789 Вступ до курсу Університетська освіта, Основи роботи в системі дистанційного навчання

Вступ до курсу Університетська освіта, Основи роботи в системі дистанційного навчання

« Назад

Вступ 

Методичні поради мають за мету надати студенту допомогу під час самостійної роботи з навчальними матеріалами, розташованими  на сайті системи дистанційного навчання ПУЕТ.  Зокрема, вони надають відповіді на наступні питання:

 • як потрапити на сайт дистанційного навчання ПУЕТ;

 • що можна побачити на головній сторінці сайту;

 • як увійти у систему дистанційного навчання;

 • як перейти до вивчення певного курсу;

 • як працювати з лекцією;

 • які завдання повинен виконати студент;

 • як виконати тести тощо.

Для організації та управління дистанційним навчанням в університеті використовується система організації дистанційнимнавчанням, яка базується на платформі  Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) – модульне об’єктно-орієнтовне динамічне навчальне середовище.

Moodle дозволяє створювати особливий навчальний матеріал - дистанційні курси та наповнювати їх змістом у вигляді текстів, допоміжних файлів, презентацій, тренажерів, тестів тощо. Система Moodle, перш за все, орієнтовна на організацію взаємодії між викладачем та студентами. За результатами виконання студентами завдань, викладач може виставляти оцінки та давати коментарі.

Таким чином, Moodle одночасно є центром створення навчального матеріалу та забезпечення інтерактивної взаємодії між учасниками навчального процесу.

Мета і завдання дисципліни

Мета дисципліни - дати уявлення про дистанційну освіту, наявні технології дистанційного навчання та засоби комунікації, що можуть використовуватися викладачем і студентами під час навчання.

Завдання дисципліни - розглянути систему дистанційного навчання ПУЕТ, яка базується на платформі Moodle. Ознайомити студентів з головною сторінкою сайту системи дистанційного навчання ПУЕТ, порядком входу/виходу до системи, редагуванням свого профілю, структурою дистанційного курсу та порядком роботи з ним. Засобами комунікації, що надаються системою: обмін повідомленнями, форум, чат, блог.

Практична цінність - забезпечує формування початкових навичок роботи у системі дистанційного навчання ПУЕТ.

Дисципліна є базовою для для всіх дисциплін, що вивчаються за дистанційною формою навчання.

Алгоритм вивчення дисципліни 

Поради щодо роботи з навчальним матеріалом дисципліни

Уважно вивчіть структуру курсу (кількість модулів). До кожного модулю входить теоретичний матеріал (лекція), матеріал для самостійного відпрацювання: практичні завдання (тести).

Відпрацюйте матеріали інформаційного блоку дистанційного курсу (теоретичні матеріали). Це той мінімум, з яким Ви повинні ознайомитися для засвоєння питань, що пропонуються для вивчення.

З метою закріплення вивчення теоретичного матеріалу, а також перевірки рівня його засвоєння у дистанційному курсі передбачається виконання студентом різних завдань.

Кожному студенту необхідно відповисти на запитання, що ставиться у практичному завданні.

За виконання кожного завдання Ви отримуєте певну кількість балів. Якщо виникають труднощі у виконанні завдань або питання, то можна скористатися внутрішньою електронною поштою системи та надіслати викладачу повідомлення.

Форма підсумкового контролю:

 • залік (тестування)

Дисципліна складається з 2-ох модулів. 

Отримання консультації

Для отримання консультації необхідно надіслати викладачу повідомлення за допомогою внутрішньої пошти системи дистанційного навчання Moodle. Порядок відправлення повідомлення наданий у навчальному матеріалі практичного занятті №6 "Засоби комунікації в системі дистанційного навчання" курсу "Основи роботи в системі дистанційного навчання".

Критерії оцінювання 

Загальна кількість балів, яку можна отримати під час вивчення дисципліни складає 100 балів. Вони розподіляються між поточним і підсумковим модульним контролем наступним чином. 

Поточний модульний контроль 

Загальна максимальна кількість балів, яку можна отримати під час виконання вправ  складає 60 балів, які певним чином розподіляються між модулями або темами. Наприклад, для дисципліни "Основи роботи в системі дистанційного навчання" заплановано виконання та оцінювання таких вправ поточного модульного контролю:

Вид діяльності

Кількість балів

Модуль 1. Специфіка університетської освіти

Тема 1. Сутність і специфіка університетської освіти. Стандарти вищої освіти України

Практичне завдання до теми 1

Зараховано / Не зараховано

Тест до теми 1

2 бали

Тема 2. Студентське самоврядування як невід'ємна складова демократизації вищої школи

Практичне завдання до теми 2

Зараховано / Не зараховано

Тест до теми 2

2 бали

Тема 3. Функціонально-організаційна структура та соціально-культурна інфраструктура університету

Практичне завдання до теми 3

Зараховано / Не зараховано

Тест до теми 3

2 бали

Тема 4. Бібліотека університету та правила користування фондами наукової і навчальної літератури. Інноваційні інформаційні ресурси і технології обслуговування студентів

Практичне завдання до теми 4

Зараховано / Не зараховано

Тест до теми 4

2 бали

Модульний контрольний тест

10 балів

Модуль 2. Основи роботи в СДН MOODLE

Вхідне тестування

5 балів

Тема 5. Основи роботи в системі дистанційного навчання

Практичне завдання №5

2 бали

Тест до теми 5

10 балів

Тема 6. Засоби комунікації в системі дистанційного навчання

Тест до теми 6

12 балів

Модульний контрольний тест

15 балів

Всього за видами діяльності

60 балів

Підсумковий тест

40 балів

Всього по курсу

100 балів

Також враховується систематичність та активність роботи студента з вивчення тем навчального модуля дистанційного курсу і виконання завдань з окремих тем навчального модуля, наприклад, проведення розрахунків, написання рефератів, надання відповідей на тести.

Результати за цими завданнями оцінюються, як «зараховано» або «не зараховано». Але за завдання, що були оцінені як «зараховано», також може призначатися певна кількість балів. В цілому можна отримати до 10 балів, які додаються до загальної суми балів. 

Всі вправи поточного модульного контролю підлягають обов'язковому виконанню. Мінімальна кількість балів, яку може отримати студент за виконання поточного модульного контролю - 35 балів.

Студенти, які отримали 60 балів за результатами поточного модульного контролю знань, або понад 60 балів (при нарахуванні до 10 додаткових балів) і не бажають підвищувати оцінку шляхом складання іспиту мають право на зарахування найнижчої задовільної оцінки  «E» – 60 балів - 3 (задовільно достатньо). При отриманні  66-70 балів за результатами поточного контролю знань (у разі нарахування до 10 додаткових балів) студент може отримати без участі у підсумковому контролі знань оцінку D – 66-70 балів – 3 (задовільно-непогано). 

Підсумковий модульний контроль 

Загальна кількість балів, яку можна отримати під час виконання завдання підсумкового модульного контролю складає 40 балів.

Програмне забезпечення для Вашого ПК 

Для роботи із системою дистанційного навчання ПУЕТ на Вашому персональному комп'ютері  досить мати будь-який web-браузер, наприклад, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox або Opera4. Крім браузеру, для роботи з навчальним матеріалом дистанційних курсів потрібні наступні програми:

 • Acrobat Reader – для читання інформації, що  надана у форматі електронних документів (Portable Document Format, PDF);

 • Java Runtime Environment (JRE) – для виконання певних програмних модулів, призначених, наприклад, для організації спільного перегляду навчального матеріалу у ході проведення викладачем віртуального семінару – вебінару;

 • Adobe Flash Player, яка забезпечує перегляд відео файлів у відповідному форматі. Після встановлення вони за необхідності автоматично будуть запускатися.

Для встановлення даних програм необхідно завантажити інсталятори з відповідних сайтів: Acrobat Reader, Java Runtime Environment, Adobe Flash Player .

Порядок оцінювання знань студентів у системі дистанційного навчання ВНЗ «Полтавський університет економіки і торгівлі»

 1. Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами вивчення навчального матеріалу кожного модуля (поточний модульний контроль) та дистанційного курсу навчальної дисципліни у цілому (підсумковий контроль).

 2. Знання студента з навчальної дисципліни оцінюються за 100-бальною шкалою.

 3. Поточний модульний контроль (оцінювання) знань здійснюється за результатами вивчення одного модуля.

При цьому викладач враховує:

 • систематичність та активність роботи студента з вивчення тем навчального модуля дистанційного курсу;

 • виконання завдань з окремих тем навчального модуля: проведення розрахунків; написання рефератів; надання відповідей на тести.

Результати за цими показниками у розрізі тем викладачем  оцінюються, як «зараховано» або «не зараховано». В цілому студент може отримати до 10 балів, які додаються до загальної суми балів.

Об'єктом поточного оцінювання знань у балах є виконані модульні контрольні завдання. При цьому викладач враховує рівень теоретичних знань та практичні уміння, яких набули студенти після опанування певного модуля. Модульний контрольпроводиться у формі тестів або виконання розрахункових завдань, письмових робіт, звітів тощо. Він може включати кілька видів виконаних студентом завдань.

За результатами поточного модульного оцінювання знань, незалежно від кількості модулів у навчальній дисципліні, студент може отримати до 60 балів, тобто позитивну оцінку, яка відповідає критерію – «Задовільно – достатньо».

Підсумковий контроль знань здійснюється з метою: виявлення самостійності роботи студента з вивчення дистанційного курсу навчальної дисципліни; отримання студентом можливості набрати бали зверх рівня, якого він досяг під час самостійного вивчення дистанційного курсу. Підсумковий контроль знань проводиться у формі екзамену або ПМК за встановленою методикою його проведення: за екзаменаційними білетами (письмово чи усно) або шляхом тестування. Екзаменаційні білети і тести повинні бути затвердженими в установленому порядку.

Організаційні вимоги до роботи викладача (тьютора)

Шановний колего! Під час супроводу вивчення студентами дистанційних курсів досить важливе значення має виконання організаційних вимог до педагогічної логістики головних кроків дистанційного навчання та відображення у електронних відомостях результатів поточного і підсумкового контролю (оцінювання) знань. Тому просимо уважно вивчити викладені нижче вимоги та виконувати їх у практичній роботі.

Перше. Незалежно від встановлених термінів вивчення студентом дистанційного курсу, який Ви супроводжуєте, до обов’язків викладача входить аналіз вивчення студентами цього курсу не рідше ніж один раз впродовж тижня у період між сесіями.

Друге. Після вивчення студентами модуля (модулів), необхідно виставити у «Відомості попередньої атестації знань» у розрізі академічних груп за 4-бальною системою («2» – «5») оцінки за знання студентів матеріалу модуля.

Третє. Після дистанційного вивчення студентом усього курсу викладачем під час лабораторно-екзаменаційної сесії проводиться підсумкова атестація знань студентів. За розпорядженням Головного центру дистанційного навчання ця атестація буде проводитися викладачем у очному або дистанційному режимі. Результати цієї атестації заносяться викладачем у «Відомості підсумкової атестації знань студентів».

Четверте. Робота кожного викладача із супроводу вивчення студентами дистанційних курсів не рідше ніж один раз за десять днів відслідковується працівниками ІЗДО. У разі відсутності, або недостатності такої роботи спільним рішенням керівництва ІЗДО, Навчального центру та завідувача кафедри для роботи у системі дистанційного навчання буде рекомендовано іншого викладача.

Студенти, які отримали 60 балів за результатами поточного модульного контролю знань, або понад 60 балів (при нарахуванні до 10 додаткових балів) і не бажають підвищувати оцінку шляхом складання іспиту мають право на зарахування найнижчої задовільної оцінки «E» – 60 балів - 3 (задовільно достатньо). При отриманні 66-70 балів за результатами поточного контролю знань (у разі нарахування до 10 додаткових балів) студент може отримати без участі у підсумковому контролі знань оцінку D – 66-70 балів – 3 (задовільно-непогано). Оцінка при цьому виставляється відповідно до наведеної шкали (таблиця 2).

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається за методикою накопичування балів за результатами поточного та підсумкового контролю знань.

Таблиця 1
Приклад розподілу балів за всіма видами роботи з дисциплін, що складаються з 1, 2 і 3 модулів

Виконання видів навчальної роботи відповідно до індивідуального навчального плану студента

Бали

(їх максимально можливе значення)

з дисципліни, що складається з 1 модуля

 • поточна робота студента (оцінюється викладачем):

можливе нарахування додаткових 10 балів

систематичність та активність роботи студента

рівень та своєчасність виконання завдань для самостійної роботи

 • виконання завдань проміжного модульного контролю (модульної контрольної роботи)

min= 35

max=60

 • складання підсумкового модульного контролю або екзамену

40

(або 30 у разі нарахування 10 додаткових балів)

Разом за дисципліною, що містить 1 модуль

S = 100

з дисципліни, що складається з 2-ох модулів

 • поточна робота студента (оцінюється викладачем):

можливе нарахування додаткових 10 балів

систематичність та активність роботи студента

рівень та своєчасність виконання завдань для самостійної роботи

 • виконання завдань проміжного модульного контролю (модульної контрольної роботи)

min=35

max 30+30=60

 • складання підсумкового модульного контролю або екзамену

40

(або 30 у разі нарахування 10 додаткових балів)

Разом за дисципліною, що містить 2 модулі

S = 100

з дисципліни, що складається з 3-ох модулів

 • поточна робота студента (оцінюється викладачем):

можливе нарахування додаткових 10 балів

систематичність та активність роботи студента

рівень та своєчасність виконання завдань для самостійної роботи

 • виконання завдань проміжного модульного контролю (модульної контрольної роботи)

min=35

20+20+20=60

 • cкладання підсумкового модульного контролю або екзамену

40

(або 30 у разі нарахування 10 додаткових балів)

Разом за дисципліною, що містить 3 модулі

S = 100

Академічні успіхи студента реєструються в індивідуальному навчальному плані з обов’язковим переведенням оцінок національної та бальної шкали, що використовується в ПУЕТ, до шкали ECTS.

Таблиця 2
Шкала оцінювання якості знань та вмінь студентів

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в ПУЕТ

Оцінка за національною шкалою

А

86-100

5 (відмінно)

В

79-85

4 (дуже добре)

C

71-78

4 (добре)

D

66-70

3 (задовільно-непогано)

E

60-65

3 (задовільно достатньо)

FX

35-59

2 (незадовільно з можливістю повторного складання)

F

0-34

2 (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!